Om luckfrågor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet om luckfrågor.

Luckfrågor består av en fras, en mening eller ett stycke med tomma luckor där deltagarna ska ange ordet eller orden som saknas. Det högsta antalet svar du kan ange för en luckfråga är 100. Använd Fyll i flervalsfrågor för att skapa en fråga med flera svar.

Exempel:

_______ är silikatmaterialet med lägst smälttemperatur och störst motstånd mot vittring.

Mer information om att fylla i luckfrågor med JAWS®

Luckfrågor bedöms automatiskt. Svaren poängsätts utifrån om deltagarens svar överensstämmer med de rätta svar som du har angett. Du väljer utvärderingsmetoden för svaren:

 • Exakt matchning
 • Innehåller en del av rätt svar
 • Matchar ett mönster som du anger

Du väljer om svaret är skiftlägeskänsligt eller inte.

I återskapade kurser stängs skiftlägeskänsligheten av för alla befintliga luckfrågor. Redigera de här frågorna och välj Skiftlägeskänslig om det behövs.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Original Course View


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Skapa en luckfråga

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet om att skapa luckfrågor.

Luckfrågor består av två delar: frågan och uppsättningen av svar. Deltagaren ser en textruta efter frågan där svaret kan fyllas i.

 1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Luckfråga på menyn Skapa fråga.
 2. Ange frågetexten.
 3. Välj ett alternativ på menyn Antal svar för att lägga till fler än ett svar (upp till 100). Om du vill ta bort ett svar väljer du Ta bort.

  Ange varje svar och välj Innehåller, Exakt matchning eller Mönstermatchning för att ange hur svaret ska utvärderas jämfört med deltagarens svar. Markera kryssrutan Skiftlägeskänslig för Innehåller och Exakt matchning om du vill att svaret ska vara skiftlägeskänsligt.

 4. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
 5. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Om att skapa svar

Se till att svaren är enkla och kortfattade i svarsuppsättningarna. Undvik svårigheter med automatisk bedömning genom att begränsa svaren till ett ord. Svar med ett ord förhindrar problem med exempelvis extra mellanslag eller ordföljd som kan leda till att ett rätt svar bedöms som felaktigt.

 • Välj Innehåller på menyn i svaret för att tillåta förkortningar eller ofullständiga svar. Det här alternativet räknar en deltagares svar som rätt om det innehåller det ord eller de ord som du anger. Konfigurera till exempel ett enstaka svar som innehåller Franklin så att Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin och Ben Franklin alla räknas som rätta svar. Då behöver du inte ange alla möjliga kombinationer för svaret Benjamin Franklin.
 • Ge ytterligare svar där det finns utrymme för vanliga stavfel. Du kan även välja Mönstermatchning på menyn för svaret och skapa ett reguljärt uttryck som tillåter variationer i stavning, avstånd eller skiftläge.

Mönstermatchning

Du kan skapa ett reguljärt uttryck som tillåter variationer i stavning, avstånd eller skiftläge.

Ett reguljärt uttryck är ett sökmönster som används för att matcha ett eller flera tecken i en sträng. Med reguljära uttryck kan du använda vissa mönster som korrekt svar, istället för en exakt textmatchning. Till exempel gör reguljära uttryck det möjligt att bedöma alla olika möjliga svar som är typiska för vetenskapliga data.

I ett reguljärt uttryck matchar de flesta tecknen i strängen endast sig själva och kallas literala. Vissa tecken har en speciell betydelse och kallas för metatecken. Du kan söka på internet på ”reguljära uttryck” för att få en komplett lista. Den här listan innehåller några exempel:

 • En punkt (.) matchar alla enstaka tecken utom newline-tecken.
 • Hakparenteser [ ] matchar allt inom hakparenteserna som stämmer överens med något av tecknen.
 • Ett bindestreck (-) inuti hakparenteser låter dig definiera ett intervall. Till exempel kan [0123456789] också skrivas som [0-9].
 • Ett frågetecken (?) gör att föregående objekt i det reguljära uttrycket blir valfritt. Till exempel matchar dec(ember)? både dec och december.

Exempel på enkla strängar:

 • b.t – matchar bat, bet, but, bit, b9t eftersom vilket tecken som helst kan ta punktens (.) plats.
 • b[aeui]t matchar bat, bet, but, bit.
 • b[a-z]t accepterar alla kombinationer av tre bokstäver som börjar med b och slutar med t. En siffra accepteras inte som det andra tecknet.
 • [A-Z] matchar alla versaler.
 • [12] matchar måltecknet till 1 eller 2.
 • [0-9] matchar måltecknet till någon av siffrorna i intervallet 0 till 9.

När du väljer att matcha ett mönster för ett svar kan du testa mönstret och ett nytt fönster öppnas.


ULTRA: Om luckfrågor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om luckfrågor.

Luckfrågor består av en fras, en mening eller ett stycke med tomma luckor där deltagarna ska ange ordet eller orden som saknas. Du kan också skapa en fyll i flervalsfråga.

Exempel:

[Patriarkat] betyder ”fadersvälde”.

Luckfrågor bedöms automatiskt. Svaren poängsätts utifrån om deltagarens svar överensstämmer med de rätta svar som du har angett. Du väljer utvärderingsmetoden för svaren:

 • Exakt matchning
 • Innehåller en del av rätt svar
 • Matchar ett mönster som du anger

Du väljer om svaret är skiftlägeskänsligt eller inte.


ULTRA: Skapa en luckfråga

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om hur du skapar luckfrågor.

När du skapar ett nytt test väljer du plustecknet för att öppna menyn. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en fråga i ett befintligt test. Välj Lägg till luckfråga.

Du använder samma metod när du skapar frågor i tester och uppgifter.

Skriv din fråga och lägg till svaret inom hakparenteser. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera texten och lägga till formler, filer, bilder och länkar.

Exempel: [Patriarkat] betyder ”fadersvälde”.

Sätt ett semikolon mellan flera rätta svar.

Exempel: En av de primära färgerna är [röd; blå; gul].

Du kan också använda ett reguljärt uttryck. Endast ett uttryck per lucka godtas. Observera att du lägger till hakparenteser runt reguljära uttryck och runt svaret.

Exempel: [[a-zA-Z]] är en bokstav i alfabetet.

Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

Observera att Spara är inaktiverat eftersom du behöver göra inställningar i nästa steg. Välj Nästa steg för att fortsätta.

I menyn Svarstyp väljer du hur svaret ska bedömas mot en deltagares svar:

 • Exakt matchning
 • Innehåller matchning
 • Matcha ett mönster

Markera kryssrutan Skiftlägeskänslig om du vill att svaret ska vara skiftlägeskänsligt.

Mer information om hur du skapar prov

Välj Föregående steg om du behöver göra ändringar. Klicka på Spara när du är färdig.

Frågan visar vilken svarstyp du har valt, till exempel Svar måste matcha exakt.

Mer information om att redigera eller ta bort frågor

Om att skapa svar

Håll svaren för luckorna enkla och korta. Undvik svårigheter med automatisk bedömning genom att begränsa svaren till ett ord. Svar med ett ord förhindrar problem med exempelvis extra mellanslag eller ordföljd som kan leda till att ett rätt svar bedöms som felaktigt.

 • Välj Innehåller matchning från menynSvarstyp för att tillåta förkortningar eller delar av svar. Det här alternativet räknar en deltagares svar som rätt om det innehåller det ord eller de ord som du anger. Konfigurera till exempel ett enstaka svar som innehåller Franklin så att Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin och Ben Franklin alla räknas som rätta svar. Då behöver du inte ange alla möjliga kombinationer för svaret Benjamin Franklin.
 • Välj Matchar ett mönster från menyn Svarstyp och skapa ett reguljärt uttryck som tillåter olika former av stavning, mellanrum eller stora bokstäver.

Matcha ett mönster

När du väljer att matcha ett mönster för ett svar kan du testa mönstret och ett nytt fönster öppnas. En bockkryssmarkering visas för ett mönster som fungerar. Du kan också skriva in ett förväntat rätt svar och testa ditt mönster.

Ett felmeddelande visas om mönstret inte kan bedömas så att du kan göra ändringar vid behov.

Video: Create a Fill in the Blank Question in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about creating a Fill in the Blank question

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Fill in the Blank questions explains how to create a fill in the blank question type.


ULTRA: Lägg till filer till en luckfråga

Du kan lägga till filer i enskilda frågor så att du kan hålla ordning på utvärderingens innehåll. Välj ett alternativ i menyn Infoga innehåll i redigeraren, till exempel Infoga från molnlagring.

Mer om molnlagring

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till i frågor. Välj en fil i redigeraren och klicka sedan på ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsalternativ. Du kan lägga till ett visningsnamn och alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.


ULTRA: Redigera eller ta bort en luckfråga

Innan deltagare öppnar utvärderingen, öppnar du menyn för att väljaRedigera eller Ta bort. Ändra poängen för en befintlig fråga genom att välja poängkapseln och ange ett nytt värde.

Välj Koppla till mål på menyn för att koppla mål till enskilda utvärderingsfrågor och hjälpa lärosätet att mäta resultat. När du har gjort utvärderingen tillgänglig kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till utvärderingar och frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Det finns efterinlämningar

Du kan redigera texten för de flesta frågor och svar, även efter att deltagarna har gjort inlämningar. Till exempel kan du ha valt fel svar, hittat ett skrivfel eller vill justera poängalternativ. Du kan göra en ändring som alla deltagare kan se och automatiskt uppdatera alla resultat.

När deltagarna har öppnat testet kan du inte lägga till nya frågor och luckor, ta bort en fråga eller lucka eller flytta innehållet.

Öppna en frågas meny, i ett test eller en deltagares inlämning, och välj Redigera/Omvärdera för att göra ändringar. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Mer information om att redigera frågor


ULTRA: Bedömda luckfrågor

Luckfrågor bedöms automatiskt. Svaren poängsätts utifrån om deltagarens svar överensstämmer med de rätta svar som du har lagt till. För varje luckfråga visas Rätt eller Fel och vilken svarstyp som du har valt, till exempel Svar måste vara en exakt matchning.

Du kan inte ändra poängen som en enskild deltagare har fått för en automatiskt bedömd fråga.