Bedöma tester

På den här sidan

  Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

  Öppna tester som ska bedömas

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar tester.

  Du kan öppna prov som ska bedömas på sidan Behöver bedömas eller från Kursadministration och resultat.

  En kolumn skapas automatiskt i Kursadministration och resultat för varje test du skapar och länkar i din kurs. Ett test som har skickats in men inte bedömts markeras med ikonen Har inte bedömts. Även om systemet poängsätter många frågetyper måste du manuellt bedöma vissa frågor, till exempel öppna frågor, kortsvarsfrågor och svar via fil-frågor.

  Du kan bedöma tester anonymt, bedöma alla svar på en viss fråga och ge full poäng för alla svar på en fråga. Du kan även ta bort frågor från ett test eller rensa ett testförsök så att en deltagare kan göra testet igen.


  Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

  Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och förfallodatumet om du har angett ett.

  Mer information om att skicka påminnelser


  Tilldela testresultat på sidan Har inte bedömts

  I kurser där det finns många inskrivna deltagare och bedömningsbara objekt, kan det vara praktiskt att använda sidan Har inte bedömts för att avgöra vilka tester som ska bedömas först.

  Tester som pågår visas inte på sidan Har inte bedömts.

  Du kan till exempel sortera efter förfallodag så att dina sluttest bedöms innan institutionens tidsgräns. Om du har en avsedd handläggningstid för alla bedömningsbara objekt, kan du anpassa vyn över objekt som har statusen Har inte bedömts. Du kan sortera och filtrera listan och bedöma de mest brådskande testerna först.

  Kontrollpanelen > avsnittet Kursadministration och resultat > sidan Behöver bedömas

  Mer information om sidan Behöver bedömas


  Tilldela testresultat i Kursadministration och resultat

  I Kursadministration och resultat visas alla bedömningsbara objekt. Antalet objekt kan påverka hur du schemalägger ditt arbete med att bedöma aktiviteter. Du kanske även tycker att det är praktiskt att visa tidigare resultat för en deltagare under ditt bedömningsarbete.

  Öppna Kursadministration och resultat:

  1. Kontrollpanelen ska du visa avsnittet Kursadministration och resultat.
  2. Välj Hela Kursadministration och resultat eller smartvyn Tester (om den finns tillgänglig) för att öppna testförsök.

  Bedöma ett enskilt test:

  1. Leta upp den cell för en deltagares prov som har ikonen för Behöver bedömas.
  2. Öppna cellens meny och välj Försök. Sidan Bedöm test öppnas.

  Bedöma alla försök för ett test:

  1. Öppna menyn för testkolumnen.
  2. Välj Bedöm försök. Sidan Bedöm prov öppnas.

  Mer information om att tilldela resultat i Kursadministration och resultat


  Sidan Bedöm test

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om testsidan.

  På sidan Bedöm prov kan du navigera bland deltagare och försök, visa kriterier, bedöma anonymt samt visa information om ett prov.

  Expandera länken Provinformation för att visa status, instruktioner och viktiga datum och tider. Du kan rensa ett testförsök så att en deltagare kan skicka in testet igen. Du kan även skicka in ett test som pågår så att du kan bedöma det.

  Om ett test har frågor där du måste tilldela poäng, anges teststatus som Har inte bedömts och Försökspoäng som 0.

  1. Ange ett poäng för varje fråga som inte bedöms automatiskt på sidan Bedöm test. Du kan även ändra befintliga poäng.
  2. Om du har kopplat kriterier till öppna frågor, kortsvarsfrågor eller svar via fil-frågor, kan du välja Visa kriterium för att bedöma frågan med hjälp av kriterierna.
  3. Du kan även lägga till Återkoppling på svar som är specifik för den enskilda frågan. Rutan Återkoppling på svar visas endast för vissa frågetyper, till exempel öppna frågor.
  4. Du kan även skriva kommentarer i rutan Återkoppling till lärande.
  5. Du kan även skriva kommentarer i rutan Bedömningsanteckningar. Deltagarna kan inte se den här texten.
  6. Välj Spara och avsluta för att gå tillbaka till Hela Kursadministration och resultat, sidan Har inte bedömts eller sidan Resultatöversikt, beroende på var bedömningen började.

   -ELLER-

   Välj Spara och nästa för att visa nästa deltagare, om någon finns tillgänglig.

   -ELLER-

   Använd pilarna för att navigera till föregående eller nästa deltagare, om någon finns tillgänglig.

  Om du har tillåtit flera försök för ett test, släpps inte deltagarens resultat förrän du har bedömt alla försök.


  Bedöma tester med dolda deltagarnamn

  När du bedömer tester kan du dölja användarnamnen när som helst under bedömningsprocessen för att undvika partiska bedömningar av viktiga tester.

  Genom att använda anonym bedömning går det att vara mer rättvis och objektiv. Då vet du inte vem som har lämnat in en uppgift och påverkas således inte på ett otillbörligt sätt av deltagarnas tidigare insatser, deltagande på lektioner, konflikter, etnicitet, kön eller förutfattade meningar om deltagarnas begåvning. Denna metod kan även hjälpa till att förbättra relationen mellan deltagare och lärare, eftersom deltagarna kan känna sig trygga i vetskapen om att bedömningen är opartisk.

  När du bedömer anonymt döljs all identifierande information och testförsöken visas i en slumpmässig ordning. Alla deltagare tilldelas ett nummer, till exempel deltagare 8.

  Öppna sidan Har inte bedömts:

  1. Öppna menyn för ett testförsök.
  2. Välj Bedöm med dolda användarnamn. Sidan Bedöm test öppnas.

  Öppna Kursadministration och resultat:

  1. Öppna testkolumnrubrikens meny.
  2. Välj Bedöm med dolda användarnamn. Sidan Bedöm test öppnas.

  Börja på sidan Bedöm test:

  1. Markera Dölj användarnamn.
  2. Klicka på OK. Om en bedömning pågick, gick alla osparade ändringar i det öppna försöket förlorade. Sidan Bedöm test uppdateras, ett nytt försök visas och all identifierande information döljs.

  Bedöma tester enligt fråga

  Du kan välja att bedöma alla svar på en viss fråga för varje test. Du kan gå igenom inlämningarna och visa och poängsätta samma fråga för varje deltagare. Du kan spara tid eftersom du enbart behöver koncentrera dig på svaren som har lämnats in för en fråga. Du kan se hur alla deltagare har svarat och få en omedelbar uppfattning om hur gruppen har presterat för den specifika frågan. Du kan även bedöma varje fråga för sig när du vill gå tillbaka till en fråga där det behövs en poängjustering för en eller flera deltagare.

  Du kan dessutom bedöma frågorna med dolda deltagarnamn. Alla testförsök behåller statusen Har inte bedömts tills du har bedömt alla svaren för alla frågorna.

  1. Öppna en testkolumns meny i Kursadministration och resultat och välj Bedöma frågor.

   -ELLER-

   Öppna menyn för ett test på sidan Har inte bedömts och välj Bedöm efter fråga.

  2. Du kan filtrera frågorna efter status på sidan Bedöma frågor: Bedömd, Har inte bedömts eller Pågår. Du kan även markera kryssrutan för Bedöm med dolda användarnamn vid behov.
  3. Välj siffran för varje fråga i kolumnen Svar.
  4. Expandera länken Frågeinformation på sidan Bedöma svar för att visa frågan. Om du inte tidigare har valt anonym bedömning markerar du Dölj användarnamn. Klicka på OK i popup-fönstret.
  5. Välj Redigera bredvid poängen för en deltagare.
  6. Ange ett resultat i rutan Poäng. Du kan även lägga till Återkoppling på svar som är specifik för den enskilda frågan. Återkopplingsrutan visas endast för vissa frågetyper, till exempel öppna frågor. Klicka på Skicka.
  7. Om du har kopplat kriterier till öppna frågor, kortsvarsfrågor eller svar via fil-frågor, kan du välja Visa kriterium för att bedöma frågan med hjälp av kriterierna.
  8. När du har bedömt alla deltagarnas svar kan du välja Tillbaka till frågor för att gå tillbaka till sidan Bedöma frågor.

  Ge eller ta bort full poäng

  Du kan Ge full poäng för alla testinlämningar för den fråga som du visar. Påföljande inlämningar tilldelas också full poäng. När du har tilldelat full poäng kan du Ta bort full poäng om du vill återgå till det automatiska resultatet eller till ett tidigare tilldelat manuellt resultat.

  1. Följ stegen 1–3 i föregående avsnitt för att öppna sidan Bedöma svar.
  2. Expandera länken Frågeinformation för att visa frågan. Om du inte tidigare har valt anonym bedömning markerar du Dölj användarnamn. Klicka på OK i popup-fönstret.
  3. Välj Ge full poäng för att tilldela full poäng för frågan ELLER Ta bort full poäng.
  4. Välj Tillbaka till frågor för att gå tillbaka till sidan Bedöma frågor.

  Ta bort eller ändra värdet på frågor

  prov- eller enkätytan kan du lägga till, redigera och ta bort frågor. Du kan även lägga till frågeuppsättningar eller slumpvisa block, ändra ordningsföljd på frågor och redigera informationen i ett test eller en enkät innan deltagarna skickar in något.

  När försök har skickats in för ett test kan du inte lägga till en fråga, ändra antalet frågor i en frågeuppsättning eller ändra definitionen eller alternativen för ett slumpvist block.

  Du kan ta bort frågor även efter att du har distribuerat ett test eller en enkät och deltagarna har skickat in försök. Alla påverkade testinlämningar omvärderas och alla påverkade enkätresultat uppdateras. Frågornas nummer uppdateras automatiskt. Om försök har skickats in för ett test, och du tar bort en fråga, tas frågan bort från testet tillsammans med eventuella poäng som har tilldelats. Provförsöken omvärderas som om frågan inte hade inkluderats i provet.

  Mer information om att redigera och ta bort frågor

  Du kan välja var du vill börja bedöma.

  Vill du se hur många prov som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas först har du omedelbar tillgång till alla dina kursers bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter organiseras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

  Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se prov som är klara för bedömning eller vilka prov som är försenade och för hur många deltagare.

  Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

  I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå till Kursadministration och resultat. Du kan även välja ett prov på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.


  ULTRA: Starta bedömning från ett prov

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om sidan Bedöm prov.

  När du öppnar ett prov visas frågorna och inställningarna på sidan Innehåll och inställningar, till exempel förfallodatum och maxpoäng. Klicka på ikonen Provinställningar om du vill göra ändringar. Du kan till exempel ändra bedömningsschemat när som helst och ändringen syns sedan för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

  Häng med i konversationen. Om du har tillåtit konversationer om det här provet kan du klicka på pratbubblan för att se vad deltagarna säger. Deltagarna kan diskutera testet med dig och klasskamraterna medan testet är tillgängligt. Deltagare kan bidra till konversationen före, under och efter testet. De här konversationerna förvaras med provet och du kan komma åt dem från den här sidan eller från provinlämningssidan.

  Klicka på ikonen Ta bort för att ta bort en persons konversationsinlägg. Deltagarna kan ta bort sina egna inlägg, men ingen kan redigera inlägg.

  Mer information om provkonversationer

  Kontrollera hur många som behöver bedömas. Klicka på länken Inlämningar för att se hur många deltagare som har slutfört testet.


  ULTRA: Sidan med provinlämningslistan

  Sidan med inlämningslistan visar alla inskrivna deltagare.

  Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in.

  Få tillgång till detaljerna. Du kan granska anvisningarna och inställningarna när som helst. Klicka till exempel på länken Innehåll och inställningar för att gå tillbaka till testsidan.

  Visa deltagare med hjälpmedel. Ikoner visas bredvid profilbilden för de deltagare som har hjälpmedel. Inlämningar markeras aldrig som sena för deltagare som har anpassningar för förfallodatum.

  Mer om anpassningar

  Granska konversationen. Klicka på pratbubblan för att se vad deltagarna säger.

  Börja bedöma. Välj deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar, tilldela resultat och ge återkoppling. Du kan även tilldela resultat direkt på den här sidan. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

  Mer information om att skriva över resultat

  Är du redo att publicera resultat? Publicera resultat visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill lägga upp och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har lagts upp.

  Visa tidsstämplar för inlämningar

  När du påbörjar eller granskar en bedömning kan du peka på tidsstämpeln för inlämningen för att visa mer information. Tidsstämplar visas på deltagarnas inlämningssidor och på deras försökspaneler när flera försök är tillåtna för en utvärdering.

  På en deltagares inlämningssida kan du till exempel visa när en deltagare har lämnat in och när du har publicerat resultatet. Tidsstämpeln visas i rött med etiketten ”sen” efter inlämningsdatumet.

  När flera försök är tillåtna väljer du deltagarens namn i listan på sidanInlämningar för att öppna försökspanelen. Peka på en tidsstämpel för att visa ytterligare information.


  ULTRA: Deltagarens inlämningssida

  Du kommer åt deltagarnas inlämningar från sidan med provinlämningslistan.

  Granska deltagarnas arbete. Deltagarnas svar visas för varje fråga. De kan inte formatera med HTML-kod eller lägga till filer i en enskild fråga i det här läget. Men deltagarna kan lägga till kommentarer och filer i slutet av sina prov.

  Se hur många objekt du har bedömt. Efter hand som du bedömer varje inlämning och går vidare till nästa, kan du se hur långt du har kommit längst upp till höger.

  Gå till andra inlämningar. Använd pilarna för att gå till en annan inlämning som är klar för bedömning.

  Visa kriterierna. Om du har kopplat kriterier till det här provet klickar du på kriterieikonen i den tomma resultatkapseln för att visa kriterierna. Skärmen justeras så att du kan se deltagarens inlämning bredvid kriterierna.

  Mer information om att bedöma med kriterier

  Bedöma, ge återkoppling och lägga upp. Tilldela poäng för varje fråga. Du kan använda upp till två decimaler. Klicka på valfri plats utanför resultatkapseln för att spara. När du är klar visas totalsumman högst upp i provet. Poängen för ett prov består av den totala summan av alla frågornas poäng.

  Klicka på ikonen Fler alternativ bredvid provets resultatkapsel för att komma åt alternativen. Lägg till en anteckning med förslag, uppmuntran och övergripande återkoppling på inlämningen. Lägg upp resultatet eller ta bort inlämningen så att deltagaren kan försöka igen.

  Lägga upp nu eller senare. Du kan lägga upp resultat och återkoppling så att deltagarna kan se dem efter hand som du granskar inlämningarna. Publicera resultat visas även bredvid alla resultat som du inte har publicerat än på sidan med inlämningslistan. Du kan välja vilka resultat du vill lägga upp och när.

  Vad ser kursdeltagarna? Efter hand som du bedömer prov och lägger upp resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt provet, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat på sidan Kursinnehåll.

  Mer om aktivitetsflödet

  Visa deltagarnas kommentarer och filer

  Du kan be deltagare att ange citat för öppna frågor, visa upp labbarbete eller förbereda innehåll innan de gör provet. Deltagare kan också lägga till kommentarer om arbetet. Du kan även skapa ett test utan frågor och lägga till instruktioner om att ladda upp ett dokument för att slutföra testet.

  Om deltagarna har lagt till innehåll som du ska granska med deras tester visas det i slutet av inlämningen. Om din institution tillåter det kan du skriva kommentarer och ange resultat i kursdeltagares filer som visas i slutet av testet direkt i webbläsaren. Utifrån din institutions inställningar drivs det infogade granskningsprogrammet av molnbaserad teknik från tredje part, antingen Crocodoc eller New Box View. 

  Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
  • PDF

  Du kan visa andra dokumenttyper i webbläsaren, till exempel bilder och videor, men du kan inte kommentera dem. Kommentarer som kursdeltagarna skrivit med redigeringsverktyget är inte kompatibla med direkt bedömning i webbläsaren.

  Filer som stöds öppnas automatiskt i webbläsaren. Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en kursdeltagare har laddat upp en fil som inte kan öppnas direkt i webbläsaren uppmanas du att ladda ner den.

  Du kan använda två anteckningstyper i New Box View:

  • Markering: Peka och dra markören för att markera text och välj sedan Markera text. Välj Lägg till kommentarer till markerad text för att lägga till en kommentar till en markering.
  • Punktbaserade kommentarer: Klicka på kommentarikonen och peka på var du vill lägga till en kommentar för deltagaren.

  Om du använder Crocodoc-tjänsten kan du även rita och stryka över text. Mer information om övergången från Crocodoc till New Box View.

  Deltagare kan inte se kommentarer i sina filer förrän du publicerar resultatet.

  Om du vill ta bort en kommentar klickar du på ikonen Ta bort i kommentarfönstret. Om du vill ta bort ett markerat område pekar du på området och väljer Markera text igen. Du kan också zooma in och ut och gå till andra sidor i deltagarens fil.

  Du kan lägga till och redigera kommentarer även efter att du har publicerat resultatet.

  För filer som du kan kommentera väljer du ikonen Fler alternativ för att öppna menyn för filer och väljer Dölj fil eller Ladda ner fil. Du kan också hämta och skriva ut filen från menyn i det infogade granskningsprogrammet. Dina anteckningar visas inte i den hämtade eller utskrivna filen.


  ULTRA: Resultatkapselns färger

  Resultatkapselns färg för varje testfråga och testets slutresultat baseras på det bedömningsschema du väljer. Färgerna kopplas till exempel till ett standardbedömningsschema på följande sätt:

  > 90 % = grönt

  89–80 % = gult/grönt

  79–70 % = gult

  69–60 % = orangefärgat

  59–50 % = rött


  ULTRA: Bedöma ett grupprov

  När en grupp har skickat in ett prov kan du börja bedöma på flera platser: från sidan Resultat, sidan Kursinnehåll eller i Kursadministration och resultat. Du kan tilldela samma resultat till hela gruppen, eller bedöma varje gruppmedlems bidrag separat om det skulle vara så att inte alla har lagt ner lika mycket arbete. Kom ihåg att du inte kan ändra resultatinställningar eller gruppmedlemskap efter att du har börjat bedöma.

  Tilldela olika resultat till gruppmedlemmar

  Ett resultat för ett grupprov är som standard detsamma för alla gruppmedlemmar. Men du kan ändra resultatet för en enskild gruppmedlem om du anser att deras bidrag ska ha ett annat resultat än resten av gruppen.

  Du kan tilldela ett resultat för hela gruppen i inlämningsvyn. Ange ett värde i resultatkolumnen. Du kan även välja att tilldela ett resultat till en enskild gruppmedlem.

  Om du vill tilldela ett annat resultat till en enskild person i en grupp expanderar du grupplistan och anger värdet i cellen Resultat bredvid deltagarens namn. Resultatet för hela gruppen anges som Pågår. Alternativet Skicka resultat visas inte eftersom vissa deltagare inte har resultat för sina prov än.

  Du kan redigera en gruppmedlems individuella resultat efter att du har gett hela gruppen ett resultat. Expandera listan över gruppmedlemmar, markera resultatet i deltagarens resultatcell och ändra det. Resultatet för hela gruppen anges som Flera.

  Du kan även tilldela olika resultat från rutnätsvyn i Kursadministration och resultat. Markera en gruppmedlems cell så markeras alla andra gruppmedlemmar i rutnätet. Redigera en gruppmedlems resultat efter behov. Du kan använda det här redigerade resultatet för alla i gruppen.

  När du är klar med bedömningen kan du publicera resultaten så att deltagarna kan se vad de har fått.


  ULTRA: Bedöma ett prov med flera försök

  När du skapar ett prov kan du välja att låta deltagarna skicka in flera försök. Flera försök påverkar hur provets slutresultat beräknas automatiskt. Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

  • Genomsnittet för alla försök
  • Första försöket som bedömts
  • Försöket med bäst resultat
  • Senaste försöket som bedömts
  • Försöket med sämst resultat

  Du kan skriva över slutresultatet, oavsett vilket alternativ du väljer i Bedöm försök. Varje försök måste följa den förfallodag du anger för testet. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

  Om du har kopplat kriterier med provet kan du endast skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

  Visa enskilda försök

  Du kan börja bedöma ett prov med flera försök från samma platser där du bedömer ett vanligt prov: från aktivitetsflödet, Kursadministration och resultat eller själva provet. När du väljer en deltagares namn, öppnas en panel som visar alla försök tillsammans med det datum då försöket skickades in. Markera ett försök för att visa inlämningen. Du kan lägga till ett resultat och kommentarer för enskilda försök. Om du har använt kriterier eller frågor som poängsätts automatiskt, finns eventuellt redan ett resultat för försöket.

  Slutresultat

  Slutresultatet för ett prov med flera försök beräknas enligt den inställning för Bedöm försök som du valde i Provinställningar. Slutresultatet visas på panelen med deltagarens försök när de nödvändiga försöken har bedömts. Om slutresultatet till exempel beräknas utifrån försöket med högst resultat, visas slutresultatet omedelbart efter att minst ett försök har bedömts. Men det här resultatet ändras eventuellt efter hand som du fortsätter att bedöma fler försök.

  När du är färdig med att bedöma försök kan du lägga upp slutresultatet i deltagarens Kursadministration och resultat.

  Vad ser deltagarna?

  Prov med flera försök visar hur många försök som tillåts samt hur slutresultatet beräknas. Deltagarna ser den här informationen på sidan Detaljer och information innan de börjar med uppgiften. När resultaten läggs upp kan deltagarna visa resultat för alla sina försök samt slutresultatet. Om du tar beslutet att skriva över slutresultatet visas ett meddelande med information för deltagaren.

  Mer information om hur deltagarna kommer åt prov i Blackboard Learn

  Använd webbläsarens bakåtfunktion för att återvända hit.