Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda Kursadministration och resultat och bedömningskriterier i ultrakursvyn.

Om omprövade och justerade resultat

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att ompröva och justera resultat.

Användare som har en av rollerna lärare, assistent eller bedömare kan ändra resultaten i en kurs. När du ändrar resultat beräknas alla nya data automatiskt in i befintliga kolumner med viktade, totala eller beräknade resultat. Varje gång ett resultat ändras registreras det i resultathistoriken.

Mer information om resultathistorik

Ibland medför en resultatändring ett överskrivningsresultat. Ett verkligt överskrivningsresultat tillämpas enbart på försöksbaserade objekt i kursadministration och resultat – tester och uppgifter. Ett överskrivningsresultat för ett test eller en uppgift har företräde över alla andra resultatposter, inklusive försök som en deltagare skickar in efter att du har tilldelat ett överskrivningsresultat.

Låt oss säga att du har ett resultat som räknas fram som genomsnittet av flera uppgiftsförsök. Nu vill du dock att en viss kursdeltagare ska få ett annat resultat än genomsnittet. Då kan du sätta ett överskrivningsresultat för den kursdeltagaren, som då gäller före alla andra resultat och framtida försök.

Resultaten för de interaktiva verktygen – loggboks- och bloggposter, sparningar på wiki-webbplatser och diskussionsinlägg – är inte försöksbaserade utan aktivitetsbaserade.

När du har skrivit över ett resultat visas en överskrivningsikon i cellen.

När du lägger in ett resultat i en cell där det inte gjorts några försök på uppgiften eller provet är det ett omprövat och justerat resultat. Överskrivningsikonen visas i resultatcellen. För bedömningsbara aktiviteter i interaktiva verktyg kan du lägga in resultat även fast det inte finns någon aktivitet, men då visas ingen ikon i resultatcellen. Du ser inte heller någon ikon om du skriver över ett resultat från kriterier.


Skriva över ett resultat i en cell

Du kan skriva in ett omprövat och justerat resultat i en cell i Kursadministration och resultat för prov- eller uppgiftsförsök där flera försök tillåts.

Exempel: En uppgift med två försök tillåtna

Du kan lägga in ett resultat för det första försöket på sidan Bedöm uppgift. Sedan skriver du i cellen för det andra försöket och det är ett överskrivningsresultat. Om du sedan bedömer det andra försöket på sidan Bedöm uppgiften, ersätter överskrivningsresultatet fortfarande resultatet som du tilldelar för det andra försöket. Därför bör du undvika att skriva in resultat i celler i Kursadministration och resultat för uppgifter och prov utan att först tänka över vilka följder det får.

Om endast ett försök är tillåtet kan du skriva in resultatet i cellen i Kursadministration och resultat. Det är inte ett omprövat och justerat resultat.

Om du har skrivit in ett resultat direkt i cellen i Kursadministration och resultat och vill skriva kommentarer till användaren eller anteckningar för dig själv finns mer information i nästa avsnitt.


Skriva över resultat på sidan Resultatöversikt

Vi rekommenderar att du lägger in omprövade och justerade resultat på fliken Ompröva och justera manuellt på sidan Resultatöversikt. Du kan lägga till återkoppling för deltagaren och anteckningar för dig själv om resultatändringen. Då finns det nedskrivet varför du valde att ompröva och justera eventuella framtida försök.

Det enda sättet att tilldela ett omprövat och justerat resultat för bedömningsbara loggboks- och bloggposter, sparningar på wiki-webbplatser och diskussionsinlägg finns på fliken Ompröva och justera manuellt. Du kan dock ändra ett omprövat och justerat resultat i bedömningspanelen för interaktiva verktyg och ställa in att det inte ska ha företräde.

 1. Gå till cellen med deltagarens bedömda prov- eller uppgiftsresultat som du vill skriva över i Kursadministration och resultat och öppna cellens meny.
 2. Välj alternativet Visa resultatöversikt.
 3. På sidan Resultatöversikt går du till fliken Ompröva och justera manuellt och skriver in ett nytt resultat i rutan Ompröva och justera resultat.
 4. Om du vill skriver du återkoppling till användaren och bedömningsanteckningar för dig själv. Du kan använda redigeringsprogrammets alternativ för att formatera texten och ladda upp filer, bilder eller multimedia.
 5. Klicka på Spara.
 6. Du går tillbaka till huvudsidan i Kursadministration och resultat genom att klicka på Återgå till Kursadministration och resultat.

Mer information om att bifoga filer


Återställa ett överskrivningsresultat

Du kan ta bort ett överskrivningsresultat och visa det tidigare resultatet, om sådant finns, genom att klicka på Återställ . Annars visas ikonen för att arbetet väntar på bedömning.

 1. Gå till cellen med deltagarens justerade resultat som du vill återställa i Kursadministration och resultat och öppna cellens meny.
 2. Välj alternativet Visa resultatöversikt.
 3. På sidan Resultatöversikt klickar du på Återställ under Aktuellt resultat. Bekräfta åtgärden.
 4. Klicka på OK. Det omprövade och justerade resultatet rensas. Åtgärden registreras på fliken Resultathistorik på den här sidan.
 5. Sedan går du tillbaka till huvudsidan i Kursadministration och resultat genom att klicka på Återgå till Kursadministration och resultat.

ULTRA: Skriva över resultat

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att åsidosätta resultat.

Justerade resultat är resultat som du tilldelar manuellt, till exempel om du anger dem i resultatkapseln i Kursadministration och resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet.

Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror i resultatkapseln. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter decimalkommat.

Om du tillåter flera försök och manuellt redigerar objektets slutresultat, tilldelar du ett överskrivningsresultat. 

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök. Ett överskrivningsresultat för ett test eller en uppgift har företräde över alla andra resultatposter, inklusive försök som en deltagare skickar in efter att du har tilldelat ett överskrivningsresultat. Om du gör en ny bedömning av en fråga appliceras poängen från den nya bedömningen på försökspoängen. Om du ändrar resultatet för utvärderingen manuellt i resultatboken kommer inte poängen i den nya bedömningen att ändra den omprövade och justerade poängen.

Om du fortsätter att bedöma ett annat försök efter att du manuellt har tilldelat ett slutresultat kommer det justerade resultatet fortfarande gälla istället för det nya resultatet. Du vill kanske dra av poäng efter att en deltagare har lämnat in alla försök eller om inlämningsdatumet har passerat.

Om du skriver över ett resultat med kopplade kriterier visas överskrivningsresultatet i resultatkapseln för kriterierna. När du visar innehållet anges det att resultatet har skrivits över på panelen med kriterieinformation.

Du kan även skriva över ett befintligt resultat från kopplade kriterier. Ange en ny poäng i resultatkapseln för kriterierna. Du ser då meddelandet om överskrivning i kriterierna och överskrivningsetiketten i Kursadministration och resultat. Även om du inte kan använda kriterierna i det här läget kan du expandera kriterierna för att se beskrivningarna.

Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror i resultatkapseln för kriterierna. Du kan inkludera ytterligare en siffra efter decimalkommat. Det totala kriterieresultatet avrundas alltid till en decimal.

Om du beslutar dig för att ändra resultatet och använda kriterierna för att tilldela resultat, väljer du att omvärdera med kriterierna. Kriterierna blir aktiva och du kan använda dem för att tilldela resultat för uppgiften. Det nya resultatet visas i Kursadministration och resultat och överskrivningsetiketten tas bort.

Om du konfigurerar ett övergripande resultat för din kurs kan du skriva över resultatets automatiska beräkning. Gå till rutnätsvyn i kursadministration och resultat och klicka på deltagarens cell med det övergripande resultatet. Du kan ange ett nytt värde eller välja från de sammanlagda resultatnotationerna som du har ställt in för kursen. Resultatcellen skuggas i grått för att ange att resultatet har skrivits över. Om du vill ångra överskrivningen klickar du i cellen och väljer Ångra överskrivning. Resultatet återställs till beräkningen för övergripande resultat som du har konfigurerat för kursen.

Mer information om att konfigurera det övergripande resultatet

Publicerade resultat

Om du väljer att lägga upp resultat och sedan skriva över dessa resultat visas de ändrade resultaten för deltagarna. Om du helt tar bort ett resultat som du har lagt upp kan inte längre deltagarna se ett resultat för objektet. Objektet går tillbaka till att vara ”inte bedömt”. När du har tilldelat nya resultat måste du publicera de resultaten igen.


ULTRA: Studentvy av ett överskrivningsresultat

Om du har lämnat återkoppling för flera försök kan deltagarna läsa varje försöks återkoppling efter att du har publicerat resultaten. Ett meddelande visas om du skrivit över slutresultatet för objektet.