Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda uppgifter i ultrakursvyn.

När du skapar en gruppuppgift skapas automatiskt en resultatkolumn.

Öppna gruppuppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att bedöma gruppuppgifter.

I den ursprungliga kursvyn påbörjar du bedömningen av gruppuppgifter från sidan Behöver bedömas eller från Kursadministration och resultat.

Sidan Behöver bedömas

Kontrollpanelen > expandera avsnittet Kursadministration och resultat > Behöver bedömas

  1. På sidan Väntar på bedömning kan du öppna menyn Filter och begränsa vad som visas i listan med sådant som behöver bedömas utifrån Kategori, Objekt, Användare och Skickades in den. Du kan till exempel filtrera listan efter Kategori om du endast vill se uppgifter, eller efter Användare om du vill se en specifik grupp.
  2. Välj . De filtrerade objekten visas på sidan Har inte bedömts. Du kan klicka på en kolumnrubrik för att sortera raderna i kolumnen.
  3. Öppna menyn till ett arbete som ska bedömas och välj alternativet Bedöm alla användare. Eller klicka på namnet på en grupp i kolumnen Användarförsök.
  4. Sidan Uppgiftsbedömning öppnas.

Mer information om sidan Behöver bedömas

Från Kursadministration och resultat

I Kursadministration och resultat visas en särskild ikon vid gruppuppgifter som har skickats in men som inte har bedömts.

Ikonen för Behöver bedömas visas i alla gruppmedlemmars celler, oavsett vem som skickade in gruppuppgiften.

Om du endast tillåtit att ett försök lämnas in för en uppgift och gruppen lämnar in fel fil måste du ta bort försöket för att gruppen ska kunna lämna in uppgiften igen.

  1. Öppna menyn i gruppuppgiftens kolumn i Kursadministration och resultat och välj alternativet Bedöm försök. Du kan även leta upp valfri gruppmedlemscell för gruppuppgiften som innehåller ikonen för Behöver bedömas. Öppna cellens meny och välj alternativet Gruppförsök.
  2. Sidan Uppgiftsbedömning öppnas.

Mer information om att tilldela resultat i Kursadministration och resultat


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och förfallodatumet om du har angett ett.

Mer information om att skicka påminnelser


Direktbedömning av uppgifter

Om din institution tillåter det kan du bedöma och skriva kommentarer i kursdeltagares filer direkt i webbläsaren. Det infogade granskningsprogrammet drivs med hjälp av New Box View, en molnbaserad teknik från tredje part. Du kan dela ut gruppresultat, ge återkoppling samt skapa anteckningar för egen användning.

De filtyper som kan öppnas i webbläsaren öppnas direkt på sidan Uppgiftsbedömning i webbläsaren. Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en grupp har laddat upp filer som inte kan öppnas direkt i webbläsaren uppmanas du att ladda ner dem.

Uppgifter som en grupp skrivit i redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren. Inlämningar av den här typen visas i bedömningsfönstret men det går inte att skriva kommentarer i dem.

Mer information om direktbedömning och filtyper som stöds


Anonym bedömning

Om du har ställt in att bedömning ska göras anonymt döljs identifierande information om gruppen på följande sätt:

Från Kursadministration och resultat: Efter att inlämningsdagen för en gruppuppgift har passerat eller alla försök har skickats in går du till gruppuppgiftskolumnen och väljer alternativet Bedöm försök. I kolumner där du aktiverat anonym bedömning är alla celler gråmarkerade så att du inte vet vilken grupp som gjort sändningarna.

Från sidan Har inte bedömts: Filtrera objekten som kräver bedömning för att endast visa den gruppuppgift som du vill bedöma. I kolumnen Användarförsök kommer all identifierande information att bytas ut mot ”Anonym grupp” och ett försöks-ID. Öppna menyn till gruppuppgiften och välj alternativet Bedöm alla användare och börja med bedömningen.

Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du till sidan Uppgiftsbedömning där du kan se inlämningar och bedöma direkt som vanligt. När du navigerar från grupp till grupp byts gruppnamnen ut mot Anonym grupp. Du kan också se hur många bedömningsbara gruppobjekt som finns i kön.

Mer om anonym bedömning


Delegerad bedömning

När du bedömer gruppuppgifter kan du låta flera bedömare sätta resultat och skriva återkoppling för att resultaten ska blir mer rättvisa. Du kan även dela upp bedömningsansvaret för stora klasser.

Delegerade bedömare följer samma arbetsordning som du vid bedömning, men det är du som bestämmer hur många inlämnade gruppuppgifter som de ska titta på. Du kan till exempel ge bedömarna en varsin slumpmässigt utvald del av de inlämnade gruppuppgifterna att bedöma eller låta alla bedömare bedöma alla gruppuppgifter. Sedan kan du jämföra resultaten och sätta det slutgiltiga gruppresultatet.

Mer information om delegerad bedömning


Ändra en enskild gruppmedlems resultat

När du bedömer gruppuppgifter får alla i gruppen automatiskt samma resultat. Du kan dock ge en enskild deltagare i gruppen ett annat resultat än resten av gruppen. Om du ändrar en gruppmedlems resultat och tilldelar ett nytt gruppresultat, påverkar inte det nya gruppresultatet den enskilda personens nya resultat. Var och en i gruppen ser endast sitt eget resultat, inte de andras.

Om du vill ändra ett resultat för en enskild gruppdeltagare klickar du på pennikonen i sidpanelen för bedömning. Skriv in ett nytt resultat och klicka på sparaikonen. Detta resultat blir ett justerat resultat.

Gruppens resultat och den enskilda gruppmedlemmens redigerade resultat visas även i Kursadministration och resultat. Cellerna i kolumnen för gruppuppgiften är nedtonade för kursdeltagare som inte är med i aktuell grupp.

Återställa en medlems redigerade resultat

Du kan återställa en gruppmedlems ändrade resultat till det ursprungliga gruppresultatet som alla gruppmedlemmar fick.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för användaren med det ändrade resultatet. När du klickar på vänsterpilen ändras resultatet tillbaka till det ursprungliga resultatet för gruppen. Justeringsikonen försvinner. Ändringen visas även i Kursadministration och resultat.


Lägga till och ta bort deltagare i grupper

Om du lägger till en medlem i en grupp efter att du har satt ett resultat för en gruppuppgift får den nya medlemmen inte något resultat eftersom denne inte var en del av processen. Även om du uppdaterar gruppresultatet får den nya medlemmen inget resultat. Du kan ge den nya medlemmen ett resultat från medlemmens resultatöversiktssida men det finns ingen inlämning att visa när du bedömer.

Om du tar bort en gruppmedlem efter att ha tilldelat ett resultat på en gruppuppgift används eventuella resultatuppdateringar i den gruppmedlemmens cell. Om du vill ta bort en poäng för en medlem som tagits bort från en grupp klickar du på Ta bort användarförsök på medlemmens resultatöversiktssida. Du får frågan om du är säker på att du vill ta bort försöket. Resultatet för gruppuppgiften raderas från medlemmens cell i Kursadministration och resultat.


ULTRA: Är du redo att bedöma grupper?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att bedöma gruppuppgifter.

När grupper har lämnat in sina uppgifter kan du börja bedöma deras arbeten på resultatsidan eller inom kursen. Tilldela samma resultat till hela gruppen eller bedöm varje gruppmedlems bidrag separat om inte alla har lagt ner lika mycket arbete. Du kan inte ändra resultatinställningar eller gruppmedlemskap efter att du har börjat bedöma.

Du kan inte aktivera anonym bedömning för gruppuppgifter.

Återkopplingsikonen visas bredvid gruppens resultatskapsel. Välj ikonen för att öppna Återkopplingspanelen, som ligger på sidan av skärmen. Du kan bläddra igenom uppgiften och lägga till övergripande återkoppling och ett resultat. Du kan även bädda in en ljud-/videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer gruppinlämningar.

Visa gruppmedlemmar genom att välja gruppnamnet och öppna listan. Du kan också se vem som har lämnat in för gruppens räkning.

Mer om att bedöma uppgifter

Tilldela olika resultat till gruppmedlemmar

Ett resultat för en gruppuppgift är som standard detsamma för alla gruppmedlemmar. Men du kan ändra resultatet för en enskild gruppmedlem om du anser att deras bidrag ska ha ett annat resultat än resten av gruppen.

Du kan tilldela ett resultat för hela gruppen i inlämningsvyn. Ange ett värde i resultatkolumnen. Du kan även välja att tilldela ett resultat till en enskild gruppmedlem. Om du vill tilldela ett annat resultat till en enskild person i en grupp expanderar du grupplistan och anger ett värde i kolumnen Resultat. Resultatet för hela gruppen anges som Pågår. Alternativet Publicera visas inte eftersom vissa deltagare inte har resultat för uppgiften än.

Du kan redigera en gruppmedlems individuella resultat efter att du har gett hela gruppen ett resultat. Expandera listan med gruppmedlemmar och ändra resultatet för en gruppmedlem vid behov. Resultatet för hela gruppen anges som Flera.

Du kan även tilldela olika resultat från rutnätsvyn i Kursadministration och resultat. Markera en gruppmedlems cell så markeras alla andra gruppmedlemmar i rutnätet. Redigera en gruppmedlems resultat efter behov. Du kan använda det här redigerade resultatet för alla i gruppen.