Welkom bij Blackboard®

BELANGRIJK--LEES DIT AANDACHTIG. Als je een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte of daar de hoofdvestiging van jouw bedrijf hebt, vormen deze Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') een overeenkomst tussen jou en Blackboard International B.V., een besloten vennootschap onder Nederlands recht. In ieder ander geval vormen deze Voorwaarden een overeenkomst tussen jou en Blackboard Inc., een onderneming uit Delaware (VS). Verwijzingen naar "ons", "wij", "onze", en "Blackboard" betekenen hetzij Blackboard International B.V. hetzij Blackboard Inc., waar van toepassing.

Deze Voorwaarden regelen jouw toegang tot en gebruik van software, producten en/of diensten van Blackboard (hierna afzonderlijk of gezamenlijk de 'Producten' te noemen) en op alle informatie, content, teksten, afbeeldingen, foto's en andere materialen die op, naar, van of via de Producten geüpload, gedownload of aangeschaft worden of daar verschijnen (hierna gezamenlijk 'Content' te noemen). Aanvullende voorwaarden of productvereisten kunnen van toepassing zijn op onze individuele Producten en zijn verkrijgbaar met het relevante Product. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Producten en deze Producten gebruiken ("Gebruikers").

Door de Producten te openen of te gebruiken gaat u akkoord dat u gebonden bent door deze Voorwaarden.

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG EN ZORG ERVOOR DAT U ELKE BEPALING BEGRIJPT. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BEPALING INZAKE EEN VERPLICHTE AFSTAND VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE EN GROEPSPROCESSEN/JURYRECHTSPRAAK DIE, VOOR ZOVER DIT VAN TOEPASSING IS OP U, HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP EEN INDIVIDUELE BASIS VERPLICHT VOOR HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN, EERDER DAN JURYPROCESSEN OF GROEPSPROCESSEN VEREIST.

Niettegenstaande het voorgaande vervangt of beperkt niets in deze Voorwaarden uw rechten krachtens (1) de voorwaarden en condities van enige schriftelijke overeenkomst die u heeft afgesloten met Blackboard met betrekking tot het gebruik van Producten, of (2) toepasselijke wet- of regelgeving voor zover deze Voorwaarden verboden zijn door dergelijke wet- of regelgeving. In geval van enig conflict tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden en condities van een toepasselijke schriftelijke overeenkomst die u heeft afgesloten met Blackboard, hebben de voorwaarden en condities van de schriftelijke overeenkomst voorrang.


1. Basistermen en accounts

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Producten. U mag de Producten enkel gebruiken als u een bindend contract kunt sluiten met Blackboard. Uw account bij Blackboard (en het gebruik van het Product) biedt u toegang tot de diensten en functionaliteit die wij van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken tot stand kunnen brengen en kunnen behouden. We kunnen verschillende types van accounts handhaven voor verschillende types van Gebruikers. Als u deze Voorwaarden aanvaardt en de Producten in naam van een bedrijf, organisatie, overheid of andere wettelijke entiteit gebruikt, dan (a) omvat “u” u en die entiteit, en (b) verklaart en garandeert u dat u een gemachtigd vertegenwoordiger van de entiteit bent met de bevoegdheid om de entiteit te binden aan deze Voorwaarden, en dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden in naam van de entiteit. U mag de Producten enkel gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, enige overeenkomst die uw instelling heeft afgesloten met betrekking tot de Producten, en alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wetgeving, regels en regelgeving.

In gevallen waarin u een ander individu, inclusief een minderjarige, gemachtigd of geregistreerd heeft om uw account(s) te gebruiken, bent u volledig verantwoordelijk voor (i) het online gedrag van deze Gebruiker, (ii) het controleren van de toegang van de Gebruiker tot en het gebruik van de Producten; en (iii) de gevolgen van enig misbruik. Blackboard vereist dat ouders, een voogd of andere gemachtigde volwassene of onderwijsinstelling van een minderjarige akkoord gaat met het gebruik van een Product van Blackboard door deze minderjarige. Blackboard behoudt zich het recht voor toegang te bieden tot de account van een minderjarige aan de ouders, voogd of andere gemachtigde volwassene of onderwijsinstelling van de minderjarige, op verzoek van deze volwassene. Voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken, zie ons Privacybeleid.

U alleen bent verantwoordelijk voor uw interacties met andere Gebruikers. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, geschillen tussen u en andere Gebruikers te monitoren. Blackboard kan niet aansprakelijk gesteld worden voor uw interacties met andere Gebruikers, noch voor enige daden of verzuim van de Gebruiker.


2. Privacy & gebruik van persoonlijke informatie

Alle informatie die u aan Blackboard geeft, waaronder uw voornaam, familienaam, e-mailadres, en enige andere informatie waaronder persoonlijke informatie die u hebt gegeven, kunt geven, of kan zijn verzameld door ons in verband met uw gebruik van de Producten (“Uw Informatie”), zal worden verzameld, bewaard en gebruikt om de Producten te bieden aan u of uw instelling, of in overeenstemming met deze Voorwaarden, ons privacybeleid dat u hier vindt ("Privacybeleid"), enige aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een individueel Product, en enige overeenkomst die uw instelling heeft afgesloten met betrekking tot het Product. U begrijpt dat, door uw gebruik van de Producten, u akkoord gaat met de verzameling en het gebruik (zoals beschreven in deze Voorwaarden, het Privacybeleid en enige overeenkomst die uw instelling heeft afgesloten met betrekking tot het Product) van Uw Informatie, inclusief de overdracht van Uw Informatie aan de Verenigde Staten en/of andere landen voor opslag, hosting, verwerking en gebruik door Blackboard.

Om elke twijfel weg te nemen, wordt persoonlijke informatie die Studentengegevens (hieronder gedefinieerd) omvat die zijn gegeven aan Blackboard door het gebruik van deze Producten, geregeld door de bepalingen van de overeenkomst tussen Blackboard en de onderwijsinstelling met betrekking tot uw gebruik van de Producten. Tussen Blackboard en jou bezitten jij en/of de onderwijsinstelling alle rechten en aanspraken op en belangen in alle Studentengegevens die je ons geeft of anders beschikbaar maakt, en we bezitten of controleren of hebben geen licentie voor dergelijke Studentengegevens, behalve voor het leveren van de Producten aan jou en de onderwijsinstelling die de producten aanbiedt en Studentengegevens uit de onderwijsdossiers controleert, indien van toepassing, en zoals hier beschreven. ‘Studentengegevens’ zijn alle gegevens (in elk formaat) die rechtstreeks gerelateerd zijn aan een identificeerbare huidige of ex-leerling die worden opgeslagen door een school, scholengemeenschap of dergelijke instantie of organisatie, of door ons als onderdeel van de levering van Producten. Studentengegevens kunnen “onderwijsdossiers” omvatten zoals gedefinieerd door de Family Educational Rights and Privacy Act (Wet op de onderwijsrechten en - privacy van families) (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g). Blackboard gaat akkoord Studentengegevens als vertrouwelijk te behandelen en ze niet te delen met andere derden dan deze beschreven in de overeenkomst van Blackboard met de onderwijsinstelling.

Indien u vragen hebt over de privacy en het gebruik van Uw Informatie, neem dan contact met ons op via [email protected], of uw onderwijsinstelling.


3. Inhoud en je rechten

U bent verantwoordelijk voor Inhoud die u post op de Producten, en enige gevolgen daarvan. De Inhoud die u verstuurt, post of toont, kan worden bekeken door andere Gebruikers van de Producten. Het is mogelijk dat u kunt bepalen welke Inhoud andere Gebruikers van bepaalde Producten kunnen zien via de privacy-opties in bepaalde Producten.

U behoudt uw rechten op enige Inhoud die u verstuurt, post of toont op of via de Producten. Door Inhoud op of via de Producten te verzenden, posten of tonen, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze licentie (met het recht om onderlicentie te verlenen) om dergelijke Inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te versturen, afgeleide werken daarvan te creëren, te communiceren, weer te geven, en/of te verspreiden in enige en alle media of verspreidingsmethodes (die nu reeds bekend zijn of later zullen worden ontwikkeld) als deel van de levering van enige van de Producten. U gaat akkoord dat deze licentie het recht voor Blackboard inhoudt om de Producten te bieden, te promoten en te verbeteren en Inhoud die is verstuurd naar of via de Producten beschikbaar te maken voor andere instellingen of individuen als deel van de levering van de Producten (inclusief na beëindiging van uw gebruik van de Producten) en in overeenstemming met uw privacyinstellingen. U verklaart en garandeert dat u alle rechten, volmachten en bevoegdheden heeft die noodzakelijk zijn om de rechten die hier verleend zijn, te verlenen op enige Inhoud die u verzendt.

Alle Inhoud, ongeacht of deze publiek gepost is of privé verzonden is, is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze Inhoud afkomstig is. We kunnen de Inhoud die via de Producten gepost is, niet monitoren of controleren, en we dragen geen verantwoordelijkheid voor deze Inhoud. Enig gebruik van of beroep op enige Inhoud of materiaal gepost via de Producten of verkregen door u via de Producten is op uw eigen risico.

In verband met Inhoud die u verzendt, post of toont op of via de Producten bevestigt, verklaart en garandeert u verder het volgende: (a) u hebt de schriftelijke toestemming van elke natuurlijke persoon die, eventueel, kan worden geïdentificeerd in de Inhoud, om de naam of dergelijke van deze persoon te gebruiken op een manier die valt onder enig Product en deze Voorwaarden, en elke dergelijke persoon heeft u vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien in verband met dergelijke gebruik; (b) u hebt alle toestemmingen gekregen en bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen ervan zoals bij wet vereist kan zijn om enige Inhoud met betrekking tot derden te posten; (c) uw Inhoud en het gebruik daarvan door Blackboard zoals beschreven in deze Voorwaarden en enig Product vormt geen schending van enige wet of gaat niet in tegen enige rechten van enige derde, inclusief, maar niet beperkt tot, enige intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; en (d) Blackboard kan de rechten op uw Inhoud uitoefenen die verleend zijn onder deze Voorwaarden zonder aansprakelijkheid voor betaling van enige tarieven, honoraria, betalingen, vergoedingen of royalty’s die mogelijk moeten worden betaald onder enige collectieve arbeidsovereenkomst, licentieovereenkomst of anders.

Blackboard respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht dat Gebruikers van de Producten dat ook doen. We zullen reageren op meldingen van vermeende schendingen van copyright die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en die op geschikte wijze aan ons gegeven zijn. Indien u van mening bent dat uw Inhoud gekopieerd is op een manier die een schending van copyright vormt, gelieve ons dan de volgende informatie te geven: (i) een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het copyright die de toestemming heeft op te treden in hun naam; (ii) identificatie van het werk waarop een copyright berust waarvan beweerd wordt dat het geschonden is; (iii) identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het een schending vormt of het voorwerp zal zijn van een schending en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijze voldoende is om aan ons toe te laten het materiaal te lokaliseren; (iv) uw contactinformatie, waaronder uw adres, telefoonnummer, en een e-mailadres; (v) een verklaring door u dat u te goeder trouw overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de manier die aangeklaagd wordt, niet toegelaten is door de eigenaar van het copyright, zijn agent, of door de wet; en (vi) een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en, op straffe van meineed, dat u de toestemming hebt op te treden in naam van de eigenaar van het copyright.

Wij behouden ons het recht voor Inhoud te verwijderen waarvan beweerd wordt dat hij een schending vormt, naar eigen goeddunken, en zonder aansprakelijkheid ten opzichte van u. Onze aangestelde copyrightagent voor melding van vermeende schendingen van copyright die op de Producten staat, is:

Blackboard Inc.
T.a.v. General Counsel
1111 19th Street, N.W.
Washington, D.C 20006
E-mail: [email protected]


4. Je licentie om de producten te gebruiken

A. Licentie

Blackboard geeft u een persoonlijke, wereldwijde, kosteloze, niet-toewijsbare en niet-exclusieve licentie om de Producten te gebruiken, in overeenstemming met deze Voorwaarden en enige overeenkomst die is afgesloten door uw instelling met betrekking tot de Producten, enkel voor het beoogde gebruik van de Producten, en niet voor het inwinnen van informatie over concurrenten, analyses of demonstraties. U mag geen enkel deel van onze Producten kopiëren, wijzigen, verdelen, verkopen of leasen, noch mag u reverse engineering toepassen of proberen de broncode van enig Product te achterhalen, tenzij wetgeving deze beperkingen verbiedt of u onze schriftelijke toestemming hebt gekregen.

B. Aanvaardbaar gebruik

Wanneer u de Producten gebruikt, mag u niet: (i) enige beveiligingsgerelateerde functies van de Producten of functies die het gebruiken of kopiëren van de inhoud voorkomen of beperken die toegankelijk is via de Producten omzeilen, uitschakelen of anders daarmee interfereren; (ii) meer dan één account aanmaken voor gebruik met een bepaald Product (u mag echter al uw sociale netwerken of andere Productaccounts, in elk geval dat wij ondersteunen, koppelen met uw account voor gebruik met dergelijk Product); (iii) verkeerde of misleidende informatie geven of aan een andere persoon toelaten een Product onder uw naam of in uw naam te gebruiken; (iv) zich uitgeven voor een persoon, of uw identiteit of band met een persoon verkeerd voorstellen of de indruk geven dat u verbonden bent aan Blackboard, terwijl dit niet het geval is; (v) een Product gebruiken als wij u geblokkeerd of verboden hebben dit te gebruiken; (vi) junk, spam, steeds dezelfde berichten, ongevraagde reclame of marketinge-mails, oproepen, of tekstberichten verzenden, of zich inlaten met enige activiteiten die anti-spamwet- en regelgeving schenden, inclusief, maar niet beperkt tot, de CAN-SPAM Act of 2003, the Telephone Consumer Protection Act, of andere federale, staats- of lokale wetten met betrekking tot e-mails, oproepen, of tekstberichten; (vii) enig onwettig of onwettelijk gedrag of gedrag dat schade of letsels aan een persoon of eigendom veroorzaakt, verdedigen, steunen of zich daarmee inlaten; (viii) enig Product wijzigen, hinderen, onderscheppen, verstoren of hacken of enige andere gegevens van een Product verzamelen dan in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; (ix) de Producten misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat schade zou kunnen berokkenen aan de Producten of enige Gebruiker van de apparatuur van de Producten, in te brengen; (x) enige Inhoud verzenden of leveren die naakte beelden of geweld bevat of grof, bedreigend, obsceen, misleidend, vals of aanvallend is (in elk geval tenzij deze Inhoud wordt verzonden of geleverd voor een hoofdzakelijk leerzaam doel, zoals, bijvoorbeeld, historisch materiaal dat wordt geleverd via een Product voor een klasdiscussie); (xi) enige Inhoud verzenden of leveren zonder de toestemming van de eigenaar van de inhoud of die anders een schending betekent van het copyright, handelsmerk, privacy, publiciteit, of andere rechten van derden; (xii) enige Inhoud gebruiken die een schending betekent van de licentievoorwaarden die gespecificeerd zijn door de eigenaar; (xiii) enige informatie of commentaar verzenden of leveren over een andere persoon zonder de toestemming van deze persoon; (xiv) de privacy van een andere persoon bedreigen, misbruiken of schenden, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken of enige actie uitvoeren die een andere persoon waarschijnlijk zal irriteren, van streek zal brengen, in verlegenheid zal brengen, zal alarmeren of vervelen; of (xv) enig geautomatiseerd systeem gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot, "robots", "spiders" of "offline lezers" om toegang te krijgen tot een Product op een manier die meer verzoekberichten verzendt naar het Product dan een mens redelijkerwijze kan produceren in dezelfde tijdsperiode.

Het niet naleven van deze regels voor aanvaardbaar gebruik betekent een ernstige overtreding van de Gebruiksvoorwaarden en kan erin resulteren dat wij een of alle volgende acties ondernemen (met of zonder kennisgeving): (a) onmiddellijke, tijdelijke of permanente verbeuring van je recht om onze Producten te gebruiken; (b) onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van enige Inhoud; (c) het geven van een waarschuwing aan je; (d) een rechtsvordering tegen je waaronder een vordering tot terugbetaling van alle kosten (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en gerechtskosten) als gevolg van de schending; en (e) bekendmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties indien wij van mening zijn dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is.

De reacties die beschreven staan in deze Rubriek zijn niet volledig, en we kunnen enige andere actie nemen die wij redelijkerwijze geschikt achten.

C. Wijzigingen aan de producten

Wij kunnen enig Product, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen; enig Product of functies van enige Product aan u of aan Gebruikers in het algemeen niet meer aanbieden; of gebruikslimieten voor enig Product instellen. We kunnen uw toegang tot enig Product permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid om welke reden dan ook, inclusief indien u naar onze mening enig bepaling van deze Voorwaarden schendt, of zonder enige reden. Bij beëindiging om welke reden dan ook of zonder reden blijft u gebonden door deze Voorwaarden.


5. Mobiele software

A. Mobiele software

Wij maken software beschikbaar voor toegang tot de Producten via een mobiel toestel (“Mobiele Software”). Om de Mobiele Software te gebruiken, moet u een mobiel toestel hebben dat compatibel is met de Mobiele Software. Blackboard garandeert niet dat de Mobiele Software compatibel is met uw mobiele toestel. U kunt mobiele gegevens gebruiken in verband met de Mobiele Software en u kunt extra kosten oplopen van uw draadloze provider voor deze diensten. U gaat akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor deze kosten. Blackboard verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om een gecompileerde codekopie van de Mobiele Software voor één account op één mobiel toestel te gebruiken dat eigendom is van u alleen of dat door u alleen gehuurd wordt, voor uw persoonlijk gebruik. U mag niet: (i) de Mobiele Software wijzigen, uit elkaar halen, decompileren of reverse engineering toepassen, behalve voor zover een dergelijke beperking uitdrukkelijk verboden is bij wet; (ii) de Mobiele Software verhuren, leasen, lenen, doorverkopen, een sublicentie verlenen, verspreiden of anders overdragen aan enige derde of de Mobiele Software gebruiken om time sharing of gelijkaardige diensten te bieden aan enige derde; (iii) kopieën van de Mobiele Software maken; (iv) beveiligingsgerelateerde functies van de Mobiele Software of functies die het gebruiken of kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken die toegankelijk is via de Mobiele Software, of functies die beperkingen op het gebruik van de Mobiele Software opleggen, verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anders daarmee interfereren; of (v) meldingen van copyright en andere eigendomsrechten op de Mobiele Software wissen. U erkent dat Blackboard van tijd tot tijd geüpgradede versies van de Mobiele Software kan uitgeven, en de versie van de Mobiele Software die u op uw mobiele toestel gebruikt, automatisch elektronisch kan upgraden. U gaat akkoord met dergelijke automatische upgrading op uw mobiel toestel, en u gaat akkoord dat de voorwaarden en condities van deze Voorwaarden van toepassing zullen zijn op alle dergelijke upgrades. Enige code van derden die opgenomen kan zijn in de Mobiele Software wordt gedekt door de toepasselijke open source of licentie EULA van derden, indien dit het geval is, die het gebruik van dergelijke code toelaat. De voorgaande licentietoewijzing is geen verkoop van de Mobiele Software of enige kopie daarvan, en Blackboard of de derde partners of leveranciers ervan behouden alle rechten en aanspraken op en belangen in de Mobiele Software (en enige kopie daarvan). Enige poging door u om enige van de rechten, plichten of verplichtingen hieronder over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Voorwaarden, is ongeldig. Blackboard behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk toegewezen zijn onder deze Voorwaarden. De Mobiele Software is afkomstig van de Verenigde Staten, en valt onder de Amerikaanse exportwet- en regelgeving. De Mobiele Software mag niet geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd worden naar bepaalde landen of personen of entiteiten die geen exports vanuit de Verenigde Staten mogen ontvangen. Daarnaast kan de Mobiele Software vallen onder de import- en exportwetten van andere landen. U gaat akkoord alle Amerikaanse en buitenlandse wetten te respecteren met betrekking tot het gebruik van de Mobiele Software en de Producten.

B. Mobiele software uit de App Store van Apple

Het volgende is van toepassing op alle Mobiele software die je aanschaft uit de App Store (‘App Store afkomstige software’): Je erkent en gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden alleen gelden tussen jou en Blackboard, en niet van toepassing zijn op Apple, Inc. (‘Apple’) en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de van App Store afkomstige software uit de App Store en de inhoud daarvan. Uw gebruik van de uit de App Store afkomstige Software moet voldoen aan de voorwaarden van de App Store. U erkent dat Apple in geen geval verplicht is onderhouds- of ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de uit de App Store afkomstige Software. In geval de uit de App Store afkomstige Software niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple daarvan op de hoogte brengen, en Apple zal de aankoopprijs voor de uit de App Store afkomstige Software aan u terugbetalen; voor zover maximum toegelaten door de toepasselijke wetgeving heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de uit de App Store afkomstige Software, en enige andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schadeloosstellingen, kosten of uitgaven die kunnen worden toegewezen aan het niet kunnen voldoen aan de garantie, worden uitsluitend geregeld door deze Voorwaarden en enige wetgeving die van toepassing is op Blackboard als leverancier van de software. U erkent dat Apple niet verantwoordelijk is voor het behandelen van enige van uw vorderingen of deze van enige derde met betrekking tot de uit de App Store afkomstige Software of uw bezit en/of gebruik van de uit de App Store afkomstige Software, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) vorderingen inzake productaansprakelijkheid; (ii) enige vordering dat de uit de App Store afkomstige Software niet voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming of dergelijke; en alle dergelijke vorderingen zullen uitsluitend worden geregeld door deze Voorwaarden en enige wet die van toepassing is op Blackboard als leverancier van de software. U erkent dat, in geval van enige vordering van een derde dat de uit de App Store afkomstige Software of uw bezit en gebruik van die uit de App Store afkomstige Software de intellectuele eigendomsrechten van die derde schendt, Blackboard, niet Apple, alleen verantwoordelijk zal zijn voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en nietigverklaring van enige dergelijke vordering inzake de schending van de intellectuele eigendom voor zover dit vereist is door deze Voorwaarden. U en Blackboard erkennen en gaan akkoord dat Apple, en de dochterondernemingen van Apple, derde begunstigden zijn van deze Voorwaarden met betrekking tot uw licentie van de uit de App Store afkomstige Software, en dat, bij uw aanvaarding van de Voorwaarden, Apple het recht zal hebben (en er zal worden aangenomen Apple het recht aanvaard heeft) deze Voorwaarden af te dwingen met betrekking tot uw licentie van de uit de App Store afkomstige Software tegen u als een derde begunstigde daarvan.

C. Mobiele software uit de Google Play Store

Het volgende is van toepassing op alle Mobiele software die je aanschaft uit de Google Play Store (‘van Google afkomstige software’): (i) je erkent dat de Voorwaarden alleen gelden tussen jou en Blackboard, en niet van toepassing zijn op Google, Inc. (“Google”); (ii) je gebruik van de van Google afkomstige software moet voldoen aan de Voorwaarden van Google Play Store die op dat ogenblik gelden bij Google; (iii) Google is slechts een leverancier van de Google Play Store waar je de van Google afkomstige software verkregen hebt; (iv) Blackboard, en niet Google, is alleen verantwoordelijk voor de van Google afkomstige software; (v) Google heeft geen verplichting of aansprakelijkheid ten opzichte van jou met betrekking tot de van Google afkomstige software of de Voorwaarden; en (vi) je erkent en gaat ermee akkoord dat Google een derde begunstigde is van de Voorwaarden met betrekking tot de van Google afkomstige software van Blackboard.

D. Mobiele software uit Microsoft Store

Het volgende is van toepassing op alle Mobiele software die je aanschaft via de Microsoft Store (‘van MS afkomstige software’) (i) je erkent dat deze Voorwaarden alleen gelden tussen jou en Blackboard, en niet van toepassing zijn op Microsoft Corporation (“Microsoft”Microsoft”); (ii) je gebruik van de van MS afkomstige software moet voldoen aan de Voorwaarden van Microsoft Store die op dat ogenblik gelden bij Microsoft; (iii) Microsoft is slechts een leverancier van de Microsoft Store waar je de van MS afkomstige software verkregen hebt; (iv) Blackboard, en niet Microsoft, is alleen verantwoordelijk voor de van MS afkomstige software; (v) Microsoft heeft geen verplichting of aansprakelijkheid ten opzichte van jou met betrekking tot de van MS afkomstige software of de Voorwaarden; en (vi) je erkent en gaat ermee akkoord dat Microsoft een derde begunstigde is van de Voorwaarden met betrekking tot de van MS afkomstige software van Blackboard.


6. Rechten van Blackboard

De Producten ontwikkelen zich steeds verder en de vorm, aard, en/of functionaliteit van de Producten kan van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Daarnaast kan Blackboard (permanent of tijdelijk) stoppen de Producten (of enige functies binnen de Producten) aan u of aan Gebruikers in het algemeen te leveren en kan het u daarvan mogelijk niet voorafgaand in kennis stellen. We behouden ook het recht om limieten te creëren op het gebruik en de opslag naar ons eigen goeddunken op enig tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Alle rechten en aanspraken op en belangen in de Producten (exclusief Inhoud geleverd door Gebruikers of andere derden) is en blijft de exclusieve eigendom van Blackboard en zijn licentiehouders. De Producten worden beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetten zowel in de Verenigde Staten als in vreemde landen. Niets in de Voorwaarden geeft u een recht om de naam van Blackboard of enige van de handelsmerken, logo’s, domeinnamen, en andere onderscheidende merkkenmerken te gebruiken. Enige feedback, commentaren of voorstellen die u kunt geven met betrekking tot Blackboard, of de Producten is geheel vrijwillig en we zullen vrij zijn dergelijke feedback, commentaren of voorstellen te gebruiken inden ze geschikt zijn en zonder enige verplichting ten opzichte van u.


7. Registratieverplichtingen en wachtwoorden

U mag de account van een andere Gebruiker nooit gebruiken zonder de toelating van Blackboard. Met betrekking tot uw gebruik van de Producten gaat u akkoord (a) dat Uw Informatie waar, nauwkeurig, up-to-date en volledig zal zijn, en (b) Uw Informatie te bewaren en onmiddellijk bij te werken om deze waar, nauwkeurig, up-to-date en volledig te houden. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van enig wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot de Producten (waaronder wachtwoorden die worden gebruikt op andere producten van Blackboard die eenmalig aanmelden op de Producten toelaten) en voor enige activiteiten en acties krachtens uw wachtwoord. We raden u aan “sterke” wachtwoorden te gebruiken (wachtwoorden die gebruik maken van een combinatie van hoofdletters en kleine letters, getallen en symbolen, en die ten minste acht (8) tekens hebben) met uw account. U gaat akkoord om (a) Blackboard op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en Gebruikersidentificatie en enige andere schending van de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie.


8. Exportcontroles

Zoals vereist door de wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen: (a) begrijpt u dat de Producten onderhevig zijn aan exportcontroles in overeenstemming met de normen voor het beheer van de export van het Departement Handel van de V.S. (U.S. Commerce Department's Export Administration Regulations - "EAR"); (b) u zich niet bevindt in een verboden bestemmingsland onderhevig aan de EAR- of V.S.-sanctienormen; en (c) zal u de Producten niet exporteren, opnieuw exporteren of overdragen naar enige verboden bestemming of personen of entiteiten op de lijst van niet-toegelaten partijen (Denied Parties List) of de entiteitenlijst (Entity List) van het Amerikaanse Bureau voor Industrie en Veiligheid (U.S. Bureau of Industry and Security), of de lijst van het Amerikaanse Bureau voor Controle op Buitenlandse Activa (U.S. Office of Foreign Assets Control) voor Bijzondere Aangewezen Staatsburgers en Geblokkeerde Personen (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), of enige gelijkaardige lijsten die door andere landen worden bijgehouden, zonder de noodzakelijke exportlicentie(s) of vergunning(en).


9. Beëindiging

We kunnen uw accounts te allen tijde opschorten of beëindigen of stoppen met het leveren van alle of een deel van de Producten om welke reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, indien we er redelijkerwijze van overtuigd zijn dat: (i) u deze Voorwaarden geschonden hebt, (ii) u een risico of mogelijk juridisch risico voor ons inhoudt; of (iii) onze levering van de Producten niet langer commercieel haalbaar is. In geval van een dergelijke beëindiging zal de licentie die hieronder toegekend is, automatisch beëindigd worden. In alle dergelijke gevallen beëindigen de Voorwaarden, onder andere, maar niet beperkt tot, uw licentie om de Producten te gebruiken. Enkel de volgende Rubrieken blijven verder van toepassing: 2, 3, 5, 6, 9, 10, en 11.

Als u de Producten niet langer gebruikt gedurende meer dan 60 dagen, kunnen uw accounts bovendien gewist worden en aanvaardt Blackboard geen verantwoordelijkheid voor Inhoud die gewist is als gevolg van deze inactiviteit. Als u uw Blackboard Productaccount(s) in hun geheel wilt wissen, kunt u contact opnemen met ons via [email protected] en opgeven welke Blackboard Productaccount(s) u wenst te wissen. We zullen uw gespecificeerde accounts binnen een redelijke termijn wissen, tenzij dit bij wet verboden is.

Niets in deze Rubriek zal een invloed hebben op de rechten van Blackboard om de Producten te veranderen, te beperken of de levering ervan te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving, zoals elders voorzien in deze Voorwaarden.

10. Disclaimers & aansprakelijkheidsbeperkingen

Lees deze Rubriek aandachtig aangezien het de aansprakelijkheid van Blackboard en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, gerelateerde bedrijven, leidinggevenden, directeurs, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, partners, en/of licentieverleners (samen, de “Blackboardentiteiten”) beperkt. Elk van de onderstaande Subrubrieken geldt enkel voor zover maximaal toegelaten door de toepasselijke wetgeving. Niets in deze Rubriek is bedoeld om enige rechten te beperken die u mogelijk heeft die niet wettelijke beperkt kunnen worden.

A. De producten zijn “AS IS” verkrijgbaar

Uw toegang tot en gebruik van de Producten of enige Inhoud zijn op uw eigen risico. U begrijpt en gaat akkoord dat de Producten aan u worden gegeven op een “AS IS”- en “ZOALS BESCHIKBAAR”-basis. Zonder het voorgaande te willen beperken, voor zover maximaal toegelaten onder de toepasselijke wetgeving, WIJZEN DE BLACKBOARDENTITEITEN ALLE GARANTIES EN CONDITIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING. Geen enkel advies of informatie, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, dat is verkregen van enige van de Blackboardentiteiten of via de producten schept enige garantie die hier niet uitdrukkelijk is gegeven.

B. HIPAA-naleving

Blackboard garandeert niet of biedt geen garanties dat uw gebruik van de Producten zal voldoen aan de Wet betreffende de bescherming van gezondheidsinformatie (Health Insurance Portability and Accountability Act) van 1996, zoals gewijzigd (“HIPAA”). Indien u een zorgverlener, gezondheidsplanverzekeraar, gezondheidszorginformatievereffeningsinstelling of andere entiteit bent die kan worden beschouwd als een “bedekte entiteit” krachtens de HIPAA of een “verbonden bedrijf” van een “gedekte entiteit” krachtens de HIPAA, dient u alle stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de HIPAA en bent u verantwoordelijk voor enige toepasselijke naleving van de HIPAA. U gaat akkoord dat u Blackboard geen beschermde gezondheidsinformatie zult geven (zoals deze term gedefinieerd is krachtens de HIPAA) en dat Blackboard daarom niet als verbonden bedrijf kan worden beschouwd van u en/of uw instelling met het oog op de naleving van de HIPAA.

C. Links en bronnen van derden

De Producten kunnen links naar websites en bronnen van derden bevatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Blackboardentiteiten niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor: (i) de beschikbaarheid of juistheid van deze websites of bronnen; of (ii) de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar op dergelijke websites of bronnen. Links naar deze websites of bronnen impliceren niet dat de Blackboardentiteiten deze websites of bronnen of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op deze websites of bronnen goedkeuren. U erkent dat u alleen volledig verantwoordelijk bent voor en aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit uw gebruik van deze websites of bronnen. Als u een website of dienst van een derde opent vanuit een Product of uw Inhoud deelt op of via een website of dienst van een derde, doet u dit op eigen risico, en begrijpt u dat deze Voorwaarden en het Privacybeleid niet van toepassing zijn op uw gebruik van deze sites.  Als je via de producten toegang krijgt tot services of inhoud die door YouTube worden aangeboden, ga je akkoord met de YouTube-servicevoorwaarden te vinden op: https://www.youtube.com/t/terms.

D. Aansprakelijkheidsbeperking

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KUNNEN DE BLACKBOARDENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, OF ENIGE VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, DIE HETZIJ RECHTSTREEKS HETZIJ ONRECHTSTREEKS OPGELOPEN ZIJN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN (i) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OF HET ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, (ii) ENIG GEDRAG OF INHOUD VAN ENIGE GEBRUIKER OF ANDERE DERDE OP, DOOR, OF GEASSOCIEERD MET DE PRODUCTEN, INCLUSIEF ZONDER ENIGE BEPERKING, ENIG LASTERLIJK, AANVALLEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN; (iii) ENIGE INHOUD DIE IS VERKREGEN UIT DE PRODUCTEN; OF (iv) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT, GEBRUIK OF VERANDERING VAN UW TRANSMISSIES OF INHOUD.

IN GEEN GEVAL MAG DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BLACKBOARDENTITEITEN HOGER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (U.S. $ 100,00) OF HET BEDRAG DAT U AAN BLACKBOARD HEBT BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, IN DE LAATSTE ZES MAANDEN VOOR DE PRODUCTEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT DE CLAIM.

DE BEPERKINGEN VAN DEZE SUBRUBRIEK ZIJN VAN TOEPASSING OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF ZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERS, EN ONGEACHT OF DE BLACKBOARDENTITEITEN OP DE HOOGTE GEBRACHT ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS IS GEBLEKEN DAT EEN OPLOSSING DIE HIER BESCHREVEN IS, ONVOLDOENDE IS GEBLEKEN VOOR HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN.

FEDERALE WETGEVING, SOMMIGE STATEN, PROVINCIES EN ANDERE RECHTSGEBIEDEN LATEN DE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VAN BEPAALDE GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOE, IN DAT GEVAL ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING OP U. DEZE VOORWAARDEN GEVEN U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN, U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VERSCHILLEN VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTGEBIED. VERDER LATEN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, IN DAT GEVAL ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING OP U. DE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID KRACHTENS DEZE VOORWAARDEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING INDIEN ZE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN ZIJN.

E. Schadeloosstelling

U gaat akkoord Blackboard en haar dochterondernemingen, agenten, licentieverleners, managers en andere verbonden bedrijven, en hun werknemers, opdrachtnemers, agenten, leidinggevende en directeurs te verdedigen, in te dekken, en te vrijwaren tegen en van enige en alle claims, schadeloosstellingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schuld, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortlvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot een Product, inclusief enige gegevens of inhoud die zijn verzonden of ontvangen door u; (ii) uw schending van enige bepaling van deze Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, uw schending van enige van de bovenstaande verklaringen en garanties; (iii) uw schending van enig recht van een derde, waaronder, maar niet beperk tot, enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten; (iv) uw schending van enige toepasselijke wet, regel of regeling; (v) enige Inhoud die is verstuurd via uw Gebruikersaccount inclusief, maar niet beperkt tot, misleidende, valse of onjuiste informatie; (vi) uw opzettelijk wangedrag; of (vii) de toegang tot of het gebruik van een Product door enige andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.


11. Algemene bepalingen

A. Afstand en scheidbaarheid

Het onvermogen van Blackboard om enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, mag niet beschouwd worden als een afstand van dit recht of deze bepaling. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, dan zal deze bepaling beperkt of geëlimineerd worden tot het minimum dat noodzakelijk is en zullen de resterende bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht en uitvoerbaar blijven; behalve dat in het geval van onafdwingbaarheid van de afstand van universele collectieve rechtsvordering/juryrechtspraak beschreven in Rubriek 11(B)(iii) hieronder, de volledige arbitrageovereenkomst onafdwingbaar zal zijn.

B. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

(i) Toepasselijk recht. Deze Voorwaarden en enige actie die daarmee verband houdt, zullen worden geregeld door de wetten van de Staat New York zonder inachtneming van of toepassing van het conflict van wetsbepalingen of de staat of het land waar u verblijft. Alle claims, gerechtelijke procedures of geschillen die in verband met de Producten ontstaan, worden uitsluitend ingediend bij de federale of staatsrechtbanken in Washington, D.C. in de Verenigde Staten, en je stemt in met de jurisdictie van en de locatie in dergelijke rechtbanken en ziet af van elk bezwaar tegen een onhandig forum.
(ii) Arbitrage. LEES DEZE RUBRIEK AANDACHTIG OMDAT HET DE PARTIJEN VERPLICHT HUN GESCHILLEN VIA ARBITRAGE AF TE HANDELEN EN DE MANIER BEPERKT WAAROP U EEN VERGOEDING KUNT VRAGEN AAN BLACKBOARD. Voor enig geschil met Blackboard gaat u akkoord dat u eerst contact opneemt met ons via [email protected] en probeert het geschil met ons informeel op te lossen. Indien Blackboard er niet in geslaagd is een geschil dat het met u heeft na zestig (60) dagen op te lossen, gaan we elk akkoord enige vordering, geschil of dispuut (exclusief enige vorderingen voor gerechtelijke of andere billijke bescherming zoals hieronder bepaald) voortvloeiend uit of in verband met of met betrekking tot deze Voorwaarden, of de schending of vermeende schending daarvan, op te lossen door het aan arbitrage te onderwerpen door JAMS, onder de Optionele Versnelde Arbitrageprocedures die van kracht zijn voor JAMS, behalve zoals hier voorzien. U kunt JAMS contacteren via www.jamsadr.com. De arbitrage vindt plaats in Washington, D.C. in de Verenigde Staten, tenzij jij en Blackboard anders overeenkomen. Als u de Producten voor commerciële doeleinden gebruikt, zal elke partij verantwoordelijk zijn voor het betalen van de kosten voor het indienen van de vordering, de administratie en arbitrage van JAMS in overeenstemming met de JAMS-regels, en zal de vergoeding die wordt toegewezen door de arbiter de kosten voor de arbitrage, redelijke advocaatkosten en redelijke kosten voor deskundigen en andere getuigen omvatten. Als u een individu bent dat de Producten voor niet-commerciële doeleinden gebruikt: (i) kan JAMS u vragen een bedrag te betalen voor het opstarten van uw zaak, tenzij u een vrijstelling daarvan aanvraagt bij JAMS en deze ook effectief krijgt; (ii) kan de vergoeding die wordt toegekend door de arbiter uw kosten voor arbitrage, uw redelijke advocaatkosten, en uw redelijke kosten voor deskundigen en andere getuigen omvatten; en (iii) kunt u een zaak aanspannen bij een kantongerecht van het bevoegde rechtsgebied zonder eerst een beroep te doen op arbitrage, maar dit stelt u niet vrij van uw verplichting om het informele geschillenbeslechtingsproces te starten. Enige uitspraak van de arbiter kan aan elke rechtbank van het bevoegde rechtsgebied worden voorgelegd. Niets in deze Rubriek zal Blackboard verhinderen een rechterlijke of andere billijke bescherming te vragen aan de rechtbank zoals noodzakelijk om de werkelijke of dreigende inbreuk, misbruik, of schending van onze gegevensbeveiliging, Intellectuele Eigendomsrechten of andere eigendomsrechten te voorkomen.
(iii) Afstand van collectieve rechtsvordering/juryrechtspraak. MET BETREKKING TOT ALLE PERSONEN EN ENTITEITEN, ONGEACHT OF ZE DE PRODUCTEN VOOR PERSOONLIJKE, COMMERCIËLE, OF ANDERE DOELEINDEN HEBBEN VERKREGEN OF GEBRUIKT, MOETEN ALLE VORDERINGEN IN DE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VAN DE PARTIJEN WORDEN INGEDIEND, EN NIET ALS EEN AANKLAGER OF LID IN EEN OM HET EVEN WELK VERMEEND COLLECTIEF PROCES, GROEPSPROCES, PRIVÉPROCES VOOR DE PROCUREUR-GENERAAL OF ANDERE REPRESENTATIEVE VORDERING. DEZE AFSTAND IS VAN TOEPASSING OP GROEPSARBITRAGE, EN TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN, KAN DE ARBITER NIET MEER DAN EEN (1) VORDERING VAN EEN PERSOON CONSOLIDEREN. DOOR DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN GA JE ERMEE AKKOORD DAT JIJ EN BLACKBOARD ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSPROCES, COLLECTIEF PROCES, PRIVÉPROCES VOOR DE PROCUREUR-GENERAAL OF ANDERE REPRESENTATIEVE VORDERING VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN OF DEZE VOORWAARDEN.
(iv) Beperkte toepasselijkheid van arbitrage en afstand van collectieve rechtsvordering/juryrechtspraak. Sommige wetten, regels en regelgeving die van toepassing kunnen zijn op u, kunnen u mogelijk niet toelaten vooraf akkoord te gaan met bindende arbitrage of afstand van uw rechten om deel te nemen aan een groepsgeding of afstand te doen van uw rechten op een juryproces. Als dergelijke wetten op u van toepassing zijn, zijn de arbitragevereisten die in subrubriek (ii) zijn opgenomen en/of de afstand van een collectief proces/juryrechtspraak opgenomen in subrubriek (iii) niet van toepassing op u.

C. Gebruikers van de Amerikaanse overheid en beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

Sommige van de componenten die de Producten omvatten, zijn "commerciële items" zoals deze term gedefinieerd is in 48 C.F.R. 2.101, bestaande uit “commerciële computersoftware” en/of “commerciële computersoftwaredocumentatie” zoals deze termen gebruikt zijn in 48 C.F.R. 12.212. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 verwerven alle eindgebruikers van de Amerikaanse overheid de Software met enkel deze hierin opgenomen rechten.

De Producten, enige Mobiele Software en alle upgrades voor het voorgaande (indien van toepassing) worden geleverd met beperkte rechten. Gebruik, duplicatie, of bekendmaking door de Amerikaanse overheid is onderhevig aan beperkingen zoals opgenomen in subparagraaf (c)(1)(ii) van de Rights in Technical Data and Computer Software-clausule van DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software-Restricted Rights van 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing.

Aannemer/fabrikant is Blackboard Inc., 1111 19th Street N.W., Washington, D.C. 20036. Alle rechten die niet specifiek verleend zijn onder deze Voorwaarden, zijn voorbehouden door Blackboard.

D. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden en ons Privacybeleid vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Blackboard en u met betrekking tot de Producten, en deze Voorwaarden vervangen en nemen de plaats in van alle eerdere overeenkomsten tussen Blackboard en u met betrekking tot de Producten. Behalve leden van de groep bedrijven waarvan Blackboard Inc. de moedermaatschappij is, zal geen enkele andere persoon of bedrijf derde begunstigden van de Voorwaarden zijn.

Niettegenstaande het voorgaande vervangt of beperkt niets in deze Voorwaarden uw rechten krachtens (1) de voorwaarden en condities van enige schriftelijke overeenkomst die u heeft afgesloten met Blackboard met betrekking tot het gebruik van Producten, of (2) toepasselijke wet- of regelgeving voor zover deze Voorwaarden verboden zijn door dergelijke wet- of regelgeving. In geval van enig conflict tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden en condities van een toepasselijke schriftelijke overeenkomst die u heeft afgesloten met Blackboard, hebben de voorwaarden en condities van de schriftelijke overeenkomst voorrang.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien, de meest recente versie vindt u steeds via de link https://www.blackboard.com/. Indien de herziening, naar ons goeddunken, belangrijk is, zullen wij u op de hoogte brengen via de Producten of door de e-mail die verbonden is met uw profiel. Door de Producten verder te openen of te gebruiken nadat deze herzieningen zijn doorgevoerd, gaat u akkoord gebonden te zijn door de herziene Voorwaarden.

Deze Producten worden geregeld en geleverd door Blackboard:

Blackboard Inc.
1111 19e Straat N.W.
Washington, D.C. 20036 VS
of
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1-5, 1012 RB
Amsterdam, Nederland

Als u vragen over deze Voorwaarden hebt, gelieve dan te e-mailen naar: [email protected].

Inwerkingtreding: 17 januari 2018


12. Blackboard Connect

Blackboard Connect is een systeem voor massamelding waarmee je updates en dringende meldingen kunt ontvangen via e-mailberichten, telefoongesprekken, tekstberichten of kanalen voor sociale media. De berichtfrequentie verschilt per account en voorkeuren. Afhankelijk van het serviceplan dat je hebt geselecteerd met je draadloze drager kunnen er bericht- en gegevenssnelheden van toepassing zijn. Neem voor meer informatie contact op met je draadloze drager. Draadloze providers zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-geleverde berichten. Je kunt ervoor kiezen om tekstberichten te ontvangen door de volgende actie te ondernemen:

  • Antwoord STOPPEN op "23177" om te annuleren
  • Antwoord STOPPEN op "53291" om te annuleren
  • Antwoord STOPPEN op "22898" om te annuleren

Contact [email protected] voor klantenondersteuning.