Två sätt att publicera kursinnehåll

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att släppa innehåll.

När du anpassar innehållspubliceringen skapar du en kurs som är mer interaktiv och skräddarsydd utifrån individuella deltagares behov. I den ursprungliga kursvyn kan du med hjälp av anpassad publicering visa rätt kursinnehåll för utvalda kursdeltagare vid rätt tidpunkt.

Du kan använda två sorters anpassad publicering:

Med grundläggande anpassad publicering kan du tillämpa en regel på ett innehållsobjekt. Den här regeln kan innehålla alla fyra sorters villkor, men inte flera villkor av samma sort. Alla villkor i regeln måste uppfyllas innan objektet publiceras. Ju fler villkor du lägger till i en regel, desto fler begränsningar på publiceringen av objektet. Om det finns många villkor blir det svårare för kursdeltagarna att få tillgång till objektet.

Med avancerad anpassad publicering kan du ställa in mer avancerade publiceringsvillkor. Du kan till exempel lägga till fler villkor i en regel eller ange olika alternativ för publicering av innehållet. Kursdeltagarna måste uppfylla alla villkor i någon av reglerna för att få tillgång till objektet.

Det kan till exempel finnas en regel som säger att alla i Grupp A som fått minst 85 poäng på ett prov får se ett visst kursinnehåll. Enligt en annan regel för samma innehåll får alla i Grupp B se samma innehåll först efter ett specifikt datum.

Du kan bara lägga till ett medlemskapsvillkor och ett datumvillkor per regel. Du kan ställa in flera resultat- och granskningsstatusvillkor i samma regel.


Regler och villkor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att använda datum för att publicera innehåll.

Det är villkoren som definierar en regel för anpassad publicering. Du kan använda ett eller flera villkor för varje regel. Det kan till exempel finnas en regel som gör att kursinnehåll blir tillgängligt efter ett visst datum. En annan regel, med flera kriterier, kan göra innehåll tillgängligt för en kursgrupp efter ett specifikt datum.

Det finns fyra typer av kriterier som du kan använda när du skapar regler:

 • Datum
 • Medlemskap
 • Resultat
 • Granskningsstatus

Mer information om regler

Mer information om kriterier


Publicera resultat baserat på flera resultatkolumner

Låt oss tänka oss att du har avancerat läsmaterial för kursdeltagare som får 85 % eller mer både på sin första inlämningsuppgift under terminen och på mitterminsprovet. Då kan du ställa in en regel med resultatkriterier för både uppgiften och provet. Åtkomsten till det här läsmaterialet blir då ännu mer begränsad eftersom båda kriterierna måste uppfyllas.


Publicera kursinnehåll när kursdeltagarna har läst flera innehållsobjekt

Gör ett blockprov tillgängligt när kursdeltagarna har läst tre innehållsobjekt i blocket. Ställ in tre granskningsstatuskriterier för vart och ett av innehållsobjekten. Åtkomsten till de här objekten blir då mer begränsad eftersom kursdeltagarna måste uppfylla alla tre kriterierna i regeln.


Ställa in två eller fler regler för samma innehållsobjekt

Gör ett innehållsobjekt tillgängligt för alla deltagare under Vecka 5 och tidigare för deltagare som markerat alla tidigare innehållsobjekt som granskade. Lägg till en regel med granskningsstatusvillkor och ytterligare en regel med datumvillkor. Då finns det två olika sätt som kursdeltagarna kan få tillgång till innehållsobjektet på eftersom de bara behöver uppfylla en regel.


Publicera kursinnehåll vid två datum eller under två datumintervall

Om du vill göra en studieguide tillgänglig veckan innan såväl mitterminsprovet som examensprovet lägger du till två datumregler, en för respektive vecka. Då skapas två datumstyrda vägar till samma innehållsobjekt.


Anpassad publicering i praktiken

Tre lärare diskuterar hur de använder anpassad publicering i sina kurser.

Shelby M.

”Jag delar upp min kurs i enheter som motsvarar kapitlen i läroboken.

Jag vill inte att kursdeltagarna ska arbeta i förväg så jag ställer in att de olika blocken ska publiceras ett visst datum. Till exempel kan Block 1 öppnas när terminen startar. Deltagare kan inte öppna Block 2 förrän nästa vecka.”


Maria R.

”Jag skapar ytterligare kursmaterial för stödstudier. Jag vill att det materialet ska vara tillgängligt för deltagare i min kurs som behöver extra hjälp.

Deltagare som fick ett resultat på 65 % eller lägre på sina mitterminsprov kan öppna stödmaterialet.”


Tom K.

”Min kurs är organiserad i mappar för varje vecka. Varje mapp innehåller en översikt, en diskussion, obligatorisk läsning och ett prov.

Jag vill att deltagarna ska läsa materialet innan de kan öppna provet. Jag använder anpassad publicering så att deltagarna måste markera läsningen som granskad innan de kan göra provet."


ULTRA: Publicera innehåll med datum

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn för information om att släppa innehåll.

På sidan Kursinnehåll kan du öppna synlighetsinställningen för varje objekt och mapp i din innehållslista. Välj Villkorlig tillgänglighet i synlighetsmenyn för att öppna objektets panel.

Använd tangentbordet för att tabba till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Du kan visa, dölja eller använda regler för att publicera innehåll för deltagarna.

Du kan publicera ett objekt eller en mapp på ett exakt datum, fram till ett visst datum eller under en viss angiven tid.

Exempel: Du går igenom innehållet i en viss ordning. Du vill att deltagare kommer åt innehåll först efter att det diskuterats på lektionstid. Du vill inte att deltagarna ska utföra arbete i förväg.

Exempel: Publicera ditt slutprov under lärosätets schemalagda vecka för slutprov.

När du har valt datum och tider kan du även visa eller dölja innehåll för deltagare innan de har tillgång till det.

 • Synlig för deltagare. Om du väljer att visa kursmaterialet för deltagare innan de har tillgång till det, visas dina val av datum och tid tillsammans med objektet på sidan Kursinnehåll. Deltagarna ser datum och tid då innehållet kommer att publiceras och när det inte lägre är tillgängligt. När deltagarna inte längre har tillgång är innehållet fortfarande synligt, men de kan inte öppna det.
 • Dold för deltagare. Om du väljer att dölja innehåll från deltagare innan de har tillgång till det, visas innehållet bara för deltagare när de kan öppna det. Deltagare kan inte se datum och tider när innehållet inte längre är tillgängligt. När deltagarna inte har tillgång längre kan de inte se innehållet.

Om du anger att en mapp ska publiceras på ett specifikt datum kan inte deltagarna expandera eller visa innehållet i den mappen förrän det datumet, även om du gör mappen synlig innan de har tillgång. Efter datumet kan deltagarna se innehållet i mappen om inte innehållet har några datumbegränsningar.


ULTRA: Gör innehåll tillgängligt utifrån resultat

kursinnehållssidan kan du öppna synlighetsinställningen för varje objekt och mapp i din innehållslista. Du kan publicera ett objekt eller en mapp när en deltagare uppnår en viss poäng på ett objekt eller i en kolumn i kursadministration och resultat för din kurs. Du kan även hitta synlighetsinställningar längst upp på skärmen när du öppnar innehållsobjekt i kursen.

Exempel: Deltagare måste slutföra kursarbete i en särskild ordning och när de har uppvisat förståelse. Du vill att deltagare bara ska kunna gå vidare till nästa objekt om de har fått resultatet B eller högre.

Leta upp det innehållsobjekt som du vill publicera för deltagare och välj Villkorlig tillgänglighet i synlighetsmenyn. I panelen Villkorlig tillgänglighet väljer du Prestation för att publicera innehållet utifrån en deltagares poäng på ett annat objekt i kursen. Välj vilket bedömt objekt som du vill basera regeln på. Listan Betygskrav visas med ett poängintervall, som baseras på objektets bedömningsschema och antalet maxpoäng.

Exempel: Du vill skapa en villkorlig publiceringsregel baserat på ett quiz med 100 poäng. Deltagare måste få minst 70 poäng för att få tillgång till testet för Kapitel 1.

 1. Välj Villkorlig tillgänglighet i synlighetsmenyn för testet för Kapitel 1.
 2. Välj Prestation och välj aktuellt quiz i menynBedömt objekt.
 3. Under Betygskrav väljer du det betyg som en deltagare måste få på aktuellt quiz. I det här exemplet är det minst 70 poäng.
 4. Spara regeln.

Deltagare kan öppna testet för Kapitel 1 och skicka in försök efter att de har slutfört övningstestet och fått minst 70 poäng.

Om du väljer mer än ett villkor för ditt innehåll måste deltagare uppfylla alla villkor innan innehållet är tillgängligt.

Om du inte hittar ett resultatkrav som passar kan du ange ett anpassat resultatintervall. Välj Anpassat intervall, så visas ytterligare fält. När du använder ett anpassat intervall kan du basera regeln på objektets bedömningsschema och maxpoäng eller kan du ange en procentandel.

Synlighetsinställningar

När du skapar villkorliga tillgänglighetsregler kan du välja om objektet ska visas i listan Kursinnehåll när deltagare inte har tillgång till det.

Välj Synlig för deltagare för att visa innehållet för deltagare innan de har tillgång till det. Deltagare kan se de villkor som de måste uppfylla innan de får åtkomst till innehållet.

Välj Dold för deltagare för att dölja innehållet när deltagare inte har tillgång. Om du väljer den här inställningen visas inte villkoren för deltagare. Innehållet visas bara när de kan öppna det, precis som övriga innehållsobjekt inom kursen med inställningen Synlig för deltagare.

Vad ser deltagarna?

Du kan välja att visa objekt med villkorlig tillgänglighet för deltagare innan de kommer åt innehållet.

Om du visar innehållet när deltagarna inte kan komma åt det kan de se villkoren som de måste uppfylla först. Objekt visas också i kurskalendern och på sidan Resultat. Innehållet visas inte i deltagarnas aktivitetsflöden.

Om du inte visar innehållet när deltagarna inte kan komma åt det ser inte deltagarna det någonstans.

Om du baserar en regel på ett objekt som är dolt för deltagare har de inte möjlighet att uppfylla åtkomstregeln. Objektet med villkorlig tillgänglighet visas dock fortfarande på sidan Kursinnehåll utifrån synlighetsinställningarna. Då ser deltagare ett meddelande om att de inte kan komma åt innehållet eller att de ska kontakta sin lärare.

Åtgärda en regel som inte fungerar

Regler för villkorlig publicering fungerar inte om du tar bort innehåll som regeln baseras på. En varning visas på sidan Kursinnehåll om att deltagare inte kan komma åt innehåll på grund av att reglerna inte fungerar. Öppna panelen Villkorlig tillgänglighet för att konfigurera en ny regel.

Ta bort en regel

Om du vill ta bort en regel för villkorlig tillgänglighet väljer du Synlig för deltagare eller Dold för deltagare i synlighetsmenyn för innehållsobjektet. Öppna panelen Villkorlig tillgänglighet igen om du vill konfigurera en ny regel.


ULTRA: Publicera innehåll i en sekvens

Du kan använda lärmoduler i din kurs som en behållare för organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för deltagarna att navigera från en innehållsartikel till en annan utan distraktioner eller extra klick.

Om du använder en lärobok eller annat material som grund för din kursplan är moduler ett effektivt och logiskt sätt för gruppinnehåll att matcha genomgången av dessa material. För att stödja denna genomgång och logik kan du kräva att deltagarna öppnar modulmaterialet i en vald ordning.

Du kan bara ställa in villkoret Sekvens om deltagarna inte har börjat arbeta i modulen. Du kan ta bort villkoret efter att deltagarna börjat arbeta men då kan du inte tillämpa det på nytt.

 1. På sidan Kursinnehåll kan du öppna synlighetsinställningen för moduler på samma sätt som för något annat innehåll. I synlighetsmenyn ska du välja Villkorlig tillgänglighet för att öppna modulens panel.

  Använd tangentbordet för att tabba till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

 2. I avsnittet Definiera villkor väljer du Sekvens. Du kan endast använda det här alternativet för lärmoduler.
 3. Du kan även göra moduler tillgängliga för deltagare baserat på datum eller prestation.
 4. Klicka på Spara. Villkorliga tillgänglighetsregler visas bredvid innehållet på sidan Kursinnehåll så att du ser när det är tillgängligt för deltagare.

Styr åtkomsten för individuella delar av innehållet inom modulen. Du kan visa eller dölja innehåll inom modulen och synlighetsinställningen bevaras även när modulen är synlig. Du kan även göra detta innehåll tillgängligt baserat på andra villkor.

Var noga med att inte ställa in villor som står i konflikt med varandra inom en lärmodul. Överväg ordningen för artiklarna i lärmodulen innan du ställer in övriga tillgänglighetsvillkor som baseras på datum och prestation.

Vad ser deltagarna?

När en modul är synlig kan deltagarna visa allt synligt innehåll inom modulen, inklusive inlämningsdagar. Ett meddelande visas som talar om för deltagarna att de måste öppna och slutföra innehållet i följd, tillsammans med andra villkor som du kan ställa in.