De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Voordat je groepswerk gaat toepassen

Je moet voorkomen dat studenten groepsactiviteiten zien als hard werken. Als het werken in een groep geen verbetering is van de leerdoelen en geen toegevoegde waarde biedt, overweeg dan alternatieve onderwijstechnieken. Gebruik groepswerk uitsluitend voor projecten die een individuele student alleen minder goed kan doen en niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen.

Onderzoek toont aan dat studenten harder werken wanneer anderen op hen vertrouwen. Je kunt deze wederzijdse afhankelijkheid stimuleren door groepsopdrachten te bedenken waarbij de studenten het werk moeten opsplitsen om het doel te bereiken, ideeën moeten bekritiseren en bespreken, en feedback en enthousiasme moeten delen.

Stel jezelf de volgende vragen voordat je groepswerk gaat inzetten in een cursus:

 • Levert het groepswerk een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van mijn cursus?
 • Wat voor inleidend materiaal of informatie over groepswerk kan ik geven om studenten te helpen succesvol te zijn?
 • Hoe stel ik de groepen samen?
 • Moeten studenten een rol spelen bij het indelen van de groepen?
 • Hoe beoordeel ik het leren van studenten en hoe zorg ik ervoor dat ze individueel verantwoordelijk blijven? Moet de groep een eindproduct inleveren?
 • Hoe ga ik om met vragen en problemen?

Bron: 1"44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Web. 3 jan. 2014.

Groepsopdrachten maken

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar de Help van de Ultra-ervaring voor informatie over het maken van groepsopdrachten.

Om er zeker van te zijn dat studenten samenwerken en communiceren, kun je de tool Groepen en groepsopdrachten gebruiken om een interactieve online omgeving te stimuleren.

Meer informatie over het maken van groepen

Je kunt een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen binnen een cursus Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer. U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen. Alleen jij en de leden van een groep hebben toegang tot de opdracht.

Voordat je begint

 • Er moet al minimaal één cursusgroep zijn gemaakt voordat groepsopdrachten kunnen worden toegewezen.
 • Als studenten deel uitmaken van verschillende groepen en dezelfde opdracht meerdere keren ontvangen, kunnen ze meerdere pogingen voor deze opdracht verzenden. In dat geval kan het nodig zijn deze studenten een totaalcijfer te geven voor de opdracht.
 • Studenten die niet zijn ingeschreven op het moment dat er een groepsopdracht is verzonden, hebben geen toegang tot de opdracht, maar zien wel dat er een opdracht is gepubliceerd.
 • Studenten die je verwijdert uit een groep, kunnen de groepsopdrachten niet meer zien. Deze studenten kunnen wel vanuit Mijn cijfers toegang krijgen tot hun inzendingen.
 • Als u de opdracht aanpast tussen de aanmaakdatum en de einddatum van de opdracht, bestaat de mogelijkheid dat al het werk van de groep verloren gaat.
 • Als je een groep verwijdert uit de opdracht terwijl de groep al is begonnen met de opdracht maar deze nog niet heeft ingeleverd, hebben de groepsleden geen toegang meer tot de opdracht en gaan de uitgevoerde taken verloren.

Een groepsopdracht maak je op dezelfde manier als een opdracht die studenten individueel moeten inleveren. Wanneer je een groepsopdracht maakt, wordt er automatisch een item in de cijferlijst gemaakt. Je kunt groepsopdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen. De groepsopdracht wordt weergegeven in het inhoudsgebied waar je de opdracht maakt en op de homepage van de groep.

Vouw op de pagina Opdracht maken de sectie Inzendingsdetails uit om een opdracht te versturen naar groepen.

 1. Selecteer Groepsinzending.
 2. Selecteer in het vak Te selecteren items de groep of groepen waarvoor deze opdracht bestemd is. Selecteer de pijl-rechts om de geselecteerde groepen over te brengen naar het vak Geselecteerde Items. Als je in Windows verschillende groepen tegelijk wilt selecteren, houd je Shift ingedrukt terwijl je op de gewenste groepen klikt. Als je groepen wilt selecteren die niet naast elkaar staan, houd je Ctrl ingedrukt terwijl je de gewenste groepen selecteert. Op een Mac gebruikt u de toets Command in plaats van Ctrl. Gebruik de functie Alles selecteren als je de opdracht naar alle groepen wilt sturen.
 3. Selecteer het aantal pogingen. Je kunt meerdere pogingen toestaan voor een groepsopdracht.

ULTRA: Groepsopdrachten

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over groepsopdrachten.

Leren door samenwerking biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditioneel onderwijs. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer studenten werken als een team ze een positieve houding ontwikkelen, problemen efficiënter oplossen en een sterker prestatiegevoel ervaren.

Een groepsopdracht maak je op bijna dezelfde manier als een opdracht die studenten individueel moeten inleveren. Er worden automatisch cijferlijstitems gemaakt.

Als studenten met speciale maatregelen deel uitmaken van een groep, gelden de maatregelen voor alle studenten in die groep. Stel dat je een groepsopdracht maakt en dat voor één groepslid een speciale maatregel geldt ten aanzien van de einddatum. Het werk van die groep wordt dan niet als te laat gemarkeerd wanneer ze werk na de einddatum inleveren.

Meer informatie over speciale maatregelen

Je kunt alleen een individuele groep een uitzondering geven voor langere toegang voor een bepaalde groepsopdracht of groepstest. Meerdere pogingen zijn op dit moment niet toegestaan voor groepsbeoordelingen.

Meer informatie over uitzonderingen voor groepen

Studenten kunnen virtuele bijeenkomsten houden met hun groepsleden als Collaborate Ultra beschikbaar is in de cursus en je gesprekken inschakelt voor de opdracht.

Meer informatie over het gebruiken van Collaborate Ultra in een cursus


ULTRA: Een groepsopdracht maken

Ziet er niet bekend uit? Ga naar de Help van de originele ervaring voor informatie over het maken van groepsopdrachten.

Selecteer op de pagina Nieuwe opdracht het pictogram Instellingen om het deelvenster Opdrachtinstellingen te openen. Geef een einddatum op en selecteer de instellingen die je wilt toepassen op de groepsopdracht:

Op dit moment is het niet mogelijk om een groepsopdracht te maken met meerdere pogingen, een tijdslimiet of verborgen namen. Je kunt ook geen vragen toevoegen, anoniem cijfers toekennen of parallelle beoordeling inschakelen.

Selecteer Toewijzen aan groepen.

Op de pagina Groepen toewijzen verschijnt een lijst met je studenten in het gedeelte Niet-toegewezen studenten (niet alle studenten worden weergegeven). Selecteer Alles weergeven om de volledige lijst te zien. Je kunt meerdere groepen maken om de opdracht naar te versturen. Je kunt ook het plusteken onder de lijst met studenten selecteren om een aangepaste groep te maken en studenten toe te voegen aan die groep.

Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsopdracht omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud.

Je kunt studenten handmatig verdelen over de groepen of aangeven hoe dit automatisch moet gebeuren:

 • Willekeurig toewijzen
 • Aangepast
 • Werkgroepen hergebruiken

Willekeurig toewijzen

Studenten worden willekeurig toegewezen aan het gekozen aantal groepen.

 1. Selecteer Willekeurig toewijzen in het menu Studenten groeperen.
 2. Selecteer in het menu Aantal groepen hoeveel groepen je wilt maken. Studenten worden gelijk verdeeld over het aantal groepen dat je wilt maken. Als je alle studenten wilt verwijderen uit de huidige groepsset, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. De instelling verandert in Aangepast als je studenten naar andere groepen verplaatst nadat ze zijn ingedeeld in groepen en je de toewijzingen nog niet hebt opgeslagen.
 3. Wijzig de namen van de groepen als je niet de standaardnamen wilt gebruiken.

Selecteer het plusteken op de plaats waar je een nieuwe groep wilt maken, naast de groepen die door het systeem zijn gemaakt.

Aangepaste groepen

Je kunt zo veel groepen maken als je wilt, met in elke groep het gewenste aantal studenten. Je kunt ook nieuwe groepen maken of groepen verwijderen op basis van het aantal groepen dat je wilt instellen voor deze opdracht.

 1. Selecteer Aangepast in het menu Studenten groeperen.
 2. Selecteer de namen van studenten waarop je de bewerking wilt toepassen. De namen van geselecteerde studenten worden gemarkeerd met een paarse rand. Selecteer de naam van een student nogmaals om de selectie ongedaan te maken.
 3. Nadat je de studenten hebt geselecteerd, ga je naar het menu naast een van de namen van een student en selecteer je Een nieuwe groep maken.
 4. Wijzig de naam van de groep als je niet de standaardnaam wilt gebruiken.
 5. Selecteer het plusteken op de plek waar je nog een groep wilt toevoegen.

Je kunt ook meerdere studenten verplaatsen naar een groep die in het menu wordt vermeld.

Werkgroepen hergebruiken

Wil je groepen van een eerdere beoordeling opnieuw gebruiken? Kies de naam van de beoordeling om de bijbehorende groepen te gebruiken voor de nieuwe opdracht.

 1. Selecteer in het menu Studenten groeperen een titel in het gedeelte Werkgroep hergebruiken.
 2. Dezelfde studenten worden toegevoegd aan de nieuwe opdracht. Je kunt studenten verplaatsen tussen groepen. Eventuele wijzigingen hebben geen gevolgen voor de originele werkgroep die je hebt gekopieerd.
 3. Wijzig desgewenst de groepsnamen.

Op dit moment worden cursusgroepen die je hebt gemaakt, niet weergegeven als werkgroepen waaruit je kunt kiezen.


ULTRA: Individuele groepen beheren

Nadat je een groepsopdracht hebt gemaakt, kun je individuele groepen toevoegen of verwijderen en het lidmaatschap van studenten van groepen beheren. Je kunt ook groepsnamen wijzigen en berichten versturen naar de groepen om de samenwerking aan te kondigen.

Je kunt geen leden toevoegen of verwijderen in groepen die al werk hebben ingeleverd.

Groepen toevoegen en verwijderen

Selecteer het plusteken op de plek waar je een groep wilt toevoegen.

Als je een groep niet meer nodig hebt, ga je naar het menu van de groep en selecteer je Groep verwijderen. De toewijzing van de studenten in die groep wordt automatisch ongedaan gemaakt en ze worden boven aan de pagina weergegeven. Je kunt deze studenten handmatig toewijzen aan nieuwe groepen. Een andere optie is om alle studenten willekeurig toe te wijzen aan het gekozen aantal groepen en dus niet alleen de studenten waarvan je de toewijzing ongedaan hebt gemaakt.

Groepslidmaatschap van studenten beheren

Als groepen nog geen werk hebben ingeleverd, kun je studenten verplaatsen tussen groepen en nieuwe studenten toevoegen die aan de cursus zijn toegevoegd. Nieuwe groepsleden hebben toegang tot het werk dat de groep tot dat moment heeft opgeslagen. Nieuwe groepsleden kunnen ook werk inleveren namens de groep.

Ga naar het menu naast de naam van een student om deze opties te gebruiken:

 • Begin een nieuwe groep met de student als lid.
 • Selecteer Toewijzing opheffen om de student uit de groep te verwijderen. Niet-toegewezen studenten staan boven aan de pagina. Let op: Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsopdracht omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud.
 • Wijs de student aan een andere groep toe die al bestaat. Selecteer de naam van de groep in het menu.

Je kunt ook in één keer meerdere studenten naar een andere groep verplaatsen, een nieuwe groep voor ze maken of de toewijzing van alle studenten aan de groep ongedaan maken.

Als je alle studenten uit alle groepen wilt verwijderen, selecteer je Toewijzing van alle ongedaan maken boven aan de pagina. Deze optie wordt weergegeven totdat groepen pogingen hebben verstuurd.


ULTRA: groepsopdrachten worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud

Je kunt zien hoeveel groepen je hebt toegewezen en de koppeling openen om de leden te bekijken. Zodra studenten zijn begonnen aan de opdracht, kun je de groepen niet meer wijzigen. Als je groepsdiscussies hebt ingeschakeld, wordt er een activiteitpictogram weergegeven voor nieuwe discussieactiviteit.


ULTRA: klaar om te beoordelen?

Je kunt de groep als geheel een cijfer geven of studenten beoordelen op hun afzonderlijke bijdragen.

Meer informatie over het beoordelen van een groepsopdracht


ULTRA: werkstroom voor studenten

Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten de groepsnaam zien bij de groepsopdracht. Wanneer ze de opdracht openen, kunnen ze de groepsleden zien. Elk groepslid kan het concept bewerken en bijwerken dat wordt opgeslagen in de groepsopdracht.

Studenten die niet zijn toegewezen aan een groep, hebben geen toegang tot de groepsopdracht omdat deze niet wordt weergegeven op hun pagina Cursusinhoud.

Het kan zijn dat studenten misschien huiverig zijn om een groepsopdracht te openen, omdat ze denken dat ze de opdracht dan ook moeten inleveren. Je kunt daarom aan je studenten doorgeven dat ze na het kiezen van Beoordeling weergeven deze alleen kunnen bekijken of eraan werken, zonder dat ze de opdracht meteen hoeven in te leveren.

Groepsleden kunnen werk toevoegen, een conceptversie opslaan en andere leden ook aan de opdracht laten werken. Nadat een groepslid de opdracht heeft bekeken of werk heeft toegevoegd, selecteert hij of zij Opslaan en sluiten in het venster. Het werk wordt vervolgens namens de groep opgeslagen, maar nog niet verzonden. Een ander groepslid kan later verder werken aan de opdracht. Iedereen in de groep kan de meest recente versie van het werk volgen.

Als het werk klaar is, hoeft maar één student in de groep het werk namens de groep te verzenden.

Meer informatie over de werkstroom voor studenten