Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda Kursadministration och resultat i ultrakursvyn.

Om beräknade kolumner

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om att beräkna resultat.

Du kan räkna fram resultat genom beräknade kolumner i Kursadministration och resultat. Beräknade kolumner kombinerar data från flera kolumner i syfte att ta fram prestationsresultat. Du kan dela de här resultaten med deltagare och din institution.

Du kan inkludera en beräknad kolumn när du skapar en annan beräknad kolumn. Om du till exempel har skapat en beräknad kolumn som viktar snabbprovsresultat, kan du inkludera kolumnen när du skapar en slutresultatkolumn.

Om du vill ha mer information kan du öppna menyn i en beräknad kolumns rubrik och välja alternativet Snabbinformation om kolumn. I beräknade kolumner står det (kan vara olika för olika kursdeltagare) efter Möjliga poäng, eftersom vissa kursdeltagare kan vara undantagna från ett prov eller en inlämningsuppgift. Vissa kursdeltagare har kanske inte lämnar in allt arbete som ingår i kolumnens beräkning.

Du kan ändra inställningarna för beräknade kolumner och vad som ska räknas med. Summan uppdateras automatiskt.

Beräknade kolumner där resultatet visas som text ingår inte i beräkningar för kolumner. Om du till exempel anger att en kolumn ska visa text, till exempel Godkänt/Icke godkänt, kan det resultatet inte användas i resultatberäkningar.

Det går inte att skriva eller ändra det framräknade resultatet i cellerna i beräknade kolumner. Inga menyer visas i de enskilda cellerna.

Systemet skapar som standard två beräknade kolumner som visas i nya kurser – summa och viktad totalsumma.

Varför inbegriper resultatvärdena decimaler?


Om summakolumnen

I summakolumnen visas ett resultat framräknat från avklarade ackumulerade poäng i relation till möjliga poäng. Du kan välja vilka kolumner och kategorier som ska inkluderas i beräkningen för en summakolumn. När du skapar en summakolumn kan du ställa in att andra beräknade kolumner ska räknas med.

En summakolumn skapas som standard och visas i nya kurser. Du kan ändra namnet, ändra inställningarna, ändra vilka kolumner som ska räknas med och ta bort kolumnen om du vill.

Formel för framräkning av poängsumma

Lägg till möjliga poäng för alla valda kolumner för att få fram totalt antal poäng. Lägg sedan till de poäng som en deltagare har uppnått för alla valda kolumner. Du får då fram totalt antal uppnådda poäng av totalt antal möjliga poäng. Undantagna objekt ignoreras. Resultaten visas enligt valda alternativ för primärvy och sekundärvy.

Kolumn 1, uppnådda poäng + kolumn 2, uppnådda poäng + kolumn 3, uppnådda poäng + kolumn 4, uppnådda poäng = totalt antal uppnådda poäng av totalt antal möjliga poäng

Exempel: Deltagare A

Åtta värden: 8/10, 3/5, 2/2, 3/7, 47/50, 20/25, 88/100

Uppnått poängvärde: 171

Möjligt poängvärde: 199

Summa poäng: 171/199


Skapa summakolumner

 1. Öppna menyn Skapa sammanräknad kolumn i Kursadministration och resultat och välj alternativet Summakolumn.
 2. På sidan Skapa summakolumn skriver du ett kort namn och eventuellt en beskrivning. Namnet visas som kolumnnamn i Kursadministration och resultat och på deltagarnas Mina resultat-sidor. Om namnet är för långt för att få plats i Kursadministration och resultat anger du ett kortare namn i rutan Namn i Kursadministration och resultat. Det är endast de första 14–15 tecknen som visas i kolumnrubriken i Kursadministration och resultat.
 3. Välj alternativ på menyn Primärvy. Alternativet du väljer är det resultatformat som visas i Kursadministration och resultat och för deltagarna i Mina resultat. Om du har skapat anpassade bedömningsscheman visas de i listan. Fem standardalternativ visas:
  • Poäng: Numeriska resultat är standardinställningen. Om du inte väljer något alternativ är det poäng som visas i rutnätet.
  • Bokstav: Bokstavsresultat visas. Standardbedömningsschemat används för att tilldela bokstavsresultat. Poängen 21/30 motsvarar till exempel 70 % och visas som ett C.
  • Text: När du skapar ett eget bedömningsschema med text visas text i kolumnen. Exempel på textvärden: Utmärkt, Mycket bra, Bra, Godtagbart och Dåligt ELLER Tillfredsställande och Icke tillfredsställande. Om det inte finns något textbedömningsschema och du väljer alternativet Text kan du skriva in text i kolumnens celler. Om du väljer att dela kolumnresultat med deltagare i Mina resultat, ser de textvärdena för sina resultat.

   Du kan konvertera en numerisk poäng till text. Men om du inte har skapat ett eget bedömningsschema med text och går tillbaka till sifferresultat visas värden som inte kan konverteras som noll efter konverteringen. Vi rekommenderar att du skapar ett bedömningsschema med text och kopplar det till önskade kolumner om du vill att det ska stå text som resultat.

  • Procentsats: En procentsats visas. Poängen 21/30 visas till exempel som 70 %.
  • Fullständig/Ofullständig: När en deltagare har skickat in ett arbete visas en inlämningsikon i kolumnen, oavsett vilken poäng som har uppnåtts.
 4. Du kan även välja alternativ i menyn Sekundärvy. Standardinställningen är Ingen. Det sekundära värdet visas inom parentes i kolumnen i Kursadministration och resultat. Sekundärvärdet visas inte för deltagarna.
 5. Om det finns bedömningsperioder kan du koppla kolumnen till en bedömningsperiod. Om det inte finns några bedömningsperioder visas inte menyn. Du kan använda bedömningsperioder för att filtrera data i Kursadministration och resultat samt skapa beräknade kolumner.
 6. Välj vad som ska tas med i beräkningen för kolumnen under Markera kolumner. I tabellen nedan ser du vilka alternativ som finns.
  Kolumnalternativ
  AlternativBeskrivning
  Alla resultatkolumnerInkludera alla enskilda resultatkolumner i Kursadministration och resultat.
  Alla resultatkolumner i bedömningsperiodenVälj en bedömningsperiod i menyn om du endast vill att de kolumner som är kopplade till bedömningsperioden ska ingå i beräkningen. Om det inte finns några bedömningsperioder visas inte den här menyn.
  Markerade kolumner och kategorierMarkera resultatkolumner och kategorier individuellt.

  Markera önskade kolumner i rutan Kolumner att markera och flytta de markerade kolumnerna till rutan Markerade kolumner genom att klicka på högerpilen. Om du har angett Nej för alternativet Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat visas inte kolumnen i urvalslistan.

  För Windows: Om du vill markera flera poster i en lista håller du skifttangenten intryckt och klickar på den första och sista posten. Om du vill markera poster som inte ligger efter varandra håller du ned Ctrl och klickar på önskade poster en och en. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten.

  Markera kategorierna i rutan Kategorier att markera och flytta de markerade kategorierna till rutan Markerade kolumner genom att klicka på högerpilen. När du markerar en kategori kan du visa vilka kolumner som är inkluderade i kategorin i området Information om kategori under rutan Kategorier att markera. Andra alternativ visas när du har flyttat kategorin till rutan Markerade kolumner:
  • Om det finns bedömningsperioder kan du välja ett alternativ i menyn Bedömningsperiod.
  • Uteslut resultat tar bort ett tal från antingen de högsta eller lägsta resultaten för varje kategori från beräkningen. Om du inte anger några siffror i rutorna utesluts inga resultat.
  • Använd endast det lägsta ELLER högsta värdet som ska beräknas tar bort alla resultat från beräkningen med undantag för högsta eller lägsta poäng.

  Om du vill ta bort en vald kolumn i rutan Markerade kolumner klickar du på det röda krysset.

 7. Beräkna som löpande summa: Välj Ja om du vill att löpande summa ska beräknas. Med löpande summa utesluts tomma celler. Välj Nej om du vill att alla markerade kolumner ska tas med i beräkningen, med värdet 0 om det inte finns något resultat i kolumnerna. Om du väljer det här alternativen kan resultaten verka onaturligt låga.
 8. Välj alternativen:
  • Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat: Välj Ja om du vill att kolumnen ska kunna inkluderas när beräknade kolumner skapas.
  • Visa denna kolumn för deltagare: Välj Ja om du vill att kolumnen ska visas för kursdeltagarna i Mina resultat.
  • Visa statistik (genomsnitt och median) i denna kolumn för deltagare i Mina resultat: Välj Ja om du vill att kursdeltagarna ska få se statistik tillsammans med resultatvärdet.
 9. Klicka på Skicka.

Om du tar bort en kolumn från Kursadministration och resultat som ingår i en summaberäkning tas kolumnen även bort från beräkningen.


Om viktade kolumner

I viktade kolumner står resultat som räknats fram från resultat i valda kolumner och kategorier samt procentsatserna för dem. När du skapar viktade kolumner kan du ställa in att andra beräknade och viktade kolumner ska ingå i beräkningen.

En viktad standardsummakolumn visas i nya kurser. Du kan ändra namnet på den, ändra inställningarna, ändra vilka kolumner och kategorier som ska räknas med och ta bort kolumnen om du vill. Den viktade standardsummakolumnen visar inga resultat förrän du väljer de kolumner och kategorier som ska inkluderas i beräkningen. Den här kolumnen inkluderas i smartvyn Slutresultatvy.

Viktade totalsummor räknas fram utifrån procentsatser och inte från bedömningsscheman eller bokstavsresultat. Kolumner som ingår i den viktade totalsumman visas inte med samma bedömningsschema som de inmatade resultatvärdena. Med bedömningsscheman kopplas ett intervall med procentsatser till en viss etikett i visningssyfte. Scheman påverkar inte den viktade totalsummans underliggande beräkningar som baseras på procentsatser eller poäng/möjliga poäng.

När extrapoäng kombineras med en kolumn för viktad totalsumma läggs poängen till i den uppnådda viktade poängen. Den uppnådda viktade poängen divideras sedan med viktade poäng och ger en procentsats. Läs mer om extrapoäng med kolumner för viktad totalsumma.

Så här fungerar viktade kolumner

Exempel: Viktat slutresultat för året

Du kan skapa ett obegränsat antal viktade kolumner, inklusive viktade kolumner som inkluderar andra viktade kolumner. Du kan skapa en viktad kolumn, där slutresultatet beräknas utifrån de viktade kolumnerna för varje kvartal och resultatkolumnerna för slutprovet.

(Kvartal 1 = 15 %) + (Kvartal 2 = 20 %) + (Kvartal 3 = 15 %) + (Kvartal 4 = 20 %) + (2 terminsprov = 30 %) = (Årets slutresultat*)

* I en ny kurs är standardsummakolumnen standardkolumnen för externa resultat, men du kan ange valfri kolumn som externt resultat. Det externa resultatet är det resultat som rapporteras till din institution.

Mer information om kolumnen för externt resultat

Så här räknar Learn ut viktade totalsummor för beräknade kolumner

Du kan anpassa din kursadministration och resultat genom att använda viktning, så att vissa kursarbeten bidrar i högre grad till deltagarens slutresultat än andra.

Vikter är användbart, men kan vara komplicerat. I det här exemplet visar vi hur Blackboard Learn räknar ut totalsumman för en kolumn när varje objekt har olika vikt.

Exempel: Din kurs har fem tester, men det sista testet är ett slutterminsprov och ska ha större vikt än de andra testerna när det slutgiltiga resultatet beräknas för kolumnen.

Testerna 1–4 är värda 15 % var och slutterminsprovet är värt 40 %. Testerna har även olika poängvärden enligt nedan.

ObjektsnamnMöjliga poängObjektsviktning
Test 130 poäng15 %
Test 230 poäng15 %
Test 360 poäng15 %
Test 460 poäng15 %
Slutterminsprov100 poäng40 %
 280 poäng100 %

Men hur beräknas kolumnens möjliga poäng? Vi måste använda vikten av både deltagarens poäng och det sammanlagda antalet möjliga poäng.

Ta först hänsyn till hur många möjliga poäng det finns i kolumnen, utifrån vikt.

 • Test 1: 30 poäng x 0,15 = 4,5
 • Test 2: 30 poäng x 0,15 = 4,5
 • Test 3: 60 poäng x 0,15 = 9
 • Test 4: 60 poäng x 0,15 = 9
 • Slutterminsprov: 100 poäng x 0,40 = 40

Summan av alla möjliga viktade poäng i den här kategorin är 67.

Nu tittar vi på deltagarens resultat för varje test.

ObjektsnamnDeltagarpoängMöjliga poängObjektsviktning
Test 122 poäng30 poäng15 %
Test 225 poäng30 poäng15 %
Test 340 poäng60 poäng15 %
Test 455 poäng60 poäng15 %
Slutterminsprov80 poäng100 poäng40 %
 222 poäng280 poäng100 %

Vi vet det möjliga antalet poäng för kolumnen och nu tittar vi på vilka viktade poäng deltagaren har fått.

 • Test 1: 22/30 poäng x 0,15 = 0,11
 • Test 2: 25/30 poäng x 0,15 = 0,125
 • Test 3: 40/60 poäng x 0,15 = 0,10
 • Test 4: 55/60 poäng x 0,15 = 0,1375
 • Slutterminsprov: 80/100 poäng x 0,4 = 0,32

Summan av de uppnådda viktade procentsatserna är 0,7925 eller ungefär 79 %.

Om du vill ta reda på det totala antalet viktade poäng för kolumnen multiplicerar du den uppnådda procentsatsen och antalet möjliga viktade poäng.

0,7925 x 67 poäng = 53,0975 poäng


Skapa viktade kolumner

Grundläggande instruktioner om hur beräknade kolumner skapas finns i avsnittet om summakolumner. I tabellen nedan anges de alternativ som visas när du har flyttat en kategori till rutan Markerade kolumner.

Kategorialternativ
AlternativBeskrivning
Menyn BedömningsperiodOm du har valt en kategori för beräkningen kan du begränsa de kolumner som används genom att välja en viss bedömningsperiod.
ViktkolumnerVälj hur kolumner ska viktas inom kategorin.
 • Välj alternativet Jämnt om du vill att alla kolumner i en kategori ska ha samma vikt.
 • Välj alternativet Proportionellt om du vill att en kolumn ska ha en vikt som är i proportion till poängen i den kolumnen jämfört med andra kolumner i samma kategori.
Uteslut resultatDet här alternativet tar bort ett tal från antingen de högsta eller lägsta resultaten för varje kategori från beräkningen. Om du inte anger några siffror i rutorna utesluts inga resultat.
Använd endast det lägsta ELLER högsta värdet som ska beräknasTar bort alla resultat från beräkningen med undantag för högsta eller lägsta poäng.

Ange en procentsats för varje markering. Procentsatserna för alla kolumner som läggs samman måste vara lika med 100% för att fördela procentsatserna som förväntat.

Du kan spara om procentsatsen är lägre än 100. Om vikterna inte motsvarar 100 % har systemet utvecklats för att fördela viktningen jämnt mellan kolumnerna för att uppnå 100 %. Om du tror att de viktade beräkningarna är felaktiga kontrollerar du vikterna på sidan Redigera viktad kolumn och justerar procentsatserna efter behov.

När du har angett den sista procentsatsen klickar du var som helst i rutan. Då uppdateras procentsatsen under rutan Markerade kolumner i fältet Totalviktning .

Om du vill ta bort en vald kolumn i rutan Markerade kolumner klickar du på det röda krysset.

Om du tar bort en kolumn som har inkluderats i beräkningen för en viktad kolumn, tas den procentsats som har tilldelats till den borttagna kolumnen bort. Totalviktningen är inte längre 100 % i rutan Markerade kolumner. Beräkningen balanseras automatiskt men den blir inte nödvändigtvis baserad på de procentsatser som du har ställt in eftersom en kolumn saknas. Procentsatserna i rutan Markerade kolumner uppdateras inte automatiskt, men resultatet som visas i den viktade kolumnen i Kursadministration och resultat är baserad på 100 %.

Jämn och proportionell viktning

När kolumnerna och kategorierna som har valts för den viktade kolumnen har olika poängvärden konverteras poängen till procentsatser om du väljer jämn viktning. Genomsnittet för de här procentsatserna beräknas för att ge ett jämnt värde för alla objekt som inkluderas i den viktade kolumnen. Med jämn viktning får alla objekt lika vikt när det sammansatta resultatet fastställs.

Med proportionell viktning används råpoängen i de ingående kolumnerna och kategorierna. Råpoängen delas med totalt antal möjliga poäng för alla ingående objekt för att få fram en procentsats för varje enskilt ingående objekt. I de framräknade procentsatserna bibehåller de enslikda objekten sin proportionella vikt, vilket innebär att objekt som har ett högre poängvärde har större inverkan på det sammansatta resultatet.

Löpande summor för viktade kolumner

Du kan välja alternativet Beräkna som löpande summa för viktade kolumner. Kolumner och kategorier utan resultat räknas inte in i den viktade kolumnens summa som visas i Kursadministration och resultat.

Om du väljer alternativet Beräkna som löpande summa påverkas poängen som visas i den viktade kolumnen i Kursadministration och resultat. I nedanstående exempel finns det inga poäng för Kategori C. I exemplet används kategorier men samma princip gäller om du väljer kolumner istället för kategorier.

Exempel på viktade värden
 Kategori A

Vikt 40 %
Kategori B

Vikt 40 %
Kategori C

Vikt 20 %
Uppnådda poäng9075-
Möjliga poäng100100100
Viktat värde90 poäng * 40 % = 3675 poäng * 40 % = 30-

Exempel: Beräknad som löpande summa = 82,5 %

Den viktade kolumnens totala procentsats beräknas som en löpande summa genom att ta summan av de viktade värdena i kategori A och B och multiplicera med 100/80. Nämnaren 80 är de summerade vikterna av enbart de kategorier som innehåller poäng (40 + 40 = 80).

(36 + 30) * 100/80 = 82.5%

Exempel: INTE beräknad som löpande summa = 66 %

När den viktade kolumnens totala procentsats inte beräknas som en löpande summa beräknas den genom att de viktade värdena för kategorierna A, B och C summeras och multipliceras med 100/100. Nämnaren 100 är de summerade vikterna för alla kategorier, som alltid är 100.

(36 + 30 + 0) * 100/100 = 66%

Vill du ta med extrapoäng i den viktade totalsumman? Gå till ämnet om extrapoäng.


Om genomsnittskolumner

I genomsnittskolumnen visas genomsnittet för ett utvalt antal kolumner. Du kan till exempel visa genomsnittet på alla prov eller genomsnittsresultatet för varje enskild deltagare under en bedömningsperiod.

Enkel genomsnittsformel

Procentsatsen beräknas till fyra decimaler för att ta fram genomsnittet för alla markerade kolumner. Procentvärdena för alla markerade kolumner läggs ihop. Resultatet delas med det antal kolumner som har inkluderats i beräkningen. Resultaten visas enligt valda alternativ för primärvy och sekundärvy.

(Kolumn 1 %) + (Kolumn 2 %) + (Kolumn 3 %) + (Kolumn 4 %) = % som har uppnåtts delat med fyra kolumner = Genomsnittspoäng i procent

Exempel:

Tre värden: 8/10, 3/5, 2/2

Motsvarande procentsatser: 80,0000 %, 60,0000 %, 100,0000 %

Totalsumma för värdena: 240,0000

Antal objekt: 3

Totalt värde delat med antal kolumner: 240,0000/3 = 80,00 %


Skapa genomsnittskolumner

Grundläggande instruktioner om hur beräknade kolumner skapas finns i avsnittet om summakolumner. Välj hur kolumner ska viktas inom aktuell kategori under Viktkolumner:

 • Välj alternativet Jämnt om du vill att alla kolumner i en kategori ska ha samma vikt.
 • Välj alternativet Proportionellt om du vill att en kolumn ska ha en vikt som är i proportion till poängen i den kolumnen jämfört med andra kolumner i samma kategori.

Om minimum-/maximumkolumner

I minimum-/maximumkolumnen visas antingen det lägsta eller det högsta uppnådda resultatet för ett utvalt antal kolumner. Du kan till exempel hitta den lägsta poängen på alla prov. Du kan välja om den här kolumnen ska visas för kursdeltagarna på deras Mina resultat-sida eller inte.

Minimum/maximum-formel

Procentvärdet för alla kolumner som ingår i beräkningen jämförs med upp till fyra decimaler och det lägsta eller högsta värdet visas. I resultatet visas upp till två decimaler.

Exempel:

Tre värden: 8/10, 3/5, 2/2

Motsvarande procentsatser: 80,0000 %, 60,0000 %, 100,0000 %

Minimum: 60,00 %

Maximum: 100,00 %

Om två värden är exakt samma för en minimum/maximum-kolumn är det just det värdet som visas i rutnätet för Kursadministration och resultat.


Skapa minimum-/maximumkolumner

Grundläggande instruktioner om hur beräknade kolumner skapas finns i avsnittet om summakolumner. I avsnittet Markera kolumner ska du välja Beräkningstyp: Minimum eller Maximum.


ULTRA: Om beräkningar

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om beräknade kolumner.

Du kan enkelt lägga till beräkningar i Kursadministration och resultat för din kurs. En beräkning är en formel som ger ett numeriskt resultat som används för att visa eller tilldela resultat, och baseras vanligtvis på andra bedömda objekt.

Du kan skapa dina egna formler och använda vanliga aritmetiska operationer, inklusive addition, subtraktion, multiplikation och division, och använda gruppoperatörer (parenteser).

Du kan lägga till beräkningar som baseras på genomsnittet, totalsumman, maximum eller minimum av de variabler du tar med, till exempel kategorier, bedömda objekt och andra beräkningar. Du kan till exempel lägga till en beräkning som visar genomsnittet av alla uppgifter så att deltagarna har en översikt över sina prestationer. Du kan lägga till så många beräkningar du behöver.

I Ultra-kursvyn har varje kurs ett standardschema för bedömning som används för resultat och beräkningar. För tillfället kan du inte skapa nya scheman men du kan göra ändringar av standardschemat.

Mer information standardschemat för bedömning


ULTRA: Skapa beräkningar direkt

Klicka på plustecknet på den plats där du vill lägga till en beräkning i listan över Bedömningsbara objekt eller rutnätsvyn över deltagare och välj Lägg till beräkning

Mer information om de två vyerna för kursadministration och resultat

Beräkningsgränssnitt

Skriv in en meningsfull rubrik för beräkningen. Om du inte lägger till någon rubrik visas Ny beräkning och datumet i Kursadministration och resultat. Du kan använda platshållartexten som rubrik om formeln på sidan är giltig och sparad. Du kan även lägga till en beskrivning och göra beräkningskolumnen synlig för deltagare. Deltagarna ser beräknade resultat på dina sidor för Resultat men de ser inte dina beskrivningar eller formler.

Bestäm hur resultatet av beräkningen ska visas. I menyn Välj ett bedömningsschema ska du välja Poäng, Procenttal eller Bokstav.

Skapa din formel. Välj en funktion, variabel eller operator i den vänstra rutan för att lägga till den i den högra rutan.

Funktioner och variabler

 • Genomsnitt: Genererar genomsnittet för ett utvalt antal bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar. Du kan till exempel hitta den genomsnittliga poängen för alla prov.
 • Summa: Genererar ett totalresultat framräknat från avklarade ackumulerade poäng i relation till möjliga poäng. Du kan välja vilka bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar som ska inkluderas i beräkningen.
 • Minimum: Genererar minimiresultatet för utvalda bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar. Du kan till exempel hitta den lägsta poängen på alla uppgifter.
 • Maximum: Genererar det högsta resultatet för utvalda bedömda objekt, kategorier och andra beräkningar. Du kan till exempel hitta den högsta poängen på alla diskussioner.
 • Variabel: Välj ett enskilt bedömt objekt eller en beräkning från menyn. Du får bara lägga till en variabel åt gången. Fortsätt att lägga till variabler från vänster ruta för att lägga till så många variabler som du behöver.

Operatörer

 • Addera ( + )
 • Subtrahera ( - )
 • Dela ( / )
 • Multiplicera ( * )
 • Startparentes (
 • Slutparentes )
 • Värde: Efter att textrutan visas i formeln ska du klicka i rutan för att lägga till ett numeriskt värde. Du kan inkludera sju siffror innan före decimalen och fyra efter den. När beräkningen genereras och visas i deltagarens resultatkapsel visas bara två siffror efter decimaltecknet.

Skapa din formel

Du kan till exempel välja Summa i den vänstra rutan för att lägga till den funktionen i den högra rutan. Expandera listan och markera kryssrutorna för de objekt som du vill lägga till i formeln. När du väljer en kategori, ingår alla objekt i den kategorin. Du måste välja bedömda objekt och andra beräkningar individuellt. Bläddra genom listan för att visa alla objekt. I menyn Variabel ska du markera ett objekt för att välja det.

När du har gjort ett val i menyn ska du klicka någonstans utanför menyn för att lämna och spara markeringen i den högra rutan. Varje element som du lägger till i formeln visas i slutet. Du kan klicka på och dra valfritt tillagt element för att ordna om formeln. Om du vill ta bort ett element markerar du det och väljer X. Du kan återanvända alla funktioner, variabler och operatorer.

När du väljer Spara eller Validera kontrollerar systemet om din formel är korrekt. Om du väljer Validera kontrolleras formeln medan du är kvar på sidan. Du kan inte spara en beräkning förrän den är matematiskt giltig.

Välj Rensa för att ta bort alla element från den högra rutan och börja om.

Exempelformel för summan för det första kvartalet:

Skapa en Summa-beräkning som inkluderar resultaten i kategorierna Uppgift och Test och närvaro, men som inte inkluderar snabbprovet.

Kategorierna Uppgift och Tes finns i menyn Summa. Närvaro och snabbprov är individuellt bedömda objekt i menyn Variabel.

Formel: Summan av kategorierna Uppgift + Test + Närvaro - Snabbprov

Om formeln inte är giltig visas ett infogat felmeddelande bredvid Validera. Problem i din formel markeras med rött i den högra rutan.

Exempel på felmeddelande:

 • Ej matchad operatör: Symboler som (+) eller ( -) matchar inte den andra delen av formeln. Exempel: Bedömt objekt + (inget).
 • Ej matchad funktion, variabel eller värde: Detta förekommer vanligtvis när en operatör saknas mellan två variabler, såsom två bedömda objekt eller kategorier.
 • Vissa felmeddelanden är specifika, såsom Ej matchad startparentes, för att uppmärksamma dig om exakt vad som saknas.

Det beräknade objektet du precis har skapat visas i kursadministration och resultat. I listvyn för objekt ska du trycka på ikonen Flytta i raden för beräkningen för att dra den till en ny plats och släppa. Den ordning som du väljer visas även i rutnätsvyn och på deltagarnasresultatsidor.

Kom ihåg: Deltagarna ser inte beräkningen förrän den har ett resultat och du har gjort objektet synligt för dem.

Borttagning av bedömt objekt i en beräkning

Om du tar bort ett bedömt objekt i en beräkning får du en varning när du öppnar beräkningen:

Ett objekt togs bort från resultatboken som användes i den här beräkningen. Vi har uppdaterat beräkningen där det är möjligt, men du kan behöva se över den.

Du kan behöva uppdatera beräkningen. Deltagarna ser den uppdaterade beräkningen på sina sidor för Resultat om du har gjort beräkningen synlig för dem.


ULTRA: Skapa viktade beräkningar

En viktad beräkning genererar ett resultat som räknats fram från resultat för bedömda objekt, kategorier, andra beräkningar samt procentsatserna för dem. Du kan använda normala aritmetiska operationer för att skapa den viktning du behöver.

Gå till sektionen Original för mer information om hur Blackboard Learn beräknar viktade objekt.

Om du till exempel har fyra test och ett slutprov kan du vikta vart och ett av dem för få beräkningen "Viktade test".

Välj testen individuellt från menyn Variabel och välj Värde för att lägga till procenttalet för vart och ett av testen, t.ex. 0,15. Lägg till de operatörer som behövs, som Multiplicera och Addera.

Grundformel:

Test 1 x 0,15 + Test 2 x 0,15 + Test 3 x 0,15 + Test 4 x 0,15 + Slutprov x 0,40

Du kan inkludera parenteser i detta exempel om du vill:

(Test 1 x 0,15) + (Test 2 x 0,15) + (Test 3 x 0,15) + (Test 4 x 0,15) + (Slutprov x 0,40)

Beräkningen är giltig oavsett vilket och producerar samma resultat.

I listvyn över objekt kan du välja beräkningen för att visa varje deltagares beräknade resultat eller komma åt deltagarens rutnätsvy och navigera till kolumnen.


ULTRA: Tangentbordskommandon

Om du använder tangentbordsnavigering kan du tabba mellan rutorna för att bygga upp en formel.

Lägg till funktioner och operatorer i formeln. I rutorna med funktioner och operatorer kan du använda upp- och nedpilarna för att markera ett objekt i listan och trycka på Retur för att lägga till det i formeln.

Ordna om formeln. Fokusera på ett formelobjekt och tryck på Retur. Använd piltangenterna för att flytta objektet och tryck på Retur igen för att placera det.

Välj objekt som ska ingå i funktioner. Fokusera på en funktion eller variabel i formeln och tryck på mellanslagstangenten. Välj vilka objekt i Kursadministration och resultat som ska tas med på menyn. Tryck på Esc för att stänga menyn.