I syfte att eliminera eventuella dubbla inmatningar av data i Kursadministration och resultat, kan du bedöma offline och sedan importera resultat till Kursadministration och resultat. Du kan även ladda upp resultat från externa källor, till exempel kalkylblad och filer med kommateckenavgränsade fält (csv). Du måste formatera data speciellt så att de kan laddas upp utan fel och synkronisera dem med befintliga data i Kursadministration och resultat.

Du kan även använda Grades Journey för att spara och dela resultatinformation för enskilda kurser och uppgifter om ditt lärosäte använder den här funktionen.

Video: Work Offline with Grade Center Data

Watch a video about working offline with Grade Center data

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Work Offline with Grade Center Data shows how to set download options, download the Grade Center file, upload the new file, and select which grades to change.

Ladda ner resultat från Kursadministration och resultat

Du kan hämta fullständiga eller partiella data från Kursadministration och resultat.

Objekt med anonym bedömning aktiverat inkluderas inte i den hämtade filen.

 1. Öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda ner.
 2. Välj vilka data som ska laddas ner enligt tabellen nedan.
  Data som ska laddas ner
  Alternativ Beskrivning
  Hela Kursadministration och resultat Innehåller alla kolumner och kopplade data. Kommentarer laddas inte ner, och du kan inte lägga till några kommentarer offline.
  Markerad bedömningsperiod Välj en bedömningsperiod i menyn. Du måste ha skapat bedömningsperioder för att kunna välja det här alternativet.
  Markerad kolumn Välj en kolumn och dess innehåll i menyn. Markera kryssrutan Inkludera kommentarer för denna kolumn. Kommentarerna från funktionen Snabbkommentar och fliken Ompröva och justera manuellt laddas ner. Du kan redigera den inkluderade kommentarstexten offline.
  Användarinformation Kolumner som innehåller deltagardata inkluderas, till exempel användarnamn.
 3. Välj avgränsartyp för filen, Komma eller Tabb.
 4. Välj om du vill Inkludera dold information i den nedladdade informationen eller inte. Dold information är kolumner och deltagare som har dolts från vyn i den nedladdade filen.
 5. Välj platsen för nedladdningen. Klicka på Bläddra och bläddra fram till en mapp i Content Collection, om den funktionen används på din institution.
 6. Klicka på Skicka.
 7. På nästa sida med Hämta resultat väljer du Ladda ner för att spara filen.

Ladda ner resultathistorikdata

 1. Öppna menyn Rapporter och välj alternativet Visa resultathistorik.
 2. På sidan Resultathistorik klickar du på Ladda ner och väljer Avgränsartyp för filen.
 3. Välj Ja eller Nej för alternativet Inkludera kommentarer beroende på om du vill att även kommentarer ska laddas ner.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Klicka på Ladda ner och spara filen på din dator.

Arbeta offline

När du har laddat ner filen kan du öppna den i ett kompatibelt redigeringsprogram och göra ändringar i den. Om du laddar ner hela Kursadministration och resultat kan du ändra och lägga till resultat samt spara filen för uppladdning. Om du laddar ner en enstaka kolumn, kan du lägga till eller ändra resultat och kommentarer samt spara filen för uppladdning.

Redigera kommentarer

Kommentarer laddas endast ner när du väljer ett enstaka objekt i Kursadministration och resultat och markerar alternativet att inkludera tillhörande kommentarer. Kommentarerna som laddas ner och upp gäller för resultatet (du kommer åt dessa via Snabbkommentar eller på fliken Skriv över manuellt). Kommentarerna gäller inte försöket (du kommer åt dessa via Visa försök eller bedömningssidorna).

Fyra kommentarsrelaterade kolumner inkluderas i den nedladdade filen. Om du har lagt till kommentarer online inkluderas de i nedladdningen. Annars kan du lägga till kommentarer offline och ladda upp dem till hela Kursadministration och resultat så att de visas i funktionen Snabbkommentar eller på fliken Ompröva och justera manuellt.

Lägg till eller redigera kommentarer i kolumnerna Bedömningsanteckningar eller Återkoppling till användare.

Kommentarslänkar till multimedia, till exempel bilder och ljudfiler, ska läggas in och redigeras online.

När du har redigerat färdigt resultaten och kommentarerna, sparar du filen, går tillbaka till hela Kursadministration och resultat och laddar upp den.

Kolumner med kommentarer

Kolumner med kommentarer
Kolumnnamn Beskrivning
Bedömningsanteckningar Kolumnspecifika kommentarer i Kursadministration och resultat som endast är synliga för läraren eller assistenten
Anteckningsformat Smart text, oformaterad text eller HTML
Återkoppling till användare Kolumnspecifika kommentarer i Kursadministration och resultat synliga för kursdeltagarna
Återkopplingsformat Smart text, oformaterad text eller HTML

Alternativ för återkopplingsformat

Alternativ för återkopplingsformat
Formattyp Beskrivning
Smart text Identifierar automatiskt en länk, returtangenten som en stycketagg och godkänner HTML-taggar.
Oformaterad text Visar texten som den skrivs i textområdet. HTML-kod renderas inte med oformaterad text. Html-koden visas som text.
HTML Visar texten som den har kodats av användaren med html-taggar.

Formatera externa filer

Om du vill synkronisera externa data med data i Kursadministration och resultat, krävs det unika identifierare för varje deltagare och för varje kolumn i Kursadministration och resultat. De unika identifierarna för deltagarna är deras användarnamn. Den unika identifieraren för varje kolumn är ett kolumn-ID. Kolumn-ID:n genereras av systemet och bör inte ändras eller tas bort. Om du laddar upp en fil med kolumner som inte har kolumn-ID skapas nya kolumner i Kursadministration och resultat.

Kolumner som du lägger till i Kursadministration och resultat från en extern fil läggs till som textkolumner med noll (0) angivet som möjliga poäng. Textkolumner kan inte ingå i beräknade kolumner, till exempel viktade kolumner och summa-, genomsnitts- och minimum- och maximumkolumner. Efter uppladdningen kan du konvertera textkolumner till andra kolumntyper och lägga till möjliga poäng.

Alla datafiler som du laddar upp till Kursadministration och resultat måste ha en rubrikrad och därefter en post per rad.

Formatet för datafilen som laddas upp till Kursadministration och resultat avgörs av den avgränsartyp som du använder för att parsa data till separata kolumner. Datafiler är tabbavgränsade med filnamnstillägget xls eller kommaavgränsade med filnamnstillägget csv.

Data i kolumnerna i kommaavgränsade filer måste sättas inom citationstecken. Det vanligaste är raka dubbla citationstecken ( " " ). Data i kolumnerna i tabbavgränsade filer måste inte omges av citationstecken.


Tips för arbete med externa data

Vi rekommenderar att du använder tabbavgränsade filer när du laddar upp data till Kursadministration och resultat. Med tabbavgränsade filer behöver du inte använda citationstecken och filerna kan öppnas direkt i Microsoft® Excel®.

Om du vill ladda ner en fil som är korrekt formaterad för uppladdning ska du först ladda ner hela Kursadministration och resultat och öppna det i en textredigerare eller ett kalkylbladsprogram. Befintliga kolumner har kolumn-ID:n som måste inkluderas i framtida uppladdningar.


Standard för batchfiler

Batchfiler är txt-filer som innehåller stora mängder information som laddas upp i systemet. Varje batch-verktyg innehåller specifika instruktioner för skapande av batch-filen. Följande batchfilsstandarder är universella:

 • Varje fil måste vara var en av de filtyper som stöds: txt eller csv.

  Microsoft Excel-versionerna 2003 och senare infogar automatiskt dubbla citationstecken i alla fält om arbetsbladet sparas som en csv-fil.

 • Varje fil måste vara i DOS-format. Filer i MAC- och UNIX-format måste konverteras till DOS.
 • Varje fält måste omges av dubbla citationstecken, till exempel: "ENG_201"
 • Om det finns citationstecknen inuti i ett fält skriver du ett avbrottstecken för att visa att nästa tecken inte anger slutet på fältet. Avbrottstecknet är ett omvänt snedstreck (\), till exempel: "\"ENG_201\""
 • Alla fält måste delas av med en av följande avgränsare: komma, kolon eller tabb. När du väljer Auto kan bara en avgränsartyp användas i varje enskild batchfil, till exempel: "ENG_201" eller "Engelsk litteratur" eller " "ENG_201":"Engelsk litteratur"
 • Varje post måste ligga på en egen rad.
 • Det får inte finnas några tomma rader mellan posterna. En tom rad bearbetas och skickas tillbaka som ett fel.
 • Vi rekommenderar att det inte ska finnas fler än 500 poster i varje batchfil på grund av de tidsbegränsningar som finns i de flesta webbläsare.

Ladda upp filer till Kursadministration och resultat

Uppladdade filer som innehåller ”Ofullständig” i en resultatpost anges som null och varken resultat eller text visas. Uppladdade filer som innehåller ”Fullständig” i en resultatpost anges som ett justerat resultat för högsta möjliga poäng (100 % för ett resultatobjekt) i kolumner som har Fullständig/Ofullständig som primärvy. Uppladdade filer som innehåller en numerisk inmatning förblir en numerisk inmatning.

 1. Öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda upp.
 2. Bläddra fram till filen på datorn eller i Content Collection, om du har åtkomst till den funktionen.
 3. Välj avgränsartyp: Komma, Tabb eller Auto. Om du väljer alternativet Auto identifieras automatiskt vilken avgränsartyp som används i den valda filen.
 4. Klicka på Skicka för att ladda upp filen.
 5. På sidan Ladda upp resultatbekräftelse kan du granska listan med data från filen som ska laddas upp. Avmarkera kryssrutorna för eventuella data som ska exkluderas från uppladdningen. På det här sättet kan du ladda upp enbart de kolumner med data som du vill ha med från filen.

  Granska kolumnen Förhandsgranska data för att vara säker på att rätt data laddas upp. Data som visas felaktigt kan tyda på att filen inte har formaterats korrekt. Förhandsgranskningen visar endast ett urval av data i varje kolumn i filen.

 6. Stora filer kan ta lång tid att bearbeta, och ett varningsmeddelande visas för alla filer som kräver extra lång bearbetningstid. Om du vill undvika långa bearbetningstider bör du dela upp stora filer i olika uppladdningar.
 7. Bekräfta och ladda upp filen genom att klicka på Skicka.