Du kan se hur det står till med tillgängligheten i det digitala kursinnehållet på institutionen uppdelat per kurs eller termin. I den här tabellen visas alla kurser på lärosätet med tillgänglighetsproblem.

Borttagna kurser inkluderas inte.

För varje kurs står kurs-id och namnet på kursen, antalet deltagare som är inskrivna och som påverkas av problem i kursen, antalet objekt i kursen som det finns problem i och tillgänglighetspoängen för kursen.

Du kan söka efter en specifik kurs eller välja terminsmenyn om du vill se uppgifter för en annan termin.

Du kan exportera kursrapporterna eller klicka på en kurs för mer information.

Kursmallar i D2L Brightspace har kursrapporter. Kursmallar är inte kopplade till någon termin. Använd alternativet Andra kurser för att filtrera din sökning.


Rapport för enskild kurs

I rapporten för en enskild kurs kan du se hur många deltagare som är inskrivna på kursen, hur mycket material som skapats, den genomsnittliga tillgänglighetspoängen och tillgänglighetsproblemen i kursen.

Klicka på Exportera kurs om du vill ladda ner rapporten om den enskilda kursen. Klicka på ett objekt om du vill se objektet i fråga. Om du klickar på Gå till kurs kommer du till kursens startsida och kan förbättra tillgängligheten i objektet med hjälp av läraråterkopplingen i Ally.

Mer information om hur lärare kan förbättra filtillgängligheten


Total mängd skapat innehåll

I rapporten Total mängd skapat innehåll visas de olika materialtyperna i olika färger. Om du håller musen över en materialtyp visas hur många objekt av den typen som kursen innehåller och tillgänglighetspoängen för den typen.

Användare med skärmläsare kan flytta runt i materialcirkeln med tabbtangenten.


Sammantagna tillgänglighetspoäng

Här kan du se den sammantagna tillgänglighetspoängen före och efter det att kursmaterialet har förbättrats. 

Ju högre poäng, desto mer tillgängligt är materialet. Du kan gå igenom innehållet i rapporten för att se genomsnittspoängen för WYISYG-innehåll, filer och en total poäng för båda två.


Tillgänglighetsproblem

Här visas en lista över tillgänglighetsproblem som hittats i kursen. Problemen står i prioritetsordning från allvarliga till mindre allvarliga. De överst i listan bör åtgärdas först. Vilken prioritet ett problem får beror på hur många kursdeltagare det är som berörs, hur ofta problemet förekommer och tillgänglighetspoängen. Om du klickar på Allvarlig, Större eller Mindre sorteras problemen efter allvarlighetsgrad.

  • Allvarliga. Den här typen av problem utgör en stor tillgänglighetsrisk och måste åtgärdas.
  • Större. Den här typen av problem påverkar tillgängligheten och behöver åtgärdas, även om de inte är allvarliga.
  • Mindre. Överväg att åtgärda den här typen av problem för att få en högre tillgänglighetspoäng.

Du kan snabbt se grundläggande information om problemet.

  • Typ av material
  • Tillgänglighetsproblem
  • Allvarlighetsgrad
  • Antalet innehåll där problemet förekommer

Om du klickar på ett av problemen visas en fullständig beskrivning av problemet och i vilka objekt det förekommer. Du kan se hur många det är som är inskrivna på kursen och en lista över de objekt där tillgänglighetsproblemet förekommer.

Om du klickar på Tillbaka till kurs kommer du tillbaka till kursrapporten. Klicka på ett objekt om du vill se objektet i fråga. Om du klickar på Gå till kurs kommer du till kursens startsida och kan förbättra tillgängligheten i objektet med hjälp av läraråterkopplingen i Ally.

Mer information om hur lärare kan förbättra filtillgängligheten


Förbättra ett objekts tillgänglighet

Gå till lärosätesrapporten i ditt LMS. Leta reda på ett visst innehållsobjekt i en kurs med ett tillgänglighetsproblem i tabellen över tillgänglighetsproblem. Välj innehållsobjektets indikator för tillgänglighetspoäng för att öppna återkopplingspanelen.

Funktionen är inaktiv som standard. Skicka en begäran på Behind the Blackboard om att få den aktiverad. Funktionen är endast tillgänglig när du öppnar lärosätesrapporten via LMS:et och inte när du använder URL:en för direkt åtkomst.

Mer om poängen och att förbättra objektstillgänglighet