Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda bedömningskriterier i ultrakursvyn.

Bedöma med kriterier

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att bedöma med kriterier.

När du har skapat kriterier och kopplat dem till ett objekt kan du använda dem vid bedömning.

Om du har flera uppsättningar kriterier kan du börja bedöma genom att klicka på en av kriterierubrikerna. När du är färdig kan du börja bedöma med en annan kopplad kriterieuppsättning.

Öppna det bedömningsbara objektet i Kursadministration och resultat eller på sidan Behöver bedömas. I vissa fall kan du även börja bedömningen från ett innehållsobjekt, till exempel en blogg. Klicka på Visa kriterier eller kriterierubriken för att granska eller börja bedöma. Om du visar kriterierna i ett nytt fönster ser du två vyer: Rutnätsvy och Listvy.

 • I rutnätsvyn klickar du på cellen med det värde som du vill sätta. Om det är kriterier med poängintervall väljer du ett värde i menyn. Om du vill ändra den valda poängen klickar du på en annan cell på samma rad. Om du vill kan du även skriva in återkoppling till kursdeltagaren i rutan som öppnas när du markerar en cell.
 • Du kan även välja Listvy om du vill växla vy och välja ett alternativ för varje villkor för att använda det värdet i resultatet. Du kan även markera kryssrutorna Visa beskrivningar och Visa återkoppling.

Om du inte väljer ett alternativ för ett kriterium i listvyn och sedan skriver återkoppling, sparas inte återkopplingen när du sparar kriteriet.

Bedöma en uppgift med kriterier

Du kan påbörja bedömningar från Kursadministration och resultat eller från sidan Behöver bedömas.

sidan Uppgiftsbedömning kan du visa, kommentera på och använda kriterier för att bedöma uppgiftsfiler som deltagarna har skickat in.

 1. Visa bedömningspanelen för att komma åt kriterierna.
 2. Klicka på kriterierubriken för att visa den i panelen. Du kan även markera kryssrutorna Visa beskrivningar och Visa återkoppling. Du kan även klicka på ikonen Visa kriterier i fönster för att öppna kriterierna i ett separat fönster och bedöma därifrån.
 3. Välj en prestationsnivå. En löpande Rå totalpoäng visas när du väljer poäng. Du kan också skriva in poäng i rutan Ändra antalet poäng för att skriva över den valda poängen.
 4. Välj Spara kriterier för att lägga till kriteriepoängen i fältet Försök.
 5. Du kan även skriva övergripande återkoppling till deltagaren.
 6. Klicka på Skicka.

Om du skriver över kriterieresultatet i rutan Ändra antalet poäng visas ett meddelande om överskrivning när du visar kriterierna från deltagarens resultatöversiktssida.


Bedöma en testfråga med kriterier

Du kan använda kriterier för att bedöma öppna frågor, kortsvarsfrågor och svar via fil-frågor för ett prov. I provytan visas frågor som du har kopplat till kriterier med en kriterieikon bredvid poängrutan.

Klicka på Visa kriterium för att öppna kriterierna i ett nytt fönster när du bedömer deltagarnas provinlämningar.

Deltagarvy över en testfråga med kriterier

Deltagare kan klicka på Visa kriterium och visa bedömningskriterierna innan de svarar på en fråga med kriterier.

Video: Grade Using a Rubric in the Original Course View


Watch a video about grading with rubrics

The following narrated |video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grade using a rubric explains shows how to access a rubric that's been associated with a graded discussion and use it for grading in the Original Course View.


Ta fram granskningsrapporter för kriterier

Om du vill utvärdera en uppsättning kriterier eller din användning av dem kan du ta fram en granskningsrapport för kriterier. När du har använt en uppsättning kriterier för bedömning kan du se information om kriterieanvändningen i rapporten. De statistiska uppgifterna i rapporten uppdateras allteftersom bedömningsarbetet fortskrider.

Kontrollpanelen > Kursverktyg > Kriterier

 1. Öppna menyn till kriterierna och välj alternativet Visa kopplat innehåll.
 2. Om du redan har bedömt ett arbete visas en meny bredvid det arbetet på sidan Visa alla arbeten. I så fall öppnar du menyn för arbetet och väljer alternativet Granskningsrapport för kriterium.
 3. Välj Format, Startdatum och Slutdatum på sidan Kör rapporter.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Om du har åtkomst till Content Collection kan du spara rapporten där. Annars kan du klicka på Ladda ner rapport om du vill öppna rapporten eller Kör en ny rapport om du vill ändra format- eller datumvillkor. Klicka på OK när du vill gå tillbaka till huvudsidan för kriterier.

Rapporten består av tre delar:

 • Totalt resultat för kriterier visar den genomsnittliga totalpoängen för alla försök som har poängsatts med kriterierna.
 • Kriterieanalys visar genomsnittspoäng som jämförs med möjliga poäng för varje villkor.
 • Frekvensfördelning visar fördelningen av poäng över varje prestationsnivå.

ULTRA: Bedöma med kriterier

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att bedöma med kriterier.

När du har skapat ett kriterium och kopplat det till en utvärdering eller en diskussion, kan du använda det vid bedömning. De kriterier som du väljer visas på sidan för uppgiften, testet eller diskussionen. Du kan endast koppla ett kriterium till varje objekt.

Om du har aktiverat parallell bedömning kan du och deltagarna inte se bedömarnas kriterier och anteckningar i deltagarnas filer. Deltagare ser bara kriterier och anteckningar som den slutgiltiga bedömaren, den som förenar resultat, lämnar.

Klicka på länken Inlämningar för att börja bedöma. Markera deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar och kriterier på sidan Inlämningar.

Resultatkapseln visar en kriterieikon på deltagarens inlämningssida. Välj resultatkapseln för att öppna kriterierna i en panel bredvid deltagarens arbete. Det första kriteriet expanderar så att du kan välja poängen för en prestationsnivå.

När du väljer en prestationsnivå uppdateras resultatkapselns färg, kriteriet döljs och nästa kriterium expanderas.

Klicka på länken Välj ett värde för att dölja och expandera valfritt kriterium. När en poäng visas för ett kriterium väljer du kriteriets poängkapsel för att expandera kriteriet igen.

Mer information om resultatkapslar

Kriteriepoängen sparas automatiskt efter hand som du väljer alternativ. Klicka på X för att stänga kriteriepanelen. Resultatet du tilldelar med kriteriet visas på deltagarens inlämningssida och i Kursadministration och resultat.

För kriterier med procentintervall har varje prestationsnivå ett värdeintervall. När du bedömer väljer du lämplig procentnivå för varje enskild prestationsnivå. Poängen räknas fram automatiskt som följer: vikten x prestationsprocent x poängen på arbetet.

Klicka på återkopplingsikonen på deltagarens inlämningssida för att öppna panelen Återkoppling, skriv in anteckningar och återkoppling för deltagaren och spara. När du är redo för deltagaren att se resultatet öppnar du menyn och klickar på Publicera. Om du vill ge deltagaren ytterligare ett försök väljer du Ta bort så tas inlämningen bort permanent.

Du kan gå tillbaka till objektet när som helst och ändra resultatet, till och med efter att du har publicerat det.

När du har använt kriterier för bedömning kan kriterierna inte längre redigeras, men du kan göra en kopia som du kan redigera och ge ett nytt namn.


ULTRA: Bedömningskriterier som kursdeltagarna ser dem

Efter hand som du bedömer objekten och lägger upp resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt ett bedömt objekt på sidan Kursinnehåll för att granska sina inlämningar, kriterierna, din återkoppling och sina resultat.

Mer information om uppgifter och aktivitetsflödet

När deltagarna visar sina bedömda inlämningar kan de klicka på resultatkapseln för att öppna kriterierna bredvid arbetet. Deltagarna kan expandera enskilda kriterier för att granska prestationsnivåerna. De tilldelade prestationsnivåerna markeras.


ULTRA: Skriva över resultat med kriterier

Justerade resultat är resultat som du tilldelar manuellt, till exempel om du anger dem i resultatkapseln i Kursadministration och resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet.

Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror i resultatkapseln. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter decimalkommat.

På deltagarens inlämningssida kan du välja Ångra överskrivning bredvid resultatkapseln och överskrivningsetikett tas bort. Föregående resultat visas eller så kan du använda kriteriet för att betygsätta.

Publicerade resultat

Om du väljer att lägga upp resultat och sedan skriva över dessa resultat visas de ändrade resultaten för deltagarna. Om du helt tar bort ett resultat som du har lagt upp kan inte längre deltagarna se ett resultat för objektet. Objektet går tillbaka till att vara ”inte bedömt”. När du har tilldelat nya resultat måste du publicera de resultaten igen.


ULTRA: Koppla kriterier efter att bedömningen har påbörjats

Om du har tilldelat resultat och sedan bestämmer dig för att koppla kriterier, anses alla resultat som du redan har tilldelat som justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet i Kursadministration och resultat.

På panelen med kriterieinformation kan du välja att omvärdera alla bedömda inlämningar med kriterierna som du precis har kopplat. När du väljer att omvärdera med kriterierna, blir kriterierna aktiva och du kan använda dem för att tilldela resultat. De nya resultaten visas i Kursadministration och resultat och överskrivningsetiketten tas bort.