Domeinen maken

Blackboard adviseert in de meeste gevallen gebruik te maken van instellingshiërarchiefuncties in plaats van domeinen. Instellingshiërarchie maakt een vollediger gebruik van andere Learn-functies mogelijk en vereist geen logica op basis van aangepaste regels.

Door een domein te maken, voeg je een nieuw domein toe aan het systeem. Nadat u het domein hebt gemaakt, kunt u dit vullen met verzamelingen en domeinbeheerders aanwijzen.

Domeinen zijn alleen zichtbaar in het configuratiescherm voor systeembeheer. Bovendien kan alleen de beheerder de lijst met domeinen bekijken. Domeinen zijn niet zichtbaar voor gebruikers van het systeem omdat domeinen een administratieve beheertool zijn. Beheerders die binnen een domein werken, merken evenmin iets van het domein. Ze benaderen eenvoudig functies en voorzieningen in het configuratiescherm voor systeembeheer. Het domein bepaalt welke gegevens de domeinbeheerder kan beheren.

Het is bij het maken van een domein van belang om onderscheid te maken tussen de domeinnaam en de domein-ID. De domein-ID is een unieke waarde waarmee het domein in het systeem wordt geïdentificeerd. De domeinnaam is de naam van het domein zoals de beheerder die ziet.


Een domein maken

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Domeinen.
 2. Selecteer Domein maken.
 3. Voer een domeinnaam en een domein-ID in. De domeinnaam is de naam die in de gebruikersinterface wordt weergegeven. De domein-ID is een permanente, unieke waarde die in de database aan het domein wordt toegekend. Wanneer u de domein-ID hebt ingesteld, kunt u deze niet meer wijzigen.
 4. Voer een beschrijving in voor het domein.
 5. Selecteer Verzenden. Het domein wordt nu weergegeven in de lijst met domeinen op de pagina Domeinen.

Domeinbeheerders beheren

Domeinbeheerders beheren

Blackboard adviseert in de meeste gevallen gebruik te maken van instellingshiërarchiefuncties in plaats van domeinen. Instellingshiërarchie maakt een vollediger gebruik van andere Learn-functies mogelijk en vereist geen logica op basis van aangepaste regels.

Je maakt domeinbeheerders door een gebruiker te combineren met systeemrollen binnen het domein. Systeemrollen zijn rollen die administratieve bevoegdheden definiëren. Een gebruiker kan verschillende systeemrollen binnen een domein toegewezen krijgen. Als een gebruiker verschillende systeemrollen heeft, worden alle bevoegdheden van elke rol aan hem of haar toegewezen. Als de ene systeemrol een actie toestaat, maar een andere systeemrol dezelfde actie niet toestaat, kan de gebruiker de betreffende actie wel uitvoeren.

systeemrollen die zijn gekoppeld aan gebruikersrecords in het standaarddomein gelden voor alle domeinen. Het standaarddomein is de volledige set gegevens in het systeem. Systeemrollen kunnen aan gebruikers worden gekoppeld op de pagina Gebruiker bewerken of wanneer gebruikers worden aangemaakt. Systeemrollen die op deze manier worden toegevoegd, zijn van toepassing op het standaarddomein.


Beheerders toevoegen aan domeinen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Domeinen. Er wordt een lijst met domeinen weergegeven. Zie Domeinen maken als er nog geen domeinen bestaan.
 2. Open het menu van een domein en selecteer Beheerders beheren. Op de pagina Beheerders beheren worden alle domeinbeheerders en hun systeemrollen weergegeven. Selecteer een rol de pagina Bevoegdheden beheren voor die specifieke rol te openen. Ga zorgvuldig te werk bij het aanpassen van bevoegdheden, aangezien de wijzigingen in het gehele systeem worden toegepast voor alle gebruikers met de desbetreffende systeemrol in een domein.
 3. Selecteer Beheerder.
 4. Voer de gebruikersnaam voor de nieuwe domeinbeheerder in.
 5. Wijs de systeemrollen toe die binnen het domein van toepassing zullen zijn.
 6. Selecteer Verzenden.

Domeinverzamelingen beheren

Domeinverzamelingen beheren

Blackboard adviseert in de meeste gevallen gebruik te maken van instellingshiërarchiefuncties in plaats van domeinen. Instellingshiërarchie maakt een vollediger gebruik van andere Learn-functies mogelijk en vereist geen logica op basis van aangepaste regels.

Verzamelingen zijn sets gegevens. Domeinen kunnen een of meer van de volgende verzamelingen bevatten:

 • Cursussen
 • Organisaties
 • Gebruikers
 • Tabbladen
 • Modules

Elk domein kan een of meer verzamelingen bevatten.

Nadat een verzameling is gedefinieerd, worden nieuw in het systeem gemaakte items aan het domein toegevoegd wanneer deze voldoen aan de criteria voor de verzameling. Als een cursus bijvoorbeeld wordt gemaakt met de categorie TAAL, wordt deze cursus opgenomen in een verzameling die alle cursussen bevat met de categorie TAAL.

Het is mogelijk verzamelingen te maken die gesloten zijn voor nieuwe items. Als u items wilt opnemen in het domein, kunt u elk item afzonderlijk selecteren met de besturingselementen op de pagina Criteria bewerken of u kunt de functie Momentopname gebruiken om de gegevens aan het systeem toe te voegen met een unieke gegevensbron. Vervolgens kunt u de verzameling zodanig definiëren dat alleen de items met de desbetreffende gegevensbron worden opgenomen.


Een verzameling vullen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Communities op Domeinen. Er wordt een lijst met domeinen weergegeven. Als er geen domeinen zijn, selecteer je Domein maken om een domein te maken voordat je de verzamelingen binnen het domein definieert.
 2. Open het menu van een domein en selecteer Verzamelingen beheren.
 3. Open het menu van een verzameling en selecteer Bewerken.
 4. Stel de criteria in om een verzameling te definiëren. In de onderstaande tabel worden de velden opties die voor elke verzameling beschikbaar zijn.
 5. Selecteer Verzenden.

Criteria voor verzameling

In de volgende tabel worden de variabelen beschreven die worden gebruikt om elke verzameling te definiëren. De criteria worden gezamenlijk gebruikt om te bepalen welke items in het domein worden opgenomen. Als de criteria voor de cursusverzameling de categorie TAAL bevatten en beschikbaar zijn, worden in de verzameling alleen cursussen opgenomen met de categorie TAAL die beschikbaar zijn voor gebruikers. De optie voor het selecteren van specifieke items is onafhankelijk van de andere criteria. Een cursus die niet de categorie TAAL heeft en/of niet beschikbaar is kan dus aan de verzameling worden toegevoegd door de betreffende cursus specifiek aan te wijzen als deel van de verzameling. Door het opgeven van meer criteria wordt het bereik van het domein kleiner.

Variabelen voor het definiëren van verzamelingen
Criterium Beschrijving
Algemene verzamelingopties
Geef aan hoe u de verzameling items wilt definiëren die worden beheerd in dit domein. Alle items, Geen items of Items opnemen volgens de onderstaande criteria.
Gebruikers
Instellingsrol Kies deze optie om gebruikers op te nemen aan wie specifieke instellingsrollen zijn toegewezen.
beschikbaarheid Kies deze optie om beschikbare of niet-beschikbare gebruikers op te nemen. Als u Negeren kiest, wordt de beschikbaarheid van een gebruiker niet beschouwd als een criterium voor opname in een verzameling.
Ingeschakeld Kies deze optie om ingeschakelde of uitgeschakelde gebruikers op te nemen. Dit verwijst naar de status van de gebruikersrecord in de database. Met Momentopname kunt u records uitschakelen maar ze wel opslaan in de database. Als u Negeren selecteert, wordt geen rekening gehouden met de status van de cursus.
Privacyopties Kies deze optie om gebruikers op te nemen op basis van hun privacyinstellingen. U kunt aangeven of u gebruikers die niet in het gebruikersregister willen worden weergegeven wel of niet in de verzameling wilt opnemen.
Gegevensbron Kies deze optie om gebruikers op te nemen op basis van de gegevensbronsleutel. Gegevensbronsleutels worden toegepast op gegevens die worden toegevoegd aan het systeem met Momentopname.
Specifieke gebruikers Selecteer afzonderlijke gebruikers die u in de verzameling wilt opnemen.
Cursussen en organisaties
Beschikbaarheidscriteria Kies deze optie om beschikbare of niet-beschikbare cursussen op te nemen. Als u Negeren kiest, wordt de beschikbaarheid van een cursus niet beschouwd als een criterium voor opname in een verzameling.
Criteria voor status Uitgeschakeld Kies deze optie om ingeschakelde of uitgeschakelde cursussen op te nemen. Dit verwijst naar de status van de cursusrecord in de database. Met Momentopname kunt u records uitschakelen maar ze wel opslaan in de database. Als u Negeren selecteert, wordt geen rekening gehouden met de status van de cursus.
Inschrijvingscriteria Kies deze optie om cursussen op te nemen op basis van de inschrijvingsmethode.
Criteria voor categorieën in cursuscatalogus Kies deze optie om cursussen op te nemen die tot bepaalde categorieën behoren. Categorieën worden op dezelfde manier gebruikt om te beschrijven en groeperen als cursussen. Cursussen worden in de cursuscatalogus weergegeven op basis van categorie. Als cursuscategorieën consistent worden geordend en toegepast, zijn categorieën een logisch en handig hulpmiddel om te bepalen welke cursussen in een verzameling horen.
Gegevensbroncriteria Kies deze optie om cursussen op te nemen op basis van de gegevensbronsleutel. Gegevensbronsleutels worden toegepast op gegevens die worden toegevoegd aan het systeem met Momentopname.
Specifieke cursussen Selecteer Bladeren om de afzonderlijke cursussen te selecteren die je in de verzameling wilt opnemen.
Tabbladen
Beschikbaarheidscriteria Kies deze optie om beschikbare of niet-beschikbare tabbladen op te nemen. Als u Negeren kiest, wordt de beschikbaarheid van een tabblad niet beschouwd als een criterium voor opname in een verzameling.
Specifieke tabbladen Selecteer afzonderlijke tabbladen die u in de verzameling wilt opnemen.
Modules
Beschikbaarheidscriteria Kies deze optie om beschikbare of niet-beschikbare modules op te nemen. Als u Negeren kiest, wordt de beschikbaarheid van een module niet beschouwd als een criterium voor opname in een verzameling.
Specifieke modules Selecteer afzonderlijke modules die u in de verzameling wilt opnemen.