Du kan bedöma loggboksdeltagande för personer och grupper.

Så fungerar loggboksresultat

När du aktiverar bedömning för en loggbok skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. När deltagare lägger till poster visas ikoner i Kursadministration och resultat, på loggboksämnessidan och på sidan Behöver bedömas:

 • Ikonen för Behöver bedömas visas när en deltagaraktivitet har uppfyllt de krav som du har valt i loggboksinställningarna. Om du till exempel väljer att meddelas när fyra deltagare skickat in inlämningar visas ikonen när minst fyra deltagare har skickat in sina loggboksposter.
 • Ikonen Pågår visas när:
  • Deltagaraktiviteten inte uppfyller det lägsta antalet som du har ställt in.
  • Du inte har markerat kryssrutan Visa deltagare med statusen ”behöver bedömas”.

Du kan bedöma en loggbokspost i Kursadministration och resultat, på sidan Behöver bedömas eller genom att gå till Kontrollpanelen > Kursverktyg > Loggböcker i en kurs.

Du kan bestämma om deltagarna ska kunna se resultat och återkoppling i Mina resultat genom att redigera kolumninformationen i Kursadministration och resultat.

När du bedömer deltagares loggboksposter visas resultaten omedelbart i Kursadministration och resultat. När du redigerar ett tilldelat resultat på loggboksämnessidan uppdateras Kursadministration och resultat.


Ändra ett loggboksämne från bedömt till inte bedömt

Du kan inte ändra ett bedömt loggboksämne till inte bedömt. Du måste radera det bedömda loggboksämnet från listsidan med loggböcker och Kursadministration och resultat och skapa ett nytt, icke bedömt ämne.

Alternativt kan du bevara poster genom att ange att loggbokens kolumn Kursadministration och resultat inte ska tas med i uträkningar. I grund och botten ses loggboken fortfarande som bedömd i Kursadministration och resultat, men tilldelade resultat ignoreras i andra uträkningar.


Bedöma enskilda loggboksposter

Du kan påbörja bedömningsprocessen för loggböcker från Kursadministration och resultat, sidan Behöver bedömas och avsnittet KursverktygKontrollpanelen.

 1. Hitta listan med ditt namn på loggboksämnessidan för att komma åt alla kursmedlemmar. Klicka på en användares namn med en siffra. Användarens loggbokspost(er) öppnas i innehållsramen.
 2. Ange en poängsumma i rutan Resultat. Om du har kopplat ett kriterium till loggboken visar du och slutför kriteriet.
 3. Ändra ett befintligt resultat genom att klicka på rutan Resultat och ändra resultatet.
 4. Du kan också lägga till återkoppling till deltagaren i rutan Återkoppling till deltagare. Klicka på ikonen för redigeraren som representeras av bokstaven A för att öppna redigerarens popup-fönster. Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med din återkoppling medan du gör bedömningen.
 5. Klicka på Lägg till anteckningar för att lämna anteckningar som endast visas för dig och rollen bedömare.
 6. Klicka på Skicka för att lägga till resultat, återkoppling och bedömningsanteckningar i Kursadministration och resultat.

Bedöma en grupploggbok

Du kan läsa alla poster för en grupploggbok och lägga till ett resultat för alla medlemmar på loggboksämnessidan. Om du inte har gett en av gruppmedlemmarna något resultat visas ikonen för Behöver bedömas i Kursadministration och resultat, på loggboksämnessidan i listan Alla gruppmedlemmar och grupploggboken visas på sidan Behöver bedömas.

Sidpanelen för bedömning öppnas på grupploggbokssidan och visar en lista över alla gruppmedlemmar.

När du anger ett resultat för en grupploggbok kommer resultatet automatiskt att ges till alla medlemmar i gruppen. Alla medlemmar tilldelas ett resultat, även om en medlem inte har bidragit. Du kan dock ändra det resultatet. Deltagarna kan se sina grupploggboksresultat i Mina resultat och i grupploggboken genom att välja sitt namn på menyn Alla gruppmedlemmar.


Ge olika resultat till gruppmedlemmar

Du kan ge en enskild deltagare i gruppen ett annat resultat än resten av gruppen. Om du ändrar en gruppmedlems resultat och sedan ger ett nytt resultat till gruppen, påverkar inte det nya gruppresultatet den enskilda medlemmens resultat. Deltagarna ser bara sina egna resultat och inte de andra gruppmedlemmarnas resultat.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för att ändra gruppresultatet för en medlem. Ange ett nytt resultat och klicka på kryssmarkeringsikonen för att spara det. Detta resultat blir ett justerat resultat.

Gruppens resultat och den enskilda gruppmedlemmens redigerade resultat visas i Kursadministration och resultat. Cellerna i kolumnen för grupploggboken är nedtonade för kursdeltagare som inte är med i aktuell grupp.

Ändra tillbaka en gruppmedlems resultat

Du kan återställa en gruppmedlems ändrade resultat till det ursprungliga gruppresultatet som alla gruppmedlemmar fick.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för medlemmen med det redigerade resultatet. När du klickar på vänsterpilen ändras resultatet tillbaka till det ursprungliga gruppresultatet. Justeringsikonen försvinner och ändringen visas i Kursadministration och resultat.