De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Toetsen zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave, maar anoniem ingezonden enquêtes worden op dit moment niet ondersteund.

Het toets- of enquêtebord weergeven

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het weergeven van toetsen.

Gebruik het toetsbord of het enquêtebord om vragen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Je kunt hier ook vragensets en blokken met willekeurige vragen toevoegen, de volgorde van vragen wijzigen en de informatie van een toets of enquête aanpassen voordat studenten pogingen inleveren.

Als er pogingen zijn verstuurd, kun je geen nieuwe vragen toevoegen, niet het aantal vragen in een vragenset wijzigen en niet de samenstelling of opties van een willekeurig blok aanpassen. Mogelijk kun je wel vragen verwijderen.

Meer over het verwijderen van vragen

Open het toetsbord op een van deze manieren.

 • Grade Center > menu van kolomkop met toets of enquête > Toets bewerken
 • Configuratiescherm > Cursustools > Toetsen, enquêtes en pools > Toetsen > menu van toets > Bewerken
 • Inhoudsgebied > menu van toets > De toets bewerken

Vragen bewerken, verwijderen of in een andere volgorde zetten

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het bewerken en verwijderen van vragen.

Als je een vraag wilt wijzigen, open je het menu van de vraag op het toetsbord of enquêtebord en selecteer je Bewerken.

Zelfs nadat studenten pogingen hebben verstuurd, kun je nog vragen verwijderen. Alle relevante toetspogingen worden opnieuw beoordeeld en alle relevante enquêteresultaten worden bijgewerkt. De vraagnummers worden automatisch bijgewerkt.

Schakel op het toetsbord de selectievakjes in van de vragen die je wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen en nieuw cijfer toekennen.

Schakel op het enquêtebord de selectievakjes in van de vragen die je wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen en resultaten bijwerken.

Je ziet boven aan de pagina een waarschuwing dat je geen vragen kunt verwijderen als er pogingen bestaan voor een toets of enquête. De functie Verwijderen en nieuw cijfer toekennen is verwijderd.

De waarde voor toetsvragen wijzigen

Je kunt op twee manieren het mogelijke aantal punten wijzigen dat wordt toegekend aan goed beantwoorde vragen. In beide gevallen worden voor alle eerder ingeleverde toetsen nieuwe cijfers berekend.

Als je het mogelijke aantal punten instelt op minder dan 1, worden letterscores mogelijk niet goed toegewezen.

 1. Selecteer op het toetsbord het huidige aantal punten voor een vraag.
 2. Wijzig de waarde in het vak Punten bijwerken, geef eventueel extra punten voor de vraag of ken het volle aantal punten toe voor de vraag. Als je geen extra punten of het volle aantal punten wilt toekennen voor een vraag, schakel je het betreffende selectievakje uit. Je kunt alleen extra punten of deelpunten toevoegen voor vragen als je deze opties hebt gekozen op de pagina Vraaginstellingen.
 3. Selecteer Verzenden of Verzenden en nieuw cijfer toekennen.

  -OF-

 1. Schakel op het enquêtebord de selectievakjes in van de vragen die je wilt wijzigen.
 2. Typ vóór de lijst met vragen een waarde in het vak Punten.
 3. Selecteer Bijwerken of Bijwerken en nieuw cijfer toekennen.

De volgorde van vragen wijzigen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het wijzigen van de volgorde van vragen.

Vragen worden automatisch genummerd in de volgorde waarin je ze toevoegt. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer je de volgorde van de vragen wijzigt of de vragen in willekeurige volgorde weergeeft. Het is dus belangrijk dat je bij het verwijzen naar nummers van vragen zorgvuldig te werk gaat.

Op het toetsbord of enquêtebord kun je de volgorde van vragen wijzigen door ze naar een andere positie te slepen. Selecteer de pijlen naast een vraag en sleep de vraag naar een nieuwe positie.

Je kunt ook het pictogram Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord selecteren. Selecteer een vraag en gebruik de pictogrammen Omhoog verplaatsen en Omlaag verplaatsen om de volgorde aan te passen.

Als je vragen in een andere volgorde zet, heeft dit alleen gevolgen voor nieuwe toetsen (ervan uitgaand dat de vragen in de toets niet in willekeurige volgorde worden weergegeven). De volgorde van verzonden pogingen blijft ongewijzigd (de volgorde waarin de student de vragen heeft beantwoord).


Een toets of enquête verwijderen

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het verwijderen van toetsen.

Je kunt een toets of enquête verwijderen voordat je het item hebt gepubliceerd in een inhoudsgebied of daarna. Open het menu van de toets of enquête en selecteer Verwijderen. Als studenten nog geen pogingen hebben verstuurd voor de toets of enquête, kan deze zonder gegevensverlies worden verwijderd uit het inhoudsgebied. Het item wordt alleen verwijderd uit het inhoudsgebied. De toets of enquête is nog steeds beschikbaar op de pagina Toetsen of Enquêtes en kan nog gewoon worden gewijzigd, gepubliceerd of verwijderd.

Als geen enkele student een toets of enquête heeft genomen en je deze op de pagina toetsen of enquêtes verwijdert, wordt deze ook verwijderd uit het inhoudsgebied.

Nadat je een toets of een enquête hebt verwijderd uit een inhoudsgebied, kun je het item altijd opnieuw publiceren. Er is geen enkele koppeling tussen de eerste en tweede implementatie.

Als studenten een toets of enquête al hebben gemaakt, is het beter om het item als niet-beschikbaar te markeren dan te verwijderen.

Als je probeert een toets te verwijderen waarvoor pogingen bestaan, verschijnt er een waarschuwing met deze opties:

 • Scores in Grade Center behouden voor deze toets, maar alle pogingen voor deze toets verwijderen. Je kunt de toets verwijderen uit het inhoudsgebied. De cijfers in Grade Center voor deze toets blijven behouden, maar de pogingen worden verwijderd. Je kunt dan geen antwoorden van de studenten meer bekijken of andere vragen beoordelen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • Dit inhoudsitem, het Grade Center-item voor deze toets, alle cijfers voor deze toets en alle pogingen voor deze toets verwijderen Je kunt de toets verwijderen uit het cursusgebied en alle records met betrekking tot de toets wissen uit Grade Center. Alle gegevens van studentprestaties worden permanent verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Op de pagina Toetsen of Enquêtes kun je toetsen of enquêtes permanent verwijderen. Als de optie Verwijderen niet wordt weergegeven in het menu van een toets of enquête, betekent dit dat het item is gepubliceerd in een inhoudsgebied. Je moet de toets of enquête dan eerst verwijderen uit het inhoudsgebied voordat je het item kunt verwijderen van de pagina Toetsen of Enquêtes.

Niet-gepubliceerde toetsen en enquêtes zijn niet aanwezig in Grade Center, dus als je die verwijdert, heeft dat geen gevolgen voor Grade Center.


ULTRA: Vragen toevoegen, bewerken en verwijderen.

Nadat je de eerste vraag hebt toegevoegd, selecteer je het plusteken op de plaats waar je een andere vraag wilt toevoegen, tekst wilt typen of een bestand wilt uploaden. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt.

Als je vragen toevoegt, kun je geen anonieme beoordeling inschakelen.

Studenten zien de inhoud zoals jij die ziet, maar zonder de bewerkingsopties en de juiste antwoorden.

Meer informatie over het toevoegen van tekst en bestanden

Selecteer voordat studenten een opdracht openen het menu om de optie Bewerken of Verwijderen te openen. Als je de punten wilt wijzigen, selecteer je de cijferbal en typ je een nieuwe waarde.

Selecteer Overeenstemmen met doel in het menu om doelen in overeenstemming te brengen met individuele vragen om zo de prestaties van de instelling te kunnen meten. Studenten kunnen informatie bekijken voor de doelen die je afstemt met opdrachten en vragen zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Nadat studenten een opdracht hebben geopend

Je kunt de tekst van de meeste vragen en antwoorden wijzigen, zelfs nadat studenten pogingen hebben ingeleverd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je het verkeerde antwoord hebt gekozen, een typefout hebt gevonden, of het aantal mogelijke punten of beoordelingsopties wilt aanpassen. Je kunt een wijziging doorvoeren die alle studenten kunnen zien en automatisch alle cijfers bijwerken.

De wijziging is van toepassing op bestaande pogingen, pogingen die worden uitgevoerd en nieuwe inzendingen. De cijfers van studenten worden bijgewerkt, maar de nieuwe cijfers zijn mogelijk niet direct zichtbaar. Studenten zien hun bijgewerkte cijfers in de activiteitenstream.

Als je wijzigingen aanbrengt terwijl studenten de beoordeling geopend hebben, zien ze de wijzigingen niet. Ze moeten de pagina dan eerst vernieuwen of de beoordeling verzenden en deze opnieuw openen.

Nadat studenten de beoordeling hebben geopend, kun je deze wijzigingen niet meer doorvoeren:

 • Nieuwe vragen en antwoorden toevoegen
 • Een vraag verwijderen
 • Antwoorden in combinatievragen en meerkeuzevragen verwijderen
 • Het aantal ontbrekende woorden in een invuloefening wijzigen
 • De inhoud verplaatsen, bijvoorbeeld door de volgorde van vragen, antwoorden of aanvullend materiaal te veranderen
 • Vragen toevoegen of verwijderen uit een vragenpool of een pool verwijderen uit een beoordeling

Je kunt de punten niet wijzigen die een individuele student heeft behaald voor een automatisch beoordeelde vraag.

Nadat studenten de beoordeling hebben geopend of pogingen hebben ingeleverd, kun je deze wijzigingen aanbrengen:

 • De tekst van vragen en antwoorden bewerken
 • De puntwaarde bewerken
  • Voor alle eerder ingeleverde beoordelingen worden nieuwe cijfers berekend
 • Iedereen het volle aantal punten geven voor een vraag
 • Veranderen welke antwoorden juist zijn
 • De beoordelingsopties voor meerkeuzevragen en combinatievragen wijzigen
 • Vragen afstemmen met doelen, alleen vanuit de beoordeling

Open in een beoordeling of de inzending van een student het menu van een vraag en selecteer Bewerken/Nieuw cijfer toekennen om wijzigingen aan te brengen. Je ziet een waarschuwing na het opslaan van de wijzigingen als er inzendingen zijn en er nieuwe cijfers worden toegekend.

Als je een vraag in een vragenpool bewerkt, worden de wijzigingen overal weergegeven waar de vraag wordt gebruikt. Als je bijvoorbeeld het juiste antwoord wijzigt, wordt de vraag opnieuw beoordeeld in alle beoordelingen waarin de vraag wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor wijzigingen die je aanbrengt in de vragen van een bronbeoordeling. Deze wijzigingen zijn van invloed op alle vragenpools waarin de vraag voorkomt.

Het opnieuw berekende cijfer wordt toegepast op de score voor de poging. Als je het cijfer voor de beoordeling handmatig wijzigt in de cijferlijst, komt de nieuwe score niet in de plaats van de vervangende score.


ULTRA: Volle aantal punten geven

Je kunt iedereen het volle aantal punten geven voor een vraag die je niet goed hebt uitgelegd of die niet goed aansluit bij een lezing of het behandelde materiaal.

Nadat je Bewerken/Nieuw cijfer toekennen hebt geselecteerd in het menu van een vraag, kun je het selectievakje voor Volle aantal punten voor een vraag toekennen inschakelen. Als je het volle aantal punten hebt toegewezen, kun je het selectievakje uitschakelen om het automatisch toegekende cijfer of een eerder ingevoerd cijfer te herstellen.

De wijziging is van toepassing op bestaande pogingen, pogingen die worden uitgevoerd en nieuwe inzendingen. De cijfers van studenten worden bijgewerkt, maar de nieuwe of herstelde cijfers zijn mogelijk niet direct zichtbaar.

Als je het volle aantal punten hebt toegewezen, is het niet mogelijk om de score van de student voor een afzonderlijke vraag te wijzigen. Je kunt indien nodig de beoordelingsscore van een student vervangen om de punten aan te passen.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Studentenweergave van volle aantal punten

Nadat de beoordeling is afgerond en je de studenten de juiste antwoorden toont, kunnen ze zien aan welke vragen je het volle aantal punten hebt toegekend. Naast de cijferbal verschijnt Volle aantal punten toegekend en dit wordt ook aangegeven in het antwoordenveld.

Bestanden binnen vragen bewerken

Je kunt instellingen bewerken voor de bestanden die je aan vragen hebt toegevoegd. Selecteer het bestand in de editor en selecteer vervolgens het pictogram Bijlage bewerken in de rij met functies van de editor. Je kunt een Weergavenaam en Alternatieve tekst toevoegen.

Je kunt ook kiezen of je het bestand wilt invoegen als koppeling in de editor of het rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven bij de andere inhoud die je hebt toegevoegd.


ULTRA: Vragen, tekst en bestanden opnieuw ordenen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de help van de originele ervaring voor informatie over het wijzigen van de volgorde van vragen.

Vragen worden automatisch genummerd in de volgorde waarin je ze toevoegt. De vraagnummers worden bijgewerkt wanneer je de volgorde van de vragen wijzigt. Voordat studenten de toets openen, kun je de volgorde van de elementen in de toets wijzigen.

Wijs naar een toetsitem om het pictogram Sleep om opnieuw te rangschikken weer te geven. Sleep de vraag, het tekstblok of het bestand naar een andere locatie.

Je kunt een item ook verplaatsen met het toetsenbord.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Sleep om opnieuw te rangschikken van een item.
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item neer te zetten op de nieuwe locatie.

ULTRA: Toetsen bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het beheren van toetsen.

Je kunt bestaande toetsen wijzigen en aanpassen waar ze worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Als je een bestaande toets wijzigt die al toegankelijk is voor studenten, moet je er rekening mee houden dat sommige studenten al pogingen hebben ingeleverd.

Selecteer het pictogram Sleep om opnieuw te rangschikken in de rij van een toets om deze naar een nieuwe locatie te verplaatsen. Je kunt een toets ook naar een map verplaatsen.

Open in de rij van een toets het menu om toegang te krijgen tot de functies Bewerken en Verwijderen.

Je kunt de einddatum en het soort cijfer van een toets op ieder moment wijzigen, zelfs nadat studenten inzendingen hebben verstuurd. De status, scores en cijfereenheden van studenten worden ook bijgewerkt.

Toetsen verwijderen

Je kunt een toets verwijderen uit een cursus. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor de toets, wordt het bijbehorende cijferlijstitem ook verwijderd. Voor toetsen met inzendingen moet je bevestigen dat je de toets, alle inzendingen en cijfers wilt verwijderen uit de cursus.

Je kunt de toets ook verbergen voor studenten, zodat de inzendingen en de scores in de cijferlijst behouden blijven. Studenten hebben geen toegang tot verborgen toetsen op de pagina Cursusinhoud en ook niet via hun cijferpagina, zelfs niet als je inzendingen hebt beoordeeld.

Andere aandachtspunten bij verwijderen

Het is niet mogelijk om de brontoetsen voor vragenpools te verwijderen vanuit deze gebieden:

 • De pagina Cursusinhoud
 • Cijferlijst of rasterweergave

Je kunt deze items ook niet verwijderen:

 • Mappen die brontoetsen bevatten voor vragenpools
 • Vragenbanken die worden gebruikt in vragenpools