Uppmuntra tänkvärda bidrag med bedömda diskussioner.

Diskussioner stärker deltagarens förmåga att tänka kritiskt, uttrycka sina tankar på ett tydligt sätt och kommunicera med andra. Med hjälp av bedömda diskussioner kan du analysera de här färdigheterna som en del av varje deltagares kursresultat. Visa deltagare vilka av deras bidrag som är bra och vilka som kan förbättras genom att ge dem ett resultat.

Om din kurs använder den ursprungliga kursvyn kan du sätta resultat på forum och trådar. I ultrakursvyn kan du bedöma en deltagarens diskussionsbidrag överlag.


Varför ska jag bedöma en diskussion?

Du kanske tycker att det är tvetydigt att bedöma en deltagares medverkan i diskussioner. Hur skiljer du på en deltagare som är aktiv men inte för diskussionen framåt och en deltagare som pratar mindre ofta men påverkar mer?

När deltagarna är med i diskussioner skapas ett permanent register över deras deltagande. Men innan du börjar måste du ha rimliga förväntningar på vad en onlinediskussion kan åstadkomma. På grund av onlinemiljöns egenskaper kan det ta längre tid innan välformulerade idéer kommer fram i diskussioner. Deltagare behöver få praktiska diskussionsmöjligheter samt lämpliga och konstruktiva svar gällande deras bidrags kvalitet. Med en granskning får de reda på hur de har presterat och kan förbättra sina framtida interaktioner.


Aktivera diskussionsbedömning

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att skapa en bedömd diskussion.

Du kan tilldela diskussionsresultat i ett forum eller en tråd. Du kan tilldela resultat utifrån deltagarnas medverkan, kvaliteten på deras inlägg eller en kombination av båda två. Du kan skapa kriterier i förväg och använda dem medan du bedömer forum och trådar.

När du skapar eller redigerar ett forum kan du aktivera bedömningsalternativen. När du aktiverar bedömning skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat.

Resultatinställningarna visas på sidorna Skapa forum och Redigera forum.

 1. Klicka på Bedöm diskussionsforum och ange ett poängvärde för att utvärdera deltagarnas prestationer i hela forumet.
 2. Om du vill utvärdera deltagarnas prestationer i varje tråd väljer du Bedöm trådar.
 3. Alternativt markerar du kryssrutan för Visa deltagare med statusen har inte bedömts och väljer antalet inlägg som krävs för att visa deltagare med statusen Har inte bedömts. Med den här inställningen visas ikonen för Behöver bedömas i Kursadministration och resultat efter att varje deltagare har gjort det angivna antalet inlägg. Inläggen placeras även i kön på sidan Behöver bedömas. Om du väljer ett bedömningsalternativ och INTE markerar kryssrutan kommer inte ikonen för Behöver bedömas att visas i Kursadministration och resultat och inlägg kommer inte att visas på sidan Behöver bedömas. I Kursadministration och resultat visas deltagarnas försök med Pågår-ikonen när de gör ett inlägg.

  Om du väljer tre inlägg från listan och en deltagare skickar in två så kommer Pågår-ikonen att visas i cellen i Kursadministration och resultat samt i diskussionsforumet tills det angivna antalet inlägg är uppnått.

 4. Du kan även öppna menyn Lägg till kriterier för att välja kriterier.

Inaktivera diskussionsbedömning

Du kan inaktivera bedömning för bedömda forum och trådar även om det finns resultat.

 1. På sidan Redigera forum ändrar du bedömningsalternativet till Ingen bedömning av forum.
 2. Klicka på Skicka. Om du redan har tilldelat resultat för ett forum eller trådarna i det, visas ett varningsmeddelande med information om att alla befintliga resultat tas bort. Det går inte att ångra den här åtgärden.
 3. Klicka på OK för att fortsätta eller klicka på Avbryt för att spara objekten i Kursadministration och resultat.

Aktivera trådbedömning

Om du väljer att bedöma trådar i ett forum bestämmer du från tråd till tråd om den ska bedömas eller inte. Om du väljer alternativet Bedöm trådar kan deltagare inte skapa nya trådar.

 1. På sidan Skapa tråd markerar du kryssrutan Bedöm tråd och anger Möjliga poäng. Du avgör när inlägg får statusen behöver bedömas. Markera kryssrutan för Visa deltagare med statusen ”behöver bedömas” och välj antal inlägg i listan.
 2. Klicka på Skicka.
 3. I forumet visas alternativet Bedöm tråd i trådens kolumn Resultat.

Du kan även aktivera trådbedömning direkt från trådlistan i ett forum.

 1. Klicka på Resultat i en tråds Resultatkolumn.
 2. Ange Möjliga poäng.
 3. Klicka på Skicka. Alternativet Bedöm tråd visas i trådens kolumn Resultat.

Bedöm forumdeltagande

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att bedöma diskussioner.

Du kan tilldela diskussionsresultat för att utvärdera deltagarnas prestation i ett forum. Endast användare med en roll som administratör eller bedömare kan tilldela resultat för inlägg. Bedömare kan inte se sitt eget arbete.

 1. Klicka på Bedöm diskussionsforum i ett forum där du har aktiverat bedömning.
 2. Öppna sidan Bedöm diskussionsforumets användare och välj Resultat på en deltagarrad. Deltagarens inlägg räknas i kolumnen Inlägg.
 3. På sidan Bedöm diskussionsforum visas deltagarens inlägg i det här forumet. Eftersom du kan tilldela ett forumresultat utifrån flera trådar inkluderas alla meddelanden som en deltagare lagt upp i granskningen. I innehållsramen utvärderar du den markerade deltagarens inlägg. I sidpanelen för bedömning anger du ett resultat. Om du har kopplat ett kriterium till det här forumet visar du och slutför kriteriet.

  Sidpanelen för bedömning innehåller följande områden:

  • Forumstatistik: Visa information om en deltagares inlägg, till exempel Totala inlägg, Datum för senaste inlägg, Genomsnittlig inläggslängd och Genomsnittlig ordningsföljd.
  • Klicka på nedåtpilen bredvid den aktuella deltagarens namn för att visa en lista och välja en deltagare med inlägg som är redo för bedömning. Den valda deltagarens inlägg visas i innehållsramen. Använd pilarna åt vänster och höger för att navigera till föregående eller nästa deltagare.
  • Ange ett resultat i fältet Resultat.
  • Du kan skriva återkoppling för deltagaren i textrutan Återkoppling. Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer. I avsnittet Lägg till anteckningar kan du skriva anteckningar som bara du (forumadministratören) och bedömaren kan se. Det finns två ikoner efter rutan Återkoppling där du kan komma åt redigeraren och stavningskontroll.
 4. Klicka på Förhandsgranska utskrift för att öppna sidan i ett nytt fönster som är anpassat för utskrift. Inläggen skrivs ut i den ordning de visas på sidan. Om du vill välja vilka inlägg som ska visas samt ordningen på dem kan du filtrera och sortera inläggen med hjälp av alternativet Filter och alternativen Sortera efter och Ordna.
 5. Ändra ett befintligt resultat genom att klicka på rutan Resultat och ändra resultatet.
 6. Klicka på Skicka för att lägga till resultat, återkoppling och bedömningsanteckningar i Kursadministration och resultat. Resultatet visas på sidan Bedöm diskussionsforumets användare.

Bedöma en tråd

Du kan tilldela diskussionsresultat för att utvärdera deltagarnas prestation i varje tråd.

 1. Öppna forumet som innehåller tråden som du vill bedöma.
 2. Byt till Listvy och klicka på Bedöm tråd i trådens rad.
 3. Öppna sidan Bedöm användare av diskussionstråd och välj Resultat i en deltagares rad.
 4. Använd samma steg som när du bedömer forumdeltagande för att utvärdera och bedöma deltagarens tråddeltagande.

Skicka e-post till deltagare när du bedömer diskussioner

När du tilldelar resultat kan du använda e-postverktyget i diskussioner för att kontakta deltagare.

 1. Öppna ett forum eller en tråd.
 2. Markera kryssrutorna bredvid de deltagare som du vill skicka e-post till på sidan Bedöm användare av diskussionstråd eller sidan Bedöm diskussionsforumets användare.
 3. Välj E-post.
 4. På sidan E-posta till forumdeltagare redigerar du vid behov ämnet.
 5. Skriv en fråga eller återkoppling i rutan Meddelande.
 6. Klicka på Skicka.

Mer information om e-post i Blackboard Learn.


Bedöma en gruppdiskussion

Till skillnad från andra bedömda gruppaktiviteter bedöms alla medlemmar individuellt när du ställer in att gruppdiskussionsforumet ska bedömas. Varje gruppmedlem måste göra det angivna antalet inlägg för att få ett resultat. Du sätter inte ett gruppresultat för bidrag till gruppdiskussionsforumet.

Mer information om gruppdiskussioner


ULTRA: Skapa en bedömd diskussion

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att aktivera diskussionsbedömning.

Du kan skapa diskussioner på två sätt. Du skapar både bedömda och inte bedömda diskussioner på samma sätt.

 • Välj plustecknet där du vill skapa en diskussion på kursinnehållssidan. Välj sedan Skapa > Deltagande och engagemang > Diskussion.
 • Öppna diskussionssidan i din kurs från navigeringsfältet högst upp på kurssidan. Välj plustecknet och välj sedan Diskussion.

Ange ett namn och en beskrivning för diskussionen på sidan Ny diskussion så att deltagarna vet vad de ska diskutera. Ange att diskussionen ska räknas med i resultatet genom att välja ikonen Diskussionsinställningar för att öppna inställningspanelen. Markera kryssrutan för Bedömd diskussion i avsnittet Detaljer och information så visas fler inställningar för resultat.

Ställa in en tidsgräns för deltagande. Deltagare kan bidra och redigera sina inlägg så fort du gör diskussionen tillgänglig, men deras inlämningar är slutgiltiga på det datum och den tid du anger. Deltagarna kan fortfarande se diskussionsinläggen, men de kan inte göra inlägg i diskussionen eller redigera tidigare inlämningar efter det datum och den tid du har angett.

Tidsgränsanpassningar gäller inte för diskussioner.

Välj resultatenhet. Du kan välja poäng, procentsats eller bokstav. Om du väljer poäng måste du ange den möjliga maxpoängen för den bedömda diskussionen.

Du kan även markera kryssrutan Visa på sidan Kursinnehåll om du vill att diskussionen ska visas i samma lista som annat kursmaterial.

Uppmuntra originella idéer. Du kan dölja diskussionsaktiviteten från deltagarna tills de lägger upp ett svar på huvudämnet. Diskussionsaktiviteten visas så fort en deltagare lägger upp ett svar. Välj Efter inlägg för att uppmuntra deltagarna att komma på egna tankar och idéer i en diskussion.

Lägg till ett kriterium. Du kan tilldela kriterier som ska användas vid bedömning av diskussionsinlägg. Välj Lägg till bedömningskriterium för att söka efter befintliga kriterier eller skapa ett nytt. När du har tilldelat ett kriterium till diskussionen kan deltagare se det innan de svarar. Du kan endast koppla ett kriterium till varje diskussion.

Lägga till mål och standarder. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du skapar en diskussion kan du koppla ett eller flera mål till det. Välj Justera efter mål för att söka efter tillgängliga mål som kan kopplas med diskussionen. När du har gjort diskussionen tillgänglig kan deltagarna visa information för de mål som du har kopplat till diskussionen så att de vet vad dina förväntningar är.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll

Dela in i grupper. Du kan bedöma en gruppdiskussion för att låta deltagarnas bidrag räknas in i deras kursresultat. Att bedöma en gruppdiskussion kan underlätta för en deltagare att på ett taktfullt och tydligt sätt uttrycka personliga åsikter bland klasskamrater.

Mer information om bedömda gruppdiskussioner

Klar? Klicka på Spara. Du kan redigera de här resultatinställningarna tills du börjar bedöma.

Kom ihåg att göra dina diskussioner synliga för deltagarna så att de kan bidra med sina idéer!

Aviseringar

Deltagare ser tidsgränsen för deltagande i en bedömd diskussion på samma plats som andra förfallodagar eller händelser. Dessa aviseringar visas i aktivitetsflödet, den globala kalendern och kurskalendern, både i schemavyn och inlämningsdagsvyn.

Hjälpmedel

Deltagare med hjälpmedel visas med en ikon bredvid deras namn i Kursadministration och resultat och i deltagarförteckningen. Deltagare kan inte se vilka anpassningar du har lagt till. Ikonen visas även bredvid namnet i diskussioner. Anpassningen av förfallodag är den enda som gäller. Tidsgränsanpassningen gäller inte.

ULTRA: Bedöma en diskussion

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att bedöma ett forum.

När deltagarna har delat med sig av sina tankar kan du tilldela resultat. I bedömda diskussioner baseras resultaten på deltagarnas totala bidrag, inte varje enskilt inlägg.

Du kan komma igång med bedömning på flera platser:

 • Välj Deltagande och resultatdiskussionssidan.
 • Välj ikonen Resultat på navigeringsfältet högst upp på kurssidan och välj den bedömda diskussionen i listan.
 • Klicka på Resultat i listan där ditt namn visas. Om det finns nya inlämningar ser du en avisering. Välj antal nya inlämningar för att börja bedöma.

Välj en deltagares namn på sidan Deltagande och resultat för att se deltagarens diskussionsaktivitet. Deltagarnas bidrag markeras på deras inlämningssidor.

Visa diskussionsanalysen för att se detaljerad information om deltagande, nivå för kritiskt tänkande och meningskomplexitet för varje deltagare. De här prestationsbaserade insikterna hjälper dig att avgöra vilka deltagare som kan behöva extra stöd och som ligger utanför normalt deltagande.

Mer om diskussionsanalys

Ange ett resultat och återkoppling för den här deltagaren högst upp på sidan. Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter ett decimalkomma. Återkopplingsikonen visas bredvid resultatkapseln. Välj ikonen för att öppna Återkopplingspanelen, som ligger på sidan av skärmen. Du kan bläddra igenom diskussionsaktiviteten och lägga till övergripande återkoppling. Du kan även bädda in en ljud-/videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

När du är färdig och vill publicera ett resultat öppnar du menyn och klickar på Publicera.

Om du har tilldelat diskussionen kriterier väljer du resultatkapseln med kriterieikonen för att öppna kriteriepanelen. Du kan ange ett resultat direkt eller välja värden från kriterier för att lägga till i resultatet. Du kan publicera resultat från sidan Resultat och deltagande.

Tilldela ett resultat i Kursadministration och resultat

Du kan även tilldela ett resultat i kursadministration och resultat. Ny sändning visas i celler när deltagare har skickat in arbete. Välj Vy i menyn för att visa deltagarnas insatser i diskussionen tillsammans med respons och svar.

Mer information om att tilldela resultat i Ultra-kursvyn