SafeAssign jämför inskickade uppgifter med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta områden med överlappning mellan den inskickade uppgiften och befintliga arbeten.

SafeAssign är effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg. Använd SafeAssign för att kontrollera originaliteten i uppgiftsinlämningar och skapa möjligheter för deltagare att lära sig hur man hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om.

SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka exakta och inexakta matchningar mellan en uppsats och källmaterial. Inlämningar jämförs med flera olika databaser:

 • Dokumentarkiv på institutionen: Innehåller alla uppsatser som skickats in till SafeAssign av användare på respektive institution.
 • Globala referensdatabasen: Innehåller 15 miljoner uppsatser som skickats in frivilligt av studenter på institutioner som är kunder hos Blackboard för att hjälpa till att förhindra plagiering mellan institutioner.
 • ProQuest Journal Database: Över 3 000 publicerade titlar, 4,5 miljoner dokument och över 200 ämneskategorier från 1970-talet till nutid som omfattar allt ifrån marknadsföring till genusvetenskap.
 • Internet: SafeAssign söker efter matchande text på hela Internet med hjälp av en intern söktjänst.

Använda SafeAssign i uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om att använda SafeAssign i uppgifter.

Du kan utföra plagieringskontroll med SafeAssign på alla uppgifter som lämnas in.

 1. På sidan Skapa uppgift visar du Sändningsöversikt.
 2. Markera Kontrollera inlämnade uppgifter efter plagiat med SafeAssign.
 3. Alternativt väljer du ett eller båda alternativen:
  1. Låt deltagare se originalitetsrapporter från SafeAssign om sina inlämningar.
  2. Ingen av deltagarnas inlämnade uppgifter ska läggas in i institutionens referensdatabas eller den globala referensdatabasen.
 4. Fyll i sidan Skapa uppgift.
 5. Klicka på Skicka.

När du skapar en SafeAssignment skapas automatiskt en resultatkolumn i Kursadministration och resultat. När en SafeAssignment är redo för bedömning, visas ikonen Behöver bedömas i cellen i Kursadministration och resultat. Bedöm SafeAssignments från Kursadministration och resultat eller öppna dem från sidan Behöver bedömas.

Känner du inte igen det? Gå till en video för Ultra om att använda SafeAssign i uppgifter och tester.


Om alternativet att undanta inlämnade uppgifter

Bland SafeAssign-inställningarna finns alternativet att ”undanta inlämningar” när du skapar uppgiften. Med det här alternativet kan lärare skapa uppgifter som deltagarna inte skickar in till institutionens databaser eller globala referensdatabaser. Precis som med alla andra alternativ för uppgifter i Blackboard gäller det här alternativet från och med att det ställts in, och det kan ändras efter att uppgiften skapats. Om alternativet ändras vid ett senare tillfälle följer nya inlämningar den nya inställningen. Ett användningsexempel:

En lärare vill att en enstaka uppgift ska tillåta icke-slutgiltiga inlämningar och sedan en enda ”slutgiltig” inlämning. Endast den slutgiltiga inlämningen ska inkluderas av SafeAssign i institutionens databas, som referens gentemot senare inlämningar.

Du kan uppnå detta med följande steg:

 1. Skapa en uppgift med flera försök, SafeAssign och alternativet att ”undanta inlämningar” markerat.
 2. Deltagarna skickar in sina ”utkast” och inlämningarna skickas inte till institutionens databaser eller till några globala databaser.
 3. Innan den slutgiltiga inlämningen ska skickas in avmarkerar du alternativet att ”undanta inlämningar”.
 4. Deltagare lämnar in sina slutgiltiga arbeten och inlämningarna inkluderas då i institutionens eller globala databaser.

Filer som stöds

SafeAssign har endast stöd för filtyper som kan konverteras till oformaterad text, däribland följande typer: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML och HTM. Det går inte att använda kalkylbladsfiler.

SafeAssign godtar även ZIP-filer och bearbetar filer som matchar dessa filtyper.

SafeAssign räknar och visar det totala antalet bilagor i en inlämning och även antalet bilagor som SafeAssign bearbetat. SafeAssign bearbetar och skapar endast originalitetsrapporter för bilagor som matchar de filtyper som stöds. För filtyper som inte stöds utelämnar originalitetsrapporten från SafeAssign matchande poäng.


SafeAssign Originality Reports

När en uppsats har bearbetats genereras en rapport med procentsatsen text i den inskickade uppsatsen som matchar befintliga källor. Rapporten visar de misstänkta källorna till varje del av den inskickade uppsatsen som får en matchning. Du kan ta bort matchande källor från rapporten och bearbeta den igen om uppsatsen är en fortsättning på ett arbete som tidigare har skickats in av samma deltagare.

Läs rapporten noga och utred om varje textblock är korrekt källhänvisat.

Mer information om SafeAssign-originalitetsrapporter


Föreslå en ny URL

Med verktyget URL Adder kan du föreslå ytterligare webbplatser och webbsidor för SafeAssign som inte har flaggats eller refererats till i originalitetsrapporter.

Verktyget är tillgängligt för lärare via: Kursverktyg > SafeAssign > URL Adder. Välj Föreslå URL på sidan SafeAssign om du vill skicka in en webbadress.

Om en användare föreslår en viss webbsida försöker SafeAssign inkludera alla tillgängliga sidor under huvudadressen. Om till exempel föreslås http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx kommer den försöka hitta alla webbplatser som är kopplade till http://www.blackboard.com huvudadressen.

Alla URL-adresser som inkluderas med URL Adder finns tillgängliga för alla SafeAssign-användare och-institutioner, vilket innebär att det kan vara till allas fördel att föreslå en URL-adress.


Globala referensdatabasen

Blackboards globala referensdatabas är en separat databas dit kursdeltagare frivilligt skickar in kopior av sina uppsatser för att främja originalitet. Den här databasen är separat från varje institutions interna databas där alla uppsatser lagras av respektive institution. Deltagarna kan välja att kontrollera sina uppsatser utan att skicka in dem till Global Reference Database. Deltagare skickar in sina uppsatser frivilligt och går med på att inte radera uppsatser i framtiden. Inlämningar till den globala referensdatabasen är extra kopior som skickas in frivilligt i syfte att främja originalitet. Blackboard äger inte inskickade rapporter.


ULTRA: Använda SafeAssign i uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om att använda SafeAssign i uppgifter.

Du kan använda SafeAssign för att kontrollera deltagarnas inlämningar för potentiell plagiering.

 1. Öppna Uppgiftsinställningar i en ny eller befintlig uppgift.
 2. Under SafeAssign väljer duAktivera originalitetsrapport.
 3. Välj Kontrollera inlämningar för plagiering med SafeAssign.
  • När du aktiverar SafeAssign för uppgiften gör du det även möjligt för deltagare att se originalitetsrapporten. För uppgifter med flera försök genereras en originalitetsrapport för varje försök som deltagaren lämnar in.
  • Välj om du vill undanta inlämningar från institutionens databaser och globala referensdatabaser.
 4. Stäng lagret. Dina ändringar sparas!

När du aktiverar originalitetsrapporten för en uppgift läggs en originalitetskolumn till på sidan Inlämningar. Titta igenom listan för att snabbt kunna avgöra vilka inlämningar som kan innehålla plagierat material.

Du kan när som helst aktivera SafeAssign-originalitetsrapporten, även efter deltagarna har påbörjat inlämningarna, men inlämningar kontrolleras bara när SafeAssign är aktiverad. Inlämningar som skickas in innan du aktiverar inställningen kontrolleras inte med SafeAssign.

SafeAssign drivs av samma teknik i både Original- och Ultra-kursvyn. Gå till föregående avsnitt om du vill veta mer om SafeAssign.

Undanta inlämningar från den globala referensdatabasen

Filer som stöds i SafeAssign

Vad är den globala referensdatabasen?