Metagegevens toevoegen aan een item

Metagegevens toevoegen aan een inhoudsverzameling-item

  1. Ga naar de map met het item dat je wilt wijzigen.
  2. Selecteer een type metagegevens uit het menu van het item.

Algemene metagegevens

Typen metagegevens
Veld Beschrijving
Algemene metagegevens
naam Voer een naam in voor het item. De bestandsnaam blijft ongewijzigd.
Beschrijving Typ hier een beschrijving voor het item.
Trefwoorden Geef trefwoorden op met betrekking tot het item, gescheiden door komma's.
Leerdoelen Geef leerdoelstellingen op met betrekking tot het item, gescheiden door komma's.

Aangepaste metagegevens

Via de pagina Aangepaste metagegevens kunnen gebruikers aangepaste kenmerken invoeren voor een item. De kenmerken worden door de instelling gedefinieerd.

IMS-metagegevens

Op de pagina IMS-metagegevens beheren kunnen gebruikers kenmerken invoeren die overeenkomen met de norm voor IMS-metagegevens.

Beschrijvingen van IMS-metagegevens
Veld Beschrijving
IMS-metagegevens
Identificatie Een uniek label voor het item.
Catalogustype Een bibliotheekcatalogustype waarin het item is gecatalogiseerd.
Catalogusvermelding Het catalogusnummer voor het item.
Taal De taal van het item.
Brontype Het brontype van het item, zoals Oefening, Simulatie, Vragenlijst, Diagram, Figuur, Grafiek, Index, Dia, Tabel, Verhalende tekst, Tentamen, Experiment, Vraagstuk of Zelfbeoordeling.
Educatieve context De typische leeromgeving waarin het leerobject moet worden gebruikt, zoals Basisonderwijs, Middelbaar onderwijs, Hoger onderwijs, Universiteit (bachelor), Universiteit (master), Universiteit (postdoc), MBO, HBO (bachelor) of HBO (master).
Leeftijdsgroep De leeftijdsgroep van de doelgebruikers.
Moeilijkheidsgraad Geef de moeilijkheidsgraad aan van het item.
Gratis bron Selecteer het selectievakje als dit item gratis is.
Beperkt gebruik Selecteer het selectievakje als er beperkingen gelden voor het gebruiken van dit item.

Volledige IMS-metagegevens.

Op de pagina Volledige IMS-metagegevens beheren hebben gebruikers toegang tot alle velden die beschikbaar zijn in het IMS Learning Resource Meta-Data Information Model.

Beschrijvingen van volledige IMS-metagegevens
Veld Beschrijving
Algemene metagegevens
Algemene identificatie Een uniek label voor het item.
Algemene titel De titel voor het item.
Algemene catalogus Een bibliotheekcatalogustype waarin het item is gecatalogiseerd.
Algemene vermelding Het catalogusnummer voor dit specifieke item.
Algemene taal De taal van het item.
Algemene beschrijving Een algemene beschrijving voor het item.
Algemeen trefwoord De beschrijving van het item met betrekking tot de functie ervan.
Algemene dekking De historische context van het item.
Algemene structuur De structuur van het item.
Algemeen samenvoegingsniveau De functionele omvang van de bron. Selecteer 1-4 in de lijst.
Levenscyclus
Versie levenscyclus De versie van het item.
Status levenscyclus De redactionele status van het item.
Rol levenscyclus Het soort bijdrage.
Entiteit levenscyclus De afzonderlijke entiteit of entiteiten die aan het item zijn gerelateerd. Voorbeelden zijn auteur, uitgever of vakgroep.
Datum levenscyclus De datum van bijdrage aan de levenscyclus.
Metagegevens
Identificatie (metagegevens) Een uniek label voor het item.
Catalogustype (metagegevens) De bron van een volgende tekenreekswaarde.
Catalogusvermelding (metagegevens) Een voorziening van de beschrijving in plaats van de bron.
Rol (metagegevens) Het soort bijdrage.
Entiteit (metagegevens) De betrokken entiteit of entiteiten, de meest relevante eerst.
Datum (metagegevens) Datum van bijdrage.
Metagegevensschema De structuur van de metagegevens, inclusief de versie.
Taal (metagegevens) De taal van het item.
Technisch
Technische indeling De technische gegevens van het item. Voorbeelden zijn PDF, databasebestand of Word-document.
Technische grootte De grootte van het item in bytes. Alleen de cijfers 0 t/m 9 mogen worden gebruikt. de eenheid is bytes, niet MB, GB, etc.
Technische locatie De locatie van het item in Content Collection.
Technisch type Het type vereiste.
Technische naam De naam van het vereiste item.
Technische minimale versie De laagste versie van het vereiste item.
Technische maximale versie De hoogste versie van het vereiste item.
Technische installatieopmerkingen Een beschrijving voor het installeren van het item.
Technische vereisten overige platforms Eventuele speciale behoeften voor toegang tot het item. Adobe Reader is bijvoorbeeld vereist om PDF-bestanden te kunnen openen.
Technische duur De tijd in seconden die een ononderbroken item in beslag neemt wanneer het met de bedoelde snelheid wordt afgespeeld.
educatief
Type onderwijskundige interactiviteit Het type interactiviteit dat door het item wordt ondersteund.
Type onderwijskundige leerbron Het specifieke soort bron, het meest dominante eerst.
Niveau van onderwijskundige interactiviteit Het niveau van interactiviteit tussen een eindgebruiker en het leerobject.
Onderwijskundige semantische dichtheid De subjectieve meting van het nut van het leerobject ten opzichte van de grootte of duur ervan.
Onderwijskundig bedoelde gebruikersrol Het type gebruiker van het item. Voorbeelden zijn cursusleider, student en bibliothecaris.
Educatieve context De typische leeromgeving waarin het leerobject moet worden gebruikt, zoals Basisonderwijs, Middelbaar onderwijs, Hoger onderwijs, Universiteit (bachelor), Universiteit (master), Universiteit (postdoc), MBO, HBO (bachelor) of HBO (master).
Onderwijskundig doorsnee leeftijdsgroep De leeftijdsgroep van de doelgebruikers.
Onderwijskundige moeilijkheidsgraad Geef de moeilijkheidsgraad aan van het item.
Onderwijskundige doorsnee leertijd Geschatte of doorsnee tijd die nodig is om met de bron te werken.
Onderwijskundige beschrijving De opmerkingen over het gebruik van het leerobject.
Onderwijstaal De natuurlijke taal van de gebruiker.
Rechten
Kosten van rechten Of voor het gebruik van het item betaald moet worden.
Auteursrechten en andere beperkingen Of auteursrechten of andere beperkingen van toepassing zijn.
Beschrijving van rechten Opmerkingen bij de voorwaarden waarop de bron mag worden gebruikt.
Relatie
Soort relatie De aard van de relatie tussen het beschreven item en de bron die in Bron wordt genoemd (7.2).
Relatie-identificatie De unieke ID van het andere item.
Relatiebeschrijving De voorzieningen van het item ten opzichte van andere items in Content Collection.
Relatiecatalogus De bron van de volgende tekenreekswaarde.
Relatievermelding De werkelijke waarde.
Aantekening
Persoon die de aantekening heeft gemaakt De gebruiker die een opmerking voor een item heeft toegevoegd.
Datum aantekening De datum waarop er opmerkingen zijn toegevoegd voor een item.
Aantekeningsbeschrijving Opmerkingen over het onderwijskundig gebruik van het item.
Classificatie
Classificatiedoelstelling Beschrijving van een kenmerk van het item door vermeldingen in classificaties.
Classificatiebron De specifieke classificatie.
Classificatie-Taxon De classificatievermelding voor het item; een geordende lijst met Taxons maakt een taxonomisch pad.
Classificatie-ID De Taxon's identificatie in het taxonomisch systeem.
Classificatievermelding De Taxon's naam of label (andere dan identificatie).
Classificatiebeschrijving Een tekstuele beschrijving van het leerdoel ten opzichte van het gestelde doel.
Classificatietrefwoord De trefwoordbeschrijving van het leerdoel ten opzichte van het gestelde doel.
Brontype Het brontype van het item, zoals Oefening, Simulatie, Vragenlijst, Diagram, Figuur, Grafiek, Index, Dia, Tabel, Verhalende tekst, Tentamen, Experiment, Vraagstuk of Zelfbeoordeling.

Dublin Core-metagegevens

Gebruikers kunnen kenmerken invoeren die overeenkomen met de Dublin Core-metagegevens.

Beschrijvingen van Dublin Core-metagegevens
Veld Beschrijving
Dublin Core-metagegevens
Titel Naam van het item. De bestandsnaam blijft ongewijzigd.
Maker De persoon of organisatie die het item heeft gemaakt.
Onderwerp Het onderwerp van het item.
Beschrijving Een beschrijving van het item.
Uitgever De naam van de persoon of organisatie die het item heeft gepubliceerd.
Bijdrage van De namen van de personen die hebben bijgedragen aan de inhoud van het item.
Datum De datum waarop het item is gemaakt.
Type De categorie of het genre voor het item.
Indeling Het mediatype of de grootte en de duur van het item. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de vereiste software of hardware te bepalen voor het gebruik van de bron.
Identificatie Een unieke verwijzing voor het item, bijvoorbeeld een nummer dat is gekoppeld aan een identificatiesysteem.
Bron De naam van de bron van het item.
Taal De taal van het item.
Relatie Een verwijzing naar een bron die is gerelateerd aan het item.
Dekking De locatie en het datumbereik van het item.
Rechten De informatie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en copyright.

Dynamische metagegevens

Cursusleiders kunnen terwijl ze een item toevoegen aan een cursus metagegevens voor een Content Collection-item toevoegen. Cursusleiders kunnen die metagegevens overschrijven of een verbinding met Content Collection onderhouden, zodat metagegevens in de cursus automatisch worden bijgewerkt wanneer de gegevens worden gewijzigd in Content Collection.

Beschrijvingen van dynamische metagegevens
Metagegevens Beschrijving
Selectievakje Selecteer het gewenste selectievakje om alle beschikbare kenmerken voor dat type metagegevens te selecteren.
Metagegevens kiezen Selecteer het plusteken om de gewenste kenmerken van metagegevens uit te vouwen en te selecteren. Selecteer het minteken om de lijst samen te vouwen.

Kies een van de volgende opties:

Metagegevenskenmerken
Optie Beschrijving
Waarden Selecteer het selectievakjeDeze waarden synchroniseren om voor het item een dynamische koppeling te maken tussen Content Collection en de cursus.

als deze optie niet is ingeschakeld, worden de metagegevens alleen gekopieerd naar de cursus. Eventuele wijzigingen van de metagegevens van het item worden dan niet doorgevoerd in de cursus en omgekeerd.

Indeling Kies tussen een tabelopmaak of compacte opmaak voor de metagegevens. In het veld Voorbeeldopmaak kunt u zien hoe de verschillende opmaken worden weergegeven.