Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

Öppna tester som ska bedömas

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om hur du öppnar tester.

Du kan öppna prov som ska bedömas på sidan Behöver bedömas eller från Kursadministration och resultat.

En kolumn skapas automatiskt i Kursadministration och resultat för varje test du skapar och länkar i din kurs. Ett test som har skickats in men inte bedömts markeras med ikonen Har inte bedömts. Även om systemet poängsätter många frågetyper måste du manuellt bedöma vissa frågor, till exempel öppna frågor, kortsvarsfrågor och svar via fil-frågor.

Du kan bedöma tester anonymt, bedöma alla svar på en viss fråga och ge full poäng för alla svar på en fråga. Du kan även ta bort frågor från ett test eller rensa ett testförsök så att en deltagare kan göra testet igen.


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och förfallodatumet om du har angett ett.

Mer information om att skicka påminnelser


Tilldela testresultat på sidan Har inte bedömts

I kurser där det finns många inskrivna deltagare och bedömningsbara objekt, kan det vara praktiskt att använda sidan Har inte bedömts för att avgöra vilka tester som ska bedömas först.

Tester som pågår visas inte på sidan Har inte bedömts.

Du kan till exempel sortera efter förfallodag så att dina sluttest bedöms innan institutionens tidsgräns. Om du har en avsedd handläggningstid för alla bedömningsbara objekt, kan du anpassa vyn över objekt som har statusen Har inte bedömts. Du kan sortera och filtrera listan och bedöma de mest brådskande testerna först.

Kontrollpanelen > avsnittet Kursadministration och resultat > sidan Behöver bedömas

Mer information om sidan Behöver bedömas


Tilldela testresultat i Kursadministration och resultat

I Kursadministration och resultat visas alla bedömningsbara objekt. Antalet objekt kan påverka hur du schemalägger ditt arbete med att bedöma aktiviteter. Du kanske även tycker att det är praktiskt att visa tidigare resultat för en deltagare under ditt bedömningsarbete.

Öppna Kursadministration och resultat:

 1. Kontrollpanelen ska du visa avsnittet Kursadministration och resultat.
 2. Välj Hela Kursadministration och resultat eller smartvyn Tester (om den finns tillgänglig) för att öppna testförsök.

Bedöma ett enskilt test:

 1. Leta upp den cell för en deltagares prov som har ikonen för Behöver bedömas.
 2. Öppna cellens meny och välj Försök. Sidan Bedöm test öppnas.

Bedöma alla försök för ett test:

 1. Öppna menyn för testkolumnen.
 2. Välj Bedöm försök. Sidan Bedöm prov öppnas.

Mer information om att tilldela resultat i Kursadministration och resultat


Sidan Bedöm test

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om testsidan.

På sidan Bedöm prov kan du navigera bland deltagare och försök, visa kriterier, bedöma anonymt samt visa information om ett prov.

Expandera länken Provinformation för att visa status, instruktioner och viktiga datum och tider. Du kan rensa ett testförsök så att en deltagare kan skicka in testet igen. Du kan även skicka in ett test som pågår så att du kan bedöma det.

Om ett test har frågor där du måste tilldela poäng, anges teststatus som Har inte bedömts och Försökspoäng som 0.

 1. Ange ett poäng för varje fråga som inte bedöms automatiskt på sidan Bedöm test. Du kan även ändra befintliga poäng.
 2. Om du har kopplat kriterier till öppna frågor, kortsvarsfrågor eller svar via fil-frågor, kan du välja Visa kriterium för att bedöma frågan med hjälp av kriterierna.
 3. Du kan även lägga till Återkoppling på svar som är specifik för den enskilda frågan. Om du vill att din återkoppling ska visas för enskilda frågor (t.ex. öppna frågor), väljer du det alternativet på sidan för frågeinställningar. Även om textrutan Återkoppling på svar visas som standard ser deltagarna ingen återkoppling om du inte väljer det här alternativet. Du kan inte ge individuell återkoppling för svar på sant/falskt-, ordna korrekt- eller para ihop-frågor.
 4. Du kan även skriva kommentarer i rutan Återkoppling till lärande.
 5. Du kan även skriva kommentarer i rutan Bedömningsanteckningar. Deltagarna kan inte se den här texten.
 6. Välj Spara och avsluta för att gå tillbaka till Hela Kursadministration och resultat, sidan Har inte bedömts eller sidan Resultatöversikt, beroende på var bedömningen började.

  -ELLER-

  Välj Spara och nästa för att visa nästa deltagare, om någon finns tillgänglig.

  -ELLER-

  Använd pilarna för att navigera till föregående eller nästa deltagare, om någon finns tillgänglig.

Om du har tillåtit flera försök för ett test, släpps inte deltagarens resultat förrän du har bedömt alla försök.


Lägga till inspelningar med återkoppling

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Bedöma tester med dolda deltagarnamn

När du bedömer tester kan du dölja användarnamnen när som helst under bedömningsprocessen för att undvika partiska bedömningar av viktiga tester.

Genom att använda anonym bedömning går det att vara mer rättvis och objektiv. Då vet du inte vem som har lämnat in en uppgift och påverkas således inte på ett otillbörligt sätt av deltagarnas tidigare insatser, deltagande på lektioner, konflikter, etnicitet, kön eller förutfattade meningar om deltagarnas begåvning. Denna metod kan även hjälpa till att förbättra relationen mellan deltagare och lärare, eftersom deltagarna kan känna sig trygga i vetskapen om att bedömningen är opartisk.

När du bedömer anonymt döljs all identifierande information och testförsöken visas i en slumpmässig ordning. Alla deltagare tilldelas ett nummer, till exempel deltagare 8.

Öppna sidan Har inte bedömts:

 1. Öppna menyn för ett testförsök.
 2. Välj Bedöm med dolda användarnamn. Sidan Bedöm test öppnas.

Öppna Kursadministration och resultat:

 1. Öppna testkolumnrubrikens meny.
 2. Välj Bedöm med dolda användarnamn. Sidan Bedöm test öppnas.

Börja på sidan Bedöm test:

 1. Markera Dölj användarnamn.
 2. Klicka på OK. Om en bedömning pågick, gick alla osparade ändringar i det öppna försöket förlorade. Sidan Bedöm test uppdateras, ett nytt försök visas och all identifierande information döljs.

Bedöma tester enligt fråga

Du kan välja att bedöma alla svar på en viss fråga för varje test. Du kan gå igenom inlämningarna och visa och poängsätta samma fråga för varje deltagare. Du kan spara tid eftersom du enbart behöver koncentrera dig på svaren som har lämnats in för en fråga. Du kan se hur alla deltagare har svarat och få en omedelbar uppfattning om hur gruppen har presterat för den specifika frågan. Du kan även bedöma varje fråga för sig när du vill gå tillbaka till en fråga där det behövs en poängjustering för en eller flera deltagare.

Du kan dessutom bedöma frågorna med dolda deltagarnamn. Alla testförsök behåller statusen Har inte bedömts tills du har bedömt alla svaren för alla frågorna.

 1. Öppna en testkolumns meny i Kursadministration och resultat och välj Bedöma frågor.

  -ELLER-

  Öppna menyn för ett test på sidan Har inte bedömts och välj Bedöm efter fråga.

 2. Du kan filtrera frågorna efter status på sidan Bedöma frågor: Bedömd, Har inte bedömts eller Pågår. Du kan även markera kryssrutan Bedöm med dolda användarnamn vid behov.
 3. Välj siffran för varje fråga i kolumnen Svar.
 4. Expandera länken Frågeinformation på sidan Bedöma svar för att visa frågan. Om du inte tidigare har valt anonym bedömning markerar du Dölj användarnamn. Klicka på OK i popup-fönstret.
 5. Välj Redigera bredvid poängen för en deltagare.
 6. Ange ett resultat i rutan Poäng. Du kan även lägga till Återkoppling på svar som är specifik för den enskilda frågan. Återkopplingsrutan visas endast för vissa frågetyper, till exempel öppna frågor. Klicka på Skicka.
 7. Om du har kopplat kriterier till öppna frågor, kortsvarsfrågor eller svar via fil-frågor, kan du välja Visa kriterium för att bedöma frågan med hjälp av kriterierna.
 8. När du har bedömt alla deltagarnas svar kan du välja Tillbaka till frågor för att gå tillbaka till sidan Bedöma frågor.

Ge eller ta bort full poäng

Du kan Ge full poäng för alla testinlämningar för den fråga som du visar. Påföljande inlämningar tilldelas också full poäng. När du har tilldelat full poäng kan du Ta bort full poäng om du vill återgå till det automatiska resultatet eller till ett tidigare tilldelat manuellt resultat.

 1. Följ stegen 1–3 i föregående avsnitt för att öppna sidan Bedöma svar.
 2. Expandera länken Frågeinformation för att visa frågan. Om du inte tidigare har valt anonym bedömning markerar du Dölj användarnamn. Klicka på OK i popup-fönstret.
 3. Välj Ge full poäng för att tilldela full poäng för frågan ELLER Ta bort full poäng.
 4. Välj Tillbaka till frågor för att gå tillbaka till sidan Bedöma frågor.

Redigera, ta bort eller ändra värdet för frågor

I prov- eller enkätytan kan du lägga till, redigera och ta bort frågor. Du kan även lägga till frågeuppsättningar eller slumpvisa block, ändra ordningsföljd på frågor och redigera informationen i ett test eller en enkät innan deltagarna skickar in något.

När försök har skickats in för ett test kan du inte lägga till en fråga, ändra antalet frågor i en frågeuppsättning eller ändra definitionen eller alternativen för ett slumpvist block.

Du kan ta bort frågor även efter att du har distribuerat ett test eller en enkät och deltagarna har skickat in försök. Alla påverkade testinlämningar omvärderas och alla påverkade enkätresultat uppdateras. Frågornas nummer uppdateras automatiskt. Om försök har skickats in för ett test, och du tar bort en fråga, tas frågan bort från testet tillsammans med eventuella poäng som har tilldelats. Provförsöken omvärderas som om frågan inte hade inkluderats i provet.

Mer information om att redigera och ta bort frågor


ULTRA: Var börjar jag bedöma?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om hur du öppnar tester.

Du kan välja var du vill börja bedöma.

Vill du se hur många tester som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina kursers bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter organiseras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se prov som är klara för bedömning eller vilka prov som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå till Kursadministration och resultat. Du kan även välja ett prov på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.


ULTRA: Starta bedömning från ett prov

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om sidan Bedöm prov.

När du öppnar ett prov visas frågorna och inställningarna på sidan Innehåll och inställningar, till exempel förfallodatum och maxpoäng. Klicka på ikonen Provinställningar om du vill göra ändringar. Du kan till exempel ändra bedömningsschemat när som helst och ändringen syns sedan för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

Grupptester bedöms på samma sätt som gruppuppgifter.

Häng med i konversationen. Om du tillåter konversationer om testet väljer du ikonen Inled klasskonversation. Deltagarna kan diskutera testet med dig och klasskamraterna medan testet är tillgängligt. Deltagare kan bidra till konversationen före, under och efter testet. När konversationen går vidare visas den endast med relevant test.

En lila cirkel visas med ikonen för att markera ny aktivitet.

Mer information om konversationer

Kontrollera hur många som behöver bedömas. Klicka på länken Inlämningar för att se hur många deltagare som har slutfört testet.

Förfina frågor. Du kan behöva korrigera frågor efter att deltagarna har öppnat ett test eller grupptest. Till exempel kan du ha valt fel svar, hittat ett skrivfel eller vill justera poängalternativ. Du kan göra en ändring som alla deltagare kan se och automatiskt uppdatera alla resultat.

Mer information om att redigera frågor


ULTRA: Sidan med provinlämningslistan

Sidan med inlämningslistan visar alla inskrivna deltagare. Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och välja hur många objekt som ska visas på sidan. Systemet kommer ihåg dina val, så om du går ur och återkommer finns inställningen tillbaka under nästa session. Du kan välja vilken sida som ska visas på skärmens nederdel.

Använd menyn Filter för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. Du kan då filtrera efter Alla statusar och Behöver bedömas. Menyn Filter visas inte för grupp- och diskussionsobjekt.

Om du väljer att aktivera anonym bedömning i ett test, visas ett meddelande om att anonym bedömning pågår. Listan med inlämningar omfattar enbart en lista över de deltagare som har gjort en inlämning. All deltagarinformation är dold och deltagarnas bilder ersätts med den allmänna silhuetten. Deltagare som har gjort inlämningar tilldelas namnet ”Anonym deltagare” och en siffra, t.ex. Anonym deltagare 244260. Inlämningarna visas i slumpmässig ordning – inte efter inlämningsdagen.

Mer om anonym bedömning

Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in.

Få tillgång till detaljerna. Du kan granska anvisningarna och inställningarna när som helst. Klicka till exempel på länken Innehåll och inställningar för att gå tillbaka till testsidan.

Visa deltagare med anpassningar. Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar och tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav. Ikoner visas bredvid namnen i Kursadministration och resultat och i deltagarförteckningen för de deltagare som har anpassningar.

Mer om anpassningar

Granska konversationen. Välj ikonen Öppna klasskonversation för att se vad deltagarna säger.

Börja bedöma. Välj deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar, tilldela resultat och ge återkoppling. Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter ett decimalkomma. Du kan även tilldela resultat direkt på den här sidan. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Mer information om att skriva över resultat

Är du redo att publicera resultat? Publicera visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats. Du kan också bedöma alla inlämningar för ett objekt i följd och sedan välja Publicera alla resultat för att publicera alla resultat på en gång.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Om du valde att inte visa rätta svar för frågor som poängsätts automatiskt, gå tillbaka till inställningspanelen för utvärderingen och välj kryssrutan Visa rätta svar.

Mer om att visa rätt svar

Från en deltagares inlämningssida kan du komma åt menyn bredvid resultatkapseln för att lägga till ett undantag för testet. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om testet är dolt för andra deltagare. Du kan även lägga till undantag efter att du har lagt upp resultaten.

Mer om utvärderingsundantag

Visa tidsstämplar för inlämningar

När du påbörjar eller granskar en bedömning kan du peka på tidsstämpeln för inlämningen för att visa mer information. Tidsstämplar visas på deltagarnas inlämningssidor och på deras försökspaneler när flera försök är tillåtna för en utvärdering.

På en deltagares inlämningssida kan du till exempel visa när en deltagare har lämnat in och när du har publicerat resultatet. Tidsstämpeln visas i rött med etiketten ”sen” efter inlämningsdatumet.

När flera försök är tillåtna väljer du deltagarens namn i listan på sidanInlämningar för att öppna försökspanelen. Peka på en tidsstämpel för att visa ytterligare information.


ULTRA: Återkopplingspanel

Öppna ett försök. På sidan Inlämningar klickar du på återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Panelen blir kvar på samma plats när du bläddrar igenom uppgiften och lägger till övergripande återkoppling och ett resultat.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.


ULTRA: Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att spela in återkoppling.

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


ULTRA: Deltagarens inlämningssida

Du kommer åt deltagarnas inlämningar från sidan med provinlämningslistan.

Granska deltagarnas arbete. Deltagarnas svar visas för varje fråga. Deltagarna kan även lägga till kommentarer och filer i slutet av sina test. Du kan inte ändra poängen som en enskild deltagare har fått för en automatiskt bedömd fråga.

Se hur många objekt du har bedömt. Efter hand som du bedömer varje inlämning och går vidare till nästa, kan du se hur långt du har kommit längst upp till höger.

Gå till andra inlämningar. Använd pilarna för att gå till en annan inlämning som är klar för bedömning.

Visa kriterierna. Om du har kopplat kriterier till det här provet klickar du på kriterieikonen i den tomma resultatkapseln för att visa kriterierna. Skärmen justeras så att du kan se deltagarens inlämning bredvid kriterierna.

Mer information om att bedöma med kriterier

Bedöma, ge återkoppling och lägga upp. Tilldela poäng för varje fråga. Du kan använda upp till två decimaler. Klicka på valfri plats utanför resultatkapseln för att spara. När du är klar visas totalsumman högst upp i provet. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor.

Mer information om resultatkapslar

Gå till menyn bredvid resultatkapseln för att välja alternativen. Klicka på återkopplingsikonen för att lägga till en anteckning med förslag, uppmuntran och övergripande återkoppling om inlämningen. Lägg upp resultatet eller ta bort inlämningen. Du kan även ge deltagaren ett undantag för detta test. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om provet är dolt för andra deltagare.

Du kan öppna en frågas meny från en deltagares inlämning och välja Redigera/Omvärdera för att göra ändringar eller ge alla full poäng. Dessa ändringar påverkar allas prov. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Mer information om att redigera och göra ny bedömning av ett test

Vad ser kursdeltagarna? Efterhand som du bedömer prov och lägger upp resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt provet, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat på sidan Kursinnehåll.

Visa deltagarnas kommentarer och filer

Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för direktbedömning i både Original-kurser och Ultra-kursen. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.


Arbetsflöde vid Bb Annotate-bedömning

De filtyper som kan öppnas i webbläsaren öppnas direkt på sidan Uppgiftsinlämningar. Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, , BMP, HEIC)
 • Källkod (Java, PY, C, CPP osv.)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makron, som Visual Basic, stöds inte.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande innan sessionen går ut. Dina slutförda anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Animerade GIF-bilder visar endast den första bildrutan i PDF-visningsprogrammet för anteckningssyften. Ladda ner inlämningen för att visa den animerade GIF-bilden.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har lämnat in en fil som inte stöds uppmanas du att ladda ner den. Uppgifter som skrivits med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren.

Från och med 10 december, 2020: om den inlämnade filen (icke-konverterad) är större än 300 MB kommer bearbetningen att stoppas för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade.

Bb Annotate stöds av de aktuella versionerna av Firefox, Chrome, Edge och Safari.

Som en del av den responsiva designen visas ändringarna på menyn baserat på skärmstorleken. På medelstora och små skärmar visas sidnumret som du är på i inställningarna för Dokumentvy. Anteckningsverktygen finns under ikonen Visa anteckningsverktyg. På små skärmar visas inte Innehållsbibliotek.

Visningsinställningar för dokument

A. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts- eller anteckningsvy för inlämningen.

B. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.

C. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.

D. Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.

Anteckningar

E. Anteckningsverktyg: Klicka på respektive verktyg för att se verktygsegenskaperna.

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på inlämningen med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Bild eller Stämpel: Välj en förinstallerad stämpel eller skapa en egen anpassad stämpel eller bild som ska läggas till i inlämningen.
 • Text: Lägg till text direkt i inlämningen. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.

H. Kommentera: Ange återkoppling i kommentarer. Dina kommentarer syns i panelen bredvid inlämningen.

Deltagare kan komma åt filerna med anteckningar, men kan inte lägga till anteckningar i sina inlämningar.

G. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

H. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

I. Innehållsbibliotek: Skapa en bank med återanvändbara kommentarer. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan även lägga till en kommentar direkt på inlämningssidan från menyn. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny kommentar i Innehållsbiblioteket. Du kan Lägga till kommentarer, kopiera till Urklipp, redigera, eller Ta bort innehåll från biblioteket. Skriv in nyckelord eller fraser för att söka efter sparade kommentarer.

Innehållsbiblioteket är endast tillgängligt i SaaS-miljöer.

Markeringsverktyg: Välj specifika delar av inlämningen som ska markeras. När du markerar text i inlämningen öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.

Video: Bb Annotate Overview


Watch a video about Bb Annotate

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Bb Annotate overview provides a tour of the Bb Annotate tools available for inline grading in both the Original and Ultra Course Views.


ULTRA: Bedöma med SafeAssign

Du kan använda SafeAssign på tester i Ultra-kursvyn. När du bedömer utvärderingar med SafeAssign kan du visa en originalitetsrapport för att se hur mycket av det inlämnade innehållet som matchar redan publicerat material.

Du kan inte använda SafeAssign på tester i Original-kursvyn.

Mer om att bedöma tester med SafeAssign


ULTRA: Bedöma ett prov med flera försök

När du skapar ett prov kan du välja att låta deltagarna skicka in flera försök. Flera försök påverkar hur provets slutresultat beräknas automatiskt. Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första försöket som bedömts
 • Försöket med bäst resultat
 • Senaste försöket som bedömts
 • Försöket med lägst resultat

Du kan inte tillåta flera försök för ett grupptest eller när du samlar in inlämningar offline.

Inställningen Bedöm försök avgör hur slutresultatet beräknas automatiskt, men du har möjlighet att justera resultatet. Varje försök måste följa den inlämningsdag du anger för testet. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

Mer information om följderna av att ompröva och justera resultat

Visa enskilda försök

Du kan börja bedöma ett test med flera försök från samma platser där du bedömer ett vanligt test:

 • Aktivitetsflöde
 • Kursadministration och resultat
 • Testet

När du väljer en deltagares namn, öppnas en panel som visar alla försök tillsammans med det datum då försöket skickades in. Markera ett försök för att visa inlämningen.

Återkopplingsikonen visas bredvid varje försök. Välj ikonen för att öppna Återkopplingspanelen, som ligger på sidan av skärmen. Du kan bläddra igenom testet och lägga till övergripande återkoppling och ett resultat.

Kom ihåg: När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Om du har använt kriterier eller frågor som poängsätts automatiskt, finns eventuellt redan ett resultat för försöket.

Slutresultat

Slutresultatet för ett test med flera försök beräknas utifrån den inställning för Bedöm försök som du har valt i Testinställningar. På panelen som innehåller deltagarens försök visas det slutgiltiga resultatet när de försöken har bedömts. Om slutresultatet till exempel beräknas på försöket med högst resultat visas slutresultatet direkt efter att minst ett försök har bedömts. Slutresultatet kan dock ändras när du bedömer fler försök.

När du är klar med bedömningen av försöken kan du publicera det slutgiltiga resultatet för deltagaren.

Vad ser deltagarna?

Prov med flera försök visar hur många försök som tillåts samt hur slutresultatet beräknas. Deltagarna ser den här informationen på sidan Detaljer och information innan de börjar med uppgiften. När resultaten läggs upp kan deltagarna visa resultat för alla sina försök samt slutresultatet. Om du tar beslutet att skriva över slutresultatet visas ett meddelande med information för deltagaren.

Mer information om hur deltagare kommer åt tester i Blackboard Learn – använd webbläsarens bakåtknapp för att gå tillbaka till detta ämne


ULTRA: Bedöm ett test med en tidsgräns

När du låter deltagarna arbeta med ett test efter att tiden har gått ut kan du se vilka test som har överskridit tidsgränsen. Du kan också se hur många frågor som har besvarats efter att tiden har gått ut.

På deltagarens inlämningssida kan du se datum och tid för deltagarens testinlämning. Du kan också se om tidsgränsen överskreds. För muspekaren över tidsstämpeln för att se hur många frågor som besvarades efter att tiden har gått ut. De frågor som har besvarats efter att tiden har gått ut är markerade i gult och visas med: (Besvarades efter att tiden gått ut).

Du kan manuellt dra av poäng från en deltagares testsumma för de frågor som besvarats efter att tiden har gått ut. Om du tillåter flera försök kan du manuellt redigera testets slutresultat genom att tilldela ettöverskrivningsresultat.

Överskrivningsresultat

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök. Ett överskrivningsresultat för ett test eller en uppgift har företräde över alla andra resultatposter, inklusive försök som en deltagare skickar in efter att du har tilldelat ett överskrivningsresultat. Om du gör en ny bedömning av en fråga appliceras poängen från den nya bedömningen på försökspoängen. Om du ändrar resultatet för utvärderingen manuellt i resultatboken kommer inte poängen i den nya bedömningen att ändra den omprövade och justerade poängen.

Om du fortsätter att bedöma ett annat försök efter att du manuellt har tilldelat ett slutresultat kommer det justerade resultatet fortfarande gälla istället för det nya resultatet. Du vill kanske dra av poäng efter att en deltagare har lämnat in alla försök eller om inlämningsdatumet har passerat.

Mer information om att skriva över resultat

Anpassning av tidsgräns + tidsgräns

Om deltagare har en anpassad tidsgräns och du tillåter mer tid för att slutföra en utvärdering i inställningarna, läggs tiderna ihop.

Mer om tidsgränsanpassningar