Kopiera och flytta innehåll

När du kopierar en fil eller en mapp skapas en precis likadan fil eller mapp. Du kan kopiera en fil eller mapp till samma plats, men då ändras fil- eller mappnamnet så att det står ”Kopia av” före det befintliga namnet. Om du kopierar filen eller mappen till ett nytt ställe behåller filen eller mappen sitt namn. Om namnet på den kopierade filen eller mappen är detsamma som namnet på en fil eller mapp på målplatsen får du uppmaning om att bekräfta en överskrivning.

Du kan markera flera filer och mappar som ska kopieras samtidigt, så det är enkelt att få samma material i flera olika mappar.

När du flyttar mappar och filer hamnar mapparna och filerna på en ny plats. Du kan välja flera objekt och mappar och flytta stora innehållsbatcher till nya platser.


Behörigheter

För att få kopiera en fil måste du ha läs- och skrivbehörighet till filen och till mappen du flyttar den till. För att få flytta en fil måste du ha läs-, skriv- och borttagningsbehörighet till den fil och de mappar som du flyttar filen till och från.


Kopiera filer och mappar

 1. Gå till den mapp i Content Collection som innehåller den fil eller mapp som du vill kopiera.
 2. Markera kryssrutan bredvid filen eller mappen och klicka på Kopiera. Alternativet Kopiera finns även i filens eller mappens meny.
 3. Ange sökvägen till målmappen eller klicka på Bläddra och leta fram och markera målmappen.
 4. Markera kryssrutan om du vill att de filer eller mappar i målmappen som har samma namn som de du kopierar till målmappen ska ersättas med de du kopierar.
 5. Klicka på Skicka.

Flytta filer och mappar

 1. Gå till den mapp i Content Collection som innehåller den fil eller mapp som du vill flytta.
 2. Markera kryssrutan bredvid filen eller mappen och klicka på Flytta. Alternativet Flytta finns även i filens eller mappens meny.
 3. Ange sökvägen till målmappen eller klicka på Bläddra och leta fram och markera målmappen.
 4. Markera kryssrutan om du vill att de filer eller mappar i målmappen som har samma namn som de du kopierar till målmappen ska ersättas med de du kopierar.
 5. Klicka på Skicka.

Unique ID tool

In previous releases of Learn, external links to the Content Collection files and folders were stored as absolute paths in the database. The problem was that every time these files or folders were moved, the link would break and prevent the user from finding the item.

The Unique ID tool prevents links from breaking when items are moved in the Content Collection. Each item is given a unique ID that never changes, even if the item is moved within the Content Collection. By having a link that refers to the item's ID instead of absolute path, links don't break when the items moves.

This tool can be run more than once in case problems occur.

The system can generate a log file with this tool that shows broken links that could not be reconciled with a Content Collection item.

Use the UniqueID the tool with a log file

 1. From the command line, execute the following command to run the tool and generate a log file: updatecspathtoxythosid > path/filename.txt

  Path is the folder where the log file should be placed, and filename should be the name of the log file.

 2. Press Enter.