Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

I syfte att eliminera eventuella dubbla inmatningar av data i Kursadministration och resultat, kan du bedöma offline och sedan importera resultat till Kursadministration och resultat. Du kan även ladda upp resultat från externa källor, till exempel Excelkalkylblad och filer med kommateckenavgränsade fält (csv). Du måste formatera data speciellt så att de kan laddas upp utan fel och synkronisera dem med befintliga data i Kursadministration och resultat.

Du kan även använda Grades Journey för att spara och dela resultatinformation för enskilda kurser och uppgifter om din institution använder den här funktionen.

Formatera externa filer

Om du vill synkronisera externa data med data i Kursadministration och resultat, krävs det unika identifierare för varje deltagare och för varje kolumn i Kursadministration och resultat. De unika identifierarna för deltagarna är deras användarnamn. Den unika identifieraren för varje kolumn är ett kolumn-ID. Kolumn-ID:n genereras av systemet och bör inte ändras eller tas bort. Om du laddar upp en fil med kolumner som inte har kolumn-ID skapas nya kolumner i Kursadministration och resultat.

Kolumner som du lägger till i Kursadministration och resultat från en extern fil läggs till som textkolumner med noll (0) angivet som möjliga poäng. Textkolumner kan inte ingå i beräknade kolumner, till exempel viktade kolumner och summa-, genomsnitts- och minimum- och maximumkolumner. Efter uppladdningen kan du konvertera textkolumner till andra kolumntyper och lägga till möjliga poäng.

Alla datafiler som du laddar upp till Kursadministration och resultat måste ha en rubrikrad och därefter en post per rad.

Formatet för datafilen som laddas upp till Kursadministration och resultat avgörs av den avgränsartyp som du använder för att parsa data till separata kolumner. Datafiler är tabbavgränsade med filnamnstillägget xls eller kommaavgränsade med filnamnstillägget csv.

Data i kolumnerna i kommaavgränsade filer måste sättas inom citationstecken. Det vanligaste är raka dubbla citationstecken ( " " ). Data i kolumnerna i tabbavgränsade filer måste inte omges av citationstecken.


Tips för arbete med externa data

Vi rekommenderar att du använder tabbavgränsade filer när du laddar upp data till Kursadministration och resultat. Med tabbavgränsade filer behöver du inte använda citationstecken och filerna kan öppnas direkt i Microsoft® Excel®.

Om du vill hämta en fil som är korrekt formaterad för uppladdning ska du först ladda ner hela Kursadministration och resultat och öppna det i en textredigerare eller ett kalkylbladsprogram. Befintliga kolumner har kolumn-ID:n som måste inkluderas i framtida uppladdningar.


Standard för batchfiler

Batchfiler är txt-filer som innehåller stora mängder information som laddas upp i systemet. Varje batch-verktyg innehåller specifika instruktioner för skapande av batch-filen. Följande batchfilsstandarder är universella:

 • Varje fil måste vara var en av de filtyper som stöds: txt eller csv.

  Microsoft Excel-versionerna 2003 och senare infogar automatiskt dubbla citationstecken i alla fält om arbetsbladet sparas som en csv-fil.

 • Varje fil måste vara i DOS-format. Filer i MAC- och UNIX-format måste konverteras till DOS.
 • Varje fält måste omges av dubbla citationstecken, till exempel: "ENG_201"
 • Om det finns citationstecknen inuti i ett fält skriver du ett avbrottstecken för att visa att nästa tecken inte anger slutet på fältet. Avbrottstecknet är ett omvänt snedstreck (\), till exempel: "\"ENG_201\""
 • Alla fält måste delas av med en av följande avgränsare: komma, kolon eller tabb. När du väljer Auto kan bara en avgränsartyp användas i varje enskild batchfil, till exempel: "ENG_201" eller "Engelsk litteratur" eller " "ENG_201":"Engelsk litteratur"
 • Varje post måste ligga på en egen rad.
 • Det får inte finnas några tomma rader mellan posterna. En tom rad bearbetas och skickas tillbaka som ett fel.
 • Vi rekommenderar att det inte ska finnas fler än 500 poster i varje batchfil på grund av de tidsbegränsningar som finns i de flesta webbläsare.

Ladda upp filer till Kursadministration och resultat

Uppladdade filer som innehåller ”Ofullständig” i en resultatpost anges som null och varken resultat eller text visas. Uppladdade filer som innehåller ”Fullständig” i en resultatpost anges som ett justerat resultat för högsta möjliga poäng (100 % för ett resultatobjekt) i kolumner som har Fullständig/Ofullständig som primärvy. Uppladdade filer som innehåller en numerisk inmatning förblir en numerisk inmatning.

 1. Öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda upp.
 2. Bläddra fram till filen på datorn eller i Content Collection, om du har åtkomst till den funktionen.
 3. Välj avgränsartyp: Komma, Tabbeller Auto. Om du väljer alternativet Auto identifieras automatiskt vilken avgränsartyp som används i den valda filen.
 4. Klicka på Skicka.
 5. På sidan Ladda upp resultatbekräftelse kan du granska listan med data från filen som ska laddas upp. Avmarkera kryssrutorna för eventuella data som ska exkluderas från uppladdningen. På det här sättet kan du ladda upp enbart de kolumner med data som du vill ha med från filen.

  Granska kolumnen Förhandsgranska data för att vara säker på att rätt data laddas upp. Data som visas felaktigt kan tyda på att filen inte har formaterats korrekt. Förhandsgranskningen visar endast ett urval av data i varje kolumn i filen.

 6. Stora filer kan ta lång tid att bearbeta, och ett varningsmeddelande visas för alla filer som kräver extra lång bearbetningstid. Om du vill undvika långa bearbetningstider bör du dela upp stora filer i olika uppladdningar.
 7. Bekräfta och ladda upp filen genom att klicka på Skicka.

Ladda ner resultat från Kursadministration och resultat

Du kan ladda ner fullständiga eller partiella data från Kursadministration och resultat.

 1. Öppna menyn Arbeta offline och välj alternativet Ladda ner.
 2. Välj vilka data som ska laddas ner enligt tabellen nedan.
  Data som ska laddas ner
  AlternativBeskrivning
  Hela Kursadministration och resultatInnehåller alla kolumner och kopplade data. Kommentarer laddas inte ner, och du kan inte lägga till några kommentarer offline.
  Markerad bedömningsperiodVälj en bedömningsperiod i menyn. Du måste ha skapat bedömningsperioder för att kunna välja det här alternativet.
  Markerad kolumnVälj en kolumn och dess innehåll i menyn. Markera kryssrutan Inkludera kommentarer för denna kolumn. Kommentarerna från funktionen Snabbkommentar och fliken Ompröva och justera manuellt laddas ner. Du kan redigera den inkluderade kommentarstexten offline.
  AnvändarinformationKolumner som innehåller deltagardata inkluderas, till exempel användarnamn.
 3. Välj avgränsartyp för filen, Komma eller Tabb.
 4. Välj om du vill Inkludera dold information i den nedladdade informationen eller inte. Dold information är kolumner och deltagare som har dolts från vyn i den nedladdade filen.
 5. Välj platsen för nedladdningen. Klicka på Bläddra och bläddra fram till en mapp i Content Collection, om den funktionen används på din institution.
 6. Klicka på Skicka.
 7. Klicka på Ladda ner på nästa sida med rubriken Hämta resultat och spara filen. Ändra inte filnamnet när du sparar filen eftersom informationen i namnet behövs för att uppgifterna ska hamna i rätt kolumn i Kursadministration och resultat vid uppladdning.

Ladda ner resultathistorikdata

 1. Öppna menyn Rapporter och välj alternativet Visa resultathistorik.
 2. På sidan Resultathistorik klickar du på Ladda ner och väljer Avgränsartyp för filen.
 3. Välj Ja eller Nej för alternativet Inkludera kommentarer beroende på om du vill att även kommentarer ska laddas ner.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Klicka på Ladda ner och spara filen på din dator.

Arbeta offline

När du har laddat ner filen kan du öppna den i ett kompatibelt redigeringsprogram och göra ändringar i den. Om du laddar ner hela Kursadministration och resultat kan du ändra och lägga till resultat samt spara filen för uppladdning. Om du laddar ner en enstaka kolumn, kan du lägga till eller ändra resultat och kommentarer samt spara filen för uppladdning.

Redigera kommentarer

Kommentarer laddas endast ner när du väljer ett enstaka objekt i Kursadministration och resultat och markerar alternativet att inkludera tillhörande kommentarer. Kommentarerna som laddas ner och upp gäller resultatet (du kommer åt dessa via funktionen Snabbkommentar eller på fliken Ompröva och justera manuellt). Kommentarerna gäller inte försöket (du kommer åt dessa via Visa försök eller bedömningssidorna).

Fyra kommentarsrelaterade kolumner inkluderas i den nedladdade filen. Om du har lagt till kommentarer online inkluderas de i nedladdningen. Annars kan du lägga till kommentarer offline och ladda upp dem till hela Kursadministration och resultat så att de visas i funktionen Snabbkommentar eller på fliken Ompröva och justera manuellt.

Lägg till eller redigera kommentarer i kolumnerna Bedömningsanteckningar eller Återkoppling till användare.

Kommentarslänkar till multimedia, till exempel bilder och ljudfiler, ska läggas in och redigeras online.

När du har redigerat färdigt resultaten och kommentarerna, sparar du filen, går tillbaka till hela Kursadministration och resultat och laddar upp den.

Kolumner med kommentarer

Kolumner med kommentarer
KolumnnamnBeskrivning
BedömningsanteckningarKolumnspecifika kommentarer i Kursadministration och resultat som endast är synliga för läraren eller assistenten
AnteckningsformatSmart text, oformaterad text eller HTML
Återkoppling till användare Kolumnspecifika kommentarer i Kursadministration och resultat synliga för kursdeltagarna
ÅterkopplingsformatSmart text, oformaterad text eller HTML

Alternativ för återkopplingsformat

Alternativ för återkopplingsformat
FormattypBeskrivning
Smart textIdentifierar automatiskt en länk, returtangenten som en stycketagg och godkänner HTML-taggar.
Oformaterad textVisar texten som den skrivs i textområdet. HTML-kod renderas inte med oformaterad text. Html-koden visas som text.
HTMLVisar texten som den har kodats av användaren med html-taggar.

Om Grades Journey

Från och med Blackboard Learn 9.1-versionen, som släpptes det fjärde kvartalet 2015, kan institutioner använda Grades Journey för att på ett enkelt sätt överföra resultatdata för deltagare från Blackboard Learn till sina SIS-system (Student Information Systems). Du kan använda Grades Journey för att spara och dela resultatinformation för enskilda kurser och uppgifter om din institution använder den här funktionen.

Vill du exportera resultat? Det är lätt att sätta igång överföringsprocessen i Kursadministration och resultat. Innan du börjar bör du vara uppmärksam på att du bara kan överföra resultat om administratören har konfigurerat Grades Journey så att din roll har rätt behörighet. Om du stöter på problem ska du kontakta administratören för att se till att du har rätt behörighet att använda den här funktionen.

Börja extrahera resultatinformation genom att gå till kursadministration och resultat för din kurs och välj Godkänn resultat och överför på menyn Hantera. Det som följer beror på vilka inställningar administratören har valt.

Låsa vid godkännande

Administratörer kan aktivera en inställning i Grades Journey som låser Kursadministration och resultat när du börjar överföra resultatinformation. Tack vare den här inställningen går det att se till att alla resultatdata i Blackboard Learn är konsekventa med informationen i filen med de extraherade resultaten.

Om den här inställningen har aktiverats för din institution visas en varning att Kursadministration och resultat kommer att låsas om du fortsätter med överföringen. Du kan fortfarande se resultaten för kursen, men de är skrivskyddade och du kan inte redigera dem.

Ser något annorlunda ut när du har extraherat resultatinformationen? Om du lägger märke till felaktig information eller behöver uppdatera information ska du kontakta administratören och be dem låsa upp Kursadministration och resultat för den kursen.

Historik över resultatextrahering

Om administratören inte har aktiverat inställningen för att låsa vid godkännande, öppnas en sida med historik över resultatextrahering när du väljer Godkänn resultat och överför. På den här sidan visas resultatextraheringsaktivitet för den här kursen.

I kolumnen Åtgärd beskrivs vilken åtgärd som vidtogs för resultatdata, om de extraherades, schemalades eller låstes upp. I varje rad kan du även se vem som vidtog åtgärden, när den utfördes och om den slutfördes eller inte.

Fortsätt resultatextraheringen genom att välja alternativet för schemalagd extrahering längst ner på sidan. Ett meddelande visas där du ska bekräfta om du vill publicera resultaten för överföring. Klicka på OK om du vill fortsätta eller Avbryt för att gå tillbaka. Extraheringen sker vid nästa schemalagda intervall, en inställning som konfigureras av administratören.