Vilka är fördelarna med anonym bedömning?

Du kan aktivera anonym bedömning redan när en uppgift skapas för att undvika partiska bedömningar av viktiga uppgifter.

Om du vill vara ännu mer rättvis och opartisk när du gör dina bedömningar kan du använda funktionen för anonym bedömning. Då vet du inte vem som har lämnat in en uppgift och påverkas således inte på ett otillbörligt sätt av deltagarnas tidigare insatser, deltagande på lektioner, konflikter, etnicitet, kön eller förutfattade meningar om deltagarnas begåvning. Denna metod kan även hjälpa till att förbättra relationen mellan deltagare och lärare, eftersom deltagarna kan känna sig trygga i vetskapen om att bedömningen är opartisk.Aktivera anonym bedömning

Du kan när som helst dölja deltagares namn under bedömningar av uppgifter. Om du däremot aktiverar anonym bedömning när du skapar en uppgift får kursdeltagarna ett meddelande om det när de öppnar uppgiften i fråga. Du kan även be deltagarna att inte ange någon typ av information som kan identifiera dem, till exempel att inte ange sitt namn i filer som de bifogar tillsammans med uppgifter.

På sidan Skapa uppgift går du till delen under Bedömningsalternativ och markerar kryssrutan Aktivera anonym bedömning. Sedan väljer du när du vill att kursdeltagarnas identitet ska avslöjas.

 1. På visst datum: Ange vilket datum du vill inaktivera funktionen Anonym bedömning. Systemet kommer automatiskt att börja ta bort anonymitet innan detta datum.
 2. När alla inlämnade uppgifter har bedömts: Ange ett inlämningsdatum. Efter att en deltagare har skickat in försök, förfallodatumet har gått ut och du har bedömt försöken kommer deltagaranonymiteten att inaktiveras.

Du kan när som helst inaktivera den anonyma bedömningen genom att avmarkera kryssrutan Aktivera anonym bedömning. Du kan slå på och av anonym bedömning ända fram tills en deltagare skickar in ett försök. Efter den första inlämningen kan du endast slå av funktionen. Om du bedömer vissa försök anonymt och sedan inaktiverar inställningen för anonym bedömning, registreras inte de objekt som bedömts med känd deltagaridentitet som ”anonymt bedömda”.


Aviseringar om anonym bedömning

Du får meddelande när uppgifter som ska bedömas anonymt lämnas in. Du får meddelandena på följande sätt:

 • Sidan Behöver bedömas – användarens anonymitet bevaras i listan
 • Modulerna Kräver uppmärksamhet och Varningar
 • Individuella e-postaviseringar
 • Sms, röstmeddelanden och dagliga e-postsammanställningar

Hitta anonyma inlämningar

Du får åtkomst till inlämnade uppgifter som du har ställt in anonym bedömning för i Kursadministration och resultat eller på sidan Behöver bedömas.

 1. Kursadministration och resultat: Efter att förfallodagen för en uppgift har passerat eller alla försök har skickats in går du till uppgiftskolumnen och klickar på Bedöm försök.
 2. Sidan Behöver bedömas: Filtrera objekt som kräver bedömning för att endast visa den uppgift som du vill bedöma. Öppna menyn till uppgiften och välj alternativet Bedöm alla användare och börja med bedömningen.

Oavsett vilket av ovanstående sätt du använder kommer du till sidan Uppgiftsbedömning där du kan se inlämningar och resultat som vanligt.

När du går mellan kursdeltagare ändras användarnamnen till ”Anonym deltagare”. Du kan också se hur många bedömningsbara objekt som finns i kön. Efter att anonym bedömning har inaktiverats kommer resultaten att visas i kolumnen Kursadministration och resultat.


Flera anonyma försök

När du tillåter flera försök behöver du eventuellt inte bedöma alla försöken. När du väljer att bedöma anonymt döljs deltagarnas namn och försök. Om du har valt att använda första eller sista försöket i resultatet kan du inte se hur många försök deltagarna har skickat in. När du börjar bedöma från resultatkolumnen kan du lätt se vilka försök som räknas som en del av deltagarnas resultat.

Välj Bedöm försök på resultatkolumnens meny. Gå till försöken som endast visas med ikonen för Behöver bedömas bredvid Anonym deltagare.

Försök som inte tas med i beräkningen av deltagarresultat visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat och du behöver inte bedöma dem.

Om du börjar bedöma från sidan Behöver bedömas ser du endast de försök som behöver bedömas baserat på vilket försök du har valt att bedöma – det första eller sista. Du kan välja att visa alla försöken. Deltagarnas namn och försöksstatusar är dolda.

Mer information om sidan Behöver bedömas

Ytterligare försök vid anonym bedömning

Tillåt ytterligare försök visas endast om en deltagare redan har skickat in maximalt antal försök som är tillåtna för den uppgiften. Du kan fortsätta att erbjuda möjlighet att skicka in försök varje gång en deltagare uppnår det maximala antalet. Du behöver inte ha bedömt tidigare försök för att låta en deltagare skicka in ett nytt försök.

Även om en uppgift är anonym kan du ge en deltagare ett extra försök. Du kan se deltagarnas namn, men inte deras inlämningar eller hur många försök som återstår. Din begäran ignoreras om försök återstår.

Alternativt kan du klicka på Ignorera försök om du vill att poängen för ett försök ska ignoreras i resultatberäkningar och inte vill att försöket ska räknas in bland det totala antalet försök.


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och inlämningsdagen om du har angett ett. När e-postmeddelandet har skickats ser du ett bekräftelsemeddelande längst upp på skärmen.

Du kan även skicka påminnelser om uppgifter när anonym eller delegerad bedömning har aktiverats. Deltagarnas namn och försöksstatus döljs i syfte att skydda deras anonymitet.

Om ditt lärosäte använder en äldre version av Blackboard Learn kan du inte se det här menyalternativet.


Bevis på anonym bedömning

Institutioner behöver på något sätt kunna verifiera att en viss uppgift har bedömts anonymt.

Du och administratörerna kan visa att funktionen för anonym bedömning var aktiverad vid tidpunkten då resultatet sattes. Även efter att funktionen för anonym bedömning har inaktiverats visas det i försökets bedömningsfönster och i historiken i Kursadministration och resultat att det bedömdes anonymt.

Kursdeltagarna informeras om att deras uppgifter kommer att bedömas anonymt på sidan Ladda upp uppgift. De ombeds att inte inkludera några uppgifter som kan identifiera dem i sina inlämningar.

Om deltagarnas uppgifter har bedömts anonymt ser de en ikon för anonym bedömning på sidan Granska sändningshistorik eller i Mina resultat.


Anonymitet i Kursadministration och resultat

Deltagarnas identiteter skyddas när du utför en anonym bedömning:

 • Anonymt bedömda uppgiftspoäng används inte i beräknade kolumner förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Anonymt bedömda uppgifter visas inte i rapporter i Kursadministration och resultat förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Kolumner med anonymt bedömda uppgifter kan inte väljas när du hämtar uppgifter från Kursadministration och resultat.