Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

U kunt vragen offline opstellen in een tekstbestand en het bestand vervolgens uploaden naar toetsen, enquêtes en vragenpools.

De vragen kunnen dan op dezelfde manier worden gewijzigd en gebruikt als vragen die je in de cursus zelf maakt.


Voordat je begint

 • De vragen en het bestand dat je wilt uploaden, moeten voldoen aan de richtlijnen die in dit onderwerp worden toegelicht.
 • Vragen met een fout kunnen niet worden geüpload. Vragen zonder fouten worden wel geüpload.
 • Er wordt niet gecontroleerd op dubbele vragen.
 • Geüploade vragen krijgen automatisch de puntwaarde die op dat moment aan de vraag is toegewezen. Als je geen standaardwaarde hebt ingesteld, krijgen vragen automatisch een puntwaarde van nul. Dit betekent dat je vervolgens voor elke vraag een puntwaarde moet invoeren.

Een vragenbestand maken om te uploaden

Richtlijnen voor bestandsopmaak

Bestanden met vragen die worden geüpload naar het systeem moeten voldoen aan deze richtlijnen:

 • Elk bestand moet een door tabs gescheiden TXT-bestand zijn. Je kunt dit type bestand bewerken in Microsoft® Excel® of in een teksteditor.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.
 • Het bestand mag geen koptekstrij hebben.
 • Plaats geen lege regels tussen records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Plaats elke vraag op een eigen rij.
 • Het eerste veld in elke rij bepaalt het type vraag.
 • Gebruik een TAB als scheidingsteken tussen velden.
 • correct, incorrect, true, false, en andere woorden die antwoorden identificeren, moeten in het Engels worden vermeld.

Richtlijnen voor de notatie van vragen

De vragen in een tekstbestand kunnen alleen zonder problemen worden geüpload als de opmaak van de vragen voldoet aan de richtlijnen in deze tabel.

Bij het uploaden van een bestand naar een enquête, wordt de toekenning van een correct|incorrect antwoord genegeerd, hoewel het bestand dezelfde indeling moet hebben zoals beschreven voor toetsen en pools.

Vragen met een fout kunnen niet worden geüpload. Vragen zonder fouten worden wel geüpload.

Richtlijnen voor de notatie van vragen
Vraagtype Structuur
Meerkeuzevragen MC TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de meerkeuzevraag horen. Het maximum aantal antwoorden is 100.
Meerdere antwoordmogelijkheden MA TAB question text TAB answer text TAB correct|incorrect TAB answer two text TAB correct|incorrect

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die deel uitmaken van de vraag met meerdere antwoorden. Het maximum aantal antwoorden is 100.
Waar/onwaar TF TAB question text TAB true|false
Open vraag ESS TAB question text TAB [example]

De tekst binnen [ ] is optioneel. Je kunt ervoor kiezen om een voorbeeld toe te voegen of deze optie niet te benutten.
Sorteren ORD TAB question text TAB answer text TAB answer two text

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de sorteervraag horen. Het maximum aantal antwoorden is 100. De volgorde in het bestand is de juiste volgorde. De antwoorden worden willekeurig gerangschikt.
Combineren MAT TAB question text TAB answer text TAB matching text TAB answer two text TAB matching two text

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de combinatievraag horen. Het maximum aantal antwoorden is 100. De antwoorden en de bijbehorende vragen worden willekeurig gerangschikt. Bij het uploaden van een combinatievraag, moet er een een-op-een-relatie bestaan tussen vragen en antwoorden. Als dit niet het geval is, kunnen juiste antwoorden fout worden gerekend wanneer meer dan één antwoord dezelfde waarde heeft.
Invuloefening FIB TAB question text TAB answer text TAB answer two text

De tekst tussen () kan worden herhaald voor elk van de antwoorden die bij de invuloefening horen. Het maximum aantal antwoorden is 100.
Meervoudige invuloefening FIB_PLUS TAB question text TAB variable1 TAB answer1 TAB answer2 TAB TAB variable2 TAB answer3

De indeling bestaat uit een lijst met variabele-antwoorden, waarbij elke combinatie bestaat uit de naam van de variabele en een lijst met juiste antwoorden voor die variabele. Variabele-antwoorden worden gescheiden door een leeg veld.

Het maximum aantal variabelen is 10.
Bestandsantwoord FIL TAB question text
Numeriek antwoord NUM TAB question text TAB answer TAB [optional]tolerance
Kort antwoord SR TAB question text TAB sample answer
Opinieschaal/Likert OP TAB question text

Het maximum aantal antwoorden is 100.
Verhaspelde zin JUMBLED_SENTENCE TAB question text TAB choice1 TAB variable1 TAB choice2 TAB TAB choice3 TAB variable2

De indeling bestaat uit een lijst van keuzeantwoorden waarbij elk keuzeantwoord bestaat uit de keuze gevolgd door een lijst van variabelen waarvoor die keuze het juiste antwoord is. Een leeg veld geeft het einde van een keuzeantwoord aan. Een keuze die onmiddellijk wordt gevolgd door een leeg veld geeft aan dat de keuze niet het juiste antwoord is voor een willekeurige variabele.

Het maximum aantal antwoorden is 100.
Vragenpakket QUIZ_BOWL TAB question text TAB question_word1 TAB question_word2 TAB phrase1 TAB phrase2

De indeling bestaat uit een lijst met geldige vraagwoorden, gevolgd door een leeg veld en een lijst met geldige antwoordzinnen.

Het maximum aantal vraagstellingen is 103.

Het maximum aantal antwoorden is 100.

Voorbeeld van vragenbestand


Een vragenbestand uploaden

 1. Selecteer Vragen uploaden in de toets, enquête of pool.
 2. Selecteer Bladeren om het bestand te zoeken.
 3. Typ eventueel een waarde in het veld Punten per vraag om een standaardwaarde in te stellen voor alle vragen. Als dit veld leeg wordt gelaten, wordt de waarde nul gebruikt. Je kunt de waarden voor individuele vragen later wijzigen.
 4. Selecteer Verzenden en vervolgens OK. De vragen verschijnen in de toets, enquête of pool. Je kunt de vragen bewerken en in een andere volgorde plaatsen.