Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

SCORM-inhoudspakketten toevoegen aan een cursus

Een voorbeeld van een inhoudstype voor webgebaseerde studie dat u kunt gebruiken in een cursus is een SCO, of Shareable Content Object. Deze SCO's worden verzameld in een gecomprimeerd ZIP-bestand dat een inhoudspakket wordt genoemd. Het ZIP-bestand kan worden uitgepakt en afgespeeld via een inhoudsspeler. Meestal worden individuele onderdelen of complete pakketten aangeboden door scholen, uitgevers, commerciële bedrijven of andere bronnen.

De instelling bepaalt of de SCORM Engine ingeschakeld is. Als de SCORM Engine B2 is ingeschakeld door de instelling, is dit de speler die standaard wordt gebruikt voor alle nieuw geüploade inhoudspakketten, evenals voor bestaande pakketten die opnieuw worden geüpload.


SCORM-inhoud

De SCORM Engine ondersteunt inhoud die voldoet aan de standaard SCORM 1.2, de standaard SCORM 2004, evenals AICC en het afspelen van Tin Can API-pakketten. Blackboard Learn bevat op dit moment geen Tin Can Learning Record Store (LRS), maar eenvoudige gegevens die worden doorgegeven, zijn wel zichtbaar in de cijferlijst.

Je hoeft niet vooraf te bepalen wat het type inhoud is, aangezien de optie voor het toevoegen van inhoud voor alle ondersteunde typen hetzelfde werkt. Als je bijvoorbeeld pakketten met IMS-inhoud gaat uploaden, wordt het bericht Er zijn enige problemen vastgesteld bij deze cursus, die de afspeelbaarheid kunnen beïnvloeden weergegeven en een subbericht dat het pakket de SCORM-indeling heeft en wordt verwerkt als een IMS-inhoudspakket.

Meer informatie over SCORM-inhoud

Meer informatie over Tin Can API-inhoud


Een SCORM-inhoudspakket toevoegen

Je kunt een SCORM-pakket op dezelfde manier toevoegen aan een cursus als ieder ander inhoudsitem.

 1. Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken om inhoud toe te voegen.
 2. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen. Selecteer SCORM-pakket.
 3. Selecteer in het deelvenster SCORM-instellingen SCORM-pakket uploaden of Bladeren in Inhoudsverzameling.
 4. Zoek en selecteer het SCORM-pakket dat je wilt uploaden.

Nadat het bestand is geüpload en gecontroleerd, wordt het venster SCORM-instellingen weergegeven waarin je de details van het pakket kunt instellen.

 1. Typ bij Details en informatie een waarde voor Titel en selecteer een datum bij Einddatum. Je kunt ook klassikale gesprekken toestaan, zodat studenten informatie kunnen uitwisselen over het SCORM-pakket.
 2. Selecteer in het gebied Beoordeling en inzendingen de Cijfercategorie en het aantal Toegestane pogingen. Het eindcijfer van een beoordeelde SCORM met meerdere pogingen wordt standaard bepaald aan de hand van Laatste poging met een cijfer. Je kunt deze instelling niet wijzigen.

  Meer informatie over meerdere pogingen

 3. Selecteer Cijfertoekennings-SCORM om een vermelding voor het pakket toe te voegen aan de cijferlijst. Selecteer het cijfertoekenningsschema en de maximumscore. Je kunt de cijferinstellingen niet meer wijzigen na het importeren van de SCORM.
 4. Selecteer Cijfer toekennen voor individuele SCO's om een vermelding voor geselecteerde onderdelen van het pakket toe te voegen aan de cijferlijst. Wanneer je deze optie selecteert, zie je een lijst met de SCO's in het pakket. Voor elke SCO die je selecteert, kun je ook het cijfertoekenningsschema en de maximumscore selecteren.

  Wijs een SCO in de lijst aan om het pictogram Bewerken weer te geven, voorgesteld door een potlood. Selecteer het pictogram om de naam van de SCO te wijzigen.

 5. Wanneer je individuele SCO's beoordeelt, verschijnt de optie Cijfer bekendmaken. Je kunt het cijfer bekendmaken aan studenten als ze de SCORM hebben voltooid.
 6. Voer desgewenst een beschrijving in.
 7. Selecteer Opslaan om het importeren te voltooien.

Nadat je het SCORM-pakket hebt geïmporteerd, kun je de zichtbaarheid van het pakket wijzigen, doelen afstemmen en andere instellingen aanpassen. Het is niet mogelijk om beoordelingsopties te wijzigen nadat je het SCORM-pakket hebt geïmporteerd.

Een SCORM-pakket verwijderen

Je kunt een SCORM-pakket verwijderen uit een cursus. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor het pakket, wordt het bijbehorende cijferlijstitem ook verwijderd. Voor SCORM's met inzendingen moet je bevestigen dat je de SCORM inclusief alle inzendingen en cijfers permanent uit de cursus wilt verwijderen.

Je kunt de SCORM ook verbergen voor studenten, zodat de inzendingen en de scores in de cijferlijst behouden blijven. Studenten hebben geen toegang tot verborgen inhoud op de pagina Cursusinhoud en ook niet via hun cijferpagina, zelfs niet als je inzendingen hebt beoordeeld.

In de originele cursusweergave kun je een SCORM-pakket verwijderen zonder dat je inzendingen en cijfers verwijdert. De kolom blijft aanwezig in de cijferlijst. Als de cursus wordt geconverteerd naar Ultra, verschijnt de kolom als een offline item in de Ultra-cijferlijst.


SCORM-instellingen

Je kunt SCORM-instellingen bewerken vanaf de pagina Cursusinhoud en vanuit de cijferlijst. Open het menu en selecteer Bewerken om de instellingen weer te geven. Selecteer op de pagina Cijfers en inzendingen het tandwielpictogram.

Het SCORM-pakket weergeven of verbergen. Studenten zien een SCORM-pakket pas als jij het beschikbaar maakt. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer het SCORM-pakket beschikbaar zal komen.

Klassikale gesprekken toestaan. Wat als je studenten vragen hebben over een SCORM-pakket? Je kunt gesprekken binnen een SCORM-pakket toestaan, en iedereen kan een bijdrage leveren aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven met de relevante inhoud.

Meer informatie over gesprekken

Pas de cijfercategorie aan. Je kunt de cijfercategorie van de SCORM wijzigen in een van de aangepaste cijferlijstcategorieën die je hebt ingesteld voor de cursus. Je kunt nieuwe categorieën maken om cursuswerk op een andere manier te groeperen binnen de cursus. Aangepaste categorieën kunnen handig zijn bij het instellen van het totaalcijfer.

Het aantal pogingen bepalen. Je kunt studenten meerdere pogingen laten inleveren voor een SCORM.

Het eindcijfer van een beoordeelde SCORM met meerdere pogingen wordt standaard bepaald aan de hand van Laatste poging met een cijfer. Je kunt deze instelling niet wijzigen.

Voeg doelen en standaarden toe. Je kunt een SCORM-pakket afstemmen op één of meerdere doelen. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen.

Voeg desgewenst een beschrijving toe. De beschrijving wordt samen met de naam van het SCORM-pakket weergegeven op de pagina Cursusinhoud.

Je kunt het cijfertoekenningsschema of de maximale score niet meer wijzigen nadat je een SCORM-pakket hebt geïmporteerd. Dit kan alleen door de SCORM te verwijderen en opnieuw te importeren.


SCORM-analyse

Maak gebruik van analytische rapporten om inzicht te krijgen in een SCORM-pakket. Je kunt SCORM-activiteit bekijken voor de groep als geheel of per student. De rapporten bevatten belangrijke gegevens die helpen om de prestaties van studenten in perspectief te zien.

Analytische rapporten zijn niet beschikbaar voor SCORM-pakketten zonder cijfertoekenning.

SCORM-rapport cursus

Je kunt als volgt een SCORM-rapport voor een cursus bekijken:

 1. Ga naar de pagina Cursusinhoud.
 2. Open het menu voor het SCORM-pakket en selecteer Analyses bekijken.
 3. Dit rapport geeft een overzicht van de prestaties voor de hele groep.

Het SCORM-rapport op cursusniveau laat zien hoe studenten gemiddeld presteren. De gemiddelden in het rapport worden berekend op basis van ingezonden pogingen.

 • Gemiddelde score: De gemiddelde score van alle pogingen in de SCORM. Het totale aantal mogelijke punten van de SCORM wordt ook vermeld om de score in perspectief te plaatsen.
 • Voltooide pogingen: het aantal studenten dat een poging heeft ingezonden in vergelijking met het totale aantal studenten. Dit aangemeld wordt ook als een percentage vermeld.
 • Gemiddelde tijd besteed per SCO: Als het SCORM-pakket meerdere SCO's bevat, geeft deze waarde aan hoeveel tijd studenten gemiddeld hebben besteed aan alle SCO's.
 • Gemiddelde totale tijd besteed: De gemiddelde hoeveelheid tijd die studenten hebben doorgebracht in de SCORM.

De tabel bevat gedetailleerde gegevens voor elke SCO in het SCORM-pakket. Bekijk de kolommen SCO-titel, Geschaalde score en Gemiddelde tijd besteed.

Als het SCORM-pakket geen SCO's bevat, bestaat de tabel uit één rij en wordt SCO-titel weergegeven als index.

SCORM-rapport student

Je kunt als volgt een SCORM-rapport voor een student bekijken:

 1. Ga naar de pagina Cijfers en inzendingen.
 2. Selecteer een van de inzending van een student.
 3. Je kunt deze pagina bereiken vanuit de cijferlijst of vanuit het voorbeeld van de SCORM.

Als je meerdere pogingen toestaat voor de SCORM, wordt er voor elke poging een analytisch rapport gegenereerd. Het is niet mogelijk om in één analytisch rapport alle pogingen van een student te zien. Selecteer een poging om deze informatie weer te geven:

 • Tijd besteed: De hoeveel tijd die de student heeft doorgebracht in de SCORM. Vergelijk deze waarde met Gemiddelde tijd besteed in cursus om vast te stellen of de student de poging snel heeft afgerond of er meer tijd aan heeft besteed dan andere studenten. Deze gegevens zijn handig om te bepalen of een student moeite heeft gehad om de SCORM te voltooien.
 • Gemiddelde tijd besteed in cursus: De gemiddelde hoeveelheid tijd die studenten hebben doorgebracht in de SCORM. Het gemiddelde wordt berekend op basis van ingezonden pogingen.
 • Percentage van poging: De voortgang van de student in de SCORM, uitgedrukt als een percentage. De waarde is 100% wanneer de poging voor de SCORM is voltooid.
 • Status: De status van de poging van de student.

De tabel bevat gedetailleerde gegevens voor elke SCO in het SCORM-pakket. Bekijk de waarden voor SCO-titel, Status, Score, Antwoord van student, Resultaat en Tijd.

 • SCO-titel: De titel van de specifieke SCO die is opgenomen in de SCORM.
 • Status: Geeft aan of de student de SCO al dan niet heeft voltooid.
 • Score: De score van de student voor een beoordeelde SCO.
 • Antwoord van student: Het antwoord van de student op de SCO.
 • Resultaat: Geeft aan of de student de vragen in de SCO goed of fout heeft beantwoord.
 • Tijd: Hoeveel tijd de student heeft doorgebracht binnen de SCO.

Als het SCORM-pakket geen SCO's bevat, bestaat de tabel uit één rij en wordt SCO-titel weergegeven als index.

Je hebt toegang tot alle beoordelingsfuncties wanneer je het SCORM-rapport van een student bekijkt. Voer een cijfer in, voeg feedback toe, publiceer het cijfer of verwijder de poging.


De pagina Cijfers en inzendingen

Op één pagina alle inzendingen bijhouden. Zo kun je snel zien welke pogingen klaar zijn om te worden beoordeeld. De foto's van studenten in hun profiel worden weergegeven met een rode cirkel als ze pogingen te laat hebben ingeleverd of als de einddatum is verstreken en ze helemaal niets hebben ingeleverd.

Voorbeeld van de SCORM bekijken. Voordat je gaat beoordelen, kun je SCORM-inhoud bekijken. Selecteer Voorbeeld SCORM om het pakket te openen en door de inhoud te bladeren.

De lijst met inzendingen weergeven en verbergen. Je kunt snel schakelen tussen beoordeelde items in het SCORM-pakket. Je kunt individuele SCO's selecteren in de lijst als je deze wilt beoordelen bij het importeren van het pakket.

Kijken voor welke studenten speciale maatregelen gelden. Je kunt speciale maatregelen instellen voor individuele studenten en deze personen uitsluiten van vereisten, zoals einddatums voor beoordelingen. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen. Studenten waarvoor speciale maatregelen van kracht zijn, herken je aan pictogrammen naast hun namen.

Meer informatie over speciale maatregelen

Op de hoogte blijven. Als je gesprekken over deze inhoud hebt toegestaan, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Studenten kunnen de inhoud met jou en andere studenten bespreken. Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven met het relevante item.

Bij het pictogram wordt een paarse cirkel weergegeven om nieuwe activiteit aan te geven.

Meer informatie over gesprekken


SCORM-pogingen beoordelen

Wanneer een student een poging verstuurt of een SCO of SCORM-pakket voltooit, wordt de activiteit toegevoegd aan de cijferlijst. Je kunt een cijfer toekennen op de pagina Cijfers en inzendingen of in het raster van de cijferlijst. Selecteer Cijfers posten wanneer je het cijfer wilt bekendmaken aan de student.

Het is op dit moment niet mogelijk om pogingen van studenten voor SCORM- of SCO-inhoud te bekijken. In toekomstige releases zal aanvullende ondersteuning voor het beoordelen van SCORM-pakketten beschikbaar zijn.

Klaar om cijfers te posten? Als naast een cijfer het bericht Posten staat, betekent dit dat je het cijfer nog niet hebt vrijgegeven. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost. Je kunt ook alle inzendingen voor een item achter elkaar beoordelen en dan Alle cijfers publiceren selecteren om alle cijfers in één keer vrij te geven.

Meer informatie over het toekennen van cijfers


Werkstroom voor studenten

Studenten kunnen het SCORM-pakket net als andere content openen op de pagina Cursusinhoud en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus. Wanneer studenten het SCORM-pakket openen, verschijnt het venster Details en informatie, met daarin de einddatum, het aantal toegestane pogingen en eventuele doelen die je hebt afgestemd. Studenten hebben vanuit dit venster ook toegang tot het gesprek over het pakket.

De student selecteert Poging starten of Doorgaan met poging als ze de SCORM eerder hebben geopend en nog werk willen versturen. Er wordt een nieuw venster geopend met de SCORM-inhoud.

Wanneer je een cijfer toekent, zien studenten hiervan een melding in hun activiteitenstream en op hun algemene cijferpagina en cijferpagina’s van de cursus.


Geavanceerde instellingen

Neem contact op met de instelling als je hulp of advies wilt voor het aanpassen van de geavanceerde instellingen.

De instellingen van de SCORM-speler zijn afgesteld voor maximale compatibiliteit en prestaties. Je kunt de geavanceerde instellingen desgewenst echter aanpassen om te configureren hoe de SCORM zich gedraagt. Het inhoudspakket moet de beoogde navigatie, gegevensstroom en werking hebben. Het pakket moet correct en consistent worden weergegeven met de standaardinstellingen.

De categorieën Navigatie-elementen en Startconfiguratie zijn waarschijnlijk het meest geschikt voor cursusleiders die enige kennis hebben van de werking van SCORM-inhoud. Debugger-opties en Geschiedenisopties komen van pas bij het oplossen van problemen.

Om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen van de SCORM-speler, moet je een bestaand SCORM-inhoudspakket bewerken.

 1. Ga naar een inhoudsgebied of map met het SCORM-inhoudspakket.
 2. Open het menu van het SCORM-inhoudspakket en selecteer Bewerken.
 3. Selecteer Geavanceerde instellingen. Deze categorieën worden weergegeven:
  • Navigatie-elementen
  • Startconfiguratie
  • Compatibiliteitsinstellingen
  • Communicatie-instellingen
  • Debugger-opties
  • Geschiedenisopties
 4. Selecteer Opslaan. Als je de wijzigingen niet wilt doorvoeren, selecteer je Annuleren.

Navigatie-elementen

De categorie Navigatie-elementen biedt de mogelijkheid om knoppen, balken en andere navigatie-elementen toe te voegen die studenten kunnen gebruiken tijdens het bekijken van de cursusinhoud met de SCORM-speler.

Instelling Functie
Navigatie weergeven Geef aan of in de SCORM-speler een navigatiebalk moet worden weergegeven. De volgende instellingen werken alleen als de navigatiebalk is ingeschakeld:
 • Knop Voltooien weergeven: Er wordt een knop Cursus afsluiten weergegeven op de navigatiebalk. Als studenten op deze knop klikken, wordt de huidige inhoud afgesloten en wordt de hoofdles weergegeven, ongeacht de huidige voltooiingsstatus.
 • Knop SCO sluiten weergeven: Er wordt een knop SCO sluiten weergegeven op de navigatiebalk. Met deze knop kan de huidige SCO worden gesloten. Deze instelling moet zijn uitgeschakeld omdat deze optie niet handig is voor de meeste studenten.
 • Voortgangsbalk weergeven: een voortgangsbalk weergeven voor de inhoud, zodat studenten kunnen zien hoe ver ze zijn.
  • Meting gebruiken voor voortgangsbalk: Als je deze optie instelt, wordt de voortgang berekend op basis van een geaggregeerde voortgangsmeting. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de voortgang bepaald aan de hand van de voltooiing van het huidige inhoudsobject. Dit geldt alleen voor inhoud van SCORM 2004 4th edition en later.
 • Help weergeven: er wordt een knop Help weergegeven voor studenten.
Titelbalk weergeven Geef aan of in de SCORM-speler een titelbalk moet worden weergegeven. Deze instelling werkt alleen als de optie Navigatie weergeven is ingeschakeld.
Rechtsklikken uitschakelen Hiermee kun je voorkomen dat studenten via de rechtermuisknop acties kunnen uitvoeren in vensters van de SCORM-speler. Er gebeurt dan niets als de rechtermuisknop wordt ingedrukt. Dit kan handig zijn in belangrijke beoordelingen of wanneer u niet wilt dat studenten de interne structuur of inhoud kunnen zien in de speler. Deze instelling geldt alleen voor vensters van de SCORM-speler, inclusief de cursusstructuur en de navigatiebalk (indien aanwezig), en heeft geen invloed op andere inhoud, browservensters of functies op het bureaublad van de computer.
Cursusstructuur weergeven Bepaalt of de cursusstructuur wordt weergegeven door de SCORM-speler. Als u deze optie inschakelt, wordt de cursusstructuur links van de inhoud weergegeven. Dit kan handig zijn voor cursussen met verschillende inhoudsobjecten. De volgende instellingen werken alleen als deze instelling is ingeschakeld:
 • Cursusstructuur weergeven bij openen: Bepaalt of de SCORM-speler moet worden gestart met de cursusstructuur zichtbaar of verborgen. Studenten kunnen de structuur altijd weergeven of verbergen als de opties Cursusstructuur en Navigatie weergeven zijn ingeschakeld.
 • Breedte cursusstructuur in pixels Bepaalt de breedte van het cursusstructuurvenster in pixels. Met de standaardwaarde van nul (0) wordt de breedte automatisch ingesteld.
 • Weergave structuurstatus: bepaalt op welke manier pictogrammen worden weergegeven om de afrondingsstatus en de voltooiingsstatus aan te geven.
  • Gelukt: alleen de afrondingsstatus van de cursus (voldoende/onvoldoende).
  • Voltooid: alleen de voltooiingsstatus (voltooid/niet voltooid).
  • Gelukt of Voltooid: de afrondings- en voltooiingsstatus worden afzonderlijk weergegeven.
  • Gelukt en voltooid: de afrondings- en voltooiingsstatus worden als een gecombineerde waarde weergegeven.
  • Geen: er wordt geen SCO-niveaustatus gemeld aan de gebruiker.
 • Ongeldige actie voor menu-item: bepaalt hoe de SCORM-speler ongeldige selecties van menu-items verwerkt.
  • Koppelingen weergeven: koppelingen naar ongeldige menu-items worden weergegeven, maar resulteren in een foutbericht als ze worden geselecteerd.
  • Koppelingen verbergen: koppelingen naar ongeldige menu-items worden niet weergegeven.
  • Uitgeschakelde koppelingen weergeven: koppelingen naar ongeldige menu-items worden weergegeven, maar er gebeurt niets als studenten ze selecteren.

Startconfiguratie

De instellingen in de categorie Startconfiguratie bepalen hoe de inhoud in eerste instantie wordt weergegeven wanneer een student de inhoud kiest.

Opties
Instelling Functie
SCO-starttype Deze instellingen zijn bepalend voor het starten van SCO's:
 • Frameset : de SCO inline starten, in een browserframe, in plaats van in een nieuw venster.
 • Nieuw venster: de SCO openen in een nieuw browservenster.
 • Nieuw venster na klikken: de SCO openen in een nieuw browservenster nadat de student op een koppeling heeft geklikt. Deze instelling kan handig zijn bij het omzeilen van de functie van browsers die het weergeven van pop-upvensters blokkeert, aangezien deze meestal door het klikken op een koppeling wordt uitgeschakeld.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk: de SCO wordt in een nieuw browservenster gestart, zonder een werkbalk.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk na klikken: de SCO openen in een nieuw browservenster zonder een werkbalk, maar pas nadat de student op een koppeling heeft geklikt.
Starttype speler Deze instellingen zijn bepalend voor het starten van de SCORM-speler.
 • Frameset : de SCORM-speler inline starten, in een browserframe, in plaats van in een nieuw venster.
 • Nieuw venster: de speler openen in een nieuw browservenster.
 • Nieuw venster na klikken: de speler openen in een nieuw browservenster nadat de student op een koppeling heeft geklikt. Deze instelling kan handig zijn bij het omzeilen van de functie die het weergeven van pop-upvensters blokkeert, aangezien deze meestal door het klikken op een koppeling wordt uitgeschakeld.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk: de speler wordt in een nieuw browservenster gestart, zonder een werkbalk.
 • Nieuw venster zonder browserwerkbalk na klikken: de speler openen in een nieuw browservenster zonder een werkbalk, maar pas nadat de student op een koppeling heeft geklikt.
Opties voor nieuw venster Deze instellingen bepalen de afmetingen van de inhoudsspeler bij het starten in een nieuw venster. Deze instellingen hebben alleen effect als bij SCO-starttype of Starttype speler een instelling is geselecteerd voor het openen van een nieuw venster.
 • Volledig scherm: het nieuwe venster schermvullend weergeven. Als deze instelling is ingeschakeld, moet je een besturingselement toevoegen waarmee studenten de inhoud kunnen verlaten, zoals een knop of koppeling Afsluiten.
 • Aangepaste afmetingen: hiermee kun zelf de afmetingen voor het nieuwe venster opgeven.
  • Breedte in pixels: de breedte van nieuwe vensters in pixels.
  • Hoogte in pixels: de hoogte van nieuwe vensters in pixels.
 • Verplicht: als u deze optie selecteert en de browser op de client de opgegeven afmetingen niet ondersteunt, ziet de student een waarschuwing.
Vensterformaat wijzigen niet toestaan bepaalt of studenten het formaat mogen wijzigen van de vensters van de inhoudsspeler.
Offline beschikbaar geef aan of het SCORM-pakket beschikbaar is om te downloaden naar de offline/mobiele SCORM-speler.

Compatibiliteitsinstellingen

Hoewel het meestal niet nodig de standaardinstellingen te wijzigen, kan de categorie Compatibiliteitsinstellingen van pas komen bij het oplossen van problemen met pakketten waarin fouten optreden, die niet kunnen worden gestart of die andere problemen veroorzaken.

Net als bij alle andere geavanceerde instellingen, maar zeker in dit geval, mag je de instellingen in deze categorie pas wijzigen nadat je contact hebt opgenomen met de instelling voor tips en hulp.

Het kan nodig zijn om deze instellingen te wijzigen als er problemen of fouten optreden bij het opnieuw uploaden van cursusinhoud die eerder werd afgespeeld met een oudere inhoudsspeler. Dit geldt met name voor oudere en mogelijk afwijkende inhoud. Om exact te kunnen vaststellen wat het probleem is, adviseren we om de gedetailleerde Debugger-opties in te schakelen en vervolgens de resulterende logboeken te bekijken.

Opties
Instelling Functie
Voltooien betekent direct vastleggen Deze instelling is bedoeld voor cursussen met één SCO waarbij het lastig is de afsluitstatus te bepalen. Je kunt deze instelling inschakelen als in een cursus met één SCO voltooiingen niet goed worden geregistreerd.
SCO-venster koppelen aan API Wanneer een SCO wordt gestart in een nieuw venster, bestaat de kans dat inhoud die niet aan de normen voldoet of die slecht is geschreven, de SCORM Engine niet kan vinden en er dus geen communicatie mogelijk is. Als je deze instelling inschakelt, wordt er een soort van schil (een API) rondom de speler gelegd. Deze API kan vervolgens zonder problemen communiceren met de SCORM Engine.
Altijd naar eerste SCO Als deze optie is ingeschakeld, laadt de SCORM-speler altijd de eerste cursus in een SCO, ongeacht de regels voor volgordebepaling die zijn ingesteld.
Vaardigheidsscore vervangt lesstatus Als deze optie is ingeschakeld, wordt de feitelijke lesstatus vervangen door de vaardigheidsscore, maar alleen als deze aangeeft of de SCO al dan niet is voltooid.
Wijzigen van voltooiingsstatus les toestaan Deze instelling geldt voor SCORM 1.2 en bepaalt of een les die als voltooid is gemarkeerd, achteraf nog een andere status kan krijgen.
Lege set aggregeren naar onbekend In het geval van SCORM 2004-cursussen bepaalt deze instelling de aggregatiestatus wanneer er geen activiteiten zijn die informatie leveren voor het instellen van de status. Als je deze optie selecteert, wordt zowel de voltooiingsstatus als de afrondingsstatus ingesteld op Onbekend.
Activiteit op hoofdniveau uitschakelen Hiermee voorkom je dat een student een nieuwe poging kan indienen door de navigatiestructuur voor de cursus uit te schakelen, evenals eventuele andere koppelingen waarmee de cursus of een SCO opnieuw kan worden gestart. Het klikken met de muis heeft ook geen nut als deze optie is ingeschakeld.
Aggregatie bij uit geheugen halen van SCO Hiermee wordt aggregatie afgedwongen wanneer de SCO uit het geheugen wordt verwijderd. Dit is bedoeld voor het afhandelen van SCO's die niet expliciet een aanroep versturen voor het uitvoeren van een aggregatie.
Doelstelling en voltooiing vervangen indien door inhoud op Waar gezet De standaardinstelling voor SCORM 2004 en de standaardinstelling voor de speler SCORM 1.2 kunnen soms tot gevolg hebben dat een SCO wordt gemarkeerd als voltooid en afgerond wanneer de SCO niet de juiste gegevens voor de runtime-status doorgeeft. Deze instelling vervangt de standaardinstellingen voor cursussen die niet de juiste standaardregels voor volgordebepaling afdwingen.
Studentvoorkeuren algemeen toepassen op cursus Hiermee worden de voorkeuren die door een student zijn ingesteld in een SCO toegepast op alle SCO's in een bepaald SCORM-inhoudspakket.
Voltooide registraties starten als no-credit Hiermee geef je aan of voltooide cursusregistraties vervolgens op de gebruikelijke wijze of als no-credit worden gestart.
Voltooiingsstatus van mislukte afrondingsstatus Stel een vervangende waarde in voor de voltooiingsstatus van een SCO die niet is afgerond door een student:
 • Voltooid
 • Niet voltooid
 • Onbekend
Modus van lookahead-sequencer Lookahead-verwerking zorgt ervoor dat de SCORM Engine de weergegeven en ingeschakelde navigatiestructuur van de cursus dynamisch kan bijwerken op basis van de status van de huidige SCO. Deze instelling moet standaard zijn ingeschakeld. In het geval van erg grote cursussen kan dit een aanzienlijke vertraging tot gevolg hebben in webbrowsers. Als dit onacceptabel is, kunt u deze optie uitschakelen. Dit zijn de beschikbare instellingen:
 • Uitgeschakeld: de lookahead-sequencer van SCORM uitschakelen.
 • Ingeschakeld: de lookahead-sequencer van SCORM inschakelen (standaardinstelling)
 • Realtime: De real-time lookahead-sequencer van SCORM inschakelen. Deze sequencer wordt uitgevoerd wanneer bepaalde runtime-waarden veranderen, waarbij de zichtbare navigatiestructuur van de cursus direct wordt bijgewerkt.
Timing voor opnieuw instellen runtime-gegevens Bepaalt wanneer de SCORM-speler de timing van de CMI-gegevens (computer managed instruction) opnieuw instelt:
 • Nooit: de runtime-status wordt nooit opnieuw ingesteld.
 • Als niet wordt afgesloten via Onderbreken: de runtime-gegevens worden alleen behouden wanneer de afsluitstatus niet Onderbreken is.
 • Elke nieuwe volgordeactie: de runtime-gegevens worden opnieuw ingesteld wanneer volgens de regels van het systeem een nieuwe poging moet beginnen.
Maximale gegevensgrootte bij onderbreken  
Compatibiliteitsmodus Internet Explorer Hiermee wordt een X-UA-Compatible metatag toegevoegd aan de deliver-frameset, apiwrapper-frameset en intermediate-pagina die kan bepalen hoe inhoud in onderliggende frames wordt weergegeven.

Communicatie-instellingen

De categorie Communicatie-instellingen bepaalt hoe de inhoudsspeler communiceert met de server. Deze instellingen moeten mogelijk worden aangepast als er sprake is van time-outs of communicatiestoringen tussen de computers van studenten en de server. De instellingen mogen alleen worden gewijzigd door een beheerder of een ervaren SCORM-ontwikkelaar.

Opties
Instelling Functie
Maximum aantal mislukte pogingen Het maximum aantal keren dat wordt geprobeerd om bijgewerkte runtime-gegevens te versturen naar de server voordat de bewerking wordt afgebroken. Als dit aantal wordt overschreden, verschijnt er een foutbericht.
Frequentie voor vastleggen in milliseconden Bepaalt hoe vaak de runtime-gegevens worden bijgewerkt op de server. Sommige activiteiten, zoals het afronden van een cursus, resulteren automatisch in een update.

Debugger-opties

De categorie Debugger-opties bepaalt of en hoeveel logboekgegevens er worden vastgelegd binnen de verschillende SCORM-subsystemen.

Als er problemen of fouten optreden bij het afspelen of weergeven van cursusinhoud, kun je debugger-opties inschakelen zodat jij, de beheerder of een ervaren SCORM-gebruiker, de logboeken kan raadplegen om een oplossing voor het probleem te zoeken. De categorie Geschiedenisopties kan worden gebruikt om gegevens van de normale werking van het systeem vast te leggen, die immers ook van pas kunnen komen bij problemen.

Opties
Instelling Functie
Debugger-opties Bepaalt het niveau van logboekregistratie binnen de verschillende SCORM-subsystemen: Beheer (algemene systeemfuncties), Runtime (het starten en de uitvoering van SCO's) Volgordebepaling (wat er gebeurt buiten en tussen SCO's), of Lookahead
 • Uit : er worden geen vermeldingen voor debuggen vastgelegd.
 • Controle: er worden alleen basisvermeldingen voor debuggen vastgelegd.
 • Gedetailleerd: er worden berichten op controleniveau vastgelegd, maar ook aanvullende berichten met gedetailleerde gegevens.
Inclusief tijdstempels Bepaalt of vermeldingen in de logboeken worden voorzien van een tijdstempel.

Geschiedenisopties

De categorie Geschiedenisopties bepaalt of en hoeveel statusgegevens van de cursusinhoud van het SCORM-inhoudspakket er worden vastgelegd. Foutgegevens worden niet opgenomen in dit logboek.

Opties
Instelling Functie
Geschiedenis bijhouden Bepaalt of voor elke poging gegevens moeten worden vastgelegd om een geschiedenis bij te houden voor de cursus.
Gedetailleerde geschiedenis bijhouden Bepaalt of voor elke poging gedetailleerde gegevens moeten worden vastgelegd om een geschiedenis bij te houden voor de cursus.