I syfte att eliminera eventuella dubbla inmatningar av data i Kursadministration och resultat, kan du bedöma offline och sedan importera resultat till Kursadministration och resultat. Du kan även ladda upp resultat från externa källor, till exempel kalkylblad och filer med kommateckenavgränsade fält (csv). Du måste formatera data speciellt så att de kan laddas upp utan fel och synkronisera dem med befintliga data i Kursadministration och resultat.

Du kan även använda Grades Journey för att spara och dela resultatinformation för enskilda kurser och uppgifter om ditt lärosäte använder den här funktionen.

Mer om Grades Journey

Video: Work Offline with Grade Center Data

Watch a video about working offline with Grade Center data

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Work Offline with Grade Center Data shows how to set download options, download the Grade Center file, upload the new file, and select which grades to change.

Ladda ner resultat från Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att ladda ner resultat.

Du kan hämta fullständiga eller partiella data från Kursadministration och resultat.

Objekt med anonym bedömning aktiverat inkluderas inte i den hämtade filen.

 1. Öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda ner.
 2. Välj vilka data som ska laddas ner enligt tabellen nedan.
  Data som ska laddas ner
  AlternativBeskrivning
  Hela Kursadministration och resultatInnehåller alla kolumner och kopplade data. Kommentarer laddas inte ner, och du kan inte lägga till några kommentarer offline.
  Markerad bedömningsperiodVälj en bedömningsperiod i menyn. Du måste ha skapat bedömningsperioder för att kunna välja det här alternativet.
  Markerad kolumnVälj en kolumn och dess innehåll i menyn. Markera kryssrutan Inkludera kommentarer för denna kolumn. Kommentarerna från funktionen Snabbkommentar och fliken Ompröva och justera manuellt laddas ner. Du kan redigera den inkluderade kommentarstexten offline.
  AnvändarinformationKolumner som innehåller deltagardata inkluderas, till exempel användarnamn.
 3. Välj avgränsartyp för filen, Komma eller Tabb.
 4. Välj om du vill Inkludera dold information i den nedladdade informationen eller inte. Dold information är kolumner och deltagare som har dolts från vyn i den nedladdade filen.
 5. Välj platsen för nedladdningen. Klicka på Bläddra och bläddra fram till en mapp i Content Collection, om den funktionen används på din institution.
 6. Klicka på Skicka.
 7. På nästa sida med Hämta resultat väljer du Ladda ner för att spara filen.

Ladda ner resultathistorikdata

 1. Öppna menyn Rapporter och välj alternativet Visa resultathistorik.
 2. På sidan Resultathistorik klickar du på Ladda ner och väljer Avgränsartyp för filen.
 3. Välj Ja eller Nej för alternativet Inkludera kommentarer beroende på om du vill att även kommentarer ska laddas ner.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Klicka på Ladda ner och spara filen på din dator.

Arbeta offline

När du har laddat ner filen kan du öppna den i ett kompatibelt redigeringsprogram och göra ändringar i den. Om du laddar ner hela Kursadministration och resultat kan du ändra och lägga till resultat samt spara filen för uppladdning. Om du laddar ner en enstaka kolumn, kan du lägga till eller ändra resultat och kommentarer samt spara filen för uppladdning.

Redigera kommentarer

Kommentarer laddas endast ner när du väljer ett enstaka objekt i Kursadministration och resultat och markerar alternativet att inkludera tillhörande kommentarer. Kommentarerna som laddas ner och upp gäller för resultatet (du kommer åt dessa via Snabbkommentar eller på fliken Skriv över manuellt). Kommentarerna gäller inte försöket (du kommer åt dessa via Visa försök eller bedömningssidorna).

Fyra kommentarsrelaterade kolumner inkluderas i den nedladdade filen. Om du har lagt till kommentarer online inkluderas de i nedladdningen. Annars kan du lägga till kommentarer offline och ladda upp dem till hela Kursadministration och resultat så att de visas i funktionen Snabbkommentar eller på fliken Ompröva och justera manuellt.

Lägg till eller redigera kommentarer i kolumnerna Bedömningsanteckningar eller Återkoppling till användare.

Kommentarslänkar till multimedia, till exempel bilder och ljudfiler, ska läggas in och redigeras online.

När du har redigerat färdigt resultaten och kommentarerna, sparar du filen, går tillbaka till hela Kursadministration och resultat och laddar upp den.

Kolumner med kommentarer

Kolumner med kommentarer
KolumnnamnBeskrivning
BedömningsanteckningarKolumnspecifika kommentarer i Kursadministration och resultat som endast är synliga för läraren eller assistenten
AnteckningsformatSmart text, oformaterad text eller HTML
Återkoppling till användare Kolumnspecifika kommentarer i Kursadministration och resultat synliga för kursdeltagarna
ÅterkopplingsformatSmart text, oformaterad text eller HTML

Alternativ för återkopplingsformat

Alternativ för återkopplingsformat
FormattypBeskrivning
Smart textIdentifierar automatiskt en länk, returtangenten som en stycketagg och godkänner HTML-taggar.
Oformaterad textVisar texten som den skrivs i textområdet. HTML-kod renderas inte med oformaterad text. Html-koden visas som text.
HTMLVisar texten som den har kodats av användaren med html-taggar.

Formatera externa filer

Om du vill synkronisera externa data med data i Kursadministration och resultat, krävs det unika identifierare för varje deltagare och för varje kolumn i Kursadministration och resultat. De unika identifierarna för deltagarna är deras användarnamn. Den unika identifieraren för varje kolumn är ett kolumn-ID. Kolumn-ID:n genereras av systemet och bör inte ändras eller tas bort. Om du laddar upp en fil med kolumner som inte har kolumn-ID skapas nya kolumner i Kursadministration och resultat.

Kolumner som du lägger till i Kursadministration och resultat från en extern fil läggs till som textkolumner med noll (0) angivet som möjliga poäng. Textkolumner kan inte ingå i beräknade kolumner, till exempel viktade kolumner och summa-, genomsnitts- och minimum- och maximumkolumner. Efter uppladdningen kan du konvertera textkolumner till andra kolumntyper och lägga till möjliga poäng.

Alla datafiler som du laddar upp till Kursadministration och resultat måste ha en rubrikrad och därefter en post per rad.

Formatet för datafilen som laddas upp till Kursadministration och resultat avgörs av den avgränsartyp som du använder för att parsa data till separata kolumner. Datafiler är tabbavgränsade med filnamnstillägget xls eller kommaavgränsade med filnamnstillägget csv.

Data i kolumnerna i kommaavgränsade filer måste sättas inom citationstecken. Det vanligaste är raka dubbla citationstecken ( " " ). Data i kolumnerna i tabbavgränsade filer måste inte omges av citationstecken.


Tips för arbete med externa data

Vi rekommenderar att du använder tabbavgränsade filer när du laddar upp data till Kursadministration och resultat. Med tabbavgränsade filer behöver du inte använda citationstecken och filerna kan öppnas direkt i Microsoft® Excel®.

Om du vill ladda ner en fil som är korrekt formaterad för uppladdning ska du först ladda ner hela Kursadministration och resultat och öppna det i en textredigerare eller ett kalkylbladsprogram. Befintliga kolumner har kolumn-ID:n som måste inkluderas i framtida uppladdningar.


Standard för batchfiler

Batchfiler är txt-filer som innehåller stora mängder information som laddas upp i systemet. Varje batch-verktyg innehåller specifika instruktioner för skapande av batch-filen. Följande batchfilsstandarder är universella:

 • Varje fil måste vara var en av de filtyper som stöds: txt eller csv.

  Microsoft Excel-versionerna 2003 och senare infogar automatiskt dubbla citationstecken i alla fält om arbetsbladet sparas som en csv-fil.

 • Varje fil måste vara i DOS-format. Filer i MAC- och UNIX-format måste konverteras till DOS.
 • Varje fält måste omges av dubbla citationstecken, till exempel: "ENG_201"
 • Om det finns citationstecknen inuti i ett fält skriver du ett avbrottstecken för att visa att nästa tecken inte anger slutet på fältet. Avbrottstecknet är ett omvänt snedstreck (\), till exempel: "\"ENG_201\""
 • Alla fält måste delas av med en av följande avgränsare: komma, kolon eller tabb. När du väljer Auto kan bara en avgränsartyp användas i varje enskild batchfil, till exempel: "ENG_201" eller "Engelsk litteratur" eller " "ENG_201":"Engelsk litteratur"
 • Varje post måste ligga på en egen rad.
 • Det får inte finnas några tomma rader mellan posterna. En tom rad bearbetas och skickas tillbaka som ett fel.
 • Vi rekommenderar att det inte ska finnas fler än 500 poster i varje batchfil på grund av de tidsbegränsningar som finns i de flesta webbläsare.

Ladda upp filer till Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet om att ladda upp en fil med resultat.

Uppladdade filer som innehåller ”Ofullständig” i en resultatpost anges som null och varken resultat eller text visas. Uppladdade filer som innehåller ”Fullständig” i en resultatpost anges som ett justerat resultat för högsta möjliga poäng (100 % för ett resultatobjekt) i kolumner som har Fullständig/Ofullständig som primärvy. Uppladdade filer som innehåller en numerisk inmatning förblir en numerisk inmatning.

 1. Öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda upp.
 2. Bläddra fram till filen på datorn eller i Content Collection, om du har åtkomst till den funktionen.
 3. Välj avgränsartyp: Komma, Tabbeller Auto. Om du väljer alternativet Auto identifieras automatiskt vilken avgränsartyp som används i den valda filen.
 4. Klicka på Skicka.
 5. På sidan Ladda upp resultatbekräftelse kan du granska listan med data från filen som ska laddas upp. Avmarkera kryssrutorna för eventuella data som ska exkluderas från uppladdningen. På det här sättet kan du ladda upp enbart de kolumner med data som du vill ha med från filen.

  Granska kolumnen Förhandsgranska data för att vara säker på att rätt data laddas upp. Data som visas felaktigt kan tyda på att filen inte har formaterats korrekt. Förhandsgranskningen visar endast ett urval av data i varje kolumn i filen.

 6. Stora filer kan ta lång tid att bearbeta, och ett varningsmeddelande visas för alla filer som kräver extra lång bearbetningstid. Om du vill undvika långa bearbetningstider bör du dela upp stora filer i olika uppladdningar.
 7. Bekräfta och ladda upp filen genom att klicka på Skicka.

Om Grades Journey

Från och med Blackboard Learn 9.1-versionen, som släpptes det fjärde kvartalet 2015, kan institutioner använda Grades Journey för att på ett enkelt sätt överföra resultatdata för deltagare från Blackboard Learn till sina SIS-system (Student Information Systems). Du kan använda Grades Journey för att spara och dela resultatinformation för enskilda kurser och uppgifter om din institution använder den här funktionen.

Vill du exportera resultat? Det är lätt att sätta igång överföringsprocessen i Kursadministration och resultat. Innan du börjar bör du vara uppmärksam på att du kanske bara kan överföra resultat om administratören har konfigurerat Grades Journey så att din roll har rätt behörighet. Om du stöter på problem ska du kontakta administratören för att se till att du har rätt behörighet att använda den här funktionen.

Börja extrahera resultatinformation genom att gå till kursadministration och resultat för din kurs och välj Godkänn resultat och överför på menyn Hantera. Det som följer beror på vilka inställningar administratören har valt.

Låsa vid godkännande

Administratörer kan aktivera en inställning i Grades Journey som låser Kursadministration och resultat när du börjar överföra resultatinformation. Tack vare den här inställningen går det att se till att alla resultatdata i Blackboard Learn är konsekventa med informationen i filen med de extraherade resultaten.

Om den här inställningen har aktiverats för din institution visas en varning att Kursadministration och resultat kommer att låsas om du fortsätter med överföringen. Du kan fortfarande se resultaten för kursen, men de är skrivskyddade och du kan inte redigera dem.

Ser något annorlunda ut när du har extraherat resultatinformationen? Om du lägger märke till felaktig information eller behöver uppdatera information ska du kontakta administratören och be dem låsa upp Kursadministration och resultat för den kursen.

Historik över resultatextrahering

Om administratören inte har aktiverat inställningen för att låsa vid godkännande, öppnas en sida med historik över resultatextrahering när du väljer Godkänn resultat och överför. På den här sidan visas resultatextraheringsaktivitet för den här kursen.

I kolumnen Åtgärd beskrivs vilken åtgärd som vidtogs för resultatdata, om de extraherades, schemalades eller låstes upp. I varje rad kan du även se vem som vidtog åtgärden, när den utfördes och om den slutfördes eller inte.

Fortsätt resultatextraheringen genom att välja alternativet för schemalagd extrahering längst ner på sidan. Ett meddelande visas där du ska bekräfta om du vill publicera resultaten för överföring. Klicka på OK om du vill fortsätta eller Avbryt för att gå tillbaka. Extraheringen sker vid nästa schemalagda intervall, en inställning som konfigureras av administratören.


ULTRA: Hämta resultat från Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för originalkursvyn om att hämta resultat.

Du kan hämta hela Kursadministration och resultat eller välja kolumner från dina Ultra-kurser. Objekt med anonym bedömning aktiverat kan dock inte väljas och inkluderas inte i den hämtade filen.

Du kan exportera filen i ett kommaavgränsat (csv) eller tabbavgränsat (xls) format. Du väljer om du vill spara filen på enheten eller i innehållssamlingen.

Du kan importera den nedladdade filen i ett program som Microsoft® Excel® för att göra en statistisk analys eller övrigt dataarbete.

Följande kolumner ingår i en nedladdad fil:

 • Efternamn, förnamn och användarnamn
 • Deltagar-ID, senaste åtkomst och tillgänglighet
 • Resultatkolumner
 • Närvaro
 • Manuellt tillagda objekt
 • Beräkningar

Ladda ner arbetsflöde

I Kursadministration och resultat ska du klicka på ikonen med en pil som pekar nedåt för att öppna Nedladdningspanelen.

Gör dina val:

 • Hämta hela Kursadministration och resultat eller välj kolumner.
 • Välj filtyp för den nedladdade filen. Datafiler är kommaavgränsade (csv) eller tabbavgränsade (xls).
 • Välj platsen för nedladdningen. Du kan spara filen på enheten eller Bläddra för att välja en mapp i innehållssamlingen.

Mer information om att lagra filer i innehållssamlingen

När du väljer Välj kolumner visas en lista med kolumner. Markera kryssrutorna för de kolumner som du vill ladda ner. Klicka på länken Visa mer för att visa alla kolumner i Kursadministration och resultat.

Du kan bara inkludera återkoppling i den nedladdade filen när du väljer en enda kolumn. Markera kryssrutan för Inkludera återkoppling för den valda kolumnen. Om det enda objekt som du har valt är en uppgift eller ett test visas återkoppling bara om du har publicerat resultatet. För ett manuellt tillagt objekt och bedömda diskussioner visas återkoppling för alla bedömningsstatusar: publicerad, redo att publicera och behöver bedömas.

Om du har tilldelat ett resultat och lagt till återkoppling och senare åsidosätter resultatet visas inte återkoppling i din hämtade fil med en kolumn.

Bedömningsstatus

När du hämtar hela Kursadministration och resultat innehåller filen de resultat som du har publicerat eller är redo att publicera. Ingen återkoppling inkluderas. Övergripande resultat ingår om du anger det i Kursadministration och resultat.

Resultat som du har tilldelat visas som poäng, bokstäver eller procentsatser utifrån hur du väljer att visa varje bedömt objekt i Kursadministration och resultat. Kolumnrubriken inkluderar resultatvyn.

Viss ytterligare information tillhandahålls:

 • Pågående: Deltagaren har öppnat objektet, men inte skickat in.
 • Behöver bedömas: Du har ett försök att bedöma.
 • Behöver bedömas (resultat): Du har tilldelat och publicerat ett resultat, och ett eller flera försök är redo att bedömas.
 • Redo att publicera (resultat): Du har tilldelat ett resultat, men har inte publicerat det.

Om du inte har skapat några bedömda objekt kan du ändå ladda ner Kursadministration och resultat. Om du har slutfört en kurs kan du inte längre ladda ner Kursadministration och resultat.


ULTRA: Ladda upp en fil till Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn för information om att ladda upp en fil med resultat.

Du kan ladda upp en resultatfil som du har arbetat på offline och uppdatera Kursadministration och resultat. Du måste först ladda ner Kursadministration och resultat för att kunna ladda upp en korrekt formaterad fil. Redigera sedan filen med de data du vill ladda upp.

Var noga med att rensa de celler där du vill lägga till ett nytt resultat i den nedladdade filen. Om exempelvis ”Klar att publiceras” visas med ett resultat, ska du ta bort texten och resultatet.

Mer information om att formatera filer

Klicka på uppladdningsikonen i Kursadministration och resultat för att öppna uppladdningspanelen.

Du kan dra en fil från din dator och släppa den på den ”aktiva punkten” på uppladdningspanelen. Du kan även bläddra bland dina filer eller använda en som du har lagrat i innehållssamlingen.

På panelen kan du granska listan över kolumner du har ändrat i filen som du vill ladda upp. Avmarkera kryssrutorna för eventuella data som du vill exkludera från uppladdningen.

I rutnätsvyn markeras kolumner med resultatändringar i några sekunder för att visa var ändringarna har gjorts.

Eventuella tillägg eller ändringar du har gjort för opublicerade resultat i filen visas som överskrivningar i Kursadministration och resultat. I deltagarlistvyn kan du öppna en deltagares inlämning och välja Ångra överskrivning vid behov. Om du ändrar ett publicerat resultat i filen måste du publicera resultatet igen.

Om du har slutfört en kurs kan du inte längre ladda upp en fil till Kursadministration och resultat.

Riktlinjer för filformat

Du kan endast ladda upp en fil i ett kommaavgränsat (csv) eller tabbavgränsat (xls) format. Kom ihåg: Du måste först ladda ner Kursadministration och resultat för att kunna ladda upp en korrekt formaterad fil. Redigera sedan filen med de data du vill ladda upp.

Om du vill synkronisera externa data med data i Kursadministration och resultat, krävs det unika identifierare för varje deltagare och för varje kolumn i Kursadministration och resultat. De unika identifierarna för deltagarna är deras användarnamn. Den unika identifieraren för varje kolumn är ett kolumn-ID. Kolumn-ID:n genereras av systemet och bör inte ändras eller tas bort.

Du kan lägga till en kolumn utan kolumn-ID i filen du laddar upp för att skapa en ny kolumn i Kursadministration och resultat. Men du måste lägga till minst en deltagares resultat så att systemet känner igen kolumnen och laddar upp den. Systemet lägger till ett kolumn-ID. Du kan redigera kolumnen när den visas i Kursadministration och resultat för att lägga till totalpoäng.

Visa fel

När du har laddat upp en fil, visas en lista över fel om du har gjort ändringar som påverkar Kursadministration och resultat negativt. Du får även meddelande om ogiltiga användarnamn. Klicka på länken Visa felinformation för mer information.

Du måste välja ett resultat för vissa fel där du har rensat resultat.

Exempel:

Du ska precis rensa några resultat med försök. Markera ett resultat:

 • Behåll resultat
 • Alla försök visas som inlämnade men inte bedömda

Du ska precis rensa några överskrivningsresultat med försök. Markera ett resultat:

 • Använd resultat från försök
 • Alla försök visas som inlämnade men inte bedömda

För vissa fel kan du fortsätta att ladda upp utan en varning att vissa data med fel kan leda till oönskade effekter.