Innan du lägger till något innehåll i Content Collection ska du planera hur du ska hantera det. Du kan organisera innehållet på det sätt som bäst uppfyller dina individuella behov och behoven för dina kurser.

Filer i Content Collection är organiserade i en trädstruktur av kapslade mappar upp till och inklusive nivån för innehållsytan. En mapp lagrar både filer och andra mappar. Det är viktigt att komma ihåg att alla mappar ligger inuti andra mappar upp till rotmappen (/). Innehållsytor, till exempel Användare, Kurser, Institution och Bibliotek, är mappar som lagras i rotmappen.

En mapp är automatiskt tillgänglig för användaren som skapade den. Om den skapas i kursytan kan den också bli synlig för andra användare. Om du vill dela en mapp som du skapar ska du ge andra användare behörighet att se mappen med dess innehåll.

Mappar och filer måste ha unika namn om de lagras på samma plats.


Mapptyper

Du kan skapa separera mappar för olika typer av innehåll och styra visningen på mappnivå. När du är redo att dela innehåll med fler användare, kan du kopiera eller flytta det till en annan mapp.

Som standard ärvs mappbehörigheter. När du uppdaterar användarbehörigheter för en mapp, tillämpas dessa behörigheter även automatiskt på alla objekt (mappar och filer) som ingår i denna mapp. Du vill kanske verifiera att användare inte får obehörig åtkomst till vissa mappar om du ändrar behörigheter till mappen på den högsta nivån.

Mer information om mappbehörigheter i Content Collection

Användarmappar:

Användarmappar är personliga, privata mappar där du kan lagra innehåll som du ännu inte är redo att dela. När du väljer Content Collection från navigeringsfältet, flyttas du till skärmen Mitt innehåll där dina användarmappar och -filer är listade. För att lägga till en ny mapp på denna plats, ska du markera Skapa mapp.

Som standard är dessa mappar endast tillgängliga för användaren som skapade dem. Du kan ge fler användare åtkomstbehörighet till mappar i Mitt innehåll.

Kom ihåg att kursrelaterat innehåll som lagras i en användarmapp inte har delats. Det här innehållet är inte tillgängligt om användaren lämnar institutionen och tas bort från systemet.

Kursmappar:

Som standard visas en kursmapp under Kurser för varje kurs. Inom varje kurs kan du skapa ytterligare undermappar. För att lägga till en ny mapp i en kurs markerar du Skapa mapp.

De standardroller som har fullständiga behörigheter (läsa, skriva, hantera och ta bort) till undermapparna i en kurs är lärare, assistenter och kursbyggare. Du kan lagra privat kursinformation, till exempel test- och enkätresultat. Administratörer kan redigera den här inställningen för standardbehörigheter. Du måste veta vilka behörigheter som har tilldelats mappen innan du konfigurerar fler undermappar och ytterligare behörigheter.

Du kan också skapa en mapp som du vill dela med alla kursmedlemmar, inklusive deltagare. När du har skapat en ny mapp ska du uppdatera mappens behörigheter enligt dina preferenser. En offentlig kursmapp är en bra plats när du vill dela innehåll med alla användare som är inskrivna på kursen. Den här mappen kan innehålla kursinformation eller artiklar som hela klassen behöver läsa.

Om du vill kan du behålla kursmappen som en arbetsyta för kursen, och inte tillåta att användare får åtkomst till några objekt i kursmappen. Du kan i stället länka till Content Collection-objekt från kursen. I det här scenariot är hela kursmappen en privat mapp. Detta gör du genom att redigera användarbehörigheter enligt dina preferenser.

Lagra kursinnehåll

Eftersom kurser är tillfälliga kan kursmappen (som är knuten till kurs-ID) vara praktisk att använda för lagring av innehåll som är specifikt för en enstaka kurs. Om en kurs tas bort är mappen som är knuten till kurs-ID:et inte längre tillgänglig. Om du vill återanvända innehåll som har lagrats i en kursmapp kan du kopiera eller flytta dessa objekt.

Du kanske vill lagra innehåll som används i flera kurser i mappen Institution eller i din användarmapp. Kontrollera hur administratören har konfigurerat mappen Institution och dess tillgänglighet.

Gruppmappar

Gruppmappar liknar kursmappar men delas med vissa grupper i stället för med alla användare. Du kan göra gruppmappar tillgängliga för individuella grupper eller organisationer för att användas som samarbetsytor. När du har skapat en gruppmapp redigerar du behörigheter för att bevilja åtkomst till mappen för kursgrupper.

Mer information om gruppmappar


Hur användare söker mapptyper

Behörighetsinställningar kan påverka hur användare kan hitta mappar och filer i Content Collection. Du kan konfigurera mappar på två sätt så att användarna hittar dem i olika områden.

Använd de här stegen så att deltagarna kan använda mappsökningsverktyget för att hitta mappen.

  1. Bevilja alla deltagare i kursen läsbehörighet till kursmappen på den högsta nivån.
  2. Ta bort läsbehörighet för deltagare till alla privata mappar.
  3. För kursmappar ska du lägga till behörigheter för alla kursdeltagare till den offentliga mappen. För gruppmappar ska du lägga till behörigheter för varje grupp till deras respektive gruppmapp.

Du kan även låta deltagarna använda Sök, Gå till plats samt Bokmärken för att hitta mappen.

  1. Ge inte kursdeltagarna behörighet till kursmappen på den högsta nivån.
  2. När det gäller kursmappar ska alla kursdeltagarna ha behörigheter till den allmänna mappen. Om du använder en gruppmapp ska du bevilja varje kursgrupp behörighet till deras respektive gruppmapp.

Nu kan deltagarna använda Sök, Gå till plats samt Bokmärken för att söka dessa mappar.

Läs mer om verktyg för att söka och dela objekt i Content Collection


Privata och offentliga mappar

Det är användbart att skapa olika mappar för privat innehåll (privata ytor) och mappar som finns tillgängliga för andra användare (offentliga ytor). Med denna metod kan du ha vissa mappar som endast är tillgängliga för dig och där du kan lagra personligt innehåll. En privat mapp kan t.ex. innehålla uppsatser och projekt som de arbetar med, medan en annan kan innehålla professionellt innehåll som de inte är redo att dela, t.ex. cv eller personliga brev för jobbansökningar. Ytterligare behörigheter för dessa personliga mappar ges inte till någon annan, såvida du inte redigerar behörigheter.

När du är redo att dela ett dokument kan du kopiera det eller flytta det till en offentlig mapp. Om du arbetar med ett kursdokument kan du välja att skapa utkastet i en personlig mapp och flytta över det till en delad mapp när det är klart. Det möjliggör snabb åtkomst och samarbete för kursmedlemmar.