Rapporten om socialt engagemang och samarbete hjälper dig att förstå och besvara: 

 • Interaktioner med inlärningsverktyg
  • Hur stor andel av deltagarna interagerar med inlärningsverktyg?
  • Vad är deltagarfördelningen per inlärningsverktyg?

  • Hur står sig lärosäteshierarkinoder vad gäller deltagares engagemang med inlärningsverktyg?

  • Hur ser deltagarnas interaktioner i inlärningsverktyg ut per kurs?

  • Vad är nivån på engagemang med inlärningsverktyg per deltagare?

 • Engagemang i virtuella klassrum

  • ​​​Hur stor andel av deltagarna deltar i Collaborate-sessioner?

  • Hur stor är deltagarfördelningen efter deltagande i Collaborate-sessioner?

  • Hur stort är deltagardeltagandet i Collaborate-sessioner per kurs?

  • Vad är deltagandenivån i Collaborate-sessioner per deltagare?

 

Datakälla: Blackboard Learn, Class Collaborate. 


Använd Kontrollknappar 

Du kan använda avsnittet Kontrollknappar för att filtrera och förfina data som visas i varje rapportflik baserat på dina behov. Varje flik har en specifik uppsättning kontrollknappar eller filter som du kan använda. Du kan alltid gå tillbaka och återställa kontrollknapparna.  

Få en mer detaljerad beskrivning av varje kontrollknapp i avsnittet ordlistans kontrollknappar för Anthology Illuminate Reporting


Interaktioner med inlärningsverktyg

Hur stor andel av deltagarna interagerar med inlärningsverktyg?

Ringdiagrammet visar antalet inskrivna deltagare som är inaktiva, har interagerat och har bidragit till inlärningsverktyg.

Tänk på:

 • Inaktiva är inskrivna deltagare som inte har interagerat med eller bidragit till inlärningsverktyg.
 • Interagerat är inskrivna deltagare som har granskat inlärningsverktyg men inte bidragit till dem.
 • Bidragit är inskrivna deltagare som granskat och deltagit i inlärningsverktyg. De har till exempel läst i ett forum och publicerat ett inlägg.

Ytterligare filteralternativ:

Vilket mått på engagemang vill du visa?

Förfina din datauppsättning efter den typ av mått på deltagarinskrivningar med inlärningsverktyg du föredrar.

 • Totalt antal interaktioner
 • Genomsnittligt antal interaktioner per vecka (median)
 • Totalt antal bidrag
 • Genomsnittligt antal bidrag per vecka (median) 

Vad är den lägsta, högsta och genomsnittliga engagemangsnivån för inlärningsverktyg?

Tänk på: 

 • Genomsnittet beräknas som medianvärdet. Medianvärdet är det mittersta värdet när en datauppsättning sorteras från lägsta till högsta siffran.
 • I beräkningarna för lägsta, högsta och genomsnitt ingår datapunkter som skiljer sig avsevärt från andra observationer. 
 • Beräkningarna för minimum, maximum och genomsnitt baseras på det mått på engagemang som du har valt i det extra filteralternativet Vilket mått på engagemang vill du visa?

Hur ser deltagarfördelningen efter interaktioner i inlärningsverktyg ut?

Stapeldiagrammet visar antalet inskrivna deltagare grupperat efter intervall avseende interaktioner i inlärningsverktygen inom de filter som du har valt.

Tänk på: 

 • Engagemanget baseras på det mått på engagemang som du har valt i det extra filteralternativet Vilket mått på engagemang vill du visa?

Hur ser interaktionerna ut per inlärningsverktyg?

Tabellen visar hur inskrivna deltagare interagerar med olika inlärningsverktyg inom de filter som du har valt.

Tänk på: 

 • Det här måttet räknar endast aktiva inskrivna deltagare.
 • Engagemanget baseras på det mått på engagemang som du har valt i det extra filteralternativet Vilket mått på engagemang vill du visa?

Hur står sig lärosäteshierarkinoder vad gäller deltagares interaktioner i inlärningsverktyg?

Det här staplade stapeldiagrammet visar hur inskrivna deltagare interagerar med inlärningsverktyg i vart och ett av de underordnade objekten till den lärosäteshierarkinod som du har valt.

Tänk på: 

 • Engagemanget baseras på det mått på engagemang som du har valt i det extra filteralternativet Vilket mått på engagemang vill du visa?

Hur ser deltagarnas interaktioner i inlärningsverktyg ut per kurs?

Tabellen visar hur deltagare interagerar med inlärningsverktyg i varje kurs inom de filter som du har valt.

Tänk på: 

Hur ser engagemangsnivån för inlärningsverktyg ut per deltagare?

Tabellen visar hur varje inskriven deltagare interagerar med olika inlärningsverktyg inom de filter som du har valt.

Tänk på:


Engagemang i virtuella klassrum

Hur stor andel av deltagarna deltar i Collaborate-sessioner?

Ringdiagrammet visar antalet inskrivna deltagare som har deltagit i och inte har deltagit i synkrona Collaborate-sessioner inom de filter som du har valt.

Tänk på:

 • Inaktiva är inskrivna deltagare som inte har deltagit i en session.
 • Aktiva är inskrivna deltagare som har deltagit i en session.

Vad är den lägsta, högsta och genomsnittliga engagemangsnivån för inlärningsverktyg?

Tänk på: 

 • Genomsnittet beräknas som medianvärdet. Medianvärdet är det mittersta värdet när en datauppsättning sorteras från lägsta till högsta siffran.
 • I beräkningarna för lägsta, högsta och genomsnitt ingår datapunkter som skiljer sig avsevärt från andra observationer. 

Hur stor är deltagarfördelningen efter deltagande i Collaborate-sessioner?

Det här staplade stapeldiagrammet visar antalet inskrivna deltagare grupperat efter procentsatsintervall avseende antalet gånger inskrivna deltagare deltagit i synkrona kurssessioner i Collaborate inom de underordnade objekten till den lärosäteshierarkinod som du har valt.

Tänk på:

 • Måttet baseras på totalt antal timmar per kurs för sessioner där både deltagare och lärare närvarade.

Hur stort är deltagardeltagandet i Collaborate-sessioner per kurs?

Tabellen visar hur deltagare deltar i Collaborate-sessioner i varje kurs inom de filter som du har valt.

Tänk på:

Vad är deltagandenivån i Collaborate-sessioner per deltagare?

Tabellen visar hur mycket varje deltagare deltar i Collaborate-sessioner inom de filter som du har valt.

Tänk på: