För att kunna bygga en framgångsrik onlinegemenskap måste deltagarna ha verktyg för att kunna interagera och ha konversationer. Med hjälp av konversationer lär vi oss om varandra, oss själva, ämnet, hur man kommer överens och fattar gruppbeslut. Även om tid och geografi begränsar en del av våra konversationer skapar dagens uppkopplade värld gemenskap via en mängd olika konversationstekniker.

Deltagare rapporterar att hur nöjda de är med onlinekurser beror på lärarnärvaron och det samarbete och den känsla av gemenskap de upplever. I en framgångsrik inlärningsgemenskap online stöttar deltagarna varandra och hjälper varandra uppnå sådant som de kanske inte hade lyckats med på egen hand. När deltagare interagerar och arbetar mot ett gemensamt mål uppstår samarbete.

Blackboard Learn erbjuder fyra kommunikationsverktyg för självreflektion, samarbete och kommunikation. Diskussionsforumen, bloggarna, loggböckerna och wikis gör att du kan ge stimulerande uppgifter och utvärdera deltagarna på ett autentiskt sätt där deltagarna kan dela och skapa kunskap.

Vart och ett av de fyra interaktiva verktygen kan fylla specifika syften. Du kan använda ett av dem, eller alla, i din kurs och de fungerar bra i samspel. Välj de verktyg som uppfyller dina kursmål och låter deltagarna interagera på det mest effektiva sättet.

Föreslagen användning

I den här tabellen finns förslag på hur verktygen kan användas, så att du kan bestämma hur du vill använda dem i din kurs. När du går vidare i listan med verktyg ökar den interaktionsnivå som krävs från deltagarna.

Föreslagen användning för interaktiva verktyg

Loggböcker

Deltagarna kan ge uttryck för sina åsikter, frågor och bekymmer till dig privat.

Exempel:

 • Be deltagarna registrera observationer.
 • Ifrågasätt innehållet.
 • Identifiera hjälpområden.
 • Utveckla en förbättringsplan.
 • Sätt upp mål.
 • Utvärdera deltagarnas utbildningsresa.
 • Skicka in utkast till bedömningsbara uppgifter för vägledning och återkoppling.

Diskussioner

Deltagarna kan ge uttryck för sina idéer och få återkoppling och hjälp med att förfina sina åsikter och planer.

Exempel:

 • Lägg upp idéer om projekt och uppsatser och be klasskamraterna säga vad de tycker.
 • Dela inledande tankar om ett ämne innan det diskuteras djupgående i individuella bloggar.
 • Brainstorma idéer för wiki-projekt.
 • Uttryck dina åsikter som stöd när deltagare delas in i arbetsgrupper.

Wiki-webbplatser

Deltagarna kan skapa kursinnehåll tillsammans. Dela upp deltagarna i par eller grupper, eller generera arbete som en klass. Eftersom alla kursmedlemmar är betrodda informationskällor kan alla redigera och organisera innehållet.

Exempel:

 • Lektionssammanfattningar och dispositioner.
 • Kursordlista.
 • Resurslagringsplats. Be deltagarna lägga upp länkar till bilder, artiklar och mediefiler som rör lektionen och förklara varför de valde dem.
 • Labbexperiment.
 • Presentationer av grupprojekt.
 • Forskningsanteckningar.
 • Samla deltagarnas skriftliga arbete till en bok, deltagarnas lösningar på scenarier och fallstudier.
 • Granskning av slutligt test.

Verktyg i samspel

Blackboards interaktiva verktyg ger dig möjlighet att skapa stimulerande uppgifter och erbjuder andra sätt att utvärdera deltagare. Med dessa oumbärliga verktyg kan du ge deltagarna konstruktiva kommentarer, vägledning och utvärdering. Du kan även använda verktygen i samspel för att uppfylla dina mål.

Diskussioner + wiki-webbplatser

I diskussionsforumet lägger deltagarna upp sina idéer till en kurswiki-uppgift. Efter hand som deltagarna lägger fram idéer och inlägg utvecklas begränsar de ämnet och delar upp arbetet innan de går över till wikin. I kurswikin kan deltagarna lägga upp text, bilder och multimedia som stöder kursinnehållet och ämnet de valde i diskussionsforumet.

Diskussioner + loggböcker

Be deltagarna att lägga upp en internetkälla på diskussionsforumet som kan användas för att utveckla ämnet för den senaste föreläsningen. Ämnesplaneringen börjar dock i loggboksverktyget där du kan erbjuda vägledning och stöd. Hjälp deltagarna att förtydliga huvudpunkterna och be om skriftliga exempel innan de lägger upp sina idéer, så att hela klassen kan läsa dem och kommentera.