En kort ordlista med begrepp som förekommer i Anthology Illuminate Reporting. 

Kontroller 

 • Kontrollknappar: avsnitt med filtreringsalternativ inom varje rapportflik. 
 • Genomsnitt av alla resultat: summan av resultaten delat med hur många resultat som summerades.
 • Kurstermin: början och slutet av en studieperiod. Du kan välja flera alternativ. Rapportfliken visar endast data från kurser som är tillgängliga under den specifika kursterminen eller valda terminer. 
 • Typ av kursperiod: kurser kan ha olika typer av kursperioder. En kontinuerlig kurs varken startar eller slutar. En fast kurs har fasta kalenderdatum för terminens start och slut.  
 • Kursobjektstyp: material som läggs till i en kurs kan vara i flera format. Till exempel inlärningsmodul, SCORM-paket (Sharable Content Objective Reference Model), test, uppgift, diskussion, loggbok, fil, undervisningsverktyg och innehållsmarknad, länk, dokument, mapp.
 • Kursens gruppverktyg: kursinnehåll grupperat som Utvärderingar, Innehåll eller Verktyg. 
 • Kursroll: lärare är användare i en kurs med kursrollen lärare, lärarassistent, bedömare eller kontaktperson, som har registrerat aktivitet i kursen. 
 • Datumfiltertyp: kurser kan filtreras efter det datum de skapades eller det datum som de är inställda att börja på.  
 • Datumintervall – från, till: begränsa data på en rapportflik till en specifik datumgrupp. Ställ in datumgruppen från ett startdatum till ett slutdatum. 
 • Exkludera inskrivningar utan aktivitet efter X dagar: ta bort användare som är inskrivna på kurser med deltagarroller som inte har registrerat någon aktivitet efter det antal dagar som valts.  
 • Förväntad bedömningstid (dagar): antal dagar då en lärare förväntas returnera ett resultat för deltagarnas inlämningar. 
 • Exkludera sessioner utanför kursen: en Class Collaborate-session som inte skapas under en kurs. 
 • Exkludera sessioner med en deltagare: sessioner med en deltagare representerar inte synkron inlärning eller socialt samspel.  
 • Händelsetyp: räknar kursåtkomst, objektåtkomst, total åtkomst, inloggning, utloggning, sessionsfortsättning, gjorda inlämningar och Ultra-interaktioner (klick). 
 • Slutresultat: resultat kategoriserat som Slutresultat.   
 • Beräkning av resultat: Typ av formel för att visa eller tilldela resultat baserat på andra bedömda objekt. Du kan välja endast slutresultat, ett genomsnitt av alla resultat eller automatiskt. Automatiskt använder slutresultat i de fall de finns och genomsnittet för alla resultat där slutresultat inte finns.
 • Resultatgräns: det lägsta resultat som krävs för ett visst resultat. Deltagare med ett resultat på 70 % eller högre blir till exempel godkända. Deltagare med ett resultat under 70 % blir underkända. I det här exemplet är 70 % en resultatgräns.
 • Inkludera otillgängliga inskrivningar: räknar med deltagarinskrivningar som inte är tillgängliga, aktiverade eller är borttagna. 
 • Inkludera endast resultat som är en del av slutresultatet: filtrera efter endast de resultat som bidrog till slutresultatet.
 • Lärosäteshierarki – nivå 1, 2, 3 och 4+: definiera upp till vilken nivå av ditt lärosätes ramverk inom Blackboard Learn som data ska filtreras efter. Till exempel av skolor, institutioner, akademiska program eller specifika kurser. 
 • Viktig användningsmetrik: mäter totalt antal interaktioner, tid som använts för verktyg, antal användare, antal verktyg, kursantal eller verktygsåtkomst.&
 • Visa aktivitet inom: Då kan du välja att se all deltagaraktivitet, aktivitet inom ett specifikt dataintervall som du kan ställa in, aktiviteten inom aktuella terminer eller under de senaste 3 veckorna. 
 • Visa kurser inom termin(er): här kan du välja specifika terminer som är kopplade till en specifik kurs. 
 • Visa verktygsjämförelse mellan: gör det möjligt för dig att välja vad du vill jämföra, oavsett som det är  terminer, kvartal eller år.
 • Aktivitetstyp för kursdeltagare: ange om du vill inkludera deltagaraktivitet baserat på deltagarnas senaste datum för kursåtkomst eller senaste deltagandedata för kurs. 

 


A

 • Aktiv användare:  en användare med minst en session i lärplattformen (LMS) inom det valda tidsintervallet. 
 • Aktiva inskrivna deltagare: användare som är inskrivna på en kurs med deltagarroll i Blackboard Learn och som har öppnat och registrerat aktivitet i kursen. Deltagare som hoppade av kursen efter en aktivitetsdag ingår. 
 • Aktiva inskrivna lärare: användare som är inskrivna på en kurs med en lärarroll i Blackboard Learn och som har åtkomst till och registrerat aktivitet i kursen. 
 • Aktiv kurs: en kurs som har minst en användaraktivitetspost inom det valda tidsintervallet. 
 • Alternativa format: är alla de olika format som Anthology Ally skapar från det ursprungliga kursinnehållsmaterialet inom LMS, vilket gör innehållet tillgängligt för både deltagare och lärare. Några av de alternativa formaten: elektronisk punktskrift, ljud (mp3), PDF, HTML, ePub, översatt version och BeeLine Reader. 
 • Tillgänglig kurs: En kurs måste göras tillgänglig innan deltagarna som är inskrivna i kursen kan se eller komma åt kursen och tillhörande innehåll. 
 • Tillgängliga kursdagar: antalet dagar en kurs har varit tillgängligt för deltagare. 
 • Utvärdering: utvärderingsobjekt som används i en kurs, inklusive uppgifter, prov och enkäter. 

B


C

 • Klasstorlek: antalet inskrivna deltagare delat med antalet personer med lärarroll i kursen.
 • Kursantal: antal kurser.
 • Kursens varaktighet: tiden mellan en kurs start- och slutdatum. 
 • Aktuellt slutresultat: mäter den normaliserade (%) resultatpoängen för en deltagare i en kurs. En deltagare med ett totalt resultat på 15 av 20 poäng i en kurs skulle till exempel ha ett normaliserat resultat på 75 % och räknas in i 70–79 %-bandet. Det här måttet inkluderar endast kurser där något resultat har publicerats och räknar endast aktiva deltagare. 
  • För en avslutad kurs beräknas det aktuella slutresultatet med det resultat som rapporterats i kolumnen för externt resultat i Blackboard Learn. 
  • För oavslutade kurser beräknas aktuellt slutresultat med aktuellt resultat och information om de återstående utvärderingarna för att skapa ett uppskattat resultat. Uppskattade poäng utgår från samma prestationstakt som för slutförda utvärderingar. 
 • Kursens innehållsobjekt: allt undervisningsmaterial eller studieresurser. Innehållsobjekt innefattar undervisningskursobjekt som används i en kurs, inklusive kursplan, filbilagor, lärmoduler, SCORM-paket och länkar till innehåll och verktyg från tredje part. 
 • Jämförande datumintervall: är den period du vill jämföra det primära datumintervallet med. 
 • Bidrag: är den mest dynamiska aktiviteten som utförs i kursen. De utgörs av kommentarer på diskussioner, bloggar och loggböcker samt inlämnade enkäter, prov och uppgifter. 
 • Kursrum: en öppen session för bara din kurs.
 • Kursverktyg: kursverktygsobjekt som används i en kurs, inklusive kursanslag, diskussionsforum, wiki-sidor, bloggar och loggböcker. 

D


E

 • Engagemang: kan mätas utifrån tid som lagts på kursen, antalet objektåtkomster, interaktioner och/eller bidrag som gjorts i kursinnehållet. 

F

 • Mappdjup:  refererar till nivåerna av kursinnehåll i mappar i Blackboard Learn och hur djupt deltagarna måste gå för att komma åt specifika objekt i en kurs.
 • Frekvens för deltagaråtkomst: mäter procentandelen tillgängliga dagar som en deltagare besöker en kurs. Det här måttet räknar endast aktiva deltagare. Om kursen har avslutats baseras procentsatsen på kursens totala dagar från början till slut. Om kursen pågår baseras procentsatsen på antalet dagar som kursen har varit tillgänglig hittills. 

G

 • Bedömda och ej bedömda inskrivningar: räkna antalet aktiva deltagarinskrivningar med bedömda och ej bedömda objekt i en kurs.
 • Resultatfördelning: visar hur resultat spritts i en kurs. En lägre procentsats för resultatfördelning innebär att fler deltagare har liknande resultat. Resultatfördelning beräknas som skillnaden mellan de övre 75 procenten och de lägre 25 procenten i en uppsättning resultat (kvartilavstånd).
 • Resultatgräns: det lägsta resultat som krävs för ett visst resultat. Deltagare med ett resultat på 70 % eller högre blir till exempel godkända. Deltagare med ett resultat under 70 % blir underkända. I det här exemplet är 70 % en resultatgräns.

H


I

 • Inaktiva deltagarinskrivningar: deltagare som är inskrivna på en kurs och inte har någon aktivitet under kursperioden. 
 • Inuti bedömningstiden: när en lärare returnerar ett resultat före eller på den förväntade bedömningstiden (dagar) som valts i Kontroller. 
 • Interaktioner:  är den minsta aktiviteten som görs på kursen. De mäter åtkomst, klick, visningar eller nedladdning av objekt. 
 • Lärarinskrivningar: användare som ingår i en kurslista under en lärarroll. 
 • Frekvens av kursåtkomst för lärare: procentandelen tillgängliga kursdagar som en eller flera lärare besöker en kurs.  Om kursen har avslutats baseras procentsatsen på kursens totala dagar från start till slut.  Om kursen pågår baseras procentsatsen på antalet dagar som kursen varit tillgänglig hittills.  Om en kurs har flera lärare kommer den här mätningen ta hänsyn till data för alla lärare som är inskrivna i den kursen.
 • Förhållandet mellan lärarens och deltagarnas engagemang per åtkomst: är ett mått på den genomsnittliga tiden, i timmar, som lärare tillbringar i en kurs delat på den genomsnittliga tiden, i timmar, som deltagare tillbringar i en kurs. 
 • Förhållandet mellan lärares och deltagares interaktioner med inlärningsverktyg:  mäts som genomsnittligt lärarbidrag delat på genomsnittligt deltagarbidrag. 
 • Lärares engagemang i virtuella klassrum:  mäts som tiden i timmar som inskrivna lärare tillbringar i Collaborate-sessioner.

J


K


L

 • Senaste åtkomstdatum för kurs: baseras på det datum som användaren senast anslöt till kursen. 
 • Senaste datum för kursdeltagande: baseras på deltagarnas totala aktivitet inom kursen. Den mäter den tid som en deltagare arbetar med kursen genom att använda data genererade från ”klickningar”. Deltagare antas arbeta med kursen från och med det klockslag som de klickar på något i kursen tills de klickar på något utanför kursen eller loggar ut. Om en inloggningssession går ut räknas bara tiden fram till sista gången deltagaren klickade i kursen. Tiden mellan den sista klickningen i kursen och timeout räknas inte. 
 • Sena utvärderingar: utvärderingar som slutförts efter inlämningsdagen. 
 • Undervisningsanpassningar: anpassningar är undantag som anges i Blackboard Learn. De gör det möjligt för lärare att markera vissa deltagare som undantagna från högtrycksaspekter av en kurs, till exempel inlämningsdatum eller tidsgränser.  
 • Inlärningsverktyg: alla verktyg som finns i LMS, från inbyggda verktyg som diskussioner, uppgifter osv. till pluginprogram från tredje part och LTI. 

M


N


O

 • Utanför bedömningstiden: när en lärare returnerar ett resultat efter den förväntade bedömningstiden (dagar) som valts i Kontroller. 
 • Utvärderingar inlämnade i tid: utvärderingar som slutförts på eller före inlämningsdagen. 
 • Försenade utvärderingar: utvärderingar som inte slutförts. Inlämningsdagen har passerat.

P

 • Tidigare aktiva deltagare: deltagare med registrerad kursaktivitet för 8 dagar sedan eller mer.   
 • Primärt datumintervall: den period du vill ställa in som grunddatum. 

Q


R

 • Nyligen aktiva deltagare: deltagare med registrerad kursaktivitet de senaste 7 dagarna. 

S

 • SCORM-paket: SCO (Shareable Content Object, delbara innehållsobjekt) är en typ av webbaserat lärinnehåll som du kan använda i din kurs. Dessa SCO:er samlas i en komprimerad zip-fil som kallas innehållspaket. Zip-filen kan extraheras och spelas upp via en innehållsspelare. Vanligtvis erhåller du individuella komponenter eller hela paket från lärosäten, förlag, privata företag eller andra källor. 
  • Ditt lärosäte bestämmer om SCORM-motorn ska vara tillgänglig. Om SCORM-motorn B2 har aktiverats av ditt lärosäte blir den standardinnehållsspelare för alla nyuppladdade innehållspaket, samt för alla befintliga innehållspaket som laddas upp igen. 
 • Deltagarinskrivningar: användare som ingår i en kurslista under en deltagarroll.
 • Deltagares deltagande i Collaborate: procentandelen tid då inskrivna deltagare deltar i synkrona kurssessioner i Collaborate. Måttet baseras på totalt antal timmar per kurs för sessioner där både deltagare och lärare närvarade. Det här måttet räknar endast aktiva deltagare. Om du inte använder Collaborate visas inga data.
 • Synkron session: en Class Collaborate-session där både deltagare och lärare är närvarande. 
 • Inlämning: när en deltagare avslutar en uppgift och väljer Skicka in.

T

 • Verktygsanpassning: avser användningen av verktyget eller verktygen. Användningen kan mätas utifrån antal verktygsåtkomster, antal användare, totalt antal interaktioner eller bidrag, tid som spenderats på verktyg, antal verktyg i en kurs och antalet kurser som använder ett verktyg. 

U

 • Unik användare/deltagare: varje användare eller deltagare har ett distinkt ID för att säkerställa att samma användare inte beaktas två gånger om de till exempel ansluter till samma session två gånger. 
 • Unik deltagare: varje deltagare har ett distinkt ID för att se till att samma användare inte beaktas två gånger.
 • Kommande utvärderingar: utvärderingar som ännu inte slutförts. Inlämningsdagen ligger i framtiden. 

V


W


X


Y


Z