Ett Ally för inkluderande verksamhet
med Claire Gardner, University of Derby

Universitetskontext: ”Strategier för framgång”

University of Derby är ett TEF Gold University i centrala England med över 17 000 studenter registrerade på över 300 utbildningar. Som en del av vårt engagemang för studentframgång har vi gjort en fokuserad satsning för att se till att våra undervisningsupplevelser är inkluderande och rättvisa för alla våra studenter. Derbys initiativ för inkluderande lärande uppmärksammar våra studenters varierande behov och förutsättningar och strävar efter att erbjuda mer tillgängliga, stödjande miljöer där studenter kan ägna sig åt självständigt lärande både i och utanför klassrummet.

Learning space at Derby’s “The Learning Curve”
Learning space at Derby’s “The Learning Curve”

Mål för Ally: stötta inkluderande lärande

Baserat på sin strategi om teknikförbättrat lärande (Technology Enhanced Learning, TEL) lanserade Derby sina ”baslinjer för programmet om digital praxis” som ett ramverk för att jämföra övnings- och stödförbättringar av studenternas digitala läroupplevelse. Baslinjerna omfattar ett självgranskningsformulär som ifylls årligen av de programansvariga/programteamen för att bidra till att hålla koll på framsteg och implementera strategier för förbättring. Baslinjerna omfattar även ett avsnitt om inkludering, där föreläsare ombeds att dokumentera en konsekvent strategi för att skapa och kontrollera tillgängligheten hos sitt kursinnehåll.

Vi såg Ally som ett verktyg som kan bidra till vårt inkluderingsinitiativ

Med hjälp av Allys lärosätesrapport kunde vi lättare hålla koll på våra tillgänglighetsframsteg på kurs- och campusnivå. Vi lyckades exempelvis identifiera vissa positiva trender under de senaste åren, samt områden på campus där vi var framgångsrika, som våra onlineprogram som använde kursmallar som skapats av utbildningsutformare. Vi såg även Allys läraråterkoppling som ett intuitivt sätt för våra föreläsare att bli mer medvetna om tillgänglighetsproblem i sina kurser och att hjälpa dem att förbättra sitt innehåll. För att underlätta arbetet gick vårt team med lärandetekniker igenom Allys återkoppling så att vi skulle kunna bekanta oss med Allys funktioner som förberedelse för seminarier och frågor från föreläsare.

Implementeringsstrategi: kommunikation och seminarier

Efter att ha testat det i tio moduler gick vi vidare med att implementera Ally över hela universitetet, vilket tog ungefär två veckor att genomföra på vår plattform, inklusive både aktuella och tidigare program och moduler. Även om vi var lite oroliga för hur personalen skulle reagera på Allys indikatorer utarbetade vi en tydlig budskapsstrategi för att kontextualisera syftet och målet med Ally för våra föreläsare. Vi tillhandahöll en kontaktpunkt på kontoret för teknikförbättrat lärande åt dem och lade till hjälpvägledningar för Ally till vår handbok för digital praxis för att komplettera våra befintliga material om utformning av tillgängliga kurser.

I stället uppmuntrade vi dem att använda Allys återkoppling för att tänka på små förändringar de skulle kunna göra av sitt innehåll och att kontakta supporten för problem som de inte kunde lösa på egen hand.

I vår e-postkommunikation med föreläsarna underströk vi att Allys indikatorer enbart var synliga för dem och att Ally var ett verktyg för att hjälpa dem uppnå sina riktlinjer för inkluderande lärande. Vi anger hanterbara förväntningar för föreläsare i vår kommunikation genom att upplevt att seminariet ”Använda teknik för inkluderande lärande” hade ett högre deltagarantal, kanske eftersom det var mer bekant och knutet till campusets inkluderingsinitiativ.

Utvärdering och resultat: vi har förbättrat oss! 

På lanseringsdagen räknade vi med att telefonen skulle ringa oavbrutet med frågor, men vi fick bara ett enda samtal från en föreläsare. Även om våra meddelanden inte begärde att föreläsarna skulle vidta omedelbara åtgärder för att förbättra sitt kursinnehåll förbättrades vår sammantagna tillgänglighet med tre procent på bara två månader. Lanseringen av Ally har också gett upphov till fler samtal om utformning av inkluderande lärande, vilket uppvisas i det ökade deltagarantalet i vårt seminarium ”Använda teknik för inkluderande lärande”. 

Vi ser att Ally bidrar till att öka föreläsarnas medvetenhet om värdet av tillgängliga, alternativa format för studentframgång. Vi upplever också att Ally hjälper oss att mer exakt mäta våra framsteg vad gäller tillgängligt innehåll och ger insikter för vår tillgänglighetsstrategi för hela universitetet. Vi håller på att ta fram föreläsar- och studentenkäter för att få mer detaljerad återkoppling om tillgänglighet, deras användning av Ally och våra stödstrukturer. Vår största utmaning kommer att bestå i att hålla igång samtalet och skalanpassa vårt arbete i takt med att vi tar itu med mer komplexa problem rörande tillgänglighet och inkluderande lärande i den virtuella lärmiljön. 

Screen shot from “Inclusive Practice” support page
Screen shot from “Inclusive Practice” support page

Viktiga insikter: börja med medvetenhet 

Vi ser inkluderande utbildning som ett kulturskifte som börjar med att öka medvetenheten om de hinder som berövar studenter möjligheten till rättvisa, inkluderande lärandeupplevelser. Genom att låta Ally bli del av ett mer omfattande campusinitiativ om inkluderande lärande blev vi bättre på att förmedla syftet med och förväntningar om hur föreläsarna skulle använda Ally till dem. Detta bidrog till att minska deras oro, ge upphov till samtal och driva på en programbaserad strategi för förändring. 

Resurser

Läs mer om ”baslinjerna för programmet om digital praxis”, vilka tilldelades Blackboard Catalyst Award för Undervisning och lärande 2018: