De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Juiste antwoorden weergeven

Als je beoordelingsinstellingen selecteert, kun je aangeven dat studenten de juiste antwoorden kunnen zien op vragen die automatisch worden beoordeeld en die ze hebben ingeleverd. Je wilt bijvoorbeeld dat studenten wel kunnen zien welke vragen ze hebben gemist bij een beoordeling met meerdere pogingen, maar niet de juiste antwoorden. Je kunt de antwoorden ook verbergen totdat alle studenten hun inzendingen hebben voltooid.

In het paneel met beoordelingsinstellingen zijn de selectievakjes Juiste antwoorden weergeven en Vraagscore weergeven standaard niet ingeschakeld, wat betekent dat de juiste antwoorden worden verborgen voor studenten. Als je wilt dat studenten de antwoorden kunnen doornemen met de inhoud van de beoordeling, ga je terug naar het paneel met instellingen en selecteer je Juiste antwoorden weergeven. Vraagscore weergeven wordt automatisch geselecteerd. Wanneer je de juiste antwoorden weergeeft, moet je ook de vraagscores weergeven. Als je alleen de score per vraag wilt weergeven, maar niet de juiste score, vink je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven uit.

De einddatum die je hebt ingesteld, heeft geen invloed op deze instelling. Vink het selectievakje aan als je klaar bent om de antwoorden aan alle studenten te tonen.

Nadat studenten een beoordeling hebben voltooid en deze later gaan bekijken, verschijnt er een banner boven aan de beoordeling. Hierin staat dat de cursusleider de juiste antwoorden zal bekendmaken als alle studenten klaar zijn. Eventuele feedback die je hebt gegeven, wordt pas weergegeven als er cijfers zijn gepost.

Als je niet wilt dat studenten de banner zien voor beoordelingen zonder vragen, schakel je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in tijdens het maken van de beoordeling.

Geautomatiseerde feedback

Met geautomatiseerde feedback kun je feedback geven op afzonderlijke vragen die automatisch beoordeeld worden. Studenten ontvangen de feedback automatisch op basis van jouw instellingen voor het tijdstip van release. Feedback kan nu worden toegevoegd op het vraagniveau. 

Selecteer de schakelaar om Geautomatiseerde feedback in te schakelen. Typ je feedback voor het Juiste antwoord en het Onjuiste antwoord. Feedback voor een onjuist antwoord wordt ook weergegeven voor antwoorden met deelpunten. Automatische feedback wordt standaard weergegeven na de inzending van de student. Selecteer het pictogram bewerken om de timing-instellingen voor de release te wijzigen. Je kunt de feedback weergeven na inzending of op een bepaalde datum. Als je Juiste antwoorden weergeven hebt geselecteerd, moeten je automatische feedbackinstellingen worden weergegeven op of vóór de datum dat je de juiste antwoorden toont.


Over de toegangscodes

Voeg een beveiligingslaag toe aan je beoordelingen met behulp van een toegangscode.

Je kunt een toegangscode versturen om te bepalen wanneer studenten en groepen een beoordeling maken. Op dit moment worden er willekeurige toegangscodes gegenereerd door het systeem. Je kunt de toegangscodes niet aanpassen.

Beoordelingen verwijzen naar toetsen en opdrachten, maar niet naar SCORM-items.

Voorbeeld:

Je voegt een toegangscode toe omdat je wilt dat sommige studenten de beoordeling vóór anderen maken. Je kunt de toegangscode alleen vrijgeven aan de eerste groep studenten. De studenten die de beoordeling later maken, kunnen de beoordeling niet bekijken voordat ze deze maken.

Voorbeeld:

Je kunt een toegangscode toevoegen voor een begeleide of gesurveilleerde beoordeling. Studenten laten hun identiteitsbewijs zien, ontvangen de code van de cursusleider of surveillant en maken de beoordeling in het klaslokaal.

Als verschillende groepen studenten dezelfde toets op verschillende momenten maken, kun je de toegangscode voor elke groep wijzigen. Let wel op dat studenten hun werk niet hebben opgeslagen om later verder te gaan.

Wat zien studenten?

Op de pagina Cursusinhoud kunnen alle studenten een beoordeling zien die is beveiligd met een toegangscode, tenzij je voorwaarden voor de release toevoegt of deze verbergt. Alle studenten kunnen het paneel Details & Informatie openen om de instructies te bekijken die je hebt toegevoegd. Ze kunnen de beoordeling niet starten zonder de toegangscode.

De toegangscode wordt nergens in het systeem opgeslagen. Studenten kunnen de toegangscode alleen ontvangen van jou of van personen aan wie je de code toekent. Je kunt de toegangscode desgewenst wijzigen en het aan de studenten laten weten.

Studenten kunnen dezelfde code gebruiken als ze de beoordeling opslaan en later willen teruggaan. Studenten hebben de toegangscode niet nodig om de cijfers en feedback te zien die je publiceert.


Een toegangscode toevoegen

Selecteer in het paneel Instellingen van een toets of opdracht Toegangscode toevoegen in het gedeelte Beveiliging van beoordeling.

Schakel de toegangscode naar Aan. Het systeem genereert willekeurig een 6-cijferige toegangscode die je niet kunt aanpassen. Gebruik de pictogrammen naast de toegangscode om deze te kopiëren of kies vernieuwen om de code te wijzigen. Alleen cursusleiders kunnen de toegangscode vernieuwen en wijzigen. Als je de code uitschakelt en weer opnieuw inschakelt, blijft de code hetzelfde.

Selecteer Doorgaan. De toegangscode wordt weergegeven in het paneel Instellingen. Je kunt het prullenbakpictogram selecteren om de code te verwijderen. Studenten hebben dan geen code meer nodig om de beoordeling te starten of door te gaan.

Let op: Cursusleiders of surveillanten geven de toegangscode aan studenten.

LockDown Browser-overzicht

Om je beoordelingen nog meer te beveiligen, kun je zowel de Lockdown Browser als de toegangscode inschakelen, en ze werken samen. Studenten moeten de juiste toegangscode invoeren voordat de LockDown Browser wordt geopend.

Meer informatie over de LockDown Browser


Een tijdslimiet toevoegen

Je kunt een tijdslimiet toevoegen aan een toets in de Ultra-cursusweergave. Een tijdslimiet kan ertoe bijdragen dat studenten de juiste focus houden op de toets omdat iedereen een beperkte hoeveelheid tijd heeft om de toets te maken. De pogingen voor de toets worden opgeslagen en automatisch verzonden als de beschikbare tijd is verstreken.

Je kunt studenten ook toestemming geven om na de tijdslimiet nog aan de opdracht te werken. Extra tijd betekent dat studenten opnieuw verbinding kunnen maken als de verbinding is verbroken tijdens hun pogingen. Je kunt extra tijd toestaan om te kijken of de oorspronkelijke tijd die je hebt ingesteld, voldoende is om alle vragen te lezen en te beantwoorden. Wanneer je toetsen gaat beoordelen, kun je zien hoeveel extra tijd elke student heeft gebruikt om de toets te voltooien. Je kunt ook zien welke vragen na de oorspronkelijke tijdslimiet zijn beantwoord. Studenten zien deze informatie ook wanneer ze hun beoordeelde toetsen bekijken.

Het is op dit moment niet mogelijk om een tijdslimiet in te stellen voor groepstoetsen.

Selecteer in het venster Toetsinstellingen de optie Tijdslimiet toevoegen in de sectie Aanvullende tools.

Typ eerst een tijdslimiet. Gebruik hiervoor een geheel getal tussen 1 en 480. Je kunt geen cijfers achter de komma gebruiken. Selecteer vervolgens een van deze twee opties:

 • Het werk wordt automatisch opgeslagen en verzonden wanneer de tijd is verstreken: als een student het werk niet vóór de tijdslimiet inlevert, wordt de toets opgeslagen en daarna automatisch verzonden zodra de tijd is verstreken.
 • Studenten hebben extra tijd om door te werken nadat de tijdslimiet is verstreken: als je deze optie selecteert, kies je daarna de hoeveelheid tijd in het menu dat wordt weergegeven:
  • 50%
  • 100%
  • Onbeperkte extra tijd

Bij de opties 50% en 100% staat tussen haakjes hoeveel tijd er wordt opgeteld bij de tijdslimiet voordat de toets wordt opgeslagen en automatisch verzonden. Als je bijvoorbeeld 60 minuten instelt als de tijdslimiet en 50% extra tijd kiest, kunnen de studenten 30 minuten langer aan de opdracht werken. Je studenten zien pas een bericht dat er extra tijd beschikbaar is als de oorspronkelijke tijdslimiet bijna is verstreken. Ze zien kunnen er dan voor kiezen om de extra tijd te benutten of de toets in te leveren. Ze zien ook een bericht dat mogelijk niet alle punten worden toegewezen voor werk dat na de tijdslimiet is ingeleverd.

Als je meerdere pogingen toestaat, geldt de tijdslimiet voor elke poging.

Selecteer de X om terug te gaan naar het venster Toetsinstellingen. Je kunt controleren welke instelling je hebt gekozen voor de tijdslimiet. Selecteer de tijd om wijzigingen door te voeren. Je kunt de tijdslimiet echter niet meer wijzigen nadat studenten werk hebben ingeleverd. Wijs de tijdslimiet aan om het pictogram Verwijderen weer te geven. De tijdslimiet wordt ook weergegeven op de pagina Cursusinhoud met de toetsdetails, maar de extra tijd wordt niet vermeld.

Speciale maatregel voor tijdslimiet

Als voor studenten een speciale maatregel geldt ten aanzien van de tijdslimiet voor een beoordeling en je ze meer tijd geeft om een beoordeling af te ronden in de instellingen, worden de tijden bij elkaar opgeteld.

Meer informatie over speciale maatregelen voor tijdslimieten

Werkstroom voor studenten

Studenten zien de tijdslimiet samen met andere toetsdetails op de pagina Cursusinhoud. Bovendien zien ze de tijdslimiet in het venster Details en informatie van de toets en binnen de toets zelf als ze die aan het maken zijn.

Wanneer studenten Poging starten selecteren, verschijnt er een venster waarin ze de timer moeten starten om toegang te krijgen tot de toets.

Als je extra tijd hebt toegestaan, verschijnt er bij het verstrijken van de tijdslimiet een venster met de mededeling dat ze de toets nu kunnen inleveren of nog even kunnen doorwerken. Ze zien ook een bericht dat mogelijk niet alle punten worden toegewezen voor werk dat na de tijdslimiet is ingeleverd. Je studenten zien pas een bericht dat er extra tijd beschikbaar is als de oorspronkelijke tijdslimiet bijna is verstreken.

De timer blijft lopen, ongeacht of studenten actief werken aan de toets. De timer verschijnt onder aan het venster om studenten te laten weten hoeveel tijd er nog over is. Als ze een concept opslaan of het toetsvenster verlaten, blijft de timer aftellen. Hun werk wordt dan opgeslagen en verzonden zodra de tijd om is.

Meer informatie over het beoordelen van toetsen met tijdslimieten

Video: Timed Assessments


Watch a video about timed assessments

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Timed assessments shows how to add a timer to assessments.


Meerdere pogingen

Op de pagina Toetsinstellingen kun je aangeven dat studenten meer dan één poging mogen inzenden. Meerdere pogingen zijn van invloed op de manier waarop het eindcijfer voor de toets wordt berekend. Geef aan hoe je het eindcijfer wilt berekenen:

 • Gemiddelde van alle pogingen
 • Eerste poging met een cijfer
 • Poging met hoogste cijfer
 • Laatste poging met een cijfer
 • Poging met laagste cijfer

Je kunt geen meerdere pogingen toestaan voor een groepstoets of wanneer je inzendingen offline verzamelt.

De instelling Pogingen beoordelen bepaalt hoe het eindcijfer automatisch wordt berekend, maar je hebt de mogelijkheid om het cijfer te vervangen. Voor elke opdracht geldt de einddatum die je instelt voor de toets. Als een student na de einddatum een poging inlevert, wordt deze als te laat gemarkeerd. Pogingen die zijn ingeleverd voor de einddatum worden als op tijd gemarkeerd.

Je kunt alleen het eindcijfer vervangen, niet de cijfers voor elke afzonderlijke poging.

Meer informatie over het beoordelen van een toets met meerdere pogingen


Vragen en antwoorden in willekeurige volgorde zetten

Je kunt vragen en de bijbehorende antwoorden in willekeurige volgorde zetten voor oefening/herhaling of om fraude te voorkomen.

Dit kan alleen voor vragen met combinaties en meerkeuzevragen. Als je antwoorden voor waar/onwaar-vragen willekeurig wilt weergeven, gebruik je een meerkeuzevraag met de antwoordmogelijkheden Waar en Onwaar.

Je kunt beide instellingen gebruiken of één van de instellingen, zodat toetsen voor elke student anders worden weergegeven. Op de pagina Inhoudsinstellingen van de test wordt een bericht weergegeven over je keuze met betrekking tot antwoorden willekeurig weergeven.

Vragen in willekeurige volgorde aanbieden

Selecteer op de pagina Toetsinstellingen de optie Vragen in willekeurige volgorde aanbieden om vragen in willekeurige volgorde weer te geven aan studenten.

Vragen worden op volgorde weergegeven terwijl je de toets maakt. Elke keer dat een student begint aan een toetspoging, worden de vragen in een andere volgorde gezet. Als je verwijzingen naar de vraagnummers opneemt zoals deze worden weergegeven op de pagina Inhoud en instellingen, moet je de optie Vragen in willekeurige volgorde aanbieden niet gebruiken. Aangezien de vragen in willekeurige volgorde worden gezet, kloppen de vraagnummers dan niet meer, wat heel verwarrend is natuurlijk.

Als studenten zijn begonnen aan hun inzendingen, kun je de instelling Vragen in willekeurige volgorde aanbieden nog in- of uitschakelen.

Het is niet mogelijk om vragen in willekeurige volgorde te zetten in een toets met tekstblokken of bestanden.

De antwoorden in willekeurige volgorde zetten

Selecteer Antwoorden randomiseren in het venster Toetsinstellingen om antwoordmogelijkheden voor vragen met meerdere antwoorden en meerkeuzevragen in willekeurige volgorde aan te bieden aan studenten.

Antwoorden worden op volgorde weergegeven terwijl je de toets maakt. Elke keer dat een student begint aan een toetspoging, worden de antwoorden in een andere volgorde gezet.

Als studenten zijn begonnen aan hun inzendingen, kun je de instelling Antwoorden randomiseren niet meer in- of uitschakelen.


Anonieme beoordeling inschakelen

Wanneer je een toets aanmaakt zonder vragen, kun je anonieme beoordeling inschakelen in het paneel Toetsinstellingen. Studentennamen worden verborgen terwijl je beoordeelt. Je mag alleen tekst en bestanden toevoegen aan anoniem beoordeelde toetsen.

Meer informatie over anoniem beoordelen


Parallelle beoordeling inschakelen

Wanneer je een toets maakt zonder vragen, kun je parallelle beoordeling inschakelen in het deelvenster Toetsinstellingen

Het systeem wijst de beoordelaars die je selecteert willekeurig toe. Voor elke student zijn er twee beoordelaars. De werkbelasting wordt gelijkmatig over de beoordelaars verdeeld. Beoordelaars kunnen alleen inzendingen openen van studenten die aan hen zijn toegewezen. Cursusleiders of afstemmers bepalen de eindcijfers van studenten.

Meer informatie over parallelle beoordeling


Uitzonderingen voor beoordelingen

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kun je voor een bepaalde student een uitzondering instellen voor een specifieke toets of opdracht. Een uitzondering bestaat uit extra pogingen of langer toegang, zelfs als de opdracht verborgen is voor andere studenten. Je kunt de toegang uitbreiden met de datums weergeven op en verbergen na die afwijken van de einddatum.

Voordat je een individuele uitzondering voor verlengde toegang instelt, moet je voorwaardelijke beschikbaarheid instellen (datums voor 'Weergeven op' en 'Verbergen na').

Een uitzondering vervangt de twee instellingen die verder voor iedereen gelden, alleen voor die specifieke beoordeling. Studenten kunnen niet zien welke uitzonderingen je hebt toegevoegd.

Je kunt uitzonderingen voor toetsen en opdrachten instellen via de pagina Inzendingen van de beoordeling of vanuit een individuele inzending. Uitzonderingen zijn een oplossing voor studenten met internetproblemen, een beperking, of technologie- en taalverschillen.

Voorbeelden:

 • Toets met één poging: Geef meer pogingen aan een student die blind is en die voor het eerst werkt met een schermlezer.
 • Opdracht met de voorwaardelijke beschikbaarheid met een datum en tijd voor Verbergen na: Verleng de toegang tot een opdracht voor een student met internetproblemen. Als de einddatum en -tijd echter hetzelfde zijn als de originele tijd voor Verbergen na, wordt de inzending nog steeds als te laat gemarkeerd in de cijferlijst.

Voor een groepsopdracht of groepstoets kun je alleen een uitzondering voor verlengde beschikbaarheid geven aan een specifieke groep. Meerdere pogingen zijn op dit moment niet toegestaan voor groepsbeoordelingen.

Meer informatie over uitzonderingen voor groepen

Uitzonderingen versus speciale maatregelen

Uitzonderingen zijn iets anders dan speciale maatregelen die je kunt instellen in de naamlijst van de cursus. Een speciale maatregel geldt voor alle einddatums of tijdslimieten in een cursus voor een individuele student. Uitzonderingen zijn op dit moment niet toegestaan voor einddatums en tijdslimieten voor een individuele student of groep. Uitzonderingen zijn alleen toegestaan voor de datums weergeven op en verbergen na en extra pogingen.

Meer informatie over speciale maatregelen

Meer informatie over hoe speciale maatregelen werken met groepen


Een uitzondering maken voor een beoordeling

Vanaf de pagina Inzendingen van een beoordeling kun je uitzonderingen toevoegen voor afzonderlijke studenten. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen vanaf de pagina met een inzending van een bepaalde student of groep. Je kunt geen uitzondering toevoegen aan een anoniem beoordeelde opdracht.

Vanaf de pagina Inzendingen van een beoordeling

Ga naar de Inzendingenpagina van de beoordeling, open het menu in een rij van een student en selecteer Instellingen bewerken. Het venster Inzendingsinstellingen bewerken wordt geopend.

Je kunt de datums en tijden voor Weergeven op en Verbergen na wijzigen extra poging toestaan.

Meer informatie over voorwaardelijke beschikbaarheid

Je kunt pas opslaan nadat je de instellingen hebt gewijzigd. Als je geen wijzigingen wilt doorvoeren, selecteer je Annuleren om het venster te sluiten.

Vanuit een individuele inzending

Ga naar een inzendingspagina van een student of groep en open het menu naast de cijferbal en selecteer Uitzonderingen. Het venster Inzendingsinstellingen bewerken wordt geopend.

Voorbeeld van verlengde beschikbaarheid:

Als je hebt ingesteld dat inhoud moet worden verborgen na een bepaalde datum en tijd, kun je de toegang voor een bepaalde student verlengen. Stel dat 'Toets 1' na 10.00 vandaag niet meer beschikbaar is. Een student meldt dat hij problemen met internet heeft en dus verleng je de toegang voor alleen die student tot 18.00. Als de einddatum echter ook is ingesteld op 10.00, wordt de inzending nog steeds als te laat gemarkeerd in de cijferlijst.

De student wordt in de activiteitenstream geïnformeerd over de beschikbare toets, maar de verlengde beschikbaarheid wordt niet vermeld in de stream of de toets. Je moet de student zelf informeren over de verlengde beschikbaarheid. Je moet studenten ook afzonderlijk informeren als je toestemming geeft voor extra pogingen.

Uitzonderingspictogram verschijnt

Als je een uitzondering hebt ingesteld voor de beoordeling van een student, zie je een pictogram naast de naam van de student. Het pictogram dat uitzonderingen voor beoordelingen aangeeft, is hetzelfde als het pictogram voor speciale maatregelen. Als voor een student een speciale maatregel en een uitzondering is ingesteld voor een beoordeling, wordt er maar één pictogram weergegeven.

Als je een beoordeling van de ene naar de andere cursus kopieert, worden de uitzonderingen niet meegekopieerd. De inhoud wordt ingesteld op Verborgen voor studenten als je afzonderlijke items naar de cursus kopieert. Als je een cursus naar een andere cursus kopieert, worden specifieke gegevens van studenten niet gekopieerd.


Een uitzondering toevoegen nadat een cijfer is gepubliceerd

Je kunt een uitzondering aanbieden aan een student voor een beoordeling die al is nagekeken en waarvoor het cijfer inmiddels is gepubliceerd. Als je een student bijvoorbeeld de mogelijkheid wilt geven om een automatisch beoordeelde toets nog een keer te maken terwijl er geen pogingen meer over zijn, kun je een extra poging toevoegen. Je moet de student dan wel informeren over deze extra poging aangezien er niet automatisch een melding door het systeem wordt verstuurd.

Automatisch nul

Als je hebt ingesteld dat er automatisch een nul moet worden toegekend voor niet-ingeleverd werk in de cursus, krijgt de student ook een nul nadat je een uitzondering hebt toegevoegd. De automatische nul wordt vervangen wanneer je de inzending opnieuw beoordeelt.

Meer informatie over automatisch nul

Video: Grant Assessment Exceptions


Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.


Uitzonderingen voor groepsbeoordelingen

Er is maar één type uitzondering toegestaan voor groepsbeoordelingen. Je kunt voor een bepaalde groep een uitzondering voor verlengde beschikbaarheid instellen voor een specifieke groepstoets of groepsopdracht. Omdat op dit moment meerdere pogingen niet zijn toegestaan voor groepsbeoordelingen, kun je het aantal toegestane pogingen niet wijzigen.

Vanaf de pagina Inzendingen van een groepsbeoordeling kun je uitzonderingen toevoegen voor afzonderlijke groepen. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen vanaf de pagina met een inzending van een bepaalde groep.

Op de pagina Inzendingen van een groepsbeoordeling wordt hetzelfde pictogram weergegeven voor uitzonderingen en speciale maatregelen voor een groep. Het pictogram dat uitzonderingen voor beoordelingen aangeeft, wordt bij de naam van een groep weergegeven. Als een groep leden bevat met speciale maatregelen, wordt hetzelfde pictogram weergegeven bij de naam van de groep. Open het menu voor elke groepsnaam met een pictogram om de uitzonderingen die je hebt toegevoegd te bekijken. Als een groep leden bevat waarvoor speciale maatregelen en een uitzondering zijn ingesteld voor een groepsbeoordeling, wordt er maar één pictogram weergegeven.

Wanneer je groepen opent vanuit het venster met instellingen voor een beoordeling, herken je groepen met uitzonderingen aan het pictogram bij de groepsnaam. Groepsleden met speciale maatregelen hebben hetzelfde pictogram staan bij hun naam.


Een uitzondering intrekken

Je kunt de uitzondering van een student of groep voor een beoordeling verwijderen.

Ga hiervoor naar de pagina Inzendingen van een beoordeling > menu van student of groep > Instellingen bewerken > Instellingen opnieuw instellen.

De instellingen voor de uitzondering worden verwijderd. Voor de student of groep gelden nu de oorspronkelijke beoordelingsinstellingen voor wat betreft het aantal toegestane pogingen en de beschikbaarheidsperiode. Selecteer Opslaan om te bevestigen. Het uitzonderingspictogram wordt verwijderd, tenzij voor de student of groep ook een speciale maatregel geldt.

Je kunt het aantal pogingen niet verlagen als studenten inmiddels werk hebben ingeleverd.