Skapa och redigera uppgifter

På den här sidan

  Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda uppgifter i ultrakursvyn.

  Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial.

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar uppgifter.

  Med uppgifter kan du skapa kursmaterial samt hantera resultat och återkoppling för varje enskild kursdeltagare separat. Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

  När du skapar en uppgift skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. I Kursadministration och resultat eller på sidan Väntar på bedömning kan du se vilka som har skickat in sina arbeten och påbörja bedömningen av dem. Kursdeltagarna hittar sina resultat på sidorna Mina resultat eller på sidan Granska sändningshistorik för respektive uppgift.

  Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs. Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat. Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter.

  Mer om gruppuppgifter


  Skapa en uppgift

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa uppgifter.

  Du kan skapa uppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar.

  1. Gå till menyn Granskningar, välj alternativet Uppgift och ange namn på uppgiften, instruktioner och bifoga de filer som kursdeltagarna behöver. Du kan använda funktionerna i redigeraren för att formatera text och lägga till filer. Du kan även lägga till filer under Uppgiftsfiler.
  2. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Filen sparas i mappen på den högsta nivån i lagringsplatsen för din fil: Kursfiler eller Content Collection. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen.

   -ELLER-

   Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filer var för sig och skicka dem igen.

   Du kommer inte att kunna dra filer för att ladda upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

   Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

  3. Alternativt väljer du en Förfallodag. Uppgifter med inlämningsdag inställd visas automatiskt i kurskalendern.
  4. Under Bedömning anger du en siffra i Möjliga poäng och lägger eventuellt in bedömningskriterier. Du kan expandera avsnittet och ställa in sådant som anonym bedömning, hur resultatet ska visas och antalet försök. Du kan tillåta fler än ett försök med en uppgift.
  5. När du är färdig med uppgiften gör du den tillgänglig för kursdeltagarna. Ange alternativ för tillgänglighet, spårning och visningsdatum. Visningsdatum påverkar inte en uppgifts tillgänglighet utan endast när uppgiften visas.
  6. Klicka på Skicka.

  Mer om inställningar för uppgiftsbedömningar

  Mer om att lägga till filer i redigeraren

  Mer om kursfiler jämfört med Content Collection


  Skapa gruppuppgifter

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att skapa gruppuppgifter.

  För att vara säker på att deltagarna samarbetar och interagerar kan du använda gruppverktyget och gruppuppgifter för att främja en interaktiv onlinemiljö.

  Mer om hur du skapar grupper

  Du kan skapa en gruppuppgift och släppa den till en eller flera grupper i din kurs. Varje grupp skickar in en gemensam uppgift och alla medlemmar får samma resultat. Du kan skapa en enda uppgift och ge alla grupper den, eller skapa flera unika uppgifter och ge olika grupper olika uppgifter. Endast du och de som är med i respektive grupp har åtkomst till gruppuppgifter.

  Innan du sätter igång

  • Först måste det finnas en kursgrupp för att det ska gå att skapa en gruppuppgift för gruppen.
  • Deltagare som är inskrivna i mer än en grupp som får samma uppgift kan skicka in mer än ett försök för den här uppgiften. Du kanske måste ge sådana deltagare en helhetsbedömning av uppgiften.
  • Kursdeltagare som inte är inskrivna på kursen när en gruppuppgift lämnas in har inte åtkomst till den inlämningen. De här kursdeltagarna ser endast att uppgiften har lämnats in.
  • Kursdeltagare som du tar bort från en grupp kan inte se gruppuppgifterna. De kommer åt sina inlämningar från Mina resultat.
  • Om du redigerar uppgiften mellan det att den skapas och förfallodagen kan hela gruppen förlora arbete som redan pågår.
  • Om du tar bort en grupp från uppgiften efter att deltagarna har påbörjat ett försök men inte lämnat in än, förlorar gruppen åtkomst till uppgiften och deras arbete går förlorat.

  Du skapar en gruppuppgift på samma sätt som du skapar ett uppdrag som deltagare ska slutföra enskilt. När du skapar en gruppuppgift skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt. Du kan skapa gruppuppgifter i kursinnehållsytor, lärmoduler, lektionsplaner och mappar. Gruppuppgifter visas på den kursinnehållsyta där de skapades och på respektive grupps hemsida.

  På sidan Skapa uppgift expanderar du avsnittet Inlämningsöversikt för att skicka en uppgift till grupper.

  1. Markera alternativet Gruppsändning.
  2. Markera gruppen eller grupperna som ska få uppgiften i rutan Objekt som ska väljas. Klicka på högerpilen för att flytta de markerade objekten till rutan Valda objekt. Om du vill markera flera grupper på en gång på en dator med Windows håller du skifttangenten intryckt och klickar på de grupper som du vill markera. Om du vill markera grupper som inte ligger efter varandra i listan trycker du på Ctrl och klickar på varje enskild grupp som du vill markera. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten. Markera alternativet Markera alla om du vill välja alla grupper.
  3. Ange antal försök. Du kan tillåta mer än ett försök på en gruppuppgift.

  Bekräftelse om inlämning av deltagarnas uppgifter

  När deltagare skickar uppgifter visas sidan Granska sändningshistoriken med information om inskickade uppgifter och ett positivt meddelande med ett bekräftelsenummer. Deltagarna kan kopiera och spara det här numret som bevis på inlämningen och bevis för akademiska tvister. För uppdrag med flera försök får deltagarna olika nummer för varje inlämning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för bekräftelser på inlämningar får deltagarna även ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och annan information för varje inlämning.

  Du och dina deltagare kommer inte att kunna visa bekräftelsenummer om din institution använder Blackboard Learn 9.1 Q4 2016 eller tidigare. E-postaviseringar för deltagare och deltagaråtkomst till kvittohistorik lanserades i Blackboard Learn 9.1 Q2 2017.

  Du och dina administratörer har en hämtbar post i systemet även om ett försök, en uppgift eller deltagare tas bort i ett senare skede. Dessa poster underhålls i kursen och kan även hämtas efter arkiverings- och återställningsprocessen.

  Du kan komma åt alla dina elevers bekräftelsenummer från kursadministration och resultat. Öppna menyn Rapporter och välj Sändningskvitton.

  På sidan Sändningskvitton kan du visa information för varje uppgift, till exempel vem som har skickat in och när. Gruppuppgifter loggas dessutom och i kolumnen Avsändare ser du vem som har skickat in för gruppen. I kolumnen Sändning kan du se om en deltagare har skickat en fil eller skrivit sändningen i redigeraren för uppgiften.

  Använd menyerna överst på sidan för att filtrera objekten. I den andra menyn väljer du Ej tom och lämnar sökrutan tom för att visa alla sändningskvitton. Du kan klicka på en kolumnrubrik för att sortera raderna i kolumnen.


  Redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att hantera dina uppgifter.

  Du kan redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter. Du ändrar ordningen på uppgifter genom att dra och släppa dem eller med hjälp av tangentbordet. Du kan till exempel ordna om uppgifterna så att den aktuella hamnar högst upp.

  I menyn till uppgifter finns följande alternativ:

  • Flytta en uppgift till en annan plats i din kurs. När du flyttar en uppgift tas den bort från sin ursprungliga plats. Uppgifter kan inte kopieras.
  • Redigera en uppgift. Om du ändrar instruktionerna får de kursdeltagare som redan har lämnat in uppgiften se de nya instruktionerna först vid efterföljande försök.
  • Ange publiceringskriterier, spårning, metadata och granskningsstatus.

  Mer om alternativ du kan använda

  Ta bort uppgifter

  Du kan ta bort en uppgift från en kursyta. Om det inte finns några inlämningar från deltagare försvinner även kolumnen i Kursadministration och resultat.

  Om du tar bort en uppgift som kursdeltagare redan gjort inlämningar för tas även alla inlämningar bort. Du har två alternativ:

  • Spara poängen i Kursadministration och resultat men ta bort uppgiften samt alla inlämningar. Även om poängen finns kvar i Kursadministration och resultat kan du inte öppna deltagarnas inlämningar igen. Den här åtgärden kan inte ångras.
  • Ta bort uppgiften, kolumnen Kursadministration och resultat, alla tilldelade resultat och samtliga inlämningar. Den här åtgärden kan inte ångras.

  Du kan även göra det bedömningsbara objektet ej tillgängligt i din kurs för att bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat.


  ULTRA: Skapa en uppgift

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att skapa uppgifter.

  Du kan skapa inlämningsuppgifter utöver annat undervisningsmaterial. Deltagare kan komma åt sitt arbete bredvid det innehåll de behöver, precis när de behöver det. Du kan även skapa gruppuppgifter som du ger till en eller flera grupper i en kurs.

  Passa på att experimentera! Deltagare kan inte se vad du lägger till förrän du har gjort uppgifterna synliga.

  Välj plustecknet där du vill lägga till en uppgift på kursinnehållssidan. Du kan även expandera eller skapa en mapp och lägga till en uppgift.

  Välj Skapa för att öppna panelen Skapa objekt. Expandera avsnittet Utvärdering och välj Uppgift. Sidan Ny uppgift öppnas.

  När du skapar en uppgift skapas ett objekt för kursadministration och resultat automatiskt.

  Efter hand som du lägger upp uppgiftsresultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en uppgift, sina inlämningar, din återkoppling, kriterier och sina resultat via uppgiftslänken på sidan Kursinnehåll.

   

  ULTRA: Sidan Ny uppgift

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för grunderna för uppgifter.

  Lägg till grunderna för uppgiften. Ange en intuitiv uppgiftsrubrik så att deltagarna enkelt kan hitta uppgiften bland kursinnehållet. Rubriken visas som den länk deltagarna väljer för att visa materialet. Om du inte lägger till en rubrik visas Ny uppgift i innehållslistan.

  • Lägga till fråga: Lägga till öppna frågor, flervalsfrågor och sant/falskt-frågor i din uppgift.
  • Lägga till text: Ge information och anvisningar om uppgifter. Om du klickar utanför textrutan sparas ditt arbete automatiskt. Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

   Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  • Lägga till filer: Du kan lägga till filer i din uppgift på två sätt.
   • Ladda upp från dator: Bläddra till eller dra filer från en dator som deltagarna behöver för att genomföra sina sändningar. Du kan lägga till dokument-, bilder-, ljud- och videofiler. Om webbläsaren tillåter det visas infogade mediefiler. Du kan inte lägga till en mapp med objekt. Du får frågan om du vill lägga till enskilda objekt i mappen.
   • OneDrive: Microsoft OneDrive är en molnbaserad lagringsplattform för dina filer och foton som du kan komma åt från flera enheter. De filer du lägger till kopieras. Om du gör en ändring i en fil i OneDrive måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från OneDrive som infogade. Om du väljer en mapp med filer från OneDrive tas innehållet i mappen bort och visas som enkla objekt i uppgiften.

    Du kommer inte åt OneDrive från små enheter.

  Mer information om hur mediefiler visas

  Visa eller dölj uppgiften. Deltagare kan inte se en uppgift förrän du väljer att visa den. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan även ställa in tillgängligheten för en uppgift med datum när den ska visas eller döljas. På sidan Kursinnehåll kan deltagarna se när du ställer in att uppgiften ska visas.

  Använd inställningar för uppgiften. Välj ikonen Inställningar för uppgift för att öppna panelen där du tillhandahåller detaljer och information om uppgiften.

  Ange en förfallodag. Inlämningsdatum visas i kalendern och aktivitetsflödet. Deltagare får ett kursmeddelande i ett popup-fönster när de öppnar kursen för första gången samma dag en uppgift ska lämnas in eller förfaller. Sena inlämningar visas med etiketten Sen i kursadministration och resultat. Uppmuntra deltagarna att kontrollera vad som snart ska lämnas in och kommande uppgifter så att de kan ställa frågor så tidigt som möjligt.

  Visa anpassningar. Du kan ställa in anpassningar för deltagare så att de undantas från vissa kurskrav, till exempel tidsgränser för uppgifter. Välj anpassningar genom att gå till Deltagarförteckning och peka på deltagarens namn. Antalet anpassningar som du har gjort visas på uppgiftens sida i avsnittet Uppgiftsinställningar.

  Mer om anpassningar

  Tillåta klasskonversationer. Vad händer om deltagarna har frågor om en uppgift? Du kan tillåta samtal inom en uppgift och vem som helst kan bidra. Konversationens utveckling visas endast för relevant uppgift.

  Slumpvisa frågor. Du kan ordna frågor slumpmässigt för övningsaktiviteter eller för att undvika fusk. Välj Slumpvisa frågor så visas frågorna i en annan ordning varje gång en deltagare börjar ett försök. Kom ihåg att frågorna visas i ordning för dig, men i slumpmässig ordning för deltagarna. Undvik att använda siffror när du hänvisar till andra frågor i uppgiften så att ingen blir förvirrad.

  Ändra resultatkategori. Du kan ändra uppgiftens resultatkategori så att den är en del av de anpassade kategorierna för kursadministration och resultat som du anger i din kurs. Du kan skapa nya kategorier för att anpassa hur kursarbete grupperas i din kurs. Det kan vara praktiskt med anpassade kategorier när du ställer in det övergripande resultatet.

  Ange antal försök. Du kan låta deltagarna skicka in mer än ett försök till en uppgift. När du tillåter flera försök, kan du även välja hur slutresultatet beräknas.

  Välj bedömningsschemat. Från menyn Bedömning väljer du ett befintligt bedömningsschema såsom Poäng. Du kan när som helst ändra bedömningsschemat och ändringen visas för deltagarna och i kursadministration och resultat.

  Lägg till en tidsgräns. Lägg till en tidsgräns så att deltagarna fokuserar på arbetet. Uppgiftsförsöket skickas in automatiskt när tiden är slut.

  Du kan inte lägga till en tidsgräns för gruppuppgifter just nu.

  Lägg till ett bedömningskriterium. Du kan skapa ett nytt kriterium eller koppla ett befintligt. Kriterier är ett poängsättningsverktyg som du kan använda för att utvärdera bedömt arbete.

  Gör en gruppuppgift. Du kan skapa en uppgift för en eller flera grupper av deltagare. Som standard ger du en bedömning till varje grupp som en helhet men du kan ändra en gruppmedlems enskilda resultat.

  Lägg till mål and standarder. Du kan justera en uppgift till ett eller flera mål. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner.

  Stäng lagret. Uppgiften sparas automatiskt när du skriver. När du är klar väljer du X för att stänga uppgiftslagret och återgå till sidan Kursinnehåll.


  ULTRA: Lägg till frågor i en uppgift


  ULTRA: Uppmuntra konversationer

  Om du aktiverar klasskonversationer kan deltagarna diskutera uppgiften med dig och sina klasskamrater. De kan be om hjälp, dela källor eller svara på andras frågor. När konversationen går vidare visas den endast med relevant uppgift. Konversationer visas inte på diskussionssidan.

  Om du vill visa konversationen väljer du ikonen för pratbubblor i raden för uppgiften på sidan Kursinnehåll. Du kan också komma åt konversationen i det övre högra hörnet på sidan för uppgiften eller sändning. Du kan läsa vad deltagarna har skrivit och lägga till dina egna tankar. Du kan även använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en punktlista.

  Välj ikonen Ta bort för att ta bort vad andra har skrivit. Deltagare kan ta bort sina egna bidrag men ingen kan redigera.


  ULTRA: Lägg till en timer

  Du kan lägga till en timer för uppgifter i Ultra-kursvyn. En timer kan hjälpa deltagare att hålla sig på rätt spår och fokusera på uppgiften eftersom varje person har en begränsad tid då de kan skicka in.

  I panelen Uppgiftsinställningar väljer du Lägg till tidsgräns. Skriv in en tidsgräns så är du klar! Tidsgränser utlöser en automatisk sändning. Om en deltagare inte skickar in inom tidsgränsen sköts det automatiskt av systemet.

  Du kan inte lägga till en tidsgräns i gruppuppgifter. Om du tillåter flera försök gäller tidsgränsen för varje försök. Tidsgränserna måste vara ett heltal mellan 1 och 480. Det går inte att använda decimaler.

  När en student öppnar uppgiften visas tidsgränsen. Timern startar när deltagare påbörjar ett försök och återstående tid visas medan de arbetar på sina inlämningar. Om en deltagare lämnar uppgiften sparas arbetet som ett utkast men timern fortsätter att räkna ner.

  När du skapar en ny uppgift väljer du Lägg till fråga för att öppna panelen Lägg till fråga och välja en frågetyp.

  Området Innehåll och inställningar öppnas. Här skriver du frågan och svarsalternativen om det behövs, till exempel för flervalsfrågor. Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

  Deltagarna måste skriva svar på öppna frågor i en textruta, och du måste bedöma svaren manuellt.

  Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  När du har lagt till den första frågan väljer du plustecknet där du vill lägga till en fråga, text eller fil.

  Mer om att lägga till filer och textstycken

  Flervals-/flersvarsfrågor

  I flervalsfrågor ska deltagarna välja ett rätt svar bland flera alternativ. Du kan också skapa flersvarsfrågor som har flera rätta svar. Flervalsfrågor och flersvarsfrågor betygsätts automatiskt. Om en uppgift bara har denna typ av fråga publiceras poängen automatiskt så att deltagarna kan se. Om du tar med flera rätta svar för en fråga kan du välja att ge delpoäng eller negativa poäng när det gäller blandade svar.

  Bredvid de fyra rutorna för standardsvar kan du ta bort svarsrutor du inte behöver. Om du vill ha fler än fyra svarsrutor väljer du Lägg till val. Du kan lägga till så många svarsrutor som du behöver. Välj ikonen Flytta om du vill flytta ett svar. Varje flervalsfråga måste ha minst två svarsalternativ och ett eller flera rätta svar. Du kan välja hur frågor med flera svar ska poängsättas.

  Delpoäng och negativa poäng

  Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de inte förstår materialet fullt ut. Använd negativa poäng för att förhindra gissningar. Du kan tillåta negativa poäng för fel svar. Gör ett val i menyn Poängsättningsalternativ:

  • Alla rätta svar måste väljas för att få full poäng
  • Ge beröm för rätt svar utan att bestraffa för fel svar
  • Ge beröm för rätt svar men dra ifrån poäng för fel svar

  Sant/falskt-frågor

  Skapa sant/falskt-frågor genom att välja Lägg till fråga på uppgiftsytan och välj Sant eller falskt. Lägg till frågetext eller ladda upp en fil. Välj Sant eller Falskt som rätt svar, spara frågan och sedan är du färdig!

  Du kan redigera texten för en fråga, även efter att deltagare har skickat in. När det finns sändningar kan du inte lägga till nya frågor, ta bort frågor, redigera värden eller ändra de rätta svaren.

  Flervalsfrågor och sant/falskt-frågor bedöms automatiskt. Om en uppgift bara har den här typen av frågor publiceras poängen automatiskt så att deltagarna kan se den.

  Redigera och ta bort frågor

  Ändra värdet för en befintlig fråga genom att välja poängpillret och ange ett nytt värde. Du kan även välja ikonen Fler alternativ för att visa frågealternativen och välj Redigera eller Ta bort.

  Du kan redigera texten för en fråga, även efter att deltagare har skickat in. När det finns sändningar kan du inte lägga till nya frågor, ta bort frågor, redigera värden eller ändra de rätta svaren.

  Om du lägger till filer för en fråga går du in i redigeringsläget för att redigera eller lägga till fler. Du kan välja att visa filen som en bilaga eller infogad om webbläsaren tillåter det och att lägga till alternativ text för bättre tillgänglighet.

  Du kan justera mål med enskilda frågor för att hjälpa institutionen att mäta prestationer. Välj ikonen Fler alternativ bredvid frågan och välj Justera med mål. När du har gjort uppgiften tillgänglig kan deltagarna visa information för de mål som du justerar med uppgifter och frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

  Mer om hur du justerar mål med kursinnehåll


  ULTRA: Lägg till filer och textstycken för uppgifter

  Välj plustecknet där du vill lägga till en fråga, text eller fil. Du kan lägga till så många textstycken och filer som du vill.

  Lägg till textstycken. Välj Lägg till text för att öppna redigeraren. Du kan ta med anvisningar för en del av uppgiften eller introduktionstexten till en ljudfil eller bild. Du kan också klistra in text från ett Word-dokument. Om du klickar utanför textrutan sparas ditt arbete automatiskt.

  Du kan även använda textredigeraren för att bädda in bilder och bifoga filer i din text.

  Om du skapar en uppgift som bara innehåller textstycken kan du manuellt ändra den högsta tillåtna poängen i uppgiftsinställningarna. Det är användbart om du vill att deltagarna ska ladda upp sändningar eller använda fälten för fri text.

  Lägga till filer. Välj Lägg till fil för att bläddra efter filer på din dator eller i OneDrive. Du kan dra filer från datorn, till exempel ett Word-dokument och en ljudfil. Du kan inte lägga till en mapp med objekt. Du får frågan om du vill lägga till enskilda objekt i mappen. Din institution styr maxstorleken på filer som kan laddas upp.

  Om du skapar en uppgift från en mobil enhet visas alternativet som Ladda upp från enhet.

  Mer information om hur mediefiler visas

  OneDrive: Microsoft OneDrive är en molnbaserad lagringsplattform för dina filer och foton. Du kan komma åt OneDrive från flera enheter. De filer du lägger till kopieras. Om du gör en ändring i en fil i OneDrive måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från OneDrive som infogade. Om du väljer en mapp med filer från OneDrive tas innehållet i mappen bort och visas som enkla objekt i dokumentet.

  Du kommer inte åt OneDrive från små enheter.

  Deltagarna ser innehållet precis som du ser det, utan redigeringsalternativen.

  Alternativ för medievisning

  Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler som du lägger till i uppgifter som infogade som standard. Om webbläsaren inte kan visa en infogad mediefil visas den som en bilaga. Filer som du lägger till från OneDrive beter sig på samma sätt.

  Bilder som visas som infogade är inbäddade i ett stycke med 768 pixlar vid de största brytpunkterna. Ju närmare den storleken bilderna är, desto mindre utfyllnad blir det omkring dem.

  Peka på en mediefil för att komma till menyn och välj ikonen Redigera fil. I panelen kan du välja hur din video-, ljud- eller bildfil visas i uppgiften: som infogad eller bilaga. Du kan till exempel visa extremt stora filer som bilagor som deltagarna kan ladda ner. Du kan redigera filnamnen för filer som visas som bilagor.

  Du kan även lägga till alternativ text för att beskriva bilder du lägger till. Alternativ text blir uppläst av skärmläsare och hjälper till att beskriva vad några användare inte kan se. Alternativ text är begränsad till 100 tecken.

  För bildfiler som visas som infogade kan deltagarna välja en bild för att visa den separat.

  För video- och ljudfiler som visas som infogade kan deltagarna styra hur de spelar upp, pausar uppspelningen och reglerar volymen. För videofiler kan deltagare se videon i helskärmsläge.

  Visa mediefiler som bilagor

  Vad gäller mediefiler som visas som bilagor öppnar en deltagare filens meny för att visa dem. Välj Ladda ner fil för att öppna filen i ett nytt fönster eller en ny flik. Välj Visa fil för att öppna filen på sidan för uppgiften. Lärare har tillgång till ytterligare funktioner för att flytta, redigera och ta bort.

  Lägga till filer i frågor

  För att hålla innehållet i dina uppgifter strukturerat kan du även lägga till filer i enskilda frågor. Peka markören till mellanslaget under frågans text. Välj plustecken för att lägga till mer text, ladda upp en fil från datorn eller välja en fil från OneDrive. Redigera filer du har lagt till genom att gå till redigeringsläget för frågan. Använd den process som beskrivs ovan om du vill redigera filerna.


  ULTRA: Uppgifter och aktivitetsflöden

  När du skapar en uppgift och gör den synlig för deltagare får de ett meddelande i sina aktivitetsflöden.

  När du publicerar resultat för uppgifter kan deltagarna välja Visa dina resultat. Eventuell feedback du ger visas efter uppgiftens rubrik.

  När du har en sändning att bedöma ser du en varning i flödet. Välj uppgiftens rubrik för att starta bedömningen på sidan för den inskickade uppgiften.

  Mer om aktivitetsflödet


  ULTRA: Redigera, ta bort och ändra ordning på uppgifter

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet om att hantera dina uppgifter.

  Du kan göra ändringar i befintliga uppgifter och ändra var de visas på sidan Kursinnehåll. Tryck på ikonen Flytta i raden för en uppgift och flytta den till en ny plats. Du kan även flytta en uppgift till en mapp.

  Du kan använda tangentbordet för att flytta en uppgift.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
  4. Tryck på Enter för att släppa objektet på den nya platsen.

  I raden för en uppgift väljer du ikonen Fler alternativ för att öppna funktionerna Redigera och Ta bort.

  Ta bort uppgifter

  Du kan ta bort en uppgift från din kurs och om det inte finns några deltagarsändningar tas även objektet för kursadministration och resultat också bort. När det gäller uppgifter med sändningar måste du bekräfta att du vill ta bort uppgiften, alla sändningar och resultaten permanent från din kurs.

  Alternativt kan du dölja uppgiften från deltagare för att bevara sändningar och poängen i kursadministration och resultat. Deltagare kan inte komma åt dolda uppgifter på sidan Kursinnehåll eller på sina resultatsidor även om du har bedömt sändningar.

  Redigera uppgifter och mediefiler

  Observera att om du ändrar en befintlig uppgift som deltagarna kan komma åt kan en del deltagare ha påbörjat sina sändningar. Du kan inte ändra bedömningsschemat om du redan har startat bedömningen.

  Baserat på uppgiftens element och inställningar kan du flytta, redigera, ta bort eller hämta den. Peka på ett element för att komma åt de tillgängliga alternativen. Tryck på ikonen Flytta för att flytta ett element till en ny plats på sidan för uppgiften.

  Välj plustecknet mellan uppgiftselementen för att lägga till en annan fil.

  Mer om lägga till filer och multimedia för uppgifter