Gemensam inlärning har många fördelar framför traditionell undervisning. Studier visar att elever som arbetar i lag utvecklar positiva attityder, löser problem mer effektivt och känner sig mer nöjda med vad de åstadkommit.

Du kan organisera deltagarna i grupper så att de kan interagera med varandra och demonstrera sin kunskap medan de lär sig att uppskatta andra perspektiv.

Du kan skapa kursgrupper en och en eller i uppsättningar om flera.


Åtkomst till kursgrupper

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du kan komma åt grupper.

I den ursprungliga kursöversikten har varje grupp en egen hemsida med länkar till verktyg som kan hjälpa gruppen att samarbeta. Det är bara du och gruppmedlemmarna som har tillgång till gruppverktygen.

I Kontrollpanelen ska du expandera avsnittet Användare och grupper och klicka på Grupper. På sidan Grupper kan du visa och redigera dina befintliga grupper och skapa nya grupper och gruppuppsättningar.


Gruppinskrivningsmetoder

Du kan skriva in deltagare i grupper på tre sätt: Deltagare kan inte ta bort sin inskrivning i en grupp själv.

 • Manuell inskrivning låter dig tilldela varje deltagare i din kurs en grupp. Manuell inskrivning är tillgänglig för både enstaka grupper och gruppuppsättningar.
 • Slumpvis inskrivning är bara tillgänglig för gruppuppsättningar. Slumpvis inskrivning fördelar automatiskt deltagarna i grupper utifrån dina inställningar om maxantal per grupp eller sammanlagt antal grupper. Slumpmässig fördelning tillämpas bara för deltagare som för närvarande är inskrivna på kursen. Du kan skriva in ytterligare deltagare manuellt.
 • Självinskrivning låter deltagare lägga till sig själva i en grupp genom ett anmälningsformulär. Alternativet självinskrivning är tillgängligt för både enstaka grupper och gruppuppsättningar.

Mer information om att välja en metod för gruppinskrivning


Deltagaråtkomst till kursgrupper

Deltagare kan komma åt grupper på två sätt:

 • Klicka på länken Grupper på kursmenyn för en ny kurs.
 • Gå till Verktyg > Grupper på kursmenyn.

Mer om det bästa sättet att presentera grupper


Skapa en enstaka grupp

 1. Klicka på Skapa på sidan Grupper.
 2. Välj Självinskrivning eller Manuell inskrivning i listan Enstaka grupp.
 3. Skriv in ett namn och, om du vill, en beskrivning. Gör gruppen synlig för deltagare.
 4. Markera kryssrutorna för de kursverktyg du vill göra synliga för gruppen.
 5. Om du vill bedöma deltagarnas inlämningar för bloggar, wikis och loggböcker, väljer duBetyg och skriver in Möjliga poäng för bloggar, journaler, och wikis.
 6. Markera kryssrutan för Tillåt anpassning för att låta deltagare lägga till personliga moduler på gruppens hemsida. Moduler visas bara för den gruppmedlem som har lagt till dem.
 7. Du kan även markera kryssrutan skapa en smartvy för den här gruppen.

Skriva in deltagare i en kursgrupp

 1. Om du väljer Självinskrivning anger du ett namn och instruktioner. Du kan tala om för deltagarna att de inte kan ta bort sig själva från grupper. Ange Maximalt antal medlemmar och välj andra alternativ som du vill använda.

  -ELLER-

  Om du väljer Manuell inskrivning söker du efter och väljer deltagare från popup-fönstret Lägg till användare.

  De deltagare du valt visas i ytan längst ner med en siffra som anger det totala antalet. Klicka på ikonen Visa lista, som kännetecknas av en ifylld fyrkant, för att öppna ytan Lägg till användare och se dina val. Ta bort användare genom att klicka på X bredvid deras namn.

 2. Klicka på Skicka.

Den nyskapade gruppen visas på listsidan med grupper.


Skapa gruppuppsättning

 1. Klicka på Skapa på sidan Grupper.
 2. Klicka på Självinskrivning, Manuell inskrivning eller Slumpvis inskrivning i listan Gruppuppsättning.

Använd samma steg som när du skapar en enskild grupp. Utifrån de inskrivningsalternativ du har valt kan du sedan välja bland följande alternativ:

 • Självinskrivning: Ange ett namn och instruktioner för gruppen. Ange Maximalt antal medlemmar och välj andra alternativ som du vill använda.
 • Slumpvis inskrivning: Ange Antal deltagare per grupp eller Antal grupper som du vill skapa. Välj ett alternativ för hur resterande medlemmar ska skrivas in i grupperna.
 • Manuell inskrivning: Ange det antal grupper som ska skapas. Klicka på Lägg till användare på nästa sida för varje grupp och gör dina val.

  De deltagare du valt visas i ytan längst ner med en siffra som anger det totala antalet. Klicka på ikonen Visa lista, som kännetecknas av en ifylld fyrkant, för att öppna ytan Lägg till användare och se dina val. Ta bort användare genom att klicka på X bredvid deras namn.

Inaktiverade användare räknas in i det totala antalet inskrivningar i gruppen tills kursmedlemskapet eller användarna tas bort.


Ta bort en gruppmedlem

Du kan ta bort medlemmar från en kursgrupp.

Det är bara kursens lärare och administratörerna som kan ta bort gruppmedlemmar. Deltagare kan inte ta bort sig själva från en grupp eller andra deltagare från grupper som har skapats av deltagare.

 1. Klicka på Redigera grupp i gruppens meny på sidan Grupper.
 2. På sidan Redigera grupp klickar du påX i en medlems rad för att ta bort användaren från gruppen. Klicka på Ta bort alla användare för att ta bort alla medlemmar i en grupp.
 3. Klicka på Skicka.

Gruppmedlemmen har nu tagits bort från gruppen. För att verifiera att en användare har tagits bort kan du gå till gruppens hemsida och se efter i medlemslistan.

Mer information om att hantera och ta bort grupper


Skicka e-post till en kursgrupp

Du kan använda verktyget för e-post till grupper för att effektivt kommunicera med andra gruppmedlemmar eller hela gruppen. När du vill skicka ett meddelande lägger verktyget automatiskt till gruppmedlemmarna i mottagarlistan, så att du snabbt kan välja alla eller några av dem. E-postmeddelandet skickas till mottagarnas externa e-postadresser. Blackboard Learn sparar inte en kopia av de här e-postmeddelandena.

Om grupperna föredrar att hålla kommunikationen inom kursen kan de använda kursmeddelanden, det interna e-postverktyget i Blackboard Learn. Eftersom kursmeddelanden inte är tillgängliga som ett gruppverktyg måste deltagarna välja mottagare från listan med alla kursmedlemmar. En kopia av alla skickade meddelanden sparas i kursens meddelandeverktyg.

Mer information om att använda e-post i din kurs


Presentera grupper för deltagarna

Deltagarna kommer åt grupper på olika sätt, beroende på hur du konfigurerar din kurs. Det finns tre alternativ för att sätta ihop grupper för olika inlärningsmål.

Alternativ A: Mina grupper

Så ser det ut:

Varje deltagares grupper visas som standard i Mina grupper.

Så fungerar det:

När du har skapat grupper och lagt till användare är grupperna tillgängliga för inskrivna medlemmar i Mina grupper där användarna kan visa alla gruppnamn för att snabbt komma åt dess verktyg. Eftersom Mina grupper fylls i automatiskt när deltagare läggs till i grupper är detta alternativ enklast att implementera. Klicka på pilen för att visa gruppens hemsida i innehållsramen.


Alternativ B: Kursmenylänk

Så ser det ut:

En kursmenylänk på listsidan med grupper visar alla grupper där en deltagare är inskriven samt tillgängliga anmälningsformulär.

Så fungerar det:

Eftersom Mina grupper inte listar anmälningsformulär kan du skapa en länk till listsidan med grupper om du vill använda grupper med självinskrivning. En länk till grupper i kursmenyn gör det enklare för deltagarna. Använd kursmenyns Lägg till menyobjekt för att skapa en verktygslänk eller kurslänk. Sedan väljer du listsidan med grupper i kurskartan som öppnas i ett popupfönster.


Alternativ C: Tillhandahåll länkar i kursytan

Så ser det ut:

En länk till listsidan med grupper, en grupphemsida eller ett anmälningsformulär i en innehållsyta, mapp, lärmodul eller lektionsplan med nära relaterat innehåll.

Så fungerar det:

Skapa grupper med gruppverktyget. Därefter går du till kursytan där du vill lägga till grupplänken. Öppna menyn Verktyg och välj Grupper. Gör ditt val på sidan Skapa länk: Grupper.

ULTRA: Om kursgrupper

Du kan använda dina kursgrupper och gruppuppsättningar och tillämpa dem på bedömt innehåll, till exempel gruppuppgifter, tester och diskussioner. Du kan även skapa andra kursgrupper och uppsättningar utifrån befintliga kursgrupper och uppsättningar.

Mer information om att skapa gruppuppgifter och grupptester

Mer information om att skapa gruppdiskussioner

Vi denna tidpunkt kan endast lärare komma åt kursgrupperna. Deltagarna kan inte komma åt kursgrupper, men de kan svara på meddelanden. Du kan skicka ett startmeddelande till var och en av grupperna och medlemmarna kan skicka meddelanden till gruppen.


ULTRA: Åtkomst till kursgrupper

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om hur du kan komma åt grupper.

Du kan starta skapandeprocessen för kursgrupper på sidan Kursinnehåll. I avsnittet Detaljer och åtgärder under Kursgrupper ska du välja Skapa och hantera grupper. Om du redan har installerat kursgrupper visar menyn antal uppsättningar och grupper.


ULTRA: Skapa kursgrupper

Med en gruppuppsättning kan du skapa flera grupper runt ett tema, såsom en lektion, brainstorming, plugga eller frivillig anmälan. Du kan också para ihop deltagare baserat på vissa attribut, situationer eller uppgifter.

När du skapar kursgrupper för första gången eller vill lägga till en ny gruppuppsättning visas en partiell lista över deltagare på sidan Ny gruppuppsättning i avsnittet Ej tilldelade deltagare. Välj Visa alla för att visa hela listan.

Tillhandahålla en beskrivande rubrik för gruppuppsättningen. Om du inte lägger till någon rubrik visas Ny gruppuppsättning och datumet på sidan Kursgrupper. Platshållarens titel visas gråtonad tills du klickar någonstans på sidan eller sparar.

Du kan skapa upp till 99 grupper i en gruppuppsättning.

Du kan även välja plustecknet under grafiken för att skapa en anpassad grupp och lägga till deltagare.

Om du redan har kursgrupper kan du välja Ny gruppuppsättning på sidan Kursgrupper.

Du kan dela in deltagare i grupper på följande sätt:

 • Anpassad
 • Slumpmässig gruppindelning
 • Återanvänd grupper

Anpassade grupper

Du kan skapa en enstaka anpassad grupp eller så många grupper du vill, med hur många deltagare som helst i varje grupp. Till exempel kan du skapa en eller flera grupper för deltagare som vill arbeta för att höja sina betyg tillsammans eller behöver komplettera arbete. Du kan skapa en grupp för deltagare som håller i ett klassevenemang.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Anpassa och ange ett namn överst på sidan.
 2. Välj varje deltagares namn för att välja dem samtidigt. Välj en deltagares namn igen om du vill ta bort markeringen.
 3. När du har valt deltagarna ska du öppna menyn bredvid en av deras namn och välja Skapa en ny grupp. Du kan även flytta flera deltagare till en grupp som finns listad i menyn.
 4. Redigera gruppnamnet om du vill ändra standardnamnen
 5. Lägg till en valfri gruppbeskrivning som bara visas för dig just nu.
 6. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ännu en grupp.

Om du sparar en anpassad gruppuppsättning, går tillbaka till gruppuppsättningen och väljer alternativet Anpassad igen tas grupperna bort.

Slumpmässig gruppindelning

Deltagare tilldelas slumpmässigt till det antal grupper du vill skapa.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Slumpmässig gruppindelning.
 2. I menyn Antal grupper ska du välja hur många grupper som ska skapas. Deltagare sprids ut bland det antal grupper du vill skapa. Om du vill ta bort alla deltagare från den aktuella gruppinställningen ska du välja Ta bort alla överst på sidan. Inställningen ändras till Anpassad om du flyttar deltagare till andra grupper efter att de har grupperats och innan du sparar.

  Kom ihåg: Du kan skapa upp till 99 grupper i en gruppuppsättning.

 3. Ange ett namn överst på sidan.
 4. Redigera varje gruppnamn om du vill ändra standardnamnen.
 5. Lägg till valfria gruppbeskrivningar som bara visas för dig just nu.

Välj plustecknet där du vill skapa en grupp som tillägg till grupperna som systemet skapade.

Återanvänd grupper

Du kan återanvända en befintlig kursgrupp, gruppuppsättning, grupputvärdering eller gruppdiskussion.

Om du gör ändringar i en gruppuppsättning som du har återanvänt påverkar dessa ändringar alla gruppuppgifter och gruppdiskussioner som baseras på gruppuppsättningen. Läs mer om hur ändringar i gruppuppsättningen påverkar de länkade innehållsposterna.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja en titel från avsnittet Återanvänd grupp. Grupper som inte har några medlemmar visas också i listan.
 2. Samma deltagare läggs till i din nya grupp eller gruppuppsättning.
 3. Ange ett namn överst på sidan, redigera de individuella gruppnamnen och lägg till en valfri gruppbeskrivning som bara visas för dig just nu.

Du kan behöva lägga till nya deltagare som har lagts till i din kurs i dina nya grupper.


ULTRA: Hantera individuella grupper

När du har skapat en grupp eller gruppuppsättning kan du lägga till eller radera individuella grupper, och hantera deltagarmedlemskap. Du kan även redigera gruppnamn, lägga till eller redigera gruppbeskrivningar och skicka meddelanden till dina grupper för att starta samarbetet!

Kom ihåg: Om du nu sparar en anpassad gruppuppsättning kan du gå tillbaka till gruppuppsättningen och välja Anpassad kommer grupperna att tas bort.

Lägga till och ta bort grupper

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en grupp.

Om du inte längre behöver en grupp kan du öppna gruppens meny och välja Ta bort grupp. Deltagarna i den gruppen är automatiskt utan tilldelning och visas överst på sidan. Du kan manuellt tilldela nya grupper till dessa deltagare. Eller så kan du slumpmässigt tilldela alla deltagare grupper, inte bara de deltagare som du tagit bort från tilldelningen, och välja hur många grupper du vill ha.

Konsekvenser

 • Om du lägger till eller tar bort en grupp i en gruppuppsättning som använts för att skapa en ny gruppuppsättning påverkas inte den nya gruppuppsättningen.
 • Om du lägger till eller tar bort en grupp i en gruppuppsättning som du använde för att skapa en grupputvärdering eller gruppdiskussion uppdateras utvärderingens eller diskussionens grupper. Ändringar av grupptitlar och gruppbeskrivningar påverkar även uppgiften eller diskussionen.
 • Om du lägger till eller tar bort en grupp i en grupputvärdering eller gruppdiskussion som baserats på en kursgruppuppsättning uppdateras kursgruppuppsättningen. Ändringar av grupptitlar och gruppbeskrivningar påverkar även kursgruppuppsättningen.
 • Om du tar bort en gruppuppsättning som använts för att skapa en ny gruppuppsättning påverkas inte den nya gruppuppsättningen.
 • Om du tar bort en hel gruppuppsättning som användes för att skapa en grupputvärdering eller gruppdiskussion tas utvärderingens eller diskussionens grupper bort.
 • Om du tar bort en grupputvärdering eller gruppdiskussion som baserats på en kursgruppuppsättning påverkas inte gruppuppsättningen.

Hantera medlemskap för deltagare

Öppna menyn bredvid deltagarens namn för att komma åt dessa alternativ:

 • Starta en ny grupp med deltagaren som medlem.
 • Välj Ej tilldelad för att ta bort deltagaren från gruppen. Deltagare som tagits bort från tilldelningen visas överst på sidan.
 • Tilldela deltagaren till en annan grupp som redan finns. Välj gruppens namn i menyn. Grupper utan medlemmar visas inte.

Du kan även flytta flera deltagare till en annan grupp med en åtgärd, skapa en ny grupp till dem eller ta bort dem från tilldelningen till gruppen.

Om du vill ta bort alla deltagare från alla grupper väljer du Ta bort alla överst på sidan.

Konsekvenser

 • Ändringar av medlemskap i en gruppuppsättning påverkar alla objekt på innehållsnivå där grupperna används, till exempel i diskussioner och utvärderingar.
 • Ändringar av medlemskap i ett objekt på innehållsnivå som baserats på en kursgruppuppsättning påverkar kursgruppuppsättningen.
 • Ändringar i medlemskap i en gruppuppsättning påverkar INTE andra gruppuppsättningar som baserats på gruppuppsättningen.

ULTRA: Sidan Kursgrupper

Alla grupper som du har skapat visas på sidan Kursgrupper. Gruppuppsättningar utan medlemmar visas också. Överst på sidan listas antal gruppuppsättningar och individuella grupper.

Du kan även skapa en ny gruppuppsättning.

 1. Välj en rubrik för att sortera dina grupper eller antalet medlemmar i stigande eller fallande ordning.
 2. Visa eller dölj grupper i en gruppuppsättning.
 3. Öppna en gruppuppsättnings meny för att redigera eller ta bort gruppen.
 4. Visa antalet medlemmar i var och en av grupperna jämfört med det totala antalet deltagare i kursen.

ULTRA: Kursgrupper och konvertering

Om du har kursgrupper och gruppuppsättningar i Original-kursvyn som du konverterar till Ultra-kursvyn visas gruppuppsättningarna på sidan Kursgrupper. Grupper som inte ingår i en gruppuppsättning visas inte på sidan Kursgrupper. Anmälningsformulär för självinskrivning konverteras inte.

Om du har använt kursgruppuppsättningarna för att skapa gruppuppgifter i din Original-kurs konverteras dessa gruppuppgifter.