Flersvarsfrågor låter deltagarna välja fler än ett svar. Använd den här frågetypen när det finns fler än ett rätt svar. Du kan till exempel be deltagarna att välja symtom som tillhör en sjukdomsbild om de studerar läkarvetenskap.

Skapa en flersvarsfråga

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa flersvarsfrågor.

 1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Flersvarsfråga på menyn Skapa fråga.
 2. Ange frågetexten.
 3. Välj Svarsnumrering och Svarsorientering på menyerna eller låt standardvärdena stå kvar.
 4. Standardantalet svar är 4. Om du vill öka antalet väljer du Antal svar på menyn. Om du vill minska antalet svar väljer du Ta bort bredvid svarsrutorna för att ta bort dem. En flersvarsfråga måste ha minst två svar och inte fler än 100 svar.
 5. Fyll i svarsrutan för varje svar.
 6. Välj rätt svar genom att markera kryssrutan Rätt för varje svar.
 7. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
 8. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Flersvarsfrågor betygsätts automatiskt. Om ett test bara har den här typen av fråga publiceras testresultaten automatiskt så att deltagarna kan se dem.

Mer information om flersvarsfrågor och JAWS®


Delpoäng och negativa poäng

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om delpoäng och negativa poäng.

Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för flersvarsfrågor. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis. Använd negativa poäng för att förhindra gissningar. Du kan tillåta negativa poäng för felaktiga svar och för frågan.

Du måste aktivera alternativen att ange delpoäng eller negativa poäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor. Alternativet att tillåta negativa poäng visas inte såvida du inte har markerat alternativet att tillåta delpoäng.

Mer information om delpoäng och negativa poäng


ULTRA: Skapa en flersvarsfråga

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om att skapa flersvarsfrågor.

Flervalsfrågor och flersvarsfrågor betygsätts automatiskt. Om en utvärdering bara har den här typen av frågor publiceras poängen automatiskt så att deltagarna kan se den.

Du använder samma metod när du skapar frågor i tester och uppgifter.

Om du vill skapa flersvarsfrågor använder du frågetypen flervalsfråga och väljer flera rätta svar. Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för svar.

Nya frågor har inget korrekt standardsvar. Du kan inte spara om du inte väljer minst ett korrekt svar och lägger till text i alla dina svar.

Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan. Om du vill ha fler än fyra svarsrutor väljer du Lägg till val. Du kan lägga till så många svarsrutor som du behöver. Välj ikonen Flytta om du vill flytta ett svar. Klicka på papperskorgsikonen om du vill ta bort ett svar. Ta bort eventuellt tomma fält för att aktivera alternativet Spara.

Mer information om att skapa flervalsfrågor


ULTRA: Delpoäng och negativa poäng

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om delpoäng och negativa poäng.

Svarsalternativen är jämnt viktade. Du kan inte ge alternativen olika värden.

Välj ett alternativ på menyn Poängsättningsalternativ:

 • Allt eller inget: Deltagarna måste välja alla korrekta svarsalternativ för att få full poäng. Ett eller flera felaktiga svarsalternativ = 0 poäng.
 • Tillåt delpoäng: Deltagare får delpoäng om de delvis svarar rätt på fråga.
 • Dra av poäng för felaktiga svar: Dra av poäng för fel svarsalternativ för att undvika gissningar. Frågan kan ge en poäng som är mindre än 0.

Mer information om hur du visar en bedömd flersvarsfråga