Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda Kursadministration och resultat i ultrakursvyn.

Tre typer av kolumner

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om olika typer av objekt i kursadministration och resultat.

Det finns tre typer av kolumner i Kursadministration och resultat: användarkolumner, beräknade kolumner och resultatkolumner. I varje kolumn finns det en meny med alternativ. Vilka alternativ som visas varierar baserat på typen av kolumn.

När du skapar eller redigerar kolumner kan du välja vilken typ av information som ska visas i Kursadministration och resultat. Du kan även dölja och visa kolumner, koppla kolumner till kategorier och bedömningsperioder, samt ändra ordningen på dem.

Mer information om beräknade kolumner


Om användarkolumner

I en ny kurs finns det sex standardanvändarkolumner i rutnätet för Kursadministration och resultat:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • Användarnamn
 • Deltagar-ID
 • Senaste åtkomst
 • Tillgänglighet

Du kan inte ta bort eller ändra standardanvändarkolumnerna. Du kan dölja alla användarkolumner utom den första användarkolumnen i rutnätet. Om du måste dölja den första kolumnen kan du ändra ordning på användarkolumnerna på sidan Kolumnorganisation. Minst en användarkolumn visas dock alltid. Du kan även låsa användarkolumner så att de ligger kvar på samma plats fast du bläddrar i rutnätet.

Du kan göra en användare ej tillgänglig på sidan Användare. Ikonen för användare ej tillgänglig visas i kolumnen i Kursadministration och resultat för de användare som inte är tillgängliga. Användarnas rader är dock inte dolda i rutnätet. Användare som är inställda som ej tillgängliga i en kurs har inte åtkomst till kursen.

Om du vill sortera efter en kolumn klickar du på kolumnrubriken. Du kan till exempel sortera kolumnen Senaste åtkomst. Användare som öppnade din kurs vid det senaste tillfället visas först i listan. Den sorterade listan gäller tills du ändrar den eller loggar ut.


Kolumn för externt resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om det övergripande resultatet.

Resultaten i kolumnen för externa resultat meddelas institutionen som deltagarnas resultat för kursen. Du bestämmer vilken kolumn som ska anges som externt resultat. I nya kurser är standardsummakolumnen standardkolumn för externt resultat, och ikonen för externt resultat visas i kolumnrubriken. Du kan inte ta bort standardsummakolumnen förrän du har ställt in en annan kolumn för externt resultat.

Om du vill ställa in en kolumn som kolumn för externt resultat öppnar du den kolumnens meny och klickar påAnge som externt resultat. Ikonen för externt resultat visas då i den kolumnrubriken istället för standardsummakolumnen.

Om du kopierar eller återställer en kurs, används den kolumn för externt resultat som du har valt fortfarande som kolumn för externt resultat.


Menyalternativ

I menyerna till de olika kolumnerna finns olika alternativ för olika kolumner.

Exempel: Ändra namn på kolumner

I Kursadministration och resultat kan du inte ändra objektsnamnet på de kolumner som skapats automatiskt för bedömningsbara objekt, som prov och inlämningsuppgifter. Du kan redigera namnet på ett bedömningsbart objekt i din kurs. Namnet ändras då i Kursadministration och resultat.

Du kan skriva in ett annat namn i rutan Namn i Kursadministration och resultat på sidan Redigera kolumn för automatiskt skapade kolumner. Namnet som du anger visas på deltagarnas Mina resultat-sida samt i Kursadministration och resultat. Namnet på objektet i kursen ändras dock inte. Kursdeltagarna kan bli förvirrade när namnen i Mina resultat och namnen på bedömningsbara objekt är olika.

Mer information om att komma åt kolumnmenyer med JAWS®


ULTRA: Vyer i Kursadministration och resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om kolumntyper.

Kursadministration och resultat fylls i med deltagare när de skriver in sig i din kurs. Här kommer du åt allt kursarbete som är specifikt för den kurs du befinner dig i. Du kan bedöma kursarbete, hantera objekt och publicera resultat.

Objektlistan är standardvyn över kursadministration och resultat. Du kan visa allt kursarbete som du har tilldelat samt ditt bedömningsförlopp. Här kommer du även åt alla hanteringsfunktioner. Du kan ordna om objekten via den här vyn.

I rutnätet med deltagare visas deltagarnas poäng. Deltagarnas namn visas i varje rad och kolumnerna visar bedömda objekt. Du kan bedöma och hantera objekt i rutnätsvyn.


ULTRA: Automatiskt skapade resultatobjekt

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om automatiskt skapade resultatkolumner.

När du skapar ett bedömningsbart objekt i din kurs, skapas ett objekt automatiskt i Kursadministration och resultat. Från objektslistan kan du dra ett objekt till en ny plats i listan.

Om du öppnar närvaro via sidan Kursinnehåll kan du lägga till närvaro i Kursadministration och resultat.

Mer information om närvarofunktionen


ULTRA: Manuellt tillagda resultatobjekt

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn om manuellt skapade resultatkolumner.

Du kan lägga till resultatobjekt som inte kräver några inlämningar, till exempel närvaro. Sådana resultatobjekt kallas även för manuella resultat, manuellt skapade objekt eller offlineobjekt.

Inga inlämningar kan göras för manuellt tillagda objekt. Du tilldelar poäng och ger återkoppling på sidan med deltagarlistan.

Manuellt tillagda objekt visas inte på sidan Kursinnehåll. Objekten visas på deltagarnas sidor för globala resultat och kursresultat.

Du kan inte lägga till filer, kriterier, mål eller grupper till manuellt tillagda objekt. Om du vill lägga till de här alternativen i utvärderingar utan inlämningar, se nästa avsnitt: Samla in inlämningar offline.

Du kan lägga till ett nytt objekt i objektlistan eller deltagarnas rutnätsvy i Kursadministration och resultat för din kurs.

 1. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ett objekt och välj Lägg till objekt.
 2. Ange en rubrik på panelen. Rubriken får inte vara längre än 255 tecken.
 3. Du kan även göra objektet synligt för deltagare.
 4. Ange relevant information, till exempel en beskrivning och en resultatenhet. Du kan välja poäng, procentsats eller bokstav. Om du väljer poäng måste du ange den möjliga maxpoängen. Det är valfritt att ange förfallodatum.
 5. Du kan även lägga till det nya objektet i en kategori som ska användas när du skapar beräkningar.

Du kan endast välja en resultatenhet som har kopplats till ett bedömningsschema. Du kan till exempel inte använda text som resultatenhet förrän bedömningsscheman för text finns tillgängliga i Ultra-kursvyn. Du kan ändra resultatenheten även efter att du har börjat bedöma.

Vad ser deltagarna?

Du kan göra ett manuellt tillagt objekt synligt för deltagarna. De ser objektet på sina sidor för globala resultat och kursresultat – med eller utan ett resultat.

Kom ihåg: Manuellt tillagda objekt visas inte på sidan Kursinnehåll.

När du tilldelar ett resultat får deltagarna en avisering i sina aktivitetsflöden.


ULTRA: Samla in inlämningar offline

Manuellt tillagda objekt visas endast i Kursadministration och resultat och på deltagarnas sidor för globala resultat och kursresultat. Du kan istället skapa utvärderingar som visas på sidan Kursinnehåll, men inte kräver att deltagarna gör några inlämningar. Du kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål så att deltagare kan förbereda sig för arbete offline. Du kan också aktivera konversationer, men du kan inte lägga till frågor eller bedöma anonymt.

Exempel på arbete offline:

 • Muntliga presentationer
 • Vetenskapsprojekt
 • Framträdanden
 • Konstverk som lämnas in personligen
 • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

Det här kan vara extra användbart för lärare som undervisar i hybridkurser. Du kan till exempel använda ett kriterium för att bedöma en klassredovisning under tiden som den görs. Du behöver inte göra anteckningar eller lägga till poäng senare.

När du skapar en utvärdering kan du välja att samla in inlämningar offline. Deltagare informeras om att de inte kan skicka in arbete online. Om du skapar grupper kan deltagare se de egna gruppmedlemmarna.

För inlämningar som samlas in offline kan du inte tillåta flera försök, tillåta en tidsgräns eller använda SafeAssign.

Mer om att bedöma offlineinlämningar

Du kan lägga till möten i närvarofunktionen för resultat som kräver att deltagare är närvarande utanför klassträffar. Du kan be deltagarna att delta i en utflykt eller lyssna på en gästtalare och sedan markera närvaro för de som deltar.

Mer om att lägga till ett möte

Vad ser deltagarna?

Deltagare kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på sina sidor för globala resultat och kursresultat. Deltagare informeras om att de inte kan skicka in arbete online. De kan komma åt annan information, som till exempel instruktioner och ett kriterium om du har lagt till det. Deltagare kan delta i resultatsamtalen om funktionen är aktiverad.

Mer om arbetsflöde för deltagare


ULTRA: Övergripande resultat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om kolumnen för externt resultat.

I objektlistan eller rutnätsvyn över deltagare kan du ställa in det övergripande resultatet. Det övergripande resultatet är ett beräknat objekt som du tar fram för att visa deltagarna en löpande uträkning av alla objekt som du bedömer och publicerar.

Du kan visa det övergripande resultatet för deltagare så att de kan se prestationsresultat, eller låta det vara dolt så att bara du ser det.

Välj Ställ in det för att skapa en kolumn för det övergripande resultatet i kursadministration och resultat. På sidan som öppnas kan du konfigurera hur det övergripande resultatet ska räknas ut.

Sätt igång genom att välja mellan Vikter för objekt från Kursadministration och resultat eller Vikter för kategorier från Kursadministration och resultat i Inställningar för övergripande resultat. Kursinnehållslistan ändras utifrån det du väljer, och du kan börja tilldela procentvikter för resultat. Om du använder kategorivikter för att beräkna det övergripande resultatet kan du expandera en kategori för att se vilka bedömda objekt som tas med.

Skapa och hantera kategorier i kursadministration och resultat

Ange en procentsats för det övergripande resultatet för varje objekt eller kategori i kursadministration och resultat för att ge dem mer vikt i deltagarens resultat. Totalsumman för alla fält med procenttal för det övergripande resultatet måste vara lika med 100 %.

Om du vill undanta objekt eller kategorier från det övergripande resultatet väljer du ikonen Undanta bredvid fältet med procenttal för det övergripande resultatet. Objekt eller kategorier tonas i grått för att ange att de inte ingår i beräkningen. Välj ikonen igen för att inkludera objektet eller kategorin i beräkningen igen.

Klicka på Spara när du är färdig. Kolumnen Övergripande resultat visas bredvid deltagarnas namn i Kursadministration och resultat så att du snabbt kan se hur alla deltagare presterar.

Anonymt bedömda utvärderingar omfattas inte i beräkningar förrän du inaktiverar anonymitet.

Skriva över det övergripande resultatet

Du kan åsidosätta en deltagares övergripande resultat om deras prestation eller deltagande inte stämmer överens med kursens bedömningsschema.

Åsidosätt ett resultat genom att markera resultatcellen i kolumnen Övergripande resultat för en deltagare. Ange ett nytt värde eller välj ett alternativ. Du kan skriva över resultatet med en resultatnotering. Det kan vara praktiskt om en deltagare inte kan slutföra kursen eller på annat sätt inte uppfyller kraven för slutförande. Resultatnoteringar kan till exempel vara Ej slutförd, Avgång eller liknande. Du kan skapa och hantera övergripande resultatnoteringar i Inställningar för kursadministration och resultat.

Om du vill ta bort en överskrivning markerar du deltagarens cell med det övergripande resultatet och väljer Ångra överskrivning. Deltagarens övergripande resultat återställs till den beräkning som du har konfigurerat för kursen.

Vad ser deltagarna?

Deltagarens och lärarens vy över det övergripande resultatet ändras efter hand som du skapar och bedömer kursinnehåll som ingår i beräkningen för det övergripande resultatet.

Synligheten för ett objekt påverkar inte det övergripande resultatet. Men deltagare kan bara se publicerade resultat, så i deltagarens vy över det övergripande resultatet ingår endast resultat som du har publicerat. I lärarens vy över det övergripande resultatet ingår alla resultat, vare sig du publicerat dem eller inte. I vissa fall kan du eventuellt se ett annat övergripande resultat än det deltagarna ser.

Mer information om deltagarvyn i det övergripande resultatet