Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda Kursadministration och resultat i ultrakursvyn.

Öppna Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

Du kan öppna Kursadministration och resultat från kontrollpanelen. Expandera avsnittet Kursadministration och resultat för att visa länkarna till sidan Behöver bedömas, Hela kursadministration och resultat och smartvyerna.

Mer information om att öppna Kursadministration och resultat med JAWS®

På sidan Behöver bedömas kan du börja bedöma uppgifter, gruppuppgifter, tester, blogg-och loggboksposter, wikisidor och diskussionsinlägg.

Mer information om sidan Behöver bedömas

Länken Hela Kursadministration och resultat visar alla kolumner och rader i Kursadministration och resultat och utgör standardvyn.

Länkar till smartvyer visas i en indragen lista i avsnittet Hela Kursadministration och resultat. En smartvy är en fokuserad vy över Kursadministration och resultat och visar enbart de data som matchar en uppsättning kriterier. Du kan använda smartvyer för att snabbt hitta data när det finns ett stort antal deltagare och kolumner i Kursadministration och resultat. Standardsmartvyn Tester visar till exempel endast testkolumner.

Mer om smartvyer

Du kan anpassa din vy över Kursadministration och resultat och skapa bedömningsscheman, bedömningsperioder, kategorier och kolumner för att visa och samla in den information som du behöver.

Mer information om att anpassa din vy


Funktioner i Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om bedömningsfunktioner.

Du kan utföra många olika åtgärder i Kursadministration och resultat. Funktionerna du kan använda finns i två rader längst upp på sidan.

Följande funktioner finns på första raden:

 • Skapa kolumn: Här kan du skapa resultatkolumner.
 • Skapa sammanräknad kolumn: Öppna en meny med alternativ för att skapa sammanräknade kolumner.
 • Hantera: På den här menyn hittar du alternativ som bedömningsperioder, scheman, kategorier, färgkodning, radvisning, e-post och kolumnorganisation.
 • Rapporter: Skapa rapporter med data från Kursadministration och resultat och kom åt resultathistorik för alla deltagare.
 • Filter: Här kan du filtrera vad du vill se i Kursadministration och resultat. Klicka på Filter för att expandera fältet och välj ett alternativ på menyerna:
  • Aktuell vy: Hela Kursadministration och resultat, smartvyer och bedömningsperioder visas. Du kan ställa in att en av vyerna ska vara standard genom att klicka på ikonen bredvid menyfältet.
  • Kategori: Innehåller alla standardkategorier samt de kategorier du har skapat.
  • Status
  • Visa försök som inte bidrar till användarens resultat: Standardvyn på en resultatcellsmeny visar alla försök som har gjorts. Du kan avmarkera kryssrutan och enbart se det försök du måste bedöma på varje resultatcellsmeny.

   Mer information om att filtrera försök

 • Arbeta offline: Arbeta med data i Kursadministration och resultat utanför Blackboard Learn.

Följande funktioner finns på andra raden:

 • Flytta till överst: Om du markerar en eller flera kryssrutor för användare och klickar på Flytta till överst flyttas de här raderna så att de ligger överst i rutnätet.
 • E-post: Markera en eller flera kryssrutor för användare, klicka på E-post och välj alternativ.
 • Sortera kolumner efter: Öppna en meny med alternativ för att sortera posterna i Kursadministration och resultat.
 • Ordning: Sortera alla data i stigande eller fallande ordning. Inställd vy gäller tills du sorterar kolumnerna igen eller loggar ut.

Öppna menyer i Kursadministration och resultat

I hela Blackboard Learn finns menyer för enskilda objekt med olika alternativ beroende på vilken typ av objekt det är.

I Kursadministration och resultat finns menyer i alla celler och kolumnrubriker. I menyn för till exempel provkolumner finns alternativen Kolumnstatistik och Bedöma frågor. För kolumner som inte innehåller resultat, till exempel Förnamn, finns bara alternativen att dölja kolumnen och sortera cellerna. Om ett alternativ inte finns i en meny betyder det att den åtgärden inte kan utföras på aktuell kolumn, rad eller cell.

Håll pekaren över en cell eller en kolumnrubrik för att visa ikonen Klicka om du vill ha fler alternativ. Klicka på ikonen för att öppna menyn.

Om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn eller inaktiverar vissa funktioner kan du inte se vissa menyalternativ.


Menyalternativ för kolumner

I menyerna till de olika kolumnerna finns olika alternativ som är specifika för respektive kolumn. Följande alternativ kan finnas:

Kolumnalternativ
AlternativBeskrivning
Snabbinformation om kolumnVisar information om kolumnen i ett popup-fönster.
Skicka påminnelseDu kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas.
Bedöma försökAnge ett resultat för ett försök som har gjorts för det här objektet.
Bedöm med dolda användarnamnAnge resultat för detta objekt med dolda deltagaridentiteter.
ObjektanalysGer statistik över övergripande testresultat och enskilda testfrågor. Med hjälp av dessa data kan du känna igen frågor som är dåliga på att urskilja deltagarnas prestation. Använd informationen för att förbättra frågor för framtida test eller för att justera poängresultat på aktuella test.
FörsöksstatistikVisar sidan Statistik för tester och enkäter. Varje fråga för ett test eller en enkät visas tillsammans med tillhörande poänginformation för tester eller procent besvarade för enkäter. Du kan se enkätresultat på sidan Enkätstatistik. Där visas procentsatsen av deltagare som har valt varje svar. Du kan inte se vad enskilda kursdeltagare har svarat i enkäter.
Ladda ner resultatMed det här alternativet kan du ladda ner datauppgifterna i den aktuella kolumnen i Kursadministration och resultat som en avgränsad fil som kan öppnas i andra program, till exempel kalkylbladsprogram eller program för statistisk analys.
Visa alla försökVisar sidan Visa alla försök för tester. Från den här sidan kan du bedöma försöken, bedöma dem anonymt eller bedöma efter fråga.
Bedöma frågorAnge resultat för alla svaren på en specifik fråga samtidigt.
Ladda ner uppgiftsfilMed det här alternativet kan du markera och ladda ner filer som kursdeltagare har bifogat till sina inlämningsuppgifter.
Rensa uppgiftsfilMed det här alternativet kan du markera och ta bort filer som har bifogats till en uppgift.
Redigera kolumninformationVisar sidan Redigera kolumn för den här kolumnen.
KolumnstatistikVisar sidan Kolumnstatistik för den här kolumnen. I statistiken ingår kolumndetaljer, statusfördelning, resultatfördelning och grundläggande statistik, till exempel intervall, genomsnitt, median och avvikelser.
Ange som externt resultatResultaten i kolumnen Externt resultat förmedlas till institutionen som deltagarnas slutresultat för kursen. Du bestämmer vilken kolumn som ska anges som externt resultat. I nya kurser är standardsummakolumnen standardkolumn för externt resultat och ikonen för externt resultat visas i kolumnrubriken.
Dölj för deltagare (på/av)Dölj den här kolumnen för användare. Om du döljer kolumnen finns den kvar i rutnätet för Kursadministration och resultat, men deltagarna kan inte se den i Mina resultat. I rutnätet visas en ikonen som innebär att användare kan inte se kolumnen i kolumnrubriken för alla kolumner som har dolts för kursdeltagarna. Klicka på ikonen om du vill att kolumnen ska visas för användarna igen.
Töm försök för alla användareVisar ett separat fönster där du kan rensa försök för alla användare. Du kan rensa försök baserat på kriterier eller ett datumintervall.
Sortera stigande/Sortera fallandeVälj om du vill se posterna i kolumnen i stigande eller fallande ordning.
Dölj för lärarvynDöljer kolumnen från vyn i Kursadministration och resultat. Om du vill att den ska visas igen öppnar du menyn Hantera och väljer alternativet Kolumnorganisation.

Menyalternativ i celler

När du håller muspekaren över en cell i rutnätet visas en pilikon. Klicka på ikonen för att öppna menyn.

Exempel:

När du öppnar menyn för cellen med en användares namn kan du dölja användares rad, dölja andra rader för att rikta din uppmärksamhet mot en specifik rad eller skicka e-post till användaren. Du kan visa vilka objekt som är synliga för en användare baserat på tillgänglighet och regler för anpassad publicering eller vilka objekt som en användare har markerat som granskade.

Du kan även visa sidan Användarstatistik som ger statistisk information om en användares prestationer.

Mer om användarstatistik

Kan jag visa bara en deltagares rad?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet om hur du visar en deltagares rad.

Du kan begränsa vyn för att visa endast en deltagares rad och fokusera på den deltagarens försök och resultat. Du kan också dela resultat med deltagaren i en livesession. Resultaten för övriga deltagare är skyddade och deras sekretess upprätthålls. När du döljer användarrader behålls alla data och du kan visa dem igen när som helst.

Öppna menyn för en deltagares namncell och välj Dölj övriga rader.

Från sidan Radvisning kan du dölja och visa användarrader. Det är endast din vy av Kursadministration och resultat som påverkas. Visningen för kursdeltagarna påverkas inte. Öppna sidan från menyn Hantera.

Om du har gjort en användare ej tillgänglig på sidan Användare på kontrollpanelen visas ikonen för användare ej tillgänglig i användarens första cell i Kursadministration och resultat. Raden är dock inte dold i rutnätet. Användare som är inställda som ej tillgängliga i en kurs har inte åtkomst till kursen.

Du kan även filtrera, ordna och sortera din Kursadministration och resultat.


Ikontext för Kursadministration och resultat

Klicka på Ikontext längst ner till höger i Kursadministration och resultat för att se beskrivningar av ikonerna. Ikoner kan visas i cellerna i Kursadministration och resultat, på menyer i försök, i kolumnrubriker, på sidan Resultatöversikt och sidan Behöver bedömas.

Om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn ser du inte ikonen för ”Bidrar inte till användarens resultat”. Mer information om att välja vilket försök som ska bedömas.


ULTRA: Öppna Kursadministration och resultat

Om du är lärare har du kommit rätt!
Om du är deltagare kan du läsa resultatinformation som är specifik för deltagare.
Om du är administratör kan du läsa resultatinformation som är specifik för administratörer.

Se vad du måste bedöma i alla dina kurser. Eller, gå direkt till en kurs och sätt igång.

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

Sidan med globala resultat

Vill du se allt som behöver bedömas i alla dina kurser?

Denna information gäller även organisationer.

I den lista där ditt namn visas har du tillgång till alla dina bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Välj namnet på ett objekt för att öppna det i ett lager. Välj en inlämning och börja bedöma!

Alla dina bedömningsuppgifter sorteras efter kurs. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning. Vill du ha mer information? Välj en titel och visa alla funktioner för arbete och hantering.

Du kan se objekt som är klara för bedömning eller vilka uppgifter, tester och bedömda diskussioner som är försenade och för hur många deltagare.

Om du deltar i kurser både som lärare och deltagare visar sidan information för båda rollerna.

Den ursprungliga kursvyn och Ultra-kursvyn visas tillsammans i alfabetisk ordning.

I den ursprungliga kursvyn utför du dina bedömningsuppgifter i det ursprungliga gränssnittet för Kursadministration och resultat.

Kursadministration och resultat

Redo att börja bedöma?

Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i din kurs. Klicka på ikonen för Kursadministration och resultat för att se allt kursarbete som gäller den kursen du befinner dig i.

Kursadministration och resultat fylls i med deltagare när de skriver in sig i din kurs. Du kan bedöma kursarbete, hantera objekt och publicera resultat från två vyer:


ULTRA: Listan över Bedömningsbara objekt

Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för information om bedömningsfunktioner.

Listan över Bedömningsbara objekt är standardvyn för Kursadministration och resultat. Du kan visa allt kursarbete som du har tilldelat samt ditt bedömningsförlopp. Du kan även komma åt hanteringsfunktionerna.

Du kan växla till fliken Deltagare för att se en övergripande bild av varje deltagares engagemang.

Välj vy. Ändra från listvy till rutnätsvy över deltagare.

Öppna objekt. Välj namnet på ett objekt för att öppna ett nytt lager. Se vilka inlämningar som behöver bedömas och vem som inte har fått sitt resultat än. Använd menyn Filter för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. Du kan då filtrera efter Alla statusar och Behöver bedömas. Menyn Filter visas inte för grupp- och diskussionsobjekt. Just nu kan du endast bedöma loggboksinlämningar från deltagarrutnätsläget. Vi arbetar med att förbättra arbetsflödet för loggboksbedömning.

Mer information om inlämningslistan

Kontrollera ditt förlopp. Se hur många inlämningar du behöver bedöma och vilka resultat du måste publicera. Slutförd anger att du inte har fler utestående bedömningsuppgifter för det objektet. Alla bedömda visas när alla inskickade försök har bedömts och publicerats, men vissa deltagare kanske inte har lämnat in än och har inga resultat.

Hantera resultat. Öppna ett objekts meny för att komma åt hanteringsfunktionerna, till exempel Redigera och Ta bort.

Lägg till en rad. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en rad:

 • Lägg till objekt: Lägg till en rad för kursarbete, till exempel deltaganderesultat. Namnet får inte vara längre än 255 tecken. Välj resultatenhet, till exempel poäng eller bokstav.
 • Lägg till beräkning: Lägg till en rad för en beräkning, till exempel ett genomsnittsresultat för uppgifter.
 • Lägg till närvaro: Lägg till en rad för närvaro. När du har lagt till närvaro visas inte alternativet att lägga till i menyn igen.

Sortera om objekt. Klicka på ikonen Flytta på samma rad som det objekt som du vill flytta. Ikonen Flytta är den som har de två kopplade pilarna. Den visas endast när du hovrar med muspekaren lägst till höger i önskad objektrad. För att flytta objektraden måste du markera den genom att trycka på motsvarande piltangent. Det är bara då som du kan dra den och släppa den på den nya platsen.

Dra objektet till den nya platsen och släpp. Den ordning som du väljer visas även i rutnätsvyn och på deltagarnasresultatsidor. Du kan i nuläget inte flytta objekt i rutnätsvyn.

Mer om hur du ordnar listvyn i Kursadministration och resultat


ULTRA: Fliken deltagare

Visa information om dina deltagare och deras engagemang i din kurs från fliken Deltagare.

 1. Ändra din vy. Navigera enkelt mellan flikarna Bedömningsbara objekt och Deltagare för att se dina bedömningsuppgifter och aktuell information om dina deltagare.
 2. Visa deltagarinformation Visa en lista över dina deltagare tillsammans med kolumner för Deltagar-ID, Användarnamn, Senaste åtkomst och Övergripande resultat. För kolumnen Övergripande resultat måste du ställa in det övergripande resultatet för resultat som ska visas i resultatkapslar. Du kan sortera listan i stigande, fallande eller standardordning genom att klicka på motsvarande kolumnrubriks pilikon.
 3. Sök efter en deltagare. Begränsa din sökning till några bokstäver eller för- eller efternamn för bästa resultat. Du kan även söka efter deltagar-ID och användarnamn, om det senare görs synligt av ditt lärosäte.
 4. Ställ in vy. Använd menyn objekt per sida för att välja hur många deltagarrader som ska visas på en sida.
 5. Navigera i listan. Använd menyn högt upp eller längst ned på sidan för att gå till föregående eller nästa sida i deltagarlistan.
 6. Anpassningar och meddelanden: Klicka på menyn med tre punkter i slutet av varje deltagarrad för att visa eller skapa anpassningar för en specifik deltagare eller för att skicka direkta meddelanden. 

Du kan även sortera listan efter kolumn genom att klicka på pilen bredvid en kolumns namn. Varje gång du klickar på en piltangent växlar sorteringen av listan mellan stigande, fallande eller standardordning.

Om du inte ser någon information under kolumnen användarnamn kan du be din administratör om hjälp. Ditt lärosäte kan ha principer för integritetsskydd på plats.

Klicka på ett deltagarnamn för att visa deltagarens inlämningar på dess individuella sida för Deltagarresultat. I kolumnen Status kan du se färdigt arbete, objekt som behöver bedömas och resultat som du behöver publicera. Du kan även visa resultaten och återkoppling som du har angett, skapa anpassningar och skicka direkta meddelanden.

Om du klickar på ett objekt som behöver bedömas öppnas inlämningen.

Om du anger ett resultat direkt på sidan Deltagarresultat visas inte överskrivningsetiketten i den här vyn. Överskrivningsetiketten visas på objektets Inlämningssida.


ULTRA: Skicka meddelanden från deltagarlistan

Från deltagarlistan kan du skicka meddelanden till vem som helst som är involverad i din kurs.

Välj menyn med tre punkter längst till höger i en deltagarrad. Välj alternativet Skicka meddelande till deltagare. Meddelandepanelen öppnas på skärmens högra sida.

Meddelanden som du skickar från deltagarlistvyn visas också på sidan Meddelanden.

Du kan skicka en kopia av ett kursmeddelande via e-post. Deltagare kan enklare se, läsa och följa viktiga anslag och kursmeddelanden om de får en kopia i inkorgen. E-postkopior levereras bara om mottagarna har en giltig e-postadress i sina Blackboard Learn-profiler. När du väljer det här alternativet får alla mottagare en e-postkopia.

Mottagarna kan se meddelandet i inkorgen, men de kan inte svara på meddelandet via e-post.

Om du klickar på namnet på en deltagare i listan kommer du till sidan Deltagarresultat. I det övre högra hörnet kan du klicka på knappen Skicka meddelande , varifrån du kan skicka ett meddelande till den deltagaren.

Mer information om att skicka meddelanden


ULTRA: Lägg till anpassningar från deltagarlistvyn

Du kan ställa in anpassningar för enskilda deltagare. Du kan undanta deltagare från förfallodagar eller tidsgränser för bedömning. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav.

Välj menyn med tre punkter längst till höger i en deltagarrad. Välj alternativet Anpassningar. Panelen anpassningar öppnas på skärmens högra sida.

Om du klickar på namnet på en deltagare i listan kommer du till sidan Deltagarresultat. Bredvid deltagarens namn kan du välja menyn med tre punkter , från vilken du även kan öppna anpassningspanelen för den deltagaren.

När du har skapat anpassningar för en deltagare visas ett lila märke framför deltagarens namn för att ange att deltagaren har anpassningar.

Du kan även göra ett undantag för en enskild deltagare på ett specifikt test eller uppgift. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om utvärderingen är dold för andra deltagare. Ett undantag åsidosätter de två inställningarna som tillämpas på alla andra endast för den specifika utvärderingen.

Mer om utvärderingsundantag


ULTRA: Rutnätsvyn över deltagare

I rutnätsvyn över deltagare visas de poäng som deltagarna har fått. Markera en cell för att börja bedömningen.

Om fler än en deltagare har samma namn kan du välja profilbilden för en deltagare. Då visas deltagarens ID i ett popup-fönster med profilkortet. Dubblettnamn sorteras efter ID.

Om du döljer deltagarnas namn för bedömningar utan frågor ser du Anonym i samtliga deltagarceller. Du kan inte tilldela eller ändra resultat.

Mer om anonym bedömning

Hantera kolumner Markera en kolumntitel för att komma åt hanteringsfunktionerna, till exempel Redigera och Ta bort.

Tilldela och hantera resultat. Ny sändning visas i celler när deltagare har skickat in arbete. Klicka var som helst i en cell för att komma åt hanteringsfunktioner eller tilldela ett resultat. Markera cellen eller resultatvärdet för att redigera ett befintligt resultat eller lägga till en ny post. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Visa inlämningar. Om det finns en inlämning kan du välja Visa på menyn för att visa deltagarens arbete. Alternativet Visa är inaktiverat om det inte finns någon inlämning.

Lägga upp resultat. När du vill publicera resultaten för deltagarna väljer du alternativet Publicera i kolumnrubriken. Alla resultat som du har tilldelat för den här kolumnen läggs upp så att deltagarna kan se dem. Om du vill lägga upp ett resultat i taget klickar du i den deltagarens cell och väljer Skicka på menyn. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har lagts upp.

Lägga till objekt eller beräkningar. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ett objekt eller en beräkning.

Visa det totala antalet poäng. I varje kolumnrubrik kan du se det totala antalet poäng för varje objekt eller beräkning, samt enkelt se resultatet för varje deltagare.

Visa bedömningsförloppet. Antalet bedömda inlämningar visas i varje kolumnrubrik tillsammans med det antal resultat du har publicerat. När du har bedömt och publicerat alla inlämningar visas Slutförd.


ULTRA: Sök i Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original.

I rutnätsvyn kan du begränsa vyn för att visa endast en deltagares rad, en kolumn eller en hel kategori, såsom uppgifter.

Till exempel kan du söka efter en specifik deltagare via namn eller ID och fokusera på den deltagarens försök och resultat. Du kan också dela resultat med deltagaren i en livesession. Resultaten för övriga deltagare är skyddade och deras sekretess upprätthålls.

I sökrutan anger du ett eller flera tecken. Sökresultaten inkluderar alla deltagare, kolumner och kategorier som matchar, i den ordningen. Gör ett val från listan eller förfina sökningen.

När du har gjort ett val visas deltagarens rad, kolumn eller kategori av kolumner. Välj X i sökrutan för att gå tillbaka till hela rutnätsvyn för Kursadministration och resultat.

Du kan även söka i ett objekts inlämningslista för en specifik deltagare eller grupp.

Filtrera efter barnkurser

Du kan filtrera visningen av din resultatbok baserat på sammanslagna kurser. I deltagarnas rutnätsvy ska du välja Filter för att öppna panelen Filterkriterium. Filter visas bara om du har slagit samman kurser. Alla deltagarna från alla dina barnkurser visas i det aktiva filterområdet.

När du väljer barnkurser i panelen ändras listan över deltagare för att matcha deltagarlistor i barnkurser. Du kan välja en eller flera barnkurser.

Informationen överst i panelen visar hur många kurser du har valt. Klicka på X för att dölja panelen och göra visningsområdet för deltagarnas rutnät större. Välj Rensa alla för att avmarkera kryssrutorna.

När du filtrerat din vy kan du använda sökfunktionen för att minska antalet sökresultat.


ULTRA: Inställningar för kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om bedömningsinställningar.

Du kan lägga till eller ändra dina befintliga inställningar från resultatboken för din kurs så att de passar dina bedömningsmetoder. Klicka på ikonen Inställningar för att öppna panelen Inställningar för resultatboken.

Inställningspanelen för Kursadministration och resultat

Från panelen Inställningar för Kursadministration och resultat kan du hantera bedömningsmallar och resultatkategorier, lägga till automatiska nollresultat och fastställa deltagarprestationsinställningar.

Deltagarprestation

I det här avsnittet kan du justera de villkor för aktivitetsprestanda som krävs för att få aviseringar i ditt aktivitetsflöde så som dagar av inaktivitet eller begränsa procentresultat och, i sin tur, skicka dessa aviseringar till deltagarna. Länken till beteendegrafiken Visa klassprestation visas endast för de kurser som har tillräckligt med data för att fylla i den.

Klicka på Visa klassprestation för att öppna motsvarande grafik och listan över kursdeltagare. Du kan sedan klicka på en deltagare för att kontrollera dess individuella prestation.

Bedömningsmallar

Du kan göra ändringar i standardmallen för bedömning. Du kan även visa kategorier från Kursadministration och resultat, samt skapa och hantera kriterier. Sist men inte minst kan du skapa och hantera resultatnoteringar för att åsidosätta en deltagares övergripande resultat och tilldela automatiska nollresultat.

Kategorier

När du skapar ett bedömningsbart objekt visas det automatiskt i resultatboken och kopplas till lämplig kategori. Du kan använda kategorier när du skapar beräknade objekt, till exempel genomsnittet för en uppgift.

Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Du kan använda anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

För att skapa en ny kategori för kursadministration och resultat, välj ikonen Inställningar. I panelen Inställningar för kursadministration och resultat, välj Lägg till ny kategori och skriv in ett namn.

Varje gång du skapar ett bedömt objekt i din kurs har du möjlighet att ändra resultatkategori så att objektet grupperas i en av de anpassade kategorierna i kursadministration och resultat. Välj den anpassade kategorin på menyn Resultatkategorier på panelen Inställningar för kursadministration och resultat.

Mer information om att skapa ett test

Mer information om att skapa en uppgift

Övergripande resultatnoteringar

Du kan skapa och hantera resultatnoteringar för att skriva över en deltagares övergripande resultat om deras prestation faller utanför det angivna schemat. Om en deltagare till exempel måste lämna din kurs mitt i terminen kan du använda en resultatnotering för att ange deltagarens omständigheter eller situation utan att tilldela ett faktiskt resultat.

Skapa en resultatnotering på panelen Inställningar för kursadministration och resultat. Om du vill använda en resultatnotering går du tillbaka till kursadministration och resultat i rutnätsvyn och markerar en deltagares cell med det övergripande resultatet. Välj noteringen på menyn. Cellen blir grå för att ange att du har åsidosatt det övergripande resultatet.

Om du vill ta bort en åsidosättning markerar du deltagarens cell med det övergripande resultatet och väljer Ångra åsidosättning. Det övergripande resultatet återställs till den beräkning som du har angett för kursen.


ULTRA: Ladda ner och ladda upp resultat

Du kan hämta hela Kursadministration och resultat eller välja kolumner från dina Ultra-kurser. Du kan exportera filen i ett kommaavgränsat (csv) eller tabbavgränsat (xls) format. Du väljer om du vill spara filen på enheten eller i innehållssamlingen.

Du kan importera den nedladdade filen i ett program som Microsoft ®Excel® för att göra en statistisk analys eller övrigt dataarbete.

Du kan också ladda upp en resultatfil som du har arbetat på offline och uppdatera Kursadministration och resultat.

Mer om att arbeta med resultat offline


ULTRA: Tilldela automatiskt nollresultat

Du kan välja att automatiskt tilldela nollresultat till uteblivet arbete efter förfallodagen. Deltagare och grupper kan fortfarande skicka in arbete efter att ett automatiskt nollresultat har tilldelats. Sedan kan du bedöma som vanligt.

När du har aktiverat den här inställningen behöver du inte gå igenom resultatboken för att manuellt tilldela nollresultat. Inställningen för automatiska nollresultat gäller för följande bedömda objekt:

 • Uppgifter och gruppuppgifter
 • Tester och grupptester
 • Bedömda individuella diskussioner och gruppdiskussioner

Inställningen för automatiska nollresultat gäller inte när du samlar in inlämningar offline. Du kan manuellt skapa deltagarnas försök och inlämningsdatum och tider.

Mer om att samla in inlämningar offline

I Kursadministration och resultat klickar du på ikonen Inställningar för att öppna panelen Inställningar för kursadministration och resultat. Markera kryssrutan Tilldela automatiskt nollresultat för försenat arbete.

I nya Ultra-kurser är inställningen för automatiska nollresultat aktiverad som standard.

Sedan väljer du Tilldela nollresultat. Allt försenat arbete tilldelas automatiskt nollresultat. Berörda deltagares totalpoäng uppdateras.

Automatiska nollresultat på sidan Kursadministration och resultat

I listvyn på visar deltagarnas resultatskapslar ”0” när inga inlämningar finns och inlämningsdatumet har passerat. Etiketten Automatiskt nollresultat visas bredvid resultatkapslarna. Etiketten Slutförd visas även om du inte har något att bedöma. Automatiska nollresultat publiceras automatiskt.

I rutnätsvyn på sidan resultatboken visas kolumnrubrikerna i rött när förfallodagen har passerat. I deltagarcellerna visas ”0” och Automatiskt nollresultat.

Deltagare kan göra sena inlämningar för att uppdatera sina resultat. Du kan överväga att ange hur sent arbete bedöms i objektsinstruktionerna i din kursbeskrivning. När en deltagare gör en inlämning efter förfallodagen tas det automatiska nollresultatet bort. En ny etikett visas med datum och tid då inlämningen gjordes.

Deltagare med förfallodagsanpassningar påverkas inte av denna inställning. Du kan lägga till en förfallodagsanpassning för att återkalla ett automatiskt nollresultat. Automatiska nollresultat tilldelas arbete som är försenat när du lägger till en ny deltagare eller grupp i kursen.

Om en medlem i en grupp har en anpassning av inlämningsdatumet ärver gruppen denna anpassning. Ingen i gruppen får något automatiskt nollresultat när inlämningsdatumet har passerat.

Mer om förfallodagsanpassningar

Inaktivera automatiska nollresultat

Du kan när som helst inaktivera inställningen för automatiska nollresultat. I panelen Inställningar för Kursadministration och resultat avmarkerar du kryssrutan för automatiska nollresultat. Gör sedan ett val:

 • Behåll befintliga automatiska nollresultat
 • Rensa befintliga automatiska nollresultat

Automatiska nollresultat kommer inte längre att tilldelas. Om du har rensat automatiska nollresultat uppdateras berörda deltagares totalpoäng.

Ändra förfallodagen

Du kan ändra förfallodagen för ett objekt som redan har automatiska nollresultat tilldelade i Kursadministration och resultat. Du får en bekräftelse om konsekvenserna:

 • Ändra förfallodag till ett datum i framtiden: Befintliga automatiska nollresultat för försenat arbete raderas.
 • Ändra förfallodag till ett tidigare datum: Objektets förfallodag har nu passerat och nollresultat tilldelas.

Om du väljer Avbryt återställs förfallodagen till den ursprungliga förfallodagen.