Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda uppgifter i ultrakursvyn.

Innan du tilldelar grupparbete

Du vill inte att deltagarna ska se gruppaktiviteter som stressigt arbete. Om du inte tycker att grupparbete lyfter dina lärandemål och ger mervärde kan du fundera på att använda alternativa undervisningsmetoder. Använd endast grupparbeten för projekt som en enskild deltagare inte kan klara av lika bra och får svårt att avsluta på egen hand inom den avsedda tidsramen.

Forskning visar att deltagare arbetar hårdare när andra är beroende av dem. För att uppmuntra detta ömsesidiga beroende kan du skapa gruppuppgifter som kräver att deltagarna delar upp arbetet för att uppnå målet, ifrågasätter och utmanar varandras idéer och ger återkoppling och uppmuntran.

Överväg följande frågor innan du tar in grupparbete i din kurs:

 • Kommer grupparbetet att främja mina kursmål?
 • Vilket introduktionsmaterial eller vilken gruppresursinformation kan jag tillhandahålla för att hjälpa deltagarna att lyckas?
 • Hur ska grupperna sättas samman?
 • Kommer deltagarna vara inblandade i planering av grupper?
 • Hur kan jag utvärdera deltagarnas inlärning och bibehålla individuellt ansvar? Måste jag få en inlämning av gruppen?
 • Hur ska jag hantera frågor och problem?

Källa: 1”44 Benefits of Collaborative Learning.” gdrc.org n.d. Läst på webben. 3 jan 2014.

Skapa gruppuppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa gruppuppgifter.

För att vara säker på att deltagarna samarbetar och interagerar kan du använda gruppverktyget och gruppuppgifter för att främja en interaktiv onlinemiljö.

Mer om hur du skapar grupper

Du kan skapa en gruppuppgift och släppa den till en eller flera grupper i din kurs. Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat. Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter. Endast du och de som är med i respektive grupp har åtkomst till gruppuppgifter.

Innan du sätter igång

 • Först måste det finnas en kursgrupp för att det ska gå att skapa en gruppuppgift för gruppen.
 • Deltagare som är inskrivna i mer än en grupp som får samma uppgift kan skicka in mer än ett försök för den här uppgiften. Du kanske måste ge sådana deltagare en helhetsbedömning av uppgiften.
 • Kursdeltagare som inte är inskrivna på kursen när en gruppuppgift lämnas in har inte åtkomst till den inlämningen. De här kursdeltagarna ser endast att uppgiften har lämnats in.
 • Kursdeltagare som du tar bort från en grupp kan inte se gruppuppgifterna. De kommer åt sina inlämningar från Mina resultat.
 • Om du redigerar uppgiften mellan det att den skapas och förfallodagen kan hela gruppen förlora arbete som redan pågår.
 • Om du tar bort en grupp från uppgiften efter att deltagarna har påbörjat ett försök men inte lämnat in än, förlorar gruppen åtkomst till uppgiften och deras arbete går förlorat.

Du skapar en gruppuppgift på samma sätt som du skapar ett uppdrag som deltagare ska slutföra enskilt. När du skapar en gruppuppgift skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt. Du kan skapa gruppuppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar. Gruppuppgifter visas på den kursinnehållsyta där de skapades och på respektive grupps hemsida.

På sidan Skapa uppgift expanderar du avsnittet Inlämningsöversikt för att skicka en uppgift till grupper.

 1. Markera alternativet Gruppsändning.
 2. Markera gruppen eller grupperna som ska få uppgiften i rutan Objekt som ska väljas. Klicka på högerpilen för att flytta de markerade objekten till rutan Valda objekt. Om du vill markera flera grupper på en gång på en dator med Windows håller du skifttangenten intryckt och klickar på de grupper som du vill markera. Om du vill markera grupper som inte ligger efter varandra i listan trycker du på Ctrl och klickar på varje enskild grupp som du vill markera. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten. Markera alternativet Markera alla om du vill välja alla grupper.
 3. Ange antal försök. Du kan tillåta mer än ett försök på en gruppuppgift.

ULTRA: Om gruppuppgifter

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om gruppuppgifter.

Gemensam inlärning har många fördelar framför traditionell undervisning. Studier visar att elever som arbetar i lag utvecklar positiva attityder, löser problem mer effektivt och känner sig mer nöjda med vad de åstadkommit.

Du skapar en gruppuppgift på nästan samma sätt som du skapar uppgifter som deltagare ska slutföra individuellt. Artiklar i resultatboken skapas automatiskt.

Om deltagare med anpassningar är medlemmar i en grupp får alla deltagarna i den gruppen ta del av anpassningarna för det objektet. Exempelvis om du skapar en gruppuppgift och en av gruppmedlemmarna har en anpassning av inlämningsdatum. Gruppens arbete markeras då inte som en sen inlämning om de skickar in efter förfallodagen.

Mer om anpassningar

För en specifik gruppuppgift eller ett grupptest kan du endast ge en enskild grupp ett undantag för förlängd åtkomst. Flera försök är inte tillåtna för grupputvärderingar för närvarande.

Mer om gruppundantag

Deltagarna kan hålla virtuella möten med gruppmedlemmarna om Collaborate Ultra är tillgängligt i din kurs och du aktiverar konversationer för uppgiften.

Mer om att använda Collaborate Ultra i kursen


ULTRA: Skapa en gruppuppgift

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-kursvyn för information om att skapa gruppuppgifter.

På sidan Ny uppgift kan du välja ikonen Inställningar för att öppna panelen Inställningar för uppgift. Tillhandahåll ett inlämningsdatum och välj de inställningar som du vill tillämpa för gruppuppgiften:

Du kan för närvarande inte skapa en gruppuppgift med flera försök, en tidsgräns eller dolda namn. Du kan även lägga till frågor, bedöma anonymt eller aktivera parallell bedömning.

Välj Tilldela till grupper.

Skapa grupper

På sidan Grupper visas en partiell lista över deltagarna i avsnittet Ej tilldelade deltagare. Välj Visa alla för att visa hela listan. Du kan skapa flera grupper att leverera uppgiften till. Du kan även välja plustecknet under deltagarlistan för att skapa en anpassad grupp och lägga till deltagare.

Assistenterna kan skapa och hantera gruppinskrivningar. Bedömarna kan bara bedöma gruppuppgifter.

Deltagare som inte har tilldelats en grupp har inte tillgång till gruppuppgiften, eftersom den inte visas på deras kursinnehållssidor. Om du ber deltagarna att skriva in sig själva i en grupp kan de inte komma åt uppgiften förrän de går med i en grupp.

Du kan dela in deltagare i grupper på följande sätt:

Anpassade grupper

Du kan skapa så många grupper du vill, med hur många deltagare som helst i varje grupp. Du kan också skapa nya grupper eller ta bort grupper baserat på hur många du vill ha för den här uppgiften.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Anpassa.
 2. Välj varje deltagares namn för att välja dem samtidigt. Välj en deltagares namn igen om du vill ta bort markeringen.
 3. När du har valt deltagarna ska du öppna menyn bredvid en av deras namn och välja Skapa en ny grupp.
 4. Redigera gruppnamnet om du vill ändra standardnamnen.
 5. Lägg till en valfri gruppbeskrivning.

Klicka på plustecknet där du vill lägga till ännu en grupp. Du kan även upprepa steg 2–4.

Du kan även flytta flera deltagare till en grupp som finns listad i menyn. Du kan inte flytta deltagare till en grupp med inlämnat arbete.

Slumpmässig gruppindelning

Deltagare tilldelas slumpmässigt till det antal grupper du vill skapa.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Slumpmässig gruppindelning.
 2. I menyn Antal grupper ska du välja hur många grupper som ska skapas. Deltagare sprids ut bland det antal grupper du vill skapa. Om du vill ta bort alla deltagare från den aktuella gruppinställningen ska du välja Ta bort alla överst på sidan. Inställningen ändras till Anpassad om du flyttar deltagare till andra grupper efter att de har grupperats och innan du sparar.
 3. Redigera varje gruppnamn om du vill ändra standardnamnen.
 4. Lägg till valfria gruppbeskrivningar.

Välj plustecknet där du vill skapa en grupp som tillägg till grupperna som systemet skapade.

Självinskrivning

Du kan be deltagarna att skriva in sig själva i grupper för att slutföra en gruppuppgift. Endast deltagare får gå med.

Deltagarna ser gruppuppgiften på sidan Kursinnehåll och en länk för inskrivning. Du kan även lägga till en inskrivningsperiod. Deltagare meddelas när tidsgränsen för inskrivning närmar sig. När inskrivningsperioden är slut kan deltagare inte längre gå med i grupper och måste be dig att lägga till dem. Du kan även lägga till deltagare som inte är inskrivna till valfri grupp.

Om du vill publicera gruppuppgiften i längre fram kan deltagare inte komma åt innehållet, men de kan gå med i en grupp.

Du kan inte lägga till eller ändra medlemskap i grupper som har lämnat in arbete.

På sidan Grupper kan du skapa så många grupper du vill, med hur många deltagare som helst i varje grupp. Du kan också skapa nya grupper eller ta bort grupper baserat på hur många du vill ha för den här uppgiften. Du måste skapa minst två självinskrivningsgrupper.

En partiell lista över deltagarna visas i avsnittet Ej tilldelade deltagare. Välj Visa alla för att visa hela listan.

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja Självinskrivning.
 2. I menyn Antal grupper ska du välja hur många grupper som ska skapas.
 3. Alternativt kan du lägga till ett start-och slutdatum för inskrivning. Välj pilen bredvid Avancerade alternativ för att dölja inskrivningsavsnittet.
 4. Du kan även ändra eller rensa maximalt antal medlemmar per grupp. Siffran som visas som standard är den övre siffran i avsnittet i menyn Antal grupper. Det valfria maxantalet måste vara 2 eller högre. Du kan överskrida den siffran för en grupp. Du kan till exempel lägga till en nyinskriven deltagare om gruppen inte har lämnat in arbete. Om du vill tillåta obegränsade medlemmar per grupp lämnar du fältet tomt. Deltagare ser det högsta tillåtna antalet när de väljer grupp. Om du tillåter ett obegränsat antal per grupp ser deltagarna det totala antalet deltagare i sin klass. Om du till exempel har skapat fyra utflykter kan du låta alla deltagare gå med i alla grupper.
 5. Markera kryssrutan Dölj inskrivna medlemmar om du inte vill att deltagarna ska se vem som redan har gått med.
 6. Redigera varje gruppnamn om du vill ändra standardnamnen.
 7. Lägg till valfria gruppbeskrivningar. Om varje grupp arbetar med ett eget ämne eller möts vid ett visst klockslag eller en viss plats kan du lägga till den informationen för att hjälpa deltagarna att välja en grupp.
 8. Öppna menyn bredvid en grupp för att komma åt hanteringsalternativen.
 9. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ännu en grupp.

Var försiktig med ändringar du gör efter att deltagarna har börjat gå med i grupperna. Om du har skapat fyra grupper med titlar och sedan använder menyn för att ändra det till sex grupper tas tidigare grupper bort. Sex nya grupper skapas och deltagarna tas bort från grupperna. Du kan dock ändra inskrivningsdatum utan att ta bort grupper och inskrivning.

Självinskrivningsgrupper i Kursadministration och resultat

När du har skapat självinskrivningsgrupper visas varje grupp med ett frågetecken på sidan Inlämningar i Kursadministration och resultat. När deltagarna gått med i grupper klickar du på medlemslänken för att visa eller dölja listan.

Återanvänd grupper

Vill du återanvända grupper från en tidigare utvärdering eller diskussion? Välj ett namn för att använda dessa gruppindelningar för den nya uppgiften.

Vi denna tidpunkt visas inte kursgrupperna som du har skapat bland grupperna man kan välja

 1. I menyn Gruppera deltagare ska du välja en titel från avsnittet Återanvänd grupp.
 2. Samma deltagare läggs till för din nya uppgift. Du kan flytta deltagarna mellan grupper efter behov. Ändringarna påverkar inte den ursprungliga gruppen som du kopierade.
 3. Redigera de individuella gruppnamnen efter behov.
 4. Lägg till valfria gruppbeskrivningar.

Du kan behöva lägga till nya deltagare som har lagts till i din kurs i dina nya grupper.

Lär dig mer om deltagarvyn över självinskrivning i grupper – använd webbläsarens bakåtknapp för att komma tillbaka detta ämne


ULTRA: Hantera individuella grupper

När du har skapat en gruppuppgift kan du lägga till eller radera individuella grupper och hantera deltagarmedlemskap. Du kan även redigera gruppnamn, lägga till eller redigera gruppbeskrivningar och skicka meddelanden till dina grupper för att starta samarbetet!

Du kan inte lägga till eller ändra medlemskap i grupper som har lämnat in arbete.

Lägga till och ta bort grupper

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en grupp.

Om du inte längre behöver en grupp kan du öppna gruppens meny och välja Ta bort grupp. Deltagarna i den gruppen är automatiskt utan tilldelning och visas överst på sidan. Du kan manuellt tilldela nya grupper till dessa deltagare. Eller så kan du slumpmässigt gruppindela alla deltagare, inte bara de deltagare som du tagit bort från tilldelningen, i det antal grupper du önskar. Du kan inte radera en grupp med inlämnat arbete.

Hantera medlemskap för deltagare

Om grupperna inte har lämnat in arbete kan du flytta deltagare mellan grupperna och lägga till nya deltagare som har lagts till i din kurs. Nya gruppmedlemmar får tillgång till det arbete som gruppen redan har sparat. Nya gruppmedlemmar kan även skicka in arbete för gruppens räkning.

Öppna menyn bredvid deltagarens namn för att komma åt dessa alternativ:

 • Starta en ny grupp med deltagaren som medlem.
 • Välj Ej tilldelad för att ta bort deltagaren från gruppen. Deltagare som tagits bort från tilldelningen visas överst på sidan. Kom ihåg: Deltagare som inte har tilldelats en grupp har inte tillgång till gruppuppgiften, eftersom den inte visas på deras kursinnehållssidor.
 • Tilldela deltagaren till en annan grupp som redan finns. Välj gruppens namn i menyn. För självinskrivningsgrupper kan du flytta valda deltagare till andra grupper, även om gruppgränsen har överskridits.

Du kan även flytta flera deltagare till en annan grupp med en åtgärd, skapa en ny grupp till dem eller ta bort dem från tilldelningen till gruppen.

Om du vill ta bort alla deltagare från alla grupper väljer du Ta bort alla överst på sidan. Ta bort alla försvinner när grupper har skickat in försök.

Om du ändrar antalet självinskrivningsgrupper skapas nya grupper och alla medlemmar tas bort från grupperna. Deltagare som var inskrivna tidigare meddelas inte att de behöver skriva in sig igen.


ULTRA: Gruppuppgifter visas på sidan Kursinnehåll

Du kan se hur många grupper du har skapat och öppna länken för att visa medlemmarna. Om du har aktiverat gruppkonversationer visas en aktivitetsikon vid ny aktivitet.


ULTRA: Redo att bedöma?

Du kan tilldela ett resultat för varje grupp eller bedöma deltagare för sina individuella bidrag.

Mer information om att bedöma ett grupptest


ULTRA: Arbetsflöde för deltagare

På sidan Kursinnehåll kan deltagare se sina gruppnamn tillsammans med gruppuppgiften. När de öppnar gruppuppgiften kan de se sina gruppmedlemmar. Varje gruppmedlem kan redigera och uppdatera utkastet som sparats i gruppuppgiften.

Deltagare som inte har tilldelats en grupp har inte tillgång till gruppuppgiften, eftersom den inte visas på deras kursinnehållssidor.

Om Skriv in dig själv för att delta visas under en gruppuppgifts rubrik kan deltagarna klicka på länken för att välja en grupp. Deltagare kan se en inskrivningsperiod om du har lagt till en. Deltagare måste gå med i en grupp före tidsgränsen. Om de inte har gått med i en grupp meddelas deltagarna när tidsgränsen för inskrivning närmar sig.

Inlämning av gruppuppgift

Vissa deltagare kan tycka det är jobbigt att öppna en gruppuppgift. De kanske tror att de måste skicka in gruppuppgiften om de öppnar den. Därför kan du tala om för deltagare att när de väljer Visa utvärdering kan de välja att bara visa uppgiften eller arbeta med den.

Gruppmedlemmar kan arbeta med grupptestet, spara ett utkast och låta andra arbeta med uppgiften också. När en gruppmedlem har visat eller arbetat med uppgiften väljer medlemmen sedan Spara och stäng i panelen. Arbetet för gruppens räkning sparas och skickas inte in. En annan gruppmedlem kan fortsätta att arbeta med uppgiften senare. Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet.

När arbetet är klart behöver bara en deltagare i gruppen skicka in för gruppens räkning.

Mer om arbetsflöde för deltagare