This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan ge vissa användare i din kurs jobbet att bedöma specifika uppsättningar av uppgifter som deltagarna lämnat in. Roller med bedömningsrättigheter som standard inkluderar lärare, lärarassistenter och bedömare. Som en del av arbetsflödet för delegering av bedömning kan du också tilldela möjligheten att förena resultat till bedömare.

De användare som hjälper dig att göra bedömningar kallas för delegerade bedömare och de kan tilldela provisoriska resultat. Delegerade bedömare följer samma arbetsordning för resultat som du. Det är dock du som bestämmer vilka uppgiftsförsök som ska visas för dem. Efter att alla delegerade bedömare har tilldelat resultat och gett återkoppling kommer en eller flera slutgiltiga bedömare att granska bedömningarna för att fastställa ett slutgiltigt resultat eller förena det.

Varför använda delegerad bedömning?

Resultat och återkoppling från fler än en bedömare främjar pålitlighet, ökar konsekvensen och undviker partiskhet. Du kan bestämma att flera bedömare ska bedöma samma inlämningar utan att kunna se varandras bedömningar. På så sätt har du tillgång till flera bedömningar av samma arbete. Du kan använda alla resultat från de hemliga bedömarna för att fastställa slutresultatet för uppgiften.

Om bedömning måste utföras på ett rättvist och objektivt sätt på grund av institutionskrav eller eventuella problem kan du använda hemliga bedömare för att i största möjliga mån förhindra partiskhet.

För större klasser kan du dela upp bedömningsarbetet mellan assistenter och andra bedömare. För sammanfogade kurser kan du ge varje bedömare en del av klassen.

Mer information om exempel på delegerad bedömning

Bör jag tillåta att bedömarna samarbetar?

Du kan tillåta att bedömare ser varandras resultat, anteckningar och återkoppling. När bedömarna känner kursdeltagarna väl är det sannolikt att deras utveckling och tidigare prestationer påverkar bedömningen. Gemensam bedömning är även lämpligt för små klasser där deltagare uppmuntras att diskutera uppgifterna under tiden de arbetar med dem. Målet är att samarbeta på alla nivåer, inklusive bedömning.


Arbetsflöde vid delegerad bedömning

Arbetsgången vid delegerad bedömning är följande:

 1. Aktivera delegerad bedömning
 2. Visa bedömningsmeddelanden
 3. Öppna och bedöm inlämningar
 4. Visa meddelanden om att förena resultat
 5. Förena resultat

När du skapar uppgifter kan du även aktivera anonym bedömning så att bedömarna inte kan se deltagarnas identitet. Du kan även aktivera SafeAssign för att undvika plagiering.

Mer information om anonym bedömning

Mer information om SafeAssign

Video: Delegated Grading


Watch a video about delegated grading

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Delegated grading explains how to set up delegated grading when you create an assignment.


1. Aktivera delegerad bedömning

På sidan Skapa uppgift väljer du ut vilka bedömare och slutgiltiga bedömare som ska hjälpa till med bedömningsuppgifterna.

 1. När du har markerat kryssrutan Aktivera delegerad bedömning visas en lista med potentiella bedömare och slutgiltiga bedömare i avsnittet Bedömningsalternativ. I menyn Visa kan du filtrera listan.
 2. I menyn bredvid bedömarnas namn ange vilka inlämningar de olika bedömarna ska bedöma:
  • Alla inlämnade uppgifter
  • Slumpvisa uppsättningar: Bedöm en slumpmässigt vald uppsättning från ett antal markerade deltagare. Om du ställer in att flera bedömare ska bedöma en slumpvis uppsättning fördelas deltagarna jämnt mellan dem innan någon deltagare läggs in i flera slumvisa uppsättningar.
  • Grupper: Bedöm alla deltagare som är medlemmar av de valda kursgrupperna.
  • Inga
 3. Alla lärare på en kurs kan se vilket bedömningsarbete som tilldelats andra bedömare. Om du även vill att andra roller ska kunna se poäng, återkoppling, anteckningar och privata anteckningar som lagts till av andra markerar du kryssrutan i kolumnen Visa inställningar. Deltagare ser inte privata anteckningar som läggs till av andra.
 4. I kolumnen Förena resultat kan du välja vem som kan fastställa det slutliga resultatet och återkopplingen för varje deltagare. Alla lärare kan förena resultat. Lärare kan låta assistenter och bedömare att förena resultat. Användare som förenar resultat kallas även slutgiltiga bedömare.

För att bedömningen ska bli så rättvis och konsekvent som möjligt bör du be alla delegerade bedömare att använda kriterier när de gör bedömningar.

Inaktivera delegerad bedömning

När du har skapat en uppgift där du har aktiverat delegerad bedömning kan du eller andra privilegierade användare inaktivera funktionen.

Tänk efter noga innan du inaktiverar den här inställningen. När du avmarkerar kryssrutan kan du inte ångra dig i äldre versioner av Blackboard Learn.

När du avmarkerar kryssrutan för delegerad bedömning visas en varning. Om du väljer att fortsätta, kan varken du, andra bedömare eller deltagare längre se andra bedömares återkoppling eller poäng. Välj Avbryt om du vill behålla inställningen för delegerad bedömning.

Om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn visas inte den här varningen.


2. Visa bedömningsmeddelanden

Exempel: Du utser två delegerade bedömare och ger var och en av dem ett slumpvis urval av inlämningar. De ser bara det urvalet inlämningar som de själva har tilldelats.

Användarna får meddelande om när uppgifter med delegerad bedömning lämnas in. Du får meddelandena på följande sätt:

 • Sidan Behöver bedömas
 • Rutnätet i Kursadministration och resultat: Ikonen som visar att en uppgift Behöver bedömas visas endast i de celler som du ska bedöma.
 • Aviseringsmoduler
 • Mitt Blackboard > sidan Uppdateringar
 • Individuella e-postaviseringar, om dessa är aktiverade
 • Sms, röstmeddelanden och dagliga e-postsammanställningar om sådana aktiverats

3. Öppna och bedöm inlämningar

Du får åtkomst till uppgiftsinlämningar som du ska bedöma i Kursadministration och resultat och på sidan Behöver bedömas. Om även anonym bedömning används visas inte inlämnarnas namn. Bedömare kan se hur många bedömningsbara objekt som finns i kön.

Oavsett vilket av de båda sätten du använder öppnas sidan Bedöm uppgift där du kan se inlämningar, lämna anteckningar om filer och bedöma som vanligt.

I rutan Återkoppling till deltagare väljer du ikonen för redigerare som representeras av bokstaven A för att öppna redigerarens popup-fönster.

Alla lärare och slutgiltiga bedömare har möjlighet att se vad andra bedömare har gett för resultat, återkoppling, anteckningar samt deras privata anteckningar. Bedömare och assistenter som inte är slutgiltiga bedömare ser inte denna information om du inte tillät det när du skapade uppgiften. Om det är tillåtet kan en bedömare se de filanteckningar som har skapats av en annan bedömare och lägga till fler.

Den slutgiltiga bedömaren ser en Förena resultat-länk när resultaten är redo att förenas.

Deltagare ser inte privata anteckningar som läggs till av andra. Deltagarna ser kommentarer som lämnats i rutan Återkoppling till deltagare och filanteckningar. Du kan dölja all återkoppling från bedömare när de fastställer det slutgiltiga resultatet.

När du har tilldelat ett resultat visas ikonen Har inte förenats i cellen Kursadministration och resultat. Inga poäng visas förrän den slutgiltiga bedömaren förenar resultatet.

Flera försök

När du tillåter flera försök behöver du eventuellt inte bedöma alla försöken. Varje försök visas med en eller två ikoner på resultatcellens meny. Om du har valt att använda det första eller sista försöket i resultatet, visas det försök du behöver bedöma med enbart en ikon, nämligen Behöver bedömas. Om du har många lektioner och många objekt att bedöma kan du lätt se vilka försök du behöver ägna dig åt.

De andra försöken på resultatcellens meny visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat samt ikonen för Behöver bedömas.

Om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn ser du inte ikonen för ”Bidrar inte till användarens resultat”.

Du kan även använda filterfunktionen för att bestämma vilka försök som ska visas på menyn för varje resultatcell. Standardvyn visar alla försök som har gjorts. Öppna fältet Filter och avmarkera kryssrutan Visa försök som inte bidrar till användarens resultat. Då ser du enbart det försök du behöver bedöma på menyn för varje resultatcell.

Viktigt: Om du tillåter fyra försök och väljer att använda det sista försöket för resultatet visas enbart ikonen för Behöver bedömas för försöket som skickades in senast. Om en deltagare har gjort tre försök visas det tredje försöket enbart med ikonen för Behöver bedömas. Om du bedömer det försöket kan deltagaren fortfarande göra ytterligare ett försök. Nästa försök visas endast med ikonen för Behöver bedömas eftersom det är det fjärde och sista försöket.

För vissa bedömningsbara objekt som uppgifter, kan du även välja Bedöm försök på menyn för en resultatkolumn och börja bedöma. Försök som inte tas med i beräkningen av deltagarens resultat visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat. Du kan gå till försöket som visas med enbart ikonen för Behöver bedömas.

Grade attempts

Du kan även filtrera din bedömningsinsats för flera försök på sidan Behöver bedömas och visa försök på sidan Resultatinformation. Om du har aktiverat anonym bedömning för en uppgift, hanteras flera försök på samma sätt. Deltagarnas namn och försöksstatus döljs i syfte att skydda deras anonymitet.

Mer information om flera försök och anonym bedömning


4. Visa meddelanden om att förena resultat

När delegerade bedömare har börjat tilldela resultat får de slutgiltiga bedömarna aviseringar om att resultaten behöver förenas. De här meddelandena visas på följande platser:

 • Sidan Behöver bedömas: Det står Har inte förenats längst upp i tabellen
 • Mitt Blackboard > sidan Uppdateringar
 • Rutnätet i Kursadministration och resultat: Ikonen för resultat som inte förenats visas i cellerna
 • Aviseringsmoduler
 • Individuella e-postaviseringar, om dessa är aktiverade
 • Sms, röstmeddelanden och dagliga e-postsammanställningar om sådana aktiverats

Du kan även komma åt sidan Förena resultat från en deltagares cellmeny > Visa resultatöversikt.


5. Förena resultat

Den slutgiltiga bedömaren granskar alla resultat och all återkoppling som gjorts av bedömare och fastställer sedan slutresultaten. Oavsett hur många deltagarförsök en lärarroll tilldelas, eller om inget försök alls tilldelas, kan alla lärare förena resultat.

Din administratör kan även ge andra roller behörighet att förena resultat.

Du kan komma åt sidan Förena resultat från dessa områden:

 • Sidan Behöver bedömas > fliken Har inte förenats längst upp på sidan
 • Kolumnrubriksmenyn i Kursadministration och resultat
 • En deltagares Bedöm uppgift-sida

Den slutgiltiga bedömaren väljer Förena resultat från en av platserna för åtkomst, så som deltagarens Bedöm uppgift-sida. Andra bedömningsroller som har bedömt försök ser ikonen Har inte förenats i Kursadministration och resultat, men har inte tillgång till sidan Förena resultat.

På sidan Förena resultat kan den slutgiltiga bedömaren se alla resultat och den återkoppling som alla bedömare gett och även vilka som fortfarande har bedömningar kvar att utföra. För större klasser kan du filtrera listan efter status och bedömare. På denna sida accepterar du de resultat som någon annan angett ELLER granskar resultat som tilldelats av flera andra bedömare och fastställer det slutliga resultatet.

 1. Visa förlopp för bedömare: Här kan du ser hur långt alla bedömare har kommit, vilket genomsnittsresultat bedömare satt på uppgiften samt antalet försök.
 2. Ikonen för att visa detaljerad vy: Här kan du se befintliga resultat, återkoppling och eventuella bedömningskriterier. Du kan dölja all återkoppling från bedömare, lägga till ny återkoppling och fastställa slutresultat. Mer information finns i nästa avsnitt.
 3. Ikonen för att lägga till bedömare: Om du klickar på ikonen öppnas ett fönster där du kan lägga till en eller flera bedömare för aktuell deltagare.
 4. Kolumnen Slutresultat: Du sätter slutresultatet i en deltagares meny. Du kan också gå till menyn i kolumnen Slutresultat och förena flera resultat åt gången från antingen den högsta, lägsta eller genomsnittliga poäng som bedömarna satt.

Den slutgiltiga bedömaren kan välja att inte förena resultat och kan skicka tillbaka det till statusen Behöver bedömas. Delegerade bedömare kan bedöma ett försök igen när det ligger i Behöver bedömas.

Om fönstret Visa detaljerad vy

Peka på en deltagares namn för att komma åt ikonen Visa detaljerad vy och öppna ett fönster med specifika detaljer om enbart den deltagarens utvärderingar. När du förenar resultat från en specifik deltagares fönster gäller den föreningen enbart för den deltagaren.

Klicka ur kryssrutan Visa bedömarens återkoppling och kriterier (om tillämpligt) för deltagare om du vill dölja bedömarens utvärderingar. Välj Lägg till återkoppling för att lägga till dina kommentarer till deltagaren.

Om du lägger till återkoppling som slutgiltig bedömare är din återkoppling den enda du kommer se på fliken Resultathistorik. På sidorna Granska inlämning kan deltagarna se bedömarnas återkoppling om det är tillåtet, tillsammans med din återkoppling som slutgiltig bedömare.

Kom ihåg: Kommentarer i rutan Bedömningsanteckningar visas inte för deltagare.


Förenade resultat visas

Efter att du har förenat resultat kommer ikonerna för Har inte förenats att bytas ut mot de poäng som du tilldelat. Du kan titta på de poäng och den återkoppling som respektive bedömare tilldelat på sidan Resultatöversikt för varje deltagare. Sidan finns på fliken Resultathistorik.

Deltagare kan se sitt förenade resultat och all återkoppling från den slutgiltiga bedömaren i Mina resultat. Deltagare kan även välja namnet på uppgiften i innehållsytan för att komma åt sidan Granska inlämningshistorik. Deltagare kan se resultatet som har tilldelats av den slutgiltiga bedömaren och se återkopplingen från alla bedömare, om det tillåts.

Kom ihåg: När slutgiltiga bedömare förenar resultat kan de välja att inte visa delegerade bedömares återkoppling för kursdeltagarna och istället skriva en egen återkoppling.


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och inlämningsdagen om du har angett ett. När e-postmeddelandet har skickats ser du ett bekräftelsemeddelande längst upp på skärmen.

Du kan även skicka påminnelser om uppgifter när anonym eller delegerad bedömning har aktiverats. Deltagarnas namn och försöksstatus döljs i syfte att skydda deras anonymitet.

Om ditt lärosäte använder en äldre version av Blackboard Learn kan du inte se det här menyalternativet.


Delegerad bedömning och utbyte av kursinnehåll

Delegerade bedömare och inställningar förs över till nya kurser när du använder följande funktioner för utbyte av kursinnehåll:

 • Kopiera kurs med användare (Exakt kopia)
 • Kopiera kursmaterial till en ny kurs och markera kryssrutan Inkludera uppgifter om inskrivning i kopian
 • Arkivera/återställa – användare och inställningar utgör en del av en arkiverad kurs

Användare med kursroller som har möjligheten att bedöma inlämningar kan tilldelas bedömningsuppgiften. De andra utelämnas.

Mer om kursroller och rollernas behörigheter

Utan inskrivningar

När du kopierar en kurs utan inskrivningar till en befintlig kurs, förs den delegerade inställningen över som aktiverad för alla befintliga delegerade bedömningsaktiviteter. Läraren som kopierar kursen är inställd som den som bedömer alla inlämningar och förenar resultat.

När du kopierar eller importerar en kurs utan inskrivningar till en befintlig kurs, förs den delegerade inställningen över som aktiverad för alla befintliga delegerade bedömningsaktiviteter. Alla befintliga användare som kan förena kan även bedöma alla inlämningar.