Om alternativen under Bedömning

På sidan Skapa uppgift är finns det tre delar under rubriken Bedömning.

 1. Sändningsöversikt: Allmänna inställningar, till exempel vem uppgiften är avsedd för och hur många gånger deltagarna kan skicka in den.
 2. Bedömningsalternativ: Konfigurera anonym och delegerad bedömning.
 3. Visa resultat: Ställ in vad som ska visas i Kursadministration och resultat, till exempel om resultatet ska visas för deltagarna.

1. Sändningsöversikt

Välj alternativ om deltagarinlämningar:

Uppgiftstyp: Välj individuell, grupp eller portfölj. Du kan kräva att uppgiftsinlämningen ska vara en portfölj.

Mer information om tilldelade portföljer

Antal försök: Tillåt ett, flera eller obegränsat antal försök. Om du väljer mer än ett försök kan du även välja vilket försök som ska användas i Kursadministration och resultat.

Mer information om flera uppgiftsförsök

Plagieringsverktyg: Om din institution har aktiverat tjänsten SafeAssign kan du välja vilket plagieringsverktyg du vill använda. Om SafeAssign inte är tillgängligt visas inte de här alternativen.

Mer information om SafeAssign


2. Bedömningsalternativ

Du kan välja att uppgifter ska bedömas anonymt och om du vill ta hjälp av andra bedömare.

Aktivera anonym bedömning

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att aktivera anonym bedömning.

Du kan aktivera anonym bedömning för att minska risken för partiska bedömningar av viktiga uppgifter. Då är kursdeltagarnas namn dolda under bedömningen så att bedömningen blir anonym. På så sätt påverkas du inte på ett otillbörligt sätt av deltagarnas tidigare insatser, deltagande på lektioner, konflikter, etnicitet, kön eller förutfattade meningar om deltagarnas begåvning. Denna metod kan även hjälpa till att förbättra relationen mellan deltagare och lärare, eftersom deltagarna kan känna sig trygga i vetskapen om att bedömningen är opartisk.

Efter att du har markerat kryssrutan Aktivera anonym bedömning kan du välja när du vill ta bort deltagarnas anonymitet automatiskt:

 • På visst datum: Ange vilket datum du vill inaktivera funktionen Anonym bedömning. Systemet kommer automatiskt att börja ta bort anonymitet innan detta datum.
 • När alla inlämnade uppgifter har bedömts: Ange en förfallodag. När deltagarna har skickat in sina försök, inlämningsdagen har infallit och du har bedömt försöken inaktiveras deltagaranonymiteten.

Om du vill inaktivera den anonyma bedömningen avmarkerar du kryssrutan Aktivera anonym bedömning.

Mer om anonym bedömning

Aktivera delegerad bedömning

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-ämnet för information om att aktivera parallell bedömning.

Resultat och återkoppling från fler än en bedömare främjar pålitlighet, ökar konsekvensen och undviker partiskhet. Du kan anvisa vissa användare på din kurs att bedöma specifika uppsättningar av uppgifter som deltagarna lämnat in. För större klasser kan du dela upp bedömningsarbetet mellan assistenter och andra bedömare.

På sidan Skapa uppgift väljer du ut vilka bedömare och slutgiltiga bedömare som ska hjälpa till med bedömningsuppgifterna.

 1. När du har markerat kryssrutan Aktivera delegerad bedömning visas en lista med potentiella bedömare och slutgiltiga bedömare i avsnittet Bedömningsalternativ. I menyn Visa kan du filtrera listan.
 2. I menyn bredvid bedömarnas namn ange vilka inlämningar de olika bedömarna ska bedöma:
  • Alla inlämnade uppgifter
  • Slumpvisa uppsättningar: Bedöm en slumpmässigt vald uppsättning från ett antal markerade deltagare. Om du ställer in att flera bedömare ska bedöma en slumpvis uppsättning fördelas deltagarna jämnt mellan dem innan någon deltagare läggs in i flera slumvisa uppsättningar.
  • Grupper: Bedöm alla deltagare som är medlemmar av de valda kursgrupperna.
  • Inga
 3. Alla lärare på en kurs kan se vilket bedömningsarbete som tilldelats andra bedömare. Om du även vill att andra roller ska kunna se poäng, återkoppling samt privata anteckningar som lagts till av andra, markerar du kryssrutan i kolumnen Visningsinställningar. Deltagare ser inte privata anteckningar som läggs till av andra.
 4. I kolumnen Förena resultat kan du välja vem som kan fastställa det slutliga resultatet och återkopplingen för varje deltagare. Alla lärare kan förena resultat. Lärare kan låta assistenter och bedömare att förena resultat. Användare som förenar resultat kallas även slutgiltiga bedömare.

För att bedömningen ska bli så rättvis och konsekvent som möjligt bör du be alla delegerade bedömare att använda kriterier när de gör bedömningar.

Mer information om delegerad bedömning


3. Visa resultat

Du kan välja hur resultaten ska visas i Kursadministration och resultat och för deltagare i Mina resultat. Endast ditt primära val visas för deltagarna.

Du kan även välja att inkludera uppgiftspoängen vid resultatberäkningen.

Du kan välja att inte visa resultat och statistik för deltagarna i Mina resultat, beroende på vilka krav som ställs för uppgiften.


ULTRA: Aktivera anonym bedömning

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om att aktivera anonym bedömning.

Du kan aktivera anonym bedömning för uppgifter och test som inte innehåller de inbyggda frågetyperna. Du kan bara lägga till text och filer till anonymt bedömda uppgifter och tester.

Deltagarnas namn är dolda under din bedömning och visas först när du publicerar alla resultat.

Du kan inte dölja eller visa deltagarnas namn efter att deltagarna öppnar en uppgift eller ett test eller skickar in försök.

När du döljer namn kan du inte lägga till frågor, återanvända frågor eller välja dessa inställningar:

 • Tillåt klasskonversationer
 • Samla in inlämningar offline
 • Tilldela till grupper

Mer om anonym bedömning


ULTRA: Aktivera parallell bedömning

Känner du inte igen det? Gå till Original-ämnet för information om att aktivera delegerad bedömning.

Du anvisa vissa användare på dina kurser att bedöma specifika uppsättningar av uppgifter som lämnats in. Bedömare kan inte se andra bedömares bedömningar, återkoppling, anteckningar i deltagarfiler eller kriterier. De bedömer parallellt och lämnar provisoriska resultat. Standardrollerna för bedömning innefattar lärare, bedömare och assistenter.

Lärarollen är som standard den slutgiltiga bedömaren eller den som förenar resultat. Den som förenar resultat granskar de provisoriska resultaten och beslutar om det slutgiltiga resultatet som deltagare ser. Du kan tilldela behörigheten att förena resultat till en eller flera användare med bedömningsrättigheter och ta bort din behörighet att förena resultat.

Mer om parallella bedömare och personer som förenar resultat

Du kan aktivera parallell bedömning och tilldela bedömare när du skapar en uppgift. Du kan också aktivera parallell bedömning efter det att deltagare skickat in inlämningar. Systemet tilldelar slumpmässigt bedömare som du väljer så att varje deltagare har två bedömare för uppgiften. Arbetsbelastningen med bedömning fördelas jämt bland bedömarna. Bedömare kan bara öppna inlämningar från deltagare som tilldelats dem.

Deltagare aviseras inte om att uppgiften har mer än en bedömare, såvida du inte informerar dem om det. Deltagarna ser bara det slutgiltiga resultatet och den feedback som den som förenar resultat lämnar.

För tillfället kan du inte skapa grupper eller lägga till frågor när parallell bedömning är aktiverad. Bedömare, assistenter och kursbyggare kan inte aktivera eller inaktivera parallell bedömning.

I panelen Uppgiftsinställningar väljer du kryssrutan Två bedömare per deltagare i avsnittet Parallell bedömning.

Välj länken Tilldela bedömare som visas. På sidan Tilldela bedömare kan du välja bedömare och vilka som ska förena resultat.