Blackboard Privacyschild

Blackboard, Inc., Blackboard Connect, Inc. en Schoolwire, Inc. (“Blackboard”) voldoen aan het EU-V.S.-privacyschildframework zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van economische zaken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die is ontvangen van de Europese Economische Ruimte (“EER”) en het Verenigd Koninkrijk (“VK”). Blackboard is gecertificeerd dat deze voldoet aan de principes van het Privacyschild inzake bekendmaking, keuze, aansprakelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang en beroep, handhaving en aansprakelijkheid (“Principes”). Indien er een conflict ontstaat tussen de bepalingen in deze Verklaring en de Privacyschildprincipes, hebben deze Principes voorrang. Voor meer informatie over het Privacyschild surft u naar de Privacyschildwebsite van het Amerikaanse ministerie van economische zaken: https://www.privacyshield.gov/. #26052862:1 https://www.privacyshield.gov/ Voor meer informatie over onze Privacyschildcertificering, zie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO. #26052864:1 https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO

Indien u algemene informatie wilt over onze betrokkenheid bij gegevensbescherming, gaat u naar onze Privacy Center en onze Privacyverklaring.


Doel

Het doel van deze Blackboard Privacyschildverklaring (“Verklaring”) is te beschrijven hoe wij voldoen aan de Privacyschildprincipes met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij verzamelen. Als u meer informatie wenst over onze privacypraktijken met betrekking tot informatie die is verzameld op deze website in het algemeen, raadpleeg dan onze Privacyverklaring. Indien er een conflict ontstaat tussen deze Verklaring en de Privacyverklaring, heeft deze Verklaring voorrang.


Bereik

Deze Verklaring is van toepassing op om het even welke persoonlijke informatie die is ontvangen door Blackboard uit de EER of het VK gebaseerd op het Privacyschild.

Blackboard erkent dat het EU-V.S.-privacyschildframework onlangs niet is gevalideerd als uitgangspunt voor het overbrengen van persoonlijke gegevens volgens de AVG door het Europese Hof van Justitie, en daarom zijn we er niet meer van afhankelijk voor dat doel. Blackboard blijft echter gecertificeerd, zodat we ernaar blijven streven om persoonlijke gegevens die naar Blackboard worden overgebracht vanuit de EER en het Verenigd Koninkrijk te blijven beschermen.


Activiteiten van Blackboard inzake gegevensverwerking

Blackboard treedt soms op als gegevensverwerker of gegevensverantwoordelijke bij de verwerking van persoonlijke gegevens die worden overgedragen vanuit de EER of het VK, afhankelijk van het product of de dienst van Blackboard. Hoewel de types gegevens die Blackboard verzamelt en verwerkt, kunnen variëren afhankelijk van het product en de voorkeuren van onze klanten, omvatten de gegevens die we gewoonlijk verzamelen persoonlijke informatie met betrekking tot studenten of andere eindgebruikers van onze producten en diensten en scholen/organisaties, facturatie- en betalingsinformatie, gedrag tijdens het surfen op het web en andere informatie met betrekking tot het toestel van een gebruiker dat wordt gebruikt voor toegang tot de diensten, en andere informatie zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Blackboard verwerkt deze gegevens met het oog op het bieden van onze bedrijfs- en klantendiensten; facturatie en betalingen; klantenondersteuning voor onze diensten en producten; communicaties en marketing; analytische diensten om te informeren en onze diensten te verbeteren; andere interne doeleinden.


Principes

 1. Kennisgeving. Wij zullen individuen op de hoogte brengen van onze praktijken inzake gegevensverzameling en -verwerking in onze Privacyverklaring, waarin wordt beschreven welke persoonlijke informatie we verzamelen, het doel en het gebruik van persoonlijke informatie, de categorieën van derden met wie we dergelijke informatie delen (en de doeleinden waarvoor we dat doen), het recht op toegang van het individu tot dergelijke informatie, de keuzes en middelen waardoor het individu het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke informatie kan beperken, en andere bekendmakingen in overeenstemming met het Meldingsprincipe. Wanneer we persoonlijke informatie verwerken in naam van een onderwijs- of andere instelling (elk een “Instelling”) met wie u een rechtstreekse relatie hebt, zullen we met hen samenwerken om hen te helpen u op geschikte wijze daarvan op de hoogte te brengen.
 2. Keuze. We bieden individuen de gelegenheid zich uit te schrijven voor persoonlijke informatie (of om expliciet toestemming tot inschrijven voor gevoelige informatie te geven) die: (i) bekendgemaakt wordt aan een derde (anders dan een dienstverlener of ingevolge een wettelijk verzoek zoals hieronder beschreven), of (ii) gebruikt wordt voor een doel dat aanzienlijk verschillend is van het doel waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld (zoals beschreven in onze Privacyverklaring) of later toegestaan door u indien een dergelijke omstandigheid zich voordoet. U hebt ook de mogelijkheid om u te allen tijde uit te schrijven voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor rechtstreekse marketingdoeleinden, door de uitschrijfprocedures te volgen die in de mailing aangegeven zijn. Om dit recht uit te oefenen, meldt u zich aan op uw account via de Diensten en gebruikt u de aangegeven functionaliteit. Als u nog vragen hebt over het bovenstaande, neem dan contact met ons op via [email protected] (beschermde e-mail). Wanneer we persoonlijke informatie verwerken in naam van een instelling, zullen we met die instelling samenwerken om te voldoen aan enige keuzes van individuen voor het beperking van het gebruik of de bekendmaking van persoonlijke informatie.
 3. Verdere doorgiften (Overdracht aan Derden). Blackboard kan persoonlijke informatie overdragen aan bepaalde derden (zoals beschreven in onze Privacyverklaring). Wanneer we persoonlijke informatie overdragen aan een derde, zullen we redelijke en geschikte stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de derde persoonlijke informatie voor beperkte en gespecificeerde doeleinden verwerkt en op een manier die consistent is met de Privacyschildverplichtingen van Blackboard. Wanneer de overdracht aan een derde agent is die optreedt in onze naam, kan Blackboard aansprakelijk zijn indien die derden deze verplichtingen niet respecteren, en zijn we verantwoordelijk voor de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schadeloosstelling.
 4. Beveiliging. We nemen redelijke en geschikte maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging. We hebben geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om te helpen persoonlijke informatie te beschermen en te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of bekendmaking, verandering of vernietiging.
 5. Gegevensintegriteit en doelbinding. We zullen persoonlijke informatie verwerken op een manier die compatibel is met en relevant is voor het doel waarvoor ze werd verzameld of toegelaten was door individuen. Wanneer we persoonlijke informatie ontvangen van een instelling, is het de instelling die deze doelen bepaalt. Voor zover noodzakelijk voor deze doelen, zullen we redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie correct, volledig, up-to-date en betrouwbaar is voor het beoogde doel.
 6. Toegang. EER en individuen in het VK hebben het recht op redelijke toegang tot de persoonlijke informatie over u die wij bezitten. Op verzoek zullen we ook redelijke stappen nemen voor het corrigeren, bijwerken of wissen van enige informatie waarvan is aangetoond dat deze onjuist is, behalve wanneer de inspanning of de kosten om dit te doen niet in verhouding staan tot de risico’s voor uw privacy in het desbetreffende geval of wanneer de rechten van derden geschonden zouden worden. Wanneer we persoonlijke informatie verwerken in naam van een instelling, zullen we enige individuele verzoeken voor toegang of om gebruik of bekendmaking te beperken aan de instelling richten, en zullen we samenwerken met deze instelling om te voldoen aan deze verzoeken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onze verplichtingen krachtens het Privacyschild.
 7. Rechtspraak en afdwinging. Als deel van onze deelname aan het Privacyschild, vallen we onder de onderzoeks- en afdwingingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federale Handelscommissie.
 8. Wettelijke verzoeken. Blackboard kan verplicht worden persoonlijke informatie bekend te maken als antwoord op wettelijke verzoeken door publieke instellingen, waaronder om te voldoen aan vereisten voor het afdwingen van de nationale veiligheid of wetshandhaving.
 9. Contact Blackboard en Beroep. Als u vragen hebt over deze Verklaring of de informatie die we over u verzamelen in overeenstemming met het Privacyschild, neem dan contact met ons op via [email protected] (beschermde e-mail) of schrijf naar:

  Global Privacy Officer
  Blackboard Inc.
  11720 Plaza America Drive
  11th Floor
  Reston, Virginia 20190
  VS

  Indien u zich zorgen maakt over hoe persoonlijke informatie die u aan Blackboard verstrekt hebt, werd gebruikt, stuur uw verzoek of klacht dan eerst naar ons op het bovenstaande adres. Blackboard neemt al uw vragen over privacy en het gebruik van persoonlijke informatie zeer ernstig op en zal haar best doen om een klacht binnen de 45 dagen na ontvangst te beantwoorden.

  Als we binnen deze periode niet gereageerd hebben, of als ons antwoord niet voldoende is voor uw vraag, kunt u gratis een klacht indienen bij JAMS, de instantie voor geschillenbeslechting inzake het Privacyschild aangesteld door Blackboard, met behulp van deze link: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim. #26052912:1 https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim

  Er kunnen ook gevallen zijn waar geschillen opgelost kunnen worden door het bindende arbitrageproces inzake Privacyschild. Ga naar de privacyschildwebsite voor meer informatie:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements.

   

  Deze verklaring is bijgewerkt op 10 december 2020.