Skapa och hantera grupper

På den här sidan

  Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

  I den ursprungliga kursvyn kan du skapa grupper en och en eller i uppsättningar om flera. När du har skapat en grupp kan du redigera gruppverktyg, namn, tillgänglighet och medlemmar.

  Du kan inte skapa kursgrupper i Ultra-kursvyn, men du kan skapa gruppuppgifter.

  Alla grupper har en egen hemsida med länkar till verktyg för att hjälpa gruppen samarbeta. Det är bara du och gruppmedlemmarna som har tillgång till gruppverktygen.

  Du kan skapa grupper, skriva in deltagare i grupper, samt redigera eller ta bort grupper i din kurs.


  Gruppinskrivningsmetoder

  Du kan skriva in deltagare i grupper på tre sätt: Deltagare kan inte ta bort sin inskrivning i en grupp själv.

  • Manuell inskrivning låter dig tilldela varje deltagare i din kurs en grupp. Manuell inskrivning är tillgänglig för både enstaka grupper och gruppuppsättningar.
  • Slumpvis inskrivning är bara tillgänglig för gruppuppsättningar. Det fördelar automatiskt deltagarna i grupper utifrån dina inställningar om maxantal per grupp eller sammanlagt antal grupper. Slumpmässig fördelning tillämpas bara för deltagare som för närvarande är inskrivna på kursen. Du kan skriva in ytterligare deltagare manuellt.
  • Självinskrivning låter deltagare lägga till sig själva i en grupp genom ett anmälningsformulär. Alternativet självinskrivning är tillgängligt för både enstaka grupper och gruppuppsättningar.

  Mer information om att välja en metod för gruppinskrivning


  Komma åt grupper

  Deltagare kan komma åt grupper på två sätt:

  • Klicka på länken Grupper på kursmenyn för en ny kurs.
  • Gå till Verktyg > Grupper på kursmenyn.

  Mer om det bästa sättet att presentera grupper


  Skapa en enstaka grupp

  1. Klicka på Skapa på sidan Grupper.
  2. Välj Självinskrivning eller Manuell inskrivning i listan Enstaka grupp.
  3. Skriv in ett namn och, om du vill, en beskrivning. Gör gruppen synlig för deltagare.
  4. Markera kryssrutorna för de kursverktyg du vill göra synliga för gruppen.
  5. Om du vill bedöma deltagarnas inlämningar för bloggar, wikis och loggböcker, väljer duBetyg och skriver in Möjliga poäng för bloggar, journaler, och wikis.
  6. Markera kryssrutan för Tillåt anpassning för att låta deltagare lägga till personliga moduler på gruppens hemsida. Moduler visas bara för den gruppmedlem som har lagt till dem.
  7. Du kan även markera kryssrutan skapa en smartvy för den här gruppen.

  Skriva in deltagare i en grupp

  1. Om du väljer Självinskrivning anger du ett namn och instruktioner. Du kan tala om för deltagarna att de inte kan ta bort sig själva från grupper. Ange Maximalt antal medlemmar och välj andra alternativ som du vill använda.

   -ELLER-

   Om du väljer Manuell inskrivning söker du efter och väljer deltagare från popup-fönstret Lägg till användare.

   De deltagare du valt visas i ytan längst ner med en siffra som anger det totala antalet. Klicka på ikonen Visa lista, som kännetecknas av en ifylld fyrkant, för att öppna ytan Lägg till användare och se dina val. Ta bort en användare genom att klicka på X bredvid deras namn.

  2. Klicka på Skicka.

  Den nyskapade gruppen visas på listsidan med grupper.


  Skapa gruppuppsättning

  1. Klicka på Skapa på sidan Grupper.
  2. Klicka på Självinskrivning, Manuell inskrivning eller Slumpvis inskrivning i listan Gruppuppsättning.

  Använd samma steg som för att skapa en enstaka grupp. Utifrån de inskrivningsalternativ du har valt kan du du välja mellan följande:

  • Självinskrivning: Ange ett namn och instruktioner för gruppen. Ange Maximalt antal medlemmar och välj andra alternativ som du vill använda.
  • Slumpvis inskrivning: Ange Antal deltagare per grupp eller Antal grupper som du vill skapa. Välj ett alternativ för hur resterande medlemmar ska skrivas in i grupperna.
  • Manuell inskrivning: Ange det antal grupper som ska skapas. Klicka på Lägg till användare på nästa sida för varje grupp och gör dina val.

   De deltagare du valt visas i ytan längst ner med en siffra som anger det totala antalet. Klicka på ikonen Visa lista, som kännetecknas av en ifylld fyrkant, för att öppna ytan Lägg till användare och se dina val. Ta bort en användare genom att klicka på X bredvid deras namn.


  Ta bort en gruppmedlem

  Du kan ta bort medlemmar från en kursgrupp.

  Det är bara kursens lärare och administratörerna som kan ta bort gruppmedlemmar. Deltagare kan inte ta bort sig själva från en grupp eller andra deltagare från grupper som har skapats av deltagare.

  1. Klicka på Redigera grupp i gruppens meny på sidan Grupper.
  2. På sidan Redigera grupp klickar du påX i en medlems rad för att ta bort användaren från gruppen. Klicka på Ta bort alla användare för att ta bort alla medlemmar i en grupp.
  3. Klicka på Skicka.

  Gruppmedlemmen har nu tagits bort från gruppen. För att verifiera att en användare har tagits bort kan du gå till gruppens hemsida och se efter i medlemslistan.


  Hantera grupper

  På listsidan med grupper kan du skapa grupper och även redigera och hantera dem.

  Varje gruppmeny ger snabb åtkomst till gruppens hemsida och e-post till grupp. Du kommer även åt alternativ för att redigera gruppegenskaper, radera grupper och skapa smartvyer.

  En Smartvy är en fokuserad vy över Kursadministration. Den visar bara kolumnerna som matchar en uppsättning kriterier och vyn sparas för fortsatt användning. När det finns ett stort antal av deltagare och kolumner i Kursadministration kan du använda Smartvyn för att snabbt hitta data.

  Mer om smartvyer

  När du redigerar en grupp kan du lägga till eller ta bort medlemmar, samt ändra namn, tillgänglighet och verktyg för gruppen.

  Du kan låta deltagarna skapa egna självinskrivningsgrupper. Klicka på Gruppinställningar på sidan Grupper och gör dina val.


  Ta bort en grupp

  Du kan ta bort en grupp som du inte behöver längre.

  Du kan behålla de kolumner som finns i Kursadministration och resultat och är kopplade till gruppen, som bedömningsbara bloggar, loggböcker och wikis för gruppen. Markera inte kryssrutorna för de kolumner som du vill spara på sidan Ta bort bekräftelse.