Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

Öppna prov- eller enkätytan

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om hur du öppnar tester.

I prov- eller enkätytan kan du lägga till, redigera och ta bort frågor. Du kan även lägga till frågeuppsättningar eller slumpvisa block, ändra ordningsföljd på frågor och redigera informationen i ett test eller en enkät innan deltagarna skickar in försök.

När försök har skickats in kan du inte lägga till en fråga, ändra antalet frågor i en frågeuppsättning eller ändra definitionen eller alternativen för ett slumpvist block. Du kan eventuellt ta bort frågor.

Mer om att ta bort frågor

Öppna provytan på ett av följande sätt:

 • Kursadministration och resultat > testets eller enkätens kolumnrubrikmeny > Redigera test
 • Kontrollpanelen > Kursverktyg > Tester, enkäter och frågebanker > Tester > testets meny > Redigera
 • Kursinnehållsyta > testets meny > Redigera testet

Redigera, ta bort eller ordna om frågor

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att redigera och ta bort frågor.

Om du vill ändra en fråga öppnar du frågans meny på prov- eller enkätytan och väljer Redigera.

Du kan ta bort frågor även efter att deltagarna har skickat in försök. Alla påverkade testinlämningar omvärderas och alla påverkade enkätresultat uppdateras. Frågornas nummer uppdateras automatiskt.

Markera kryssrutan för varje fråga som du vill ta bort på testytan och välj sedan Ta bort och omvärdera.

Markera kryssrutan för varje fråga som du vill ta bort på enkätytan och välj sedan Ta bort och uppdatera resultat.

Längst upp på sidan får du ett meddelande om att du inte kan ta bort frågor om ett test eller en enkät har pågående försök. Funktionen Ta bort och omvärdera tas bort.

Ändra värdet för testfrågor

Det finns två olika sätt att ändra möjliga poäng som kan tilldelas när deltagarna svarar rätt på frågorna. I båda sätten räknas nya resultat om för alla tidigare inskickade tester.

Om du ställer in möjliga poäng till mindre än 1 kan inte bokstavsresultat tilldelas korrekt.

 1. Markera en frågas aktuella poäng på provytan.
 2. Redigera poängen i rutan Uppdatera poäng, ange frågan som extrapoäng eller ge full poäng. Avmarkera lämplig kryssruta om du vill ta bort extrapoäng eller full poäng för en fråga. Du kan inte ange extrapoäng eller delpoäng för frågor såvida du inte markerar alternativen på sidan Frågeinställningar.
 3. Välj Skicka eller Skicka och omvärdera.

  -ELLER-

 1. Markera kryssrutan för varje fråga som du vill ändra på provytan.
 2. Ange en siffra i rutan Poäng före frågelistan.
 3. Välj Uppdatera eller Uppdatera och omvärdera.

Ändra ordning på frågor

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att ändra ordning för frågor.

Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ordnar om eller ordnar frågorna slumpmässigt. Därför är det bäst att vara försiktig när du hänvisar till specifika frågenummer i frågetexten.

Du kan använda dra och släpp-funktionen för att ordna om frågor på provytan eller enkätytan. Markera pilarna bredvid en fråga och dra den till den nya platsen.

Du kan även använda ikonen för tangentbordstillgänglig omordning. Markera en fråga och använd ikonerna för att flytta upp och flytta ner för att ändra ordningen.

Endast nya testförsök påverkas av den ändrade ordningen om testet inte har ställts in på att visa frågor i en slumpmässig ordning. Försök som redan har skickats in behåller den ursprungliga ordning som deltagarna såg när de gjorde provet.


Ta bort ett test eller en enkät

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att ta bort tester.

Du kan ta bort ett test eller en enkät innan eller efter du distribuerar testet eller enkäten på en innehållsyta. Öppna testets eller enkätens meny och välj Ta bort. Om deltagare inte har försökt att göra testet eller enkäten kan du ta bort testet eller enkäten från innehållsytan utan att några data går förlorade. Du har endast tagit bort testet eller enkäten från innehållsytan. Testet eller enkäten finns kvar på sidan Tester eller Enkäter där du kan redigera, distribuera om eller ta bort objektet från systemet.

Om inga deltagare har gjort ett test eller en enkät och du tar bort det på sidan för tester eller enkäter tas det även bort från innehållsytan.

När du har tagit bort ett test eller en enkät från en innehållsyta kan du distribuera testet eller enkäten igen. Det förekommer ingen anslutning eller delade data mellan den första och den andra distribueringen.

Om deltagare redan har gjort ett test eller en enkät kan du göra så att det inte är tillgängligt längre istället för att ta bort testet eller enkäten.

Om du försöker ta bort ett test med försök visas en varning med följande alternativ:

 • Behåll poäng för testet i Kursadministration och resultat men ta bort alla försök från det här testet. Du kan ta bort testet från innehållsytan. Resultatet för testet finns kvar i Kursadministration och resultat men försöken tas bort. Du kommer inte att kunna visa något av deltagarnas svar eller bedöma några frågor efter borttagningen. Den här åtgärden kan inte ångras.
 • Ta bort detta innehållsobjekt, objektet för testet i Kursadministration och resultat, alla resultat på testet och alla försök från det här testet. Du kan ta bort testet från innehållsytan och radera eventuella poster av testet från Kursadministration och resultat. Alla poster som innehåller deltagarnas prestationer tas bort permanent. Den här åtgärden kan inte ångras.

Du kan ta bort tester eller enkäter permanent på sidan Tester eller Enkäter. Om alternativet Ta bort inte visas på testets eller enkätens meny har du distribuerat testet eller enkäten på en innehållsyta. Du måste ta bort ett test eller en enkät som har distribuerats från innehållsytan innan du kan ta bort testet eller enkäten från sidan Tester eller Enkäter.

Tester och enkäter som inte har delats ut visas inte i Kursadministration och resultat, så när du tar bort dem påverkas inte Kursadministration och resultat.


ULTRA: Lägga till, redigera och ta bort frågor

När du har lagt till den första frågan klickar du på plustecknet där du vill lägga till ytterligare en fråga, ange text eller ladda upp en fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

Om du lägger till frågor kan du inte aktivera anonym bedömning.

Deltagarna ser innehållet precis som du ser det, utan redigeringsalternativ eller rätt svar.

Mer information om att lägga till text och filer

Innan deltagare öppnar en utvärdering ska du öppna menyn för att Redigera eller Ta bort. Ändra poängen för en befintlig fråga genom att välja poängkapseln och ange ett nytt värde.

Välj Koppla till mål på menyn för att koppla mål till enskilda frågor och hjälpa lärosätet att mäta resultat. Deltagarna kan visa information för de mål du har kopplat till utvärderingar eller frågor så att de vet vad du förväntar dig.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

När deltagarna har öppnat en utvärdering

Du kan redigera texten för de flesta frågor och svar, även efter att deltagarna har gjort inlämningar. Till exempel kan du ha valt fel svar, hittat ett skrivfel eller vill justera poängalternativ. Du kan göra en ändring som alla deltagare kan se och automatiskt uppdatera alla resultat.

Din uppdatering påverkar befintliga försök, pågående försök och efterföljande inlämningar. Studentresultaten uppdateras men de nya resultaten kanske inte visas omedelbart. Deltagarana får se sina uppdaterade resultat i aktivitetsflödet.

Om du gör ändringar medan deltagarna har utvärderingar öppna kan de inte se ändringarna. De måste uppdatera sidan eller skicka in utvärderingen och öppna den på nytt.

När deltagarna har öppnat utvärderingen kan du göra dessa ändringar:

 • Lägga till nya frågor och svar
 • Ta bort en fråga
 • Ta bort svar i matchnings- och flervalsfrågor
 • Ändra antalet luckor i frågor där man fyller i luckor
 • Flytta innehållet, såsom byta ordning på frågorna,svaren eller extra innehåll
 • Lägga till eller ta bort frågor från en frågepool eller ta bort en pool från en utvärdering

Du kan inte ändra poängen som en enskild deltagare har fått för en automatiskt bedömd fråga.

När deltagarna har öppnat utvärderingen eller har gjort inlämningar kan du göra dessa ändringar:

 • Redigera texten i frågor och svar
 • Redigera poängvärdet
  • Nya resultat räknas om för alla tidigare inskickade utvärderingar.
 • Ge alla full poäng för en fråga
 • Ändra vilka svar som är korrekta
 • Ändra poängalternativen för flervalsfrågor och matchningsfrågor
 • Justera frågor efter målen, endast från bedömningssynpunkt

Öppna en frågas meny, i en utvärdering eller en deltagares inlämning, och välj Redigera/Omvärdera för att göra ändringar. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Om du redigerar en fråga i en frågepool visas ändringarna överallt där frågan används. Till exempel, om du ändrar rätt svar bedöms frågan på nytt i alla utvärderingar där frågan används. Det samma gäller för ändringar som du gör i frågor i källutvärderingar. Dessa ändringar påverkar alla frågepooler där frågan visas.

Den nya bedömningens poäng appliceras till försökets poäng. Om du ändrar resultatet för utvärderingen manuellt i resultatboken kommer inte poängen i den nya bedömningen att ändraåsidosättningspoängen.


ULTRA: Ge full poäng

Du kan ge alla full poäng på en fråga som du inte förklarade tydligt eller inte reflekterade dina föreläsningar eller läroboksmaterialet korrekt.

När du har valt Redigera/Omvärdera i en frågemeny kan du markera rutan för Ge full poäng för frågan. När du har tilldelat full poäng kan du rensa rutan om du vill återgå till det automatiska resultatet eller till ett tidigare tilldelat manuellt resultat.

Din uppdatering påverkar befintliga försök, pågående försök och efterföljande inlämningar. Studentresultaten uppdateras men de nya resultaten eller upphävandet kanske inte visas omedelbart.

När du ger full poäng kan du inte ändra deltagarens poäng för en enskild fråga. Du kan skriva över en deltagares utvärderingspoäng för att justera poängen.

Mer information om att justera resultat

Deltagarvy av full poäng

När bedömningen är klar och du visar rätt svar för deltagarna kan de se vilka frågor som fått full poäng. Full poäng visas bredvid resultatkapseln och noteras även i svarssektionen.

Redigera filer i frågor

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till i frågor. Välj en fil i redigeraren och klicka sedan på ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsfunktioner. Du kan lägga till ett visningsnamn och alternativtext.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.


ULTRA: Ordna om frågor, text och filer

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att ändra ordning för frågor.

Frågorna numreras automatiskt i den ordning du lägger till dem. Frågenumren uppdateras när du ändrar ordningen. Innan deltagare öppnar testet kan du ändra ordning på delar av testet.

Peka på ett testobjekt för att komma åt ikonen Dra för att ändra ordning. Tryck på frågan, textstycket eller filen och dra till en ny plats.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Dra för att ändra ordning för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.

ULTRA: Redigera, ta bort och ändra ordning på prov

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att hantera prov.

Du kan göra ändringar i befintliga prov och ändra platsen där de visas på kursinnehållssidan. Observera att om du ändrar ett befintligt prov som deltagarna kan komma åt, kanske några deltagare redan har påbörjat sina inlämningar.

Klicka på ikonen Dra för att ändra ordning i en testrad för att flytta den till en ny plats. Du kan även flytta ett prov till en mapp.

Öppna menyn i en testrad för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort.

Du kan ändra testets förfallodatum och resultatenheter när som helst, även efter att deltagarna har gjort inlämningar. Deltagarnas status, poäng och resultatenheter uppdateras också.

Ta bort tester

Om det inte finns några deltagarinlämningar när du tar bort ett prov från kursen tas även objektet bort i Kursadministration och resultat. Om prov har inlämningar måste du bekräfta att du vill ta bort provet, alla inlämningar och resultat från kursen permanent.

Du kan även dölja testet från deltagarna om du vill bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat. Deltagarna kan inte komma åt dolda tester på kursinnehållssidan eller på sina resultatsidor även om du har bedömt inlämningar.

Andra överväganden vid borttagning

Du kan inte ta bort källtest för frågepooler från följande områden:

 • Sidan med kursinnehåll
 • Kursadministration och resultat, list- eller rutnätsvy

Du kan inte heller ta bort följande objekt:

 • Mappar som innehåller källtest för frågepooler
 • Frågebanker som används i frågepooler