Vilka är fördelarna med anonym bedömning?

Du kan aktivera anonym bedömning redan när en uppgift skapas för att undvika partiska bedömningar av viktiga uppgifter.

Om du vill vara ännu mer rättvis och opartisk när du gör dina bedömningar kan du använda funktionen för anonym bedömning. Då vet du inte vem som har lämnat in en uppgift och påverkas således inte på ett otillbörligt sätt av deltagarnas tidigare insatser, deltagande på lektioner, konflikter, etnicitet, kön eller förutfattade meningar om deltagarnas begåvning. Denna metod kan även hjälpa till att förbättra relationen mellan deltagare och lärare, eftersom deltagarna kan känna sig trygga i vetskapen om att bedömningen är opartisk.Aktivera anonym bedömning

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att aktivera anonym bedömning.

Du kan när som helst dölja deltagares namn under bedömningar av uppgifter. Om du däremot aktiverar anonym bedömning när du skapar en uppgift får kursdeltagarna ett meddelande om det när de öppnar uppgiften i fråga. Du kan även be deltagarna att inte ange någon typ av information som kan identifiera dem, till exempel att inte ange sitt namn i filer som de bifogar tillsammans med uppgifter.

På sidan Skapa uppgift går du till delen under Bedömningsalternativ och markerar kryssrutan Aktivera anonym bedömning. Sedan väljer du när du vill att kursdeltagarnas identitet ska avslöjas.

 1. På visst datum: Ange vilket datum du vill inaktivera funktionen Anonym bedömning. Systemet kommer automatiskt att börja ta bort anonymitet innan detta datum.
 2. När alla inlämnade uppgifter har bedömts: Ange en förfallodag. Efter att en deltagare har skickat in försök, förfallodatumet har gått ut och du har bedömt försöken kommer deltagaranonymiteten att inaktiveras.

Du kan när som helst inaktivera den anonyma bedömningen genom att avmarkera kryssrutan Aktivera anonym bedömning. Du kan slå på och av anonym bedömning ända fram tills en deltagare skickar in ett försök. Efter den första inlämningen kan du endast slå av funktionen. Om du bedömer vissa försök anonymt och sedan inaktiverar inställningen för anonym bedömning, registreras inte de objekt som bedömts med känd deltagaridentitet som ”anonymt bedömda”.


Aviseringar om anonym bedömning

Du får meddelande när uppgifter som ska bedömas anonymt lämnas in. Du får meddelandena på följande sätt:

 • Sidan Har inte bedömts – användarens anonymitet bevaras i listan
 • Modulerna Kräver uppmärksamhet och Varningar
 • Individuella e-postaviseringar
 • Sms, röstmeddelanden och dagliga e-postsammanställningar

Hitta anonyma inlämningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att komma åt anonyma inlämningar.

Du får åtkomst till inlämnade uppgifter som du har ställt in anonym bedömning för i Kursadministration och resultat eller på sidan Har inte bedömts.

 1. Kursadministration och resultat: Efter att förfallodagen för en uppgift har passerat eller alla försök har skickats in går du till uppgiftskolumnen och klickar på Bedöm försök.
 2. Sidan Behöver bedömas: Filtrera objekt som kräver bedömning för att endast visa den uppgift som du vill bedöma. Öppna menyn till uppgiften och välj alternativet Bedöm alla användare och börja med bedömningen.

Oavsett vilket av ovanstående sätt du använder kommer du till sidan Uppgiftsbedömning där du kan se inlämningar och resultat som vanligt.

När du går mellan kursdeltagare ändras användarnamnen till ”Anonym deltagare”. Du kan också se hur många bedömningsbara objekt som finns i kön. Efter att anonym bedömning har inaktiverats kommer resultaten att visas i kolumnen Kursadministration och resultat.


Flera anonyma försök

När du tillåter flera försök behöver du eventuellt inte bedöma alla försöken. När du väljer att bedöma anonymt döljs deltagarnas namn och försök. Om du har valt att använda första eller sista försöket i resultatet kan du inte se hur många försök deltagarna har skickat in. När du börjar bedöma från resultatkolumnen kan du lätt se vilka försök som räknas som en del av deltagarnas resultat.

Välj Bedöm försök på resultatkolumnens meny. Gå till försöken som endast visas med ikonen för Behöver bedömas bredvid Anonym deltagare.

Försök som inte tas med i beräkningen av deltagarresultat visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat och du behöver inte bedöma dem.

Om du börjar bedöma från sidan Behöver bedömas ser du endast de försök som behöver bedömas baserat på vilket försök du har valt att bedöma – det första eller sista. Du kan välja att visa alla försöken. Deltagarnas namn och försöksstatusar är dolda.

Mer information om sidan Behöver bedömas

Ytterligare försök vid anonym bedömning

Tillåt ytterligare försök visas endast om en deltagare redan har skickat in maximalt antal försök som är tillåtna för den uppgiften. Du kan fortsätta att erbjuda möjlighet att skicka in försök varje gång en deltagare uppnår det maximala antalet. Du behöver inte ha bedömt tidigare försök för att låta en deltagare skicka in ett nytt försök.

Även om en uppgift är anonym kan du ge en deltagare ett extra försök. Du kan se deltagarnas namn, men inte deras inlämningar eller hur många försök som återstår. Din begäran ignoreras om försök återstår.

Alternativt kan du klicka på Ignorera försök om du vill att poängen för ett försök ska ignoreras i resultatberäkningar och inte vill att försöket ska räknas in bland det totala antalet försök.


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och förfallodatumet om du har angett ett. När e-postmeddelandet har skickats ser du ett bekräftelsemeddelande längst upp på skärmen.

Du kan även skicka påminnelser om uppgifter när anonym eller delegerad bedömning har aktiverats. Deltagarnas namn och försöksstatus döljs i syfte att skydda deras anonymitet.

Om ditt lärosäte använder en äldre version av Blackboard Learn kan du inte se det här menyalternativet.


Bevis på anonym bedömning

Institutioner behöver på något sätt kunna verifiera att en viss uppgift har bedömts anonymt.

Du och administratörerna kan visa att funktionen för anonym bedömning var aktiverad vid tidpunkten då resultatet sattes. Även efter att funktionen för anonym bedömning har inaktiverats visas det i försökets bedömningsfönster och i historiken i Kursadministration och resultat att det bedömdes anonymt.

Kursdeltagarna informeras om att deras uppgifter kommer att bedömas anonymt på sidan Ladda upp uppgift. De ombeds att inte inkludera några uppgifter som kan identifiera dem i sina inlämningar.

Om deltagarnas uppgifter har bedömts anonymt ser de en ikon för anonym bedömning på sidan Granska sändningshistorik eller i Mina resultat.


Anonymitet i Kursadministration och resultat

Deltagarnas identiteter skyddas när du utför en anonym bedömning:

 • Anonymt bedömda uppgiftspoäng används inte i beräknade kolumner förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Anonymt bedömda uppgifter visas inte i rapporter i Kursadministration och resultat förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Kolumner med anonymt bedömda uppgifter kan inte väljas när du hämtar uppgifter från Kursadministration och resultat.

ULTRA: Aktivera anonym bedömning

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om att aktivera anonym bedömning.

Du kan aktivera anonym bedömning för uppgifter och test som inte innehåller de inbyggda frågetyperna. Du kan bara lägga till text och filer till anonymt bedömda uppgifter och tester.

Deltagarnas namn är dolda under din bedömning och visas först när du publicerar alla resultat. Det visas ingen markering om deltagare har några anpassningar.

Du kan inte dölja eller visa deltagarnas namn efter att deltagarna öppnar en uppgift eller ett test eller lämnar in försök.

Inställningar som är kompatibla med anonym bedömning

Dessa inställningar och funktioner fungerar med anonym bedömning:

 • Förfallodag: När en förfallodag passerar tillämpas fortfarande anonym bedömning.
 • Flera försök
 • Parallell bedömning
 • Lägg till en tidsgräns
 • Lägg till ett bedömningskriterium
 • Koppla till mål
 • SafeAssign: Resultaten är dolda medan anonym bedömning är aktiverad. När du har publicerat resultaten visas namnen och du kan visa SafeAssign-resultat och originalitetsrapporter.

Inställningar som inte är kompatibla med anonym bedömning

Dessa inställningar och funktioner fungerar inte med anonym bedömning:

 • Tillåt klasskonversationer
 • Samla in inlämningar offline
 • Tilldela till grupper
 • Lägg till och återanvända frågor

Mer om hur du skapar uppgifter

Om du skapar en utvärdering med frågor kan du inte aktivera anonym bedömning. Om du har dolt deltagarnas namn och väljer en frågetyp blir du tillfrågad om du vill inaktivera anonym bedömning. Om du väljer Fortsätt öppnas frågefältet och anonym bedömning inaktiveras.

Deltagarvy

När deltagare öppnar utvärderingen visas detta meddelande:

Den här utvärderingen kommer att bedömas anonymt. Ange inte någon personlig information, exempelvis ditt namn.


ULTRA: Komma åt anonyma inlämningar

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om att komma åt anonyma inlämningar.

På sidan Kursadministration och resultat väljer du uppgiftens rubrik för att starta bedömningen. Följ samma arbetsflöde för tester.

På sidan Inlämningar visas ett meddelande om att anonym bedömning pågår.

Listan med inlämningar omfattar enbart en lista över de deltagare som har gjort en inlämning. All deltagarinformation är dold. Deltagarbilder ersätts med den allmänna silhuetten. Deltagare som har gjort inlämningar tilldelas namnet ”Anonym deltagare” och en siffra, t.ex. Anonym deltagare 244260. Inlämningarna visas i slumpmässig ordning – inte efter inlämningsdag.

Antal inlämningar av det totala möjliga antalet visas överst på sidan. Deltagarna förblir anonyma tills du publicerar alla resultat. Du kan också se hur många du har bedömt i rubriken Att publicera.

Rutnätsvy

I rutnätsvyn visar kolumnrubriken hur många inlämningar som du har bedömt. I varje deltagares cell visas Anonym. Du kan inte avgöra vilka deltagare som har gjort inlämningar. Om du för pekaren över en cell visas detta meddelande: Slutför bedömning för att stänga av anonymitet och publicera alla resultat.


ULTRA: Bedöma anonyma inlämningar

När du väljer en inlämning visas Anonym deltagare och numret. Du kan komma åt kriteriet, öppna deltagarfiler, infoga anteckningar och tilldela ett resultat och återkoppling.

Mer om att bedöma uppgifter

Du kan inte publicera resultat från sidan med inlämningar. Du kan navigera till andra inlämningar överst på sidan.

På sidan Inlämningar har en bedömd inlämning statusen Inget att bedöma. Inget resultat visas förrän du publicerar alla resultat.

Publicera alla resultat

När du är klar med bedömningen klickar du på länken Publicera alla resultat i banderollen överst på sidan.

Publicera alla resultat visas bara för roller med den behörigheten. En bedömare kan till exempel inte publicera alla resultat och inaktivera anonym bedömning.

Du ser en bekräftelseruta om att du har försök att bedöma eller vissa deltagare har försök kvar att skicka in. Om du publicerar alla resultat inaktiveras anonym bedömning och alla deltagares namn avslöjas. Det går inte att ångra åtgärden. Senare kan du uppdatera publicerade resultat och bedöma sena inlämningar.

På kursens sida för Kursadministration och resultat kan du se hur långt du har kommit i bedömningen. Du får även varningar om du försöker publicera alla resultat innan bedömningen har slutförts eller alla inlämningar har gjorts. Du får också varningar om du väljer Publicera resultat på den globala sidan för Resultat i listan där ditt namn visas.

När du publicerar alla resultat visas deltagarnas namn och profilbilder. Alla resultat du har tilldelat publiceras. Slutförd anger att du inte har fler utestående bedömningsuppgifter för deltagaren.

När du publicerar alla resultat visas för närvarande ingen etikett eller ikon som anger att utvärderingarna har bedömts anonymt.

Sena inlämningar

Anonym bedömning inaktiveras inte när förfallodagen passerat. Sena inlämningar markeras som sena.

Ta bort ett försök

Du kan ta bort ett försök om en deltagare exempelvis har lagt till identifierbar information. Öppna menyn på inlämningssidan och välj Ta bort. Försöket och bedömningen rensas och deltagaren kan göra en ny inlämning.

Vad ser deltagarna?

Deltagare kan inte se några tecken på anonym bedömning på sin Resultatsida. Fram till att du publicerar alla resultat ser en deltagare Inte bedömd i kolumnen Resultat, även om du har tilldelat deltagaren ett resultat.


ULTRA: Flera anonyma försök

Du kan tillåta deltagarna att skicka in flera försök när du aktiverar anonym bedömning. Deltagarnas namn förblir dolda för samtliga försök. I Kursadministration och resultat kan du se hur många försök var och en av deltagarna har skickat in och hur många du har betygsatt.

När du har bedömt alla försök för en deltagare visas Inget att bedöma på deltagarens rad.

Du varnas om du väljer Publicera alla resultat om några deltagare inte har skickat in alla sina försök. Om du publicerar alla resultat när det finns utestående inlämningar inaktiveras anonym bedömning.

Deltagarvy över flera försök

När deltagare tittar på sina försök ser de Inte bedömd i resultatkapseln. När du publicerar alla resultat ser de resultaten för alla försök.


ULTRA: Anonymitet i Kursadministration och resultat

Deltagarnas identiteter skyddas när du utför en anonym bedömning:

 • Anonymt bedömda utvärderingspoäng används inte i beräknade kolumner förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Anonymt bedömda utvärderingar visas inte i rapporter om deltagaraktivitet förrän du inaktiverar anonymitet.
 • Anonymt bedömda kolumner kan inte väljas när du hämtar data från Kursadministration och resultat.

ULTRA: Kurskonvertering och anonym bedömning

När du konverterar en Original-kurs till en Ultra-kurs behåller befintliga utvärderingar utan frågor inställningen för anonym bedömning. Samtliga utvärderingsresultat tas bort under konverteringen.

Mer om att konvertera din kurs