Blackboard Achieve är endast tillgängligt för kunder med Blackboard Achieve-licens.

Blackboard Achieve gör det möjligt för lärosätets akademiska ledare att informera om strategi och policy i nätbaserat lärande genom att samla in användbara insikter om deltagarengagemang, undervisningsmetoder och deltagarnas prestationer på avdelnings- och lärosätesnivå, och belyser även de faktorer som påverkar akademiska prestationer.

Blackboard Achieve hjälper dig att identifiera de faktorer för deltagarengagemang som du bör ha koll på och tillhandahåller insikter om dessa så att du vet vad som fungerar och inte på avdelnings-, program-, termin-,  kurs- och deltagarnivå. 

Blackboard Achieve-rapporter

Navigera i rapporter

Rapporterna börjar med flikar som representerar olika dataparametrar i rapporten. Till exempel inkluderar rapporten om aktivitet och närvaro vid undervisning flikarna KlasstorlekKursåtkomstBedömning och utvärdering och så vidare. 

Du kan använda filtren som finns på varje flik för att avgränsa rapporten. Efter dessa filter kommer datavisualiseringarna i form av kort, diagram och/eller tabeller.

Filter

Varje flik i rapporten har filter som begränsar data för mer specifika resultat efter lärosäteshierarki, noder, terminer, datumintervall och kursinformation. Rapporten visar som standard alla data för lärosätesdatauppsättningen.

 • Lärosäteshierarkinod: Så som konfigurerats i din lärosäteshierarki i Blackboard Learn. Endast noder med minst en kurs kopplad till dem visas i den här listan. Varje nivå i hierarkin separeras med ”II” mellan dem. 
 • Kurstermin: Så som konfigurerats i ditt LMS. Endast terminer med minst en kurs kopplad till dem visas i den här listan. Kurser som inte är kopplade till någon termin grupperas under alternativet "Ingen termin".
 • Datumfiltertyp: Välj mellan datumet då kursen startar eller skapades.
 • Kursnamn: Så som konfigurerats i ditt LMS. Du kan välja fler än en.
 • Kurs-ID: Så som konfigurerats i ditt LMS. Du kan välja mer än en.
 • Typ av kursperiod: Så som konfigurerats i ditt LMS. Välj mellan en fast eller kontinuerlig tidsperiod. Kurser med ett slutdatum har fast tidsperiod.
 • Kursroll: Kursrollerna är baserade på Blackboard Learn-roller. För närvarande är den enda tillgängliga rollen ”I”, som inkluderar lärare, handledare, bedömare och lärarassistenter.

  Filtret för kursroll visas endast i rapporten om undervisningsmetoder.

Filter för lägsta godkända resultat

Använd skjutreglaget eller skriv in det lägsta resultatet elever måste få för att få godkänt i en kurs inom en viss avdelning eller lärosätesnivå. Klicka på och flytta punkten på skjutreglaget. Eller klicka på det numeriska resultatet för att redigera det.

Filtret Lägsta godkända resultat visas endast i rapporten om deltagarengagemang och prestation.

Minimera filtren

Efter att du har använt filter för att begränsa data kan du minimera dem för att se alla data samtidigt. Klicka på sidhuvudet Kontroller för att minimera och expandera kontrollerna.

Screenshot close filter section option

Återställ, uppdatera och visa relevanta värden

Håll pekaren över eller välj ett filter för att se en meny med fler alternativ. Öppna menyn för att få tillgång till dessa alternativ: 

 • Återställa: Återställ filtervärdet till standardalternativet. 
 • Uppdatera: Uppdatera data i korten och de visuella hjälpmedlen. Data för Blackboard Achieve uppdateras varje natt. Dina data ändras inte om du väljer det här alternativet.
 • Visar endast relevanta värden: Visa de andra filtren som definierar vilka alternativ som visas i det aktuella filtret. Om till exempel filtret Kursnamn baseras på filtret Kurstermin visas endast höstkurser i listan om du filtrerat för höstterminen.
Screenshot of the more options menu for reset, refresh and showing only relevant values

Maximera kortet eller det visuella hjälpmedlet och exportera till CSV

Du kan zooma in och exportera alla kort och visuella hjälpmedel i rapporten. Klicka på kortet eller visuella hjälpmedel för att visa menyn med följande alternativ: 

 • Visa/dölj: Visa eller dölj menyn.
 • Maximera: Gör att kortet eller det visuella hjälpmedlet tar upp hela skärmen.
 • Menyalternativ: Öppna alternativet för att exportera kortet eller det visuella hjälpmedlet som en CSV-fil. Använd det här alternativet för att visa visuella hjälpmedel i tabellformat.
Screenshot of more options, export to CSV

Histogram

Håll pekaren över en stapel i histogrammet för mer information.

De första två siffrorna i informationen visar elementintervallet som representeras på Y-axeln, med beteckningar för intervall. Det här intervallet börjar med den första siffran och fortsätter upp till, men inkluderar inte, den andra siffran. Till exempel innebär [30, 35) att stapelintervallet omfattar 30, 31, 32, 33 och 34. Stapeln innehåller inte 35. 

Siffran Antal i informationen är det totala antalet poster som inkluderas i stapeln. 

Information om ringdiagram

Håll pekaren över ett objekt i ringdiagrammet för att göra informationen tydligare.

Screenshot of Donut Chart with active students count in number and percentages

Punktdiagram

Punktdiagrammet visar förhållandet, eller sambandet, mellan två variabler. Punktens placering visar var variablerna korsas och sambandet mellan dem. Om punkterna samlas i ett band från vänster nederkant till höger överkant är sambandet positiv. Om punkterna samlas i ett band från vänster överkant till höger nederkant är sambandet negativ.

Håll pekaren över en punkt i ett punktdiagram för att se värdet för den enskilda datapunkten.

Screenshot of scatter plot graph

Tabeller

Klicka på en rubrik till en tabellkolumn för att sortera informationen efter den kolumnen.