Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda uppgifter i ultrakursvyn.

När du skapar en gruppuppgift skapas automatiskt en resultatkolumn.

Öppna gruppuppgifter

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att bedöma gruppuppgifter.

I den ursprungliga kursvyn påbörjar du bedömningen av gruppuppgifter från sidan Behöver bedömas eller från Kursadministration och resultat.

Sidan Behöver bedömas

Kontrollpanelen > expandera avsnittet Kursadministration och resultat > Behöver bedömas

  1. På sidan Väntar på bedömning kan du öppna menyn Filter och begränsa vad som visas i listan med sådant som behöver bedömas utifrån Kategori, Objekt, Användare och Skickades in den. Du kan till exempel filtrera listan efter Kategori om du endast vill se uppgifter, eller efter Användare om du vill se en specifik grupp.
  2. Välj . De filtrerade objekten visas på sidan Har inte bedömts. Du kan klicka på en kolumnrubrik för att sortera raderna i kolumnen.
  3. Öppna menyn till ett arbete som ska bedömas och välj alternativet Bedöm alla användare. Eller klicka på namnet på en grupp i kolumnen Användarförsök.
  4. Sidan Uppgiftsbedömning öppnas.

Mer information om sidan Behöver bedömas

Från Kursadministration och resultat

I Kursadministration och resultat visas en särskild ikon vid gruppuppgifter som har skickats in men som inte har bedömts.

Ikonen för Behöver bedömas visas i alla gruppmedlemmars celler, oavsett vem som skickade in gruppuppgiften.

Om du endast tillåtit att ett försök lämnas in för en uppgift och gruppen lämnar in fel fil måste du ta bort försöket för att gruppen ska kunna lämna in uppgiften igen.

  1. Öppna menyn i gruppuppgiftens kolumn i Kursadministration och resultat och välj alternativet Bedöm försök. Du kan även leta upp valfri gruppmedlemscell för gruppuppgiften som innehåller ikonen för Behöver bedömas. Öppna cellens meny och välj alternativet Gruppförsök.
  2. Sidan Uppgiftsbedömning öppnas.

Mer information om att tilldela resultat i Kursadministration och resultat


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och förfallodatumet om du har angett ett.

Mer information om att skicka påminnelser


Direktbedömning med Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för direktbedömning i både Original-kurser och Ultra-kursen. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.

Uppgifter som en grupp skrivit i redigeraren kan inte bedömas direkt i webbläsaren. Inlämningar av den här typen visas i bedömningsfönstret men det går inte att skriva kommentarer i dem.

Mer information om direktbedömning och filtyper som stöds


Anonym bedömning

Om du har ställt in att bedömning ska göras anonymt döljs identifierande information om gruppen på följande sätt:

Från Kursadministration och resultat: Efter att inlämningsdagen för en gruppuppgift har passerat eller alla försök har skickats in går du till gruppuppgiftskolumnen och väljer alternativet Bedöm försök. I kolumner där du aktiverat anonym bedömning är alla celler gråmarkerade så att du inte vet vilken grupp som gjort sändningarna.

Från sidan Har inte bedömts: Filtrera objekten som kräver bedömning för att endast visa den gruppuppgift som du vill bedöma. I kolumnen Användarförsök kommer all identifierande information att bytas ut mot ”Anonym grupp” och ett försöks-ID. Öppna menyn till gruppuppgiften och välj alternativet Bedöm alla användare och börja med bedömningen.

Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du till sidan Uppgiftsbedömning där du kan se inlämningar och bedöma direkt som vanligt. När du navigerar från grupp till grupp byts gruppnamnen ut mot Anonym grupp. Du kan också se hur många bedömningsbara gruppobjekt som finns i kön.

Mer om anonym bedömning


Delegerad bedömning

När du bedömer gruppuppgifter kan du låta flera bedömare sätta resultat och skriva återkoppling för att resultaten ska blir mer rättvisa. Du kan även dela upp bedömningsansvaret för stora klasser.

Delegerade bedömare följer samma arbetsordning som du vid bedömning, men det är du som bestämmer hur många inlämnade gruppuppgifter som de ska titta på. Du kan till exempel ge bedömarna en varsin slumpmässigt utvald del av de inlämnade gruppuppgifterna att bedöma eller låta alla bedömare bedöma alla gruppuppgifter. Sedan kan du jämföra resultaten och sätta det slutgiltiga gruppresultatet.

Mer information om delegerad bedömning


Ändra en enskild gruppmedlems resultat

När du bedömer gruppuppgifter får alla i gruppen automatiskt samma resultat. Du kan dock ge en enskild deltagare i gruppen ett annat resultat än resten av gruppen. Om du ändrar en gruppmedlems resultat och tilldelar ett nytt gruppresultat, påverkar inte det nya gruppresultatet den enskilda personens nya resultat. Var och en i gruppen ser endast sitt eget resultat, inte de andras.

Om du vill ändra ett resultat för en enskild gruppdeltagare klickar du på pennikonen i sidpanelen för bedömning. Skriv in ett nytt resultat och klicka på sparaikonen. Detta resultat blir ett justerat resultat.

Gruppens resultat och den enskilda gruppmedlemmens redigerade resultat visas även i Kursadministration och resultat. Cellerna i kolumnen för gruppuppgiften är nedtonade för kursdeltagare som inte är med i aktuell grupp.

Återställa en medlems redigerade resultat

Du kan återställa en gruppmedlems ändrade resultat till det ursprungliga gruppresultatet som alla gruppmedlemmar fick.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för användaren med det ändrade resultatet. När du klickar på vänsterpilen ändras resultatet tillbaka till det ursprungliga resultatet för gruppen. Justeringsikonen försvinner. Ändringen visas även i Kursadministration och resultat.


Lägga till och ta bort deltagare i grupper

Om du lägger till en medlem i en grupp efter att du har satt ett resultat för en gruppuppgift får den nya medlemmen inte något resultat eftersom denne inte var en del av processen. Även om du uppdaterar gruppresultatet får den nya medlemmen inget resultat. Du kan ge den nya medlemmen ett resultat från medlemmens resultatöversiktssida men det finns ingen inlämning att visa när du bedömer.

Om du tar bort en gruppmedlem efter att ha tilldelat ett resultat på en gruppuppgift används eventuella resultatuppdateringar i den gruppmedlemmens cell. Om du vill ta bort en poäng för en medlem som tagits bort från en grupp klickar du på Ta bort användarförsök på medlemmens resultatöversiktssida. Du får frågan om du är säker på att du vill ta bort försöket. Resultatet för gruppuppgiften raderas från medlemmens cell i Kursadministration och resultat.


ULTRA: Är du redo att bedöma grupper?

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att bedöma gruppuppgifter.

När grupper har lämnat in sina uppgifter kan du komma åt deras arbeten på resultatboken eller inne i kursen. Tilldela samma resultat till hela gruppen eller bedöm varje gruppmedlems bidrag separat om inte alla har lagt ner lika mycket arbete. Du kan inte ändra resultatinställningar eller gruppmedlemskap efter att du har börjat bedöma.

Du kan inte aktivera parallell eller anonym bedömning för gruppuppgifter.

Från sidan Inlämningar ska du välja ett gruppnamn för att påbörja bedömningen.

Från en grupps inlämning kan du navigera till andra grupper med pilarna föregående och nästa. Visa gruppmedlemmar genom att välja pilen som pekar nedåt bredvid ikonen för återkoppling och öppna listan. Du kan också se vem som har lämnat in för gruppens räkning.

Välj återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Denna är placerad på sidan av skärmen. Du kan bläddra genom uppgiften och lägga till ett resultat. Lägg till övergripande återkoppling för gruppen på fliken Grupp. Välj fliken Individuellt och lägg till återkoppling för var och en av deltagarna i gruppen. Du kan navigera mellan deltagarna med pilarna föregående och nästa.

Du kan även bädda in en ljud-/videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer gruppinlämningar.

Visa och redigera återkoppling

Expandera medlemslistan för att visa återkoppling för enskilda medlemmar. Öppna menyn och välj Redigera återkoppling för att ta bort eller göra ändringar av återkoppling för gruppen eller enskilda medlemmar. Om du gör ändringar efter att du har publicerat resultat meddelas inte deltagarna om den uppdaterade eller borttagna återkopplingen.

Deltagarvy

I aktivitetsflödet aviseras deltagarna när gruppresultatet publiceras. Om du har tillhandahållit gruppåterkoppling visas den med resultatet. Deltagarna kan välja namnet på gruppuppgiften för att öppna sidan Kursresultat för att komma åt alla sina resultat.

Deltagarna kan komma åt sin grupp- och enskilda återkoppling om sådan har tillhandahållits.

Mer om att bedöma uppgifter

Tilldela olika resultat till gruppmedlemmar

Ett resultat för en gruppuppgift är som standard detsamma för alla gruppmedlemmar. Men du kan ändra resultatet för en enskild gruppmedlem om du anser att dennes bidrag ska ha ett annat resultat än resten av gruppen.

På sidan Inlämningar kan du tilldela ett resultat för hela gruppen. Ange ett värde i resultatkolumnen. Resultatet märks som Åsidosättning eftersom du inte tilldelade resultatet från den faktiska inlämningen.

Om du vill tilldela ett annat resultat till en enskild medlem i en grupp ska du expandera grupplistan och ange ett värde i den medlemmens kolumn Resultat. Resultatet för hela gruppen anges som Pågår. Alternativet Publicera visas inte eftersom vissa deltagare inte har resultat för uppgiften.

Du kan redigera en gruppmedlems individuella resultat efter att du har gett hela gruppen ett resultat. Expandera listan med gruppmedlemmar och ändra resultatet för en enskild medlem vid behov. Resultatet för hela gruppen visas som Flera. Den enskilda medlemmens resultat anges som Åsidosättning.

Mer information om att skriva över resultat

Du kan även tilldela olika resultat från rutnätsvyn i Kursadministration och resultat. Markera en gruppmedlems cell så markeras alla andra gruppmedlemmar i rutnätet. Redigera en gruppmedlems resultat efter behov. Du kan använda det här redigerade resultatet för alla i gruppen.

Kan jag flytta gruppmedlemmar efter att jag har bedömt något arbete?

Du kan flytta deltagare mellan grupperna och lägga till nya deltagare som har lagts till i din kurs. Nya gruppmedlemmar får tillgång till det arbete som gruppen redan har sparat. Nya gruppmedlemmar kan även skicka in arbete för gruppens räkning.

När du flyttar deltagare som har resultat till olika grupper följer deras resultat med dem, men inte deras arbete. Dessa nya gruppmedlemmar behåller sina befintliga resultat. Resultaten gäller inte resten av gruppen. Men om du inte har bedömt grupparbetet kommer de nya medlemmarnas resultat att uppdateras.

Om en grupp har fått ett resultat och du flyttar deltagare till den här gruppen måste du manuellt tilldela dem resultat.


ULTRA: Undantag vid grupputvärderingar

För en specifik grupputvärdering kan du göra ett undantag för en enskild grupp så att de får längre tillgång, även om grupputvärderingen är dold för övriga grupper. Undantaget åsidosätter de villkorliga tillgänglighetsinställningarna som tillämpas på alla andra endast för den specifika utvärderingen. Eftersom det för närvarande inte är tillåtet att ge flera försök vid grupputvärderingar kan du inte ändra antalet tillåtna försök.

Från en grupputvärderings sida för Inlämningar kan du lägga till undantag för grupper individuellt. Du kan även lägga till undantag från en grupps individuella inlämningssida.

Mer om gruppundantag