Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

I para ihop-frågor ska deltagarna para ihop objekt i en kolumn med objekt i en annan kolumn. Antal objekt i varje kolumn behöver inte vara lika eftersom du kan återanvända svar och lägga till omatchade svarsalternativ. Omatchade svarsalternativ är vilseledande alternativ som inte matchar något objekt och ökar frågans svårighetsgrad. Vissa lärare använder vilseledande svar så att deltagare inte kan gissa svar genom att använda uteslutningsmetoden.

Exempel:

Para ihop djuren med vad de äter.

Deltagare parar ihop gris, lejon, zebra, häst och igelkott med svaren: köttätare, allätare, växtätare.

I det här exemplet måste deltagare använda vissa svar mer än en gång.


Skapa en para ihop-fråga

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att skapa para ihop-frågor.

 1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Para ihop-fråga på menyn Skapa fråga.
 2. Ange frågetexten.
 3. Välj Svarsnumrering på menyn eller låt standardvärdet stå kvar.
 4. Välj Antal frågor på menyn. Standardantal för frågeobjekt är 4 och högsta antal är 100. Om du vill ha färre än fyra frågeobjekt kan du välja Ta bort ovanför en frågas redigerare.
 5. Ange frågor och svar. Du kan återanvända ett svarsalternativ från ett annat par. Under ett svarsfält markerar du kryssrutan: Återanvänd svarsalternativ från och gör ett val i menyn.
 6. Du kan även välja Lägg till omatchade svarsalternativ och välja en siffra. Omatchade svarsalternativ kan öka frågans svårighetsgrad.
 7. Svarsordning är inställt på Slumpmässigt som standard. Du kan välja Manuellt för att dra och släppa svar till de platser där du vill att de ska visas.
 8. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
 9. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Delpoäng och negativa poäng

Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för para ihop-frågor. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis. Du anger vilken procentsats delpoäng ska ha för varje svar. Använd negativa poäng för att förhindra gissningar. Du kan tillåta negativa poäng för felaktiga svar och för frågan.

Du måste aktivera alternativen att ange delpoäng eller negativa poäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor. Alternativet att tillåta negativa poäng visas inte såvida du inte har markerat alternativet att tillåta delpoäng.

Mer information om delpoäng och negativa poäng


ULTRA: Om para ihop-frågor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för originalkursvyn om att skapa para ihop-frågor.

Med para ihop-frågor kan deltagare para ihop objekt i frågekolumnen med objekt i svarskolumnen. Antal objekt i varje kolumn behöver inte vara lika eftersom du kan återanvända svar och lägga till ytterligare svarsalternativ. Ytterligare svar är vilseledande svar som inte matchar några av alternativen och ökar frågans svårighetsgrad. Vissa lärare använder vilseledande svar så att deltagare inte kan gissa svar genom att använda uteslutningsmetoden.

Exempel:

Para ihop djuren med vad de äter.

Deltagare parar ihop alternativen: gris, lejon, zebra, häst och igelkott med svaren: köttätare, allätare och växtätare.

Alla svar visas i slumpmässig ordning för deltagare.

Para ihop-frågor bedöms automatiskt. Om en utvärdering bara har den här typen av frågor publiceras poängen automatiskt så att deltagarna kan se den. Du väljer poängsättningsalternativ:

 • Tillåt delpoäng
 • Allt eller inget
 • Dra av poäng för felaktiga svar, men frågans poäng kan inte vara negativ
 • Tillåt negativ poäng för frågan

Mer information om poängsättningsalternativ

Läs mer om att navigera i para ihop-frågor i Ultra med tekniska hjälpmedel


ULTRA: Skapa para ihop-frågor

När du skapar ett nytt test väljer du plustecknet för att öppna menyn. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en fråga i ett befintligt test. Välj Lägg till para ihop-fråga

Du kan ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill att slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt.

Området Testinnehåll öppnas.

Du använder samma metod när du skapar frågor i tester och uppgifter.

Steg 1: Lägg till instruktioner eller frågor i redigeraren.

Steg 2: Lägg till uppmaningar och svar.

 • Lägg till minst 1 uppmaning och 2 svar. Standardfälten i en ny para ihop-fråga uppfyller det här kravet.
  • Lägg till par: Maximalt antal par för frågor och svar är 100. Du kan återanvända svar i par.
  • Lägg till svar: Ytterligare svar passar inte ihop med någon fråga och kan inte återanvändas. Maxantal ytterligare svar är 10.
 • Du kan lägga till filer, video, ljud och länkar till alla fält med en redigerare. Välj ett alternativ i redigeraren eller på menyn Infoga innehåll, till exempel Infoga från molnlagring. Du har begränsade redigeringsmöjligheter för frågor och svar. Du kan till exempel inte lägga till punktlistor eller numrerade listor.

Mer om molnlagring

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Steg 3: Välj poängsättningsalternativ. Du kan lägga till poängsättningsalternativ i frågans instruktioner.

Steg 4: Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Markera resultatkapseln för poäng för att ange ett nytt värde.

Steg 5: Spara frågan.

 • Spara är inaktiverat tills du har lagt till frågan och minst ett alternativ med två svar. Om du inte vill använda fältet för ytterligare svar måste du ha två svarspar.
 • Ta bort alla tomma fält, till exempel ett tomt par som du har lagt till eller ett tomt ytterligare svar, för att aktivera alternativet Spara. Alternativet Ta bort är inte aktiverat bredvid fältet Ytterligare svar 1 förrän du har skapat minst två svarspar.

Återanvända ett svar

Du kan använda samma svar för flera par. Du kan inte återanvända ett svar i ett fält för ytterligare svar.

Öppna menyn bredvid ett pars svarsfält och välj Återanvänd ett svar. Välj ett alternativ från de svar som du redan har lagt till. När du återanvänder ett svar visas ett meddelande i svarsfältet: Återanvänt svar från par [nummer]. Klicka på X för att ta bort det återanvända svaret.

Om du tar bort ett par med ett svar som du har återanvänt i ett eller flera andra par, tas svaret även bort från andra påverkade par. Om du börjar redigera ett återanvänt svar visas följande meddelande: Det här är ett återanvänt svar. Förändringarna kommer att påverka andra par.

Poängsättningsalternativ

Para ihop-frågor betygsätts automatiskt utifrån de poängsättningsalternativ som du väljer:

 • Tillåt delpoäng
 • Allt eller inget
 • Dra av poäng för felaktiga svar, men frågans poäng kan inte vara negativ
 • Tillåt negativ poäng för frågan

Du kan ändra poängsättningsalternativ även efter att inlämningar har gjorts. Resultaten uppdateras.

Låt deltagare veta vilket poängsättningsalternativ som används i instruktionerna för utvärderingen.

Delpoäng. Deltagare får delpoäng om de delvis svarar rätt på frågan. Paren är jämnt viktade. Du kan inte ge paren olika värden.

Allt eller inget. Deltagarna måste para ihop alla par korrekt för att få full poäng. En eller flera felaktiga matchningar = 0 poäng.

Dra av poäng för felaktiga svar, men frågans poäng kan inte vara negativ. Du kan välja att straffa deltagares felaktiga matchningar för att förhindra gissningar eller tomma svar. Paren är jämnt viktade. Du kan inte ge paren olika värden. Frågans poäng får inte vara mindre än 0.

Tillåt en negativ poäng på frågan. Deltagare får poäng för alla rätta matchningar och förlorar poäng för felaktiga matchningar eller tomma svar. Den totala poängen för frågan kan vara mindre än 0.

Exempel:

En fråga har 5 par som är värda 2 poäng var. Total poäng är 10 poäng. En deltagare matchar 2 korrekta par:

Deltagaren får 4 poäng för 2 rätta matchningar och förlorar 6 poäng för 3 felaktiga matchningar. Det ger en negativ poäng på -2 för frågan.


ULTRA: Lägga till media i frågor

Du kan lägga till media i frågor och svar. Följande mediefiler använder infogad visning i webbläsare:

 • Bilder: JPEG, GIF och PNG
 • Ljud: MP3, FLAC och WAV
 • Video: MP4

Om du till exempel laddar upp en MP4-videofil till ett svar kan deltagare spela videon medan de visar frågan. Om du inte ser alternativet att visa en mediefil i infogad vy måste deltagare ladda ner filen för att visa den.

När du väljer att återanvända ett svar visas de infogade mediefilerna även för ditt val.

Mer information om att lägga till text och filer i frågor

Mer information om att lägga till bilder och media i frågor

Deltagarvy av media

Deltagare kan visa media i svarsalternativ och bläddra igenom listan innan de gör val. Infogade videoklipp har kontrollknappar för uppspelning och nedladdning. Mediefiler som inte visas infogade har en meny för förhandsgranskning eller nedladdning. Deltagare klicka på bilder för att göra dem större.


ULTRA: Koppla frågor till mål

Du kan koppla mål till enskilda utvärderingar för att hjälpa ditt lärosäte att mäta prestationer. När du har gjort utvärderingen tillgänglig kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Gå till menyn för en fråga, välj Koppla till mål och välj mål.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll


ULTRA: Bedömda para ihop-frågor

Para ihop-frågor bedöms automatiskt. Om en utvärdering bara har den här typen av frågor publiceras poängen automatiskt så att deltagarna kan se den. För deltagare ser den bedömda frågan likadan ut som för dig.

Du kan inte ändra poängen som en enskild deltagare har fått för en automatiskt bedömd fråga.

 1. Frågans resultatkapsel visar det antal poäng som har uppnåtts. Korrekta par poängsätts utifrån valt poängsättningsalternativ. Du kan inte ändra poängen för enskilda frågor som bedöms automatiskt.
 2. En sammanfattning av antal korrekta par visas ovanför frågorna och svaren.
 3. Korrekta par visas med en bockmarkering och har en grön bakgrund.
 4. Felaktiga svar visas med en X-ikon och en ljusröd bakgrund.

Du kan ändra poängsättningsalternativ även efter att inlämningar har gjorts. Resultaten uppdateras.

Mer information om hur du redigerar tester och frågor


ULTRA: Para ihop-frågor och konvertering av kurser

I originalkursvyn kan du lägga till olika procentvärden till varje par vid poängsättning av en para ihop-fråga. Du kan till exempel ange att par 1 ska vara värt 30 procent och att resten av paren ska vara värda 10 procent. När du konverterar en originalkurs till en Ultra-kurs fördelas procentandelarna jämnt mellan frågorna.