Lägga till metadata till ett objekt

Lägga till metadata till ett objekt för insamling av innehåll

  1. Gå till mappen som innehåller den fil eller mapp som du vill förse med metadata.
  2. Välj typ av metadata i filens eller mappens meny.

Allmänna metadata

Metadatatyper
FältBeskrivning
Allmänna metadata
NamnSkriv in ett namn på materialet i objektet. Det innebär inte att filnamnet ändras.
BeskrivningAnge en beskrivning av objektet.
NyckelordSkriv nyckelord kopplade till innehållet, avgränsade med komma.
LärandemålSkriv in lärandemål kopplade till innehållet, avgränsade med komma.

Egna anpassade metadata

På sidan Anpassad metadata kan du skriva in attribut för objekt. Attributen fastställs av institutionen.

IMS-metadata

På sidan Hantera IMS-metadata kan du skriva in attribut enligt standarden för IMS-metadata.

Beskrivning av IMS-metadata
FältBeskrivning
IMS-metadata
IdentifierareEn unik etikett för objektet.
KatalogtypEn bibliotekskatalogtyp där alla objekt katalogiseras.
KatalogpostObjektets katalognummer.
SpråkSpråket för objektet.
ResurstypVilken typ av resurs det är, till exempel övning, simulering, frågeformulär, diagram, bild, graf, index, diabild, tabell, berättande text, prov, experiment, problemformulering eller självutvärdering.
UtbildningskontextDen typiska lärmiljön där man avser att lärobjektet ska användas. Det kan till exempel vara utbildning för barn i låg- och mellanstadiet, utbildning för barn i högstadiet och gymnasiet, högre utbildning, universitetsstudier på grundläggande nivå, universitetsstudier på avancerad nivå, doktorandstudier, studier på grundläggande nivå på tekniska högskolor, studier på avancerad nivå på tekniska högskolor, yrkesutbildning, fortbildning eller vidareutbildning.
ÅldersintervallÅldersintervallet för de avsedda användarna.
SvårighetsgradAnge svårighetsgraden för objektet.
GratisresursMarkera kryssrutan om objektet är gratis.
Begränsad användningMarkera kryssrutan om åtkomst till objektet ska begränsas.

Fullständiga IMS-metadata

På sidan Hantera fullständiga IMS-metadata kan du använda alla tillgängliga fält i IMS modell för metadatainformation för läromedel.

Beskrivning av fullständiga IMS-metadata
FältBeskrivning
Allmänna metadata
Allmän identifierareEn unik etikett för objektet.
Allmän titelTiteln på objektet.
Allmän katalogEn bibliotekskatalogtyp där alla objekt katalogiseras.
Allmän postKatalognumret för det specifika objektet.
Allmänt språkSpråket för objektet.
Allmän beskrivningEn allmän beskrivning av objektet.
Allmänt nyckelordBeskrivningen av objektet i förhållande till dess angivna syfte.
Allmänt täckningsområdeObjektets historiska kontext.
Allmän strukturObjektets struktur.
Allmän sammanlagd nivåResursens funktionella storlek. Välj ett värde mellan 1–4 i listan.
Livscykel
LivscykelversionObjektets version.
LivscykelstatusObjektets redigeringstillstånd.
LivscykelrollBidragstyp.
LivscykelsenhetObjektets berörda enhet(er). Bland exemplen finns författare, förlag eller universitetsinstitution.
LivscykeldatumDatum för bidrag till livscykel.
Metadata
Identifierare för metadataEtt unikt metadatanamn.
Katalog för metadataKällan till ett efterföljande strängvärde.
Inmatning för metadataEn funktion hos beskrivningen snarare än hos resursen.
Roll för metadataBidragstyp.
Enhet för metadataBerörd(a) enhet(er), den mest relevanta först.
Datum för metadataBidragsdatum.
MetadataschemaStrukturen på metadata, inklusive version.
Språk för metadataSpråket för objektet.
Teknisk
Tekniskt formatObjektets tekniska data. Bland exemplen finns PDF, databasfil eller Word-dokument.
Teknisk storlekObjektets storlek i byte. Endast siffrorna 0–9 kan anges. Lägg märke till att enheten är byte, inte MB, GB m.m.
Teknisk platsObjektets plats i Content Collection.
Teknisk typTyp av krav.
Tekniskt namnNamn på det obligatoriska objektet.
Lägsta tekniska versionDen lägsta versionen av det obligatoriska objektet.
Högsta tekniska versionDen högsta versionen av det obligatoriska objektet.
Anmärkningar om teknisk installationBeskrivning av hur man installerar objektet.
Övriga tekniska plattformskravEventuella specialbehov för att komma åt objektet. Till exempel behövs Adobe Reader för att kunna öppna PDF filer.
Teknisk varaktighetDen tid i sekunder det tar att spela upp ett sammanhängande objekt i avsedd hastighet.
Utbildande
Utbildningens interaktivitetstypDen interaktivitetstyp som stöds av objektet.
Utbildningens läranderesurstypDen särskilda resurstypen, den mest dominanta typen, först.
Utbildningens interaktivitetsgradInteraktivitetsnivån mellan en slutanvändare och lärobjektet.
Utbildningens semantiska densitetSubjektivt mått på lärobjektets användbarhet jämfört med dess storlek eller varaktighet.
Utbildningens tänkta användarrollObjektets användartyp. Bland exemplen finns lärare, deltagare och bibliotekarie.
UtbildningskontextDen typiska lärmiljön där man avser att lärobjektet ska användas. Det kan till exempel vara utbildning för barn i låg- och mellanstadiet, utbildning för barn i högstadiet och gymnasiet, högre utbildning, universitetsstudier på grundläggande nivå, universitetsstudier på avancerad nivå, doktorandstudier, studier på grundläggande nivå på tekniska högskolor, studier på avancerad nivå på tekniska högskolor, yrkesutbildning, fortbildning eller vidareutbildning.
Utbildningens typiska åldersintervallÅldersintervallet för de avsedda användarna.
UtbildningssvårighetAnge svårighetsgraden för objektet.
Utbildningens typiska inlärningstidDen ungefärliga tid det tar att arbeta med resursen eller brukar att ta.
UtbildningsbeskrivningKommentarer om hur lärobjektet ska användas.
UtbildningsspråkAnvändarens naturliga språk.
Rättigheter
Kostnad för rättigheterOm man behöver betala för att använda objektet.
Rättigheter, copyright och övriga restriktionerOm upphovsrätt eller andra begränsningar är tillämpliga.
Beskrivning av rättigheterKommentarer om resursens användningsvillkor.
Relation
RelationstypKaraktären på förhållandet mellan objektet som beskrivs och objektet som identifieras av Resurs (7.2).
RelationsidentifierareDen unika identifieraren för det andra objektet.
RelationsbeskrivningObjektets funktioner i förhållande till andra objekt i Content Collection.
RelationskatalogKällan till följande strängvärde.
RelationsinmatningDet faktiska värdet.
Anteckning
AnteckningspersonAnvändaren som kommenterar ett objekt.
AnteckningsdatumDatumet då kommentarer gjordes på objektet.
AnteckningsbeskrivningKommentarer på objektets utbildningsvärde.
Klassifikation
KlassifikationssyfteBeskrivning av objektets egenskaper med hjälp av klassificeringsinmatningar.
KlassifikationskällaDen specifika klassificeringen.
KlassifikationstaxonKlassifikationsinmatningen för ett objekt. En sorterad lista över taxa bildar en taxonomisk sökväg.
Klassifikations-IDTaxonens identifierare i ett taxonomiskt system.
KlassifikationsinmatningTaxonens namn eller etikett (annat än identifieraren).
KlassifikationsbeskrivningEn textbeskrivning av lärobjektet i förhållande till dess angivna syfte.
KlassifikationsnyckelordNyckelordsbeskrivningen av lärobjektet i förhållande till dess angivna syfte.
ResurstypVilken typ av resurs det är, till exempel övning, simulering, frågeformulär, diagram, bild, graf, index, diabild, tabell, berättande text, prov, experiment, problemformulering eller självutvärdering.

Dublin Core-metadata

Här kan du skriva in metadata enligt metadatastandarden Dublin Core.

Beskrivning av Dublin Core-metadata
FältBeskrivning
Dublin Core-metadata
RubrikNamnet på objektet. Det innebär inte att filnamnet ändras.
SkaparePersonen eller organisationen som skapade objektet.
ÄmneÄmnet i objektet.
BeskrivningEn beskrivning av objektet.
UtgivareNamnet på personen eller organisationen som publicerat objektet.
MedskapareNamnen på de som har bidragit till materialet i objektet.
DatumDatumet då objektet skapades.
typKategori eller genre för objektet.
FormatMedietypen eller storlek och längd på materialet. Detta kan användas för att identifiera vilken programvara eller maskinvara som behövs för att använda resursen.
IdentifierareEn unik referens för objektet, till exempel numret det är kopplat till i ett identifieringssystem.
KällaNamnet på resursen som objektet kommer från.
SpråkSpråket för objektet.
RelationEn referens till en källa som är relaterad till objektet.
TäckningsområdeObjektets plats och datumintervall.
RättigheterInformation om immateriella rättigheter och copyright.

Dynamiska metadata

Lärare kan lägga till metadata för ett Content Collection-objekt när de lägger till objektet i en kurs. Lärare kan skriva över dessa metadata eller bibehålla en koppling till Content Collection så att metadata uppdateras i kursen när de uppdateras i Content Collection.

Beskrivning av dynamiska metadata
MetadataBeskrivning
KryssrutaMarkera kryssrutan för att markera alla tillgängliga attribut för den här metadatatypen.
MetadataväljareKlicka på plustecknet för att expandera listan och välj önskade metadataattribut. Klicka på minustecknet när du vill minimera listan igen.

Välj bland följande alternativ:

Metadataattribut
AlternativBeskrivning
VärdenOm du markerar kryssrutan Håll dessa värden synkroniserade bibehålls en dynamisk länk mellan materialet i Content Collection och kursen.

Om det här alternativet inte markeras kopieras bara metadata till kursen. Ändringar som görs i ett objekts metadata visas inte i kursen och vice versa.

FormatVälj mellan ett tabellformat och ett kondenserat format för metadata. I fältet Formatexempel kan du se hur varje alternativ ser ut.