Wanneer je een cursus gaat maken, zijn er maar twee eigenschappen die Blackboard Learn nodig heeft om de cursus te kunnen genereren: een cursusnaam en een cursus-ID. Er zijn echter nog verschillende andere cursuseigenschappen die een aantal belangrijke aspecten van cursussen bepalen, zoals wanneer ze beschikbaar zijn. Wanneer je een nieuwe cursus maakt, gebruikt Blackboard Learn standaardwaarden voor instellingen die je niet opgeeft.

U kunt de standaardinstellingen voor cursussen op elk moment wijzigen. De gewijzigde instellingen gelden alleen voor de cursussen die na de wijziging worden gemaakt. De instellingen van bestaande cursussen blijven ongewijzigd wanneer je de standaardinstellingen aanpast.

Als je de cursusinstellingen van een bepaalde cursus wijzigt, worden deze instellingen gebruikt in plaats van de standaardinstellingen voor die cursus.

Sommige instellingen zijn op dit moment niet van toepassing in de Ultra-ervaring.

Standaardinstellingen opgeven voor beschikbaarheid, inschrijving en duur

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Standaardcursuseigenschappen.
 3. Definieer standaardinstellingen op de pagina Standaardcursuseigenschappen. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
Standaardinstellingen voor cursusontwerp
Veld Beschrijving
Standaardinstellingen
Standaard beschikbaar Wanneer je een cursus niet-beschikbaar maakt, kunnen studenten de cursus wel zien in hun cursuslijst, maar kunnen ze hem niet openen. Cursusleiders zien niet-beschikbare cursussen in hun cursuslijst en kunnen ze ook openen. Op de pagina Cursussen worden niet-beschikbare cursussen aangegeven als Persoonlijk. Cursusleiders kunnen een cursus openen als studenten aan de slag mogen met de cursus.
Standaard gasten toestaan Originele cursusweergave: je kunt niet-geverifieerde gebruikers al dan niet toestemming geven om zich in te schrijven voor cursussen. Instellingen binnen de cursus kunnen van invloed zijn op de inhoud en tools die beschikbaar zijn voor gasten.

Ultra-weergave van cursus: Gasten zijn op dit moment niet toegestaan.

Standaard waarnemers toestaan De rol van Waarnemer is op dit moment niet beschikbaar.
Standaardinstellingen voor cursusweergave Kies de cursusweergave die je standaard wilt gebruiken voor nieuwe cursussen. Een andere optie is dat je de cursusleider zelf laat beslissen wat de beste weergave is voor een cursus. Deze instelling heeft geen invloed op cursussen die al bestaan in het systeem. Je kunt de cursusweergave voor elke cursus afzonderlijk instellen.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de Ultra-ervaring is ingeschakeld.

Meer informatie over cursusweergaveopties in de Ultra-ervaring

Standaardinschrijvingsopties Originele cursusweergave: je kunt instellen dat een cursusleider of beheerder alle inschrijvingen voor cursussen moet afhandelen. Een andere mogelijkheid is dat studenten per e-mail inschrijvingsverzoeken mogen versturen naar cursusleiders, die deze vervolgens goedkeuren of weigeren.

Ultra-weergave van cursus: inschrijvingsopties worden op dit moment niet ondersteund.

Zelfinschrijving:

Originele cursusweergave: je kunt gebruikers toestemming geven zich zelf in te schrijven voor cursussen. Desgewenst kun je zelfinschrijving beperken op periode of toegangscode. Als je zelfinschrijving wilt beperken tot een bepaalde periode, schakel je de selectievakjes Begindatum en Einddatum in en geef je aan wanneer gebruikers zich kunnen inschrijven voor cursussen. Als je Toegangscode vereisen voor inschrijving selecteert, geef dan de tekst op voor de toegangscode.

Ultra-weergave van cursus: zelfinschrijving wordt op dit moment niet ondersteund.

Standaardduur Hier kun je de periode definiëren waarin cursussen beschikbaar zijn.

Originele cursusweergave: beschikbare cursussen zijn toegankelijk voor studenten of ze kunnen zich inschrijven voor de cursus, als zelfinschrijving is toegestaan.

Ultra-weergave van cursus: beschikbare cursussen zijn toegankelijk voor studenten, maar zelfinschrijving is op dit moment niet mogelijk.

Selecteer Doorgaand om cursussen altijd beschikbaar te stellen, dus zonder datumbeperkingen.

Je kunt de cursusbeschikbaarheid beperken tot bepaalde datums. De begin- en eindtijden worden automatisch ingesteld. De cursus begint om middernacht en eindigt om 11:59:59.

Als je de beschikbaarheid van de cursus wilt beperken tot een bepaald aantal dagen na de inschrijvingsdatum van een student, selecteer je Dagen vanaf datum van inschrijving en voer je het aantal dagen in.

Cursusbestanden

Je instelling bepaalt de standaardselectie voor koppelingen naar cursusbestanden. Deze instelling is alleen van toepassing op de pagina's voor het kopiëren, exporteren en archiveren van cursussen voor instellingen met toegang tot functies voor inhoudsbeheer. Er bestaat wel een derde optie, maar alleen kopiëren heeft de drie opties terwijl exporteren en archiveren er twee hebben. Als u de tweede of derde optie kiest als standaard, wordt de tweede keuze voor export en archief standaard geselecteerd.

Instellingen voor cursusbestanden zijn op dit moment niet van toepassing op nieuwe cursussen in de Ultra-cursusweergave.

U hebt drie opties voor de Standaardmap cursusbestanden.

 • Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren: er worden geen kopieën van gekoppelde bestanden opgenomen in de kopie. De gekopieerde cursus bevat dezelfde set met koppelingen en deze koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke locatie van de koppeling, zoals gedefinieerd in de broncursus.
 • Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren: Hiermee maakt u kopieën van gekoppelde bestanden, maar ALLEEN die bestanden die gekoppeld zijn. Bestanden in de basismap van de cursus die niet zijn gekoppeld aan inhoud in de cursus, worden niet opgenomen in de kopie.
 • Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus): Hiermee maakt u kopieën van ALLE bestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of deze bestanden gekoppeld zijn aan cursusinhoud of niet.

De nieuwe optie is toegevoegd aan de cursuskopiefunctie voor cursusbestanden. Voorheen, wanneer gebruikers kozen om kopieën van cursusbestanden in te sluiten, maakte de hele cursusbestandenmap deel uit van het pakket. Met deze nieuwe optie kunnen gebruikers kiezen om de hele map bestanden te nemen of alleen die bestanden die daadwerkelijk gekoppeld zijn aan cursusinhoud.

Opties voor koppelingen naar cursusbestanden
Optie koppelingen kopiëren Standaard kopiëren Standaard exporteren Standaard archiveren
Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren Koppelingen naar cursusbestanden kopiëren Kopieer alleen koppelingen naar de bestanden standaardmap cursus Kopieer alleen koppelingen naar de bestanden standaardmap cursus
Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren Koppelingen en kopieën van de inhoud kopiëren Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus. Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus.
Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus) Koppelingen en kopieën van inhoud kopiëren (inclusief de basismap van de cursus) Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus. Kopieer koppelingen en neem kopieën van de bestanden op in de standaardmap cursus.

Standaardcursusmenu's instellen voor originele weergave

Het standaardcursusmenu voor de originele weergave bepaalt welke cursusgebieden standaard worden opgenomen in een nieuwe cursus.

Alle tools en inhoudsgebieden in het standaardcursusmenu moeten unieke namen hebben. U kunt bijvoorbeeld twee koppelingen maken naar de tool blogs, maar elke koppeling moet dan wel een eigen naam hebben in het menu. Deze vereiste geldt alleen voor het standaardcursusmenu, niet voor cursusmenu's van individuele cursussen.

Het standaardmenu voor nieuwe cursussen is niet van toepassing op nieuwe cursussen in de Ultra-cursusweergave.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Definieer op de pagina Cursusmenu en -structuren menu-items, namen en de volgorde van het menu.
  • Selecteer het plusteken om inhoudsgebieden, pagina's, koppelingen en scheidingslijnen toe te voegen. U kunt een item beschikbaar maken aan ingeschreven gebruikers door het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in te schakelen. Schakel het selectievakje uit om het item niet-beschikbaar te maken.
  • Open het menu van het item om de naam van het item te wijzigen of het item te verbergen of te verwijderen. Bij bepaalde typen inhoud kunt u ook toegang door gasten of waarnemers weigeren. Als deze toegang al is geweigerd, kun je het menu gebruiken om de toegang desgewenst toe te staan.
  • Selecteer het item en sleep de pijlpictogrammen van het item om het te verplaatsen in de lijst.

Standaardcursustools instellen

Je kunt instellen welke cursustools standaard beschikbaar zijn in nieuwe cursussen in de originele cursusweergave, en of ze beschikbaar zijn voor gasten en waarnemers.

De beschikbaarheid van sommige tools kan niet meer worden gewijzigd nadat de Ultra-ervaring is ingeschakeld. Meer informatie over de beschikbaarheid van tools.

De toolinstellingen zijn op dit moment niet van toepassing op nieuwe cursussen in de Ultra-cursusweergave.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursustools.
 3. Wijs eventueel naar Filteren op om de lijst te openen en selecteer een van de volgende filters om een subset met tools weer te geven:
  • Alle tools: tools van Blackboard Learn weergeven, evenals tools die via een Building Block in het systeem zijn geïntegreerd.
  • Beschikbare tools: tools die ingesteld zijn opStandaard Aan in de kolomStandaardbeschikbaarheid.
  • Tools voor gastgebruikers: Geeft tools weer die u beschikbaar kunt maken voor gasten.
  • Waarnemertools: Geeft tool weer die u beschikbaar kunt maken voor waarnemers.
 4. Als u een tool standaard beschikbaar wilt stellen, schakelt u het selectievakje in. Als je een tool standaard niet-beschikbaar wilt maken, schakel je het selectievakje uit.

  Als u de tool Mededelingen niet beschikbaar stelt, blijven mededelingen die cursusleiders op een eerder moment hebben gemaakt, zichtbaar in hun cursussen. Cursusleiders kunnen deze mededelingen echter niet verwijderen, omdat deze tool niet langer beschikbaar is.

 5. Als gasten toegang mogen hebben tot tools, schakelt u het selectievakje Gast toestaan in. Als waarnemers toegang mogen hebben tot tools, schakel je het selectievakje Waarnemer toestaan in. Je kunt tools niet beschikbaar stellen aan gasten of waarnemers die worden aangegeven met een cirkel met een schuine streep erdoor in plaats van een selectievakje.
 6. Selecteer Verzenden.

Standaardafbeeldingen voor originele cursusweergave instellen

Je kunt drie standaardafbeeldingen instellen die op standaardlocaties worden weergegeven in de originele cursusweergave. Ook zonder deze afbeeldingen worden cursussen goed weergegeven. Als je geen standaardafbeeldingen instelt en een nieuwe cursus geen afbeeldingen bevat, worden de gebieden voor afbeeldingen genegeerd en worden alleen de cursusgebieden van de originele cursusweergave weergegeven.

Afbeeldingen moeten GIF-, JPG/JPEG- of PNG-bestanden zijn.

De standaardafbeeldingen voor een cursus zijn niet van toepassing op nieuwe cursussen in de Ultra-cursusweergave.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusafbeeldingen. Voer voor elke afbeelding de volgende stappen uit.
 3. Geef in het vak Banner-URL de koppeling op waarnaar de afbeelding verwijst. Wanneer gebruikers de afbeelding selecteren, gaan ze naar deze URL. Voer de volledige URL in, dus inclusief http-protocol. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
 4. Typ in het vak Naam van koppeling een beschrijving van de koppeling. Deze beschrijving verschijnt wanneer gebruikers met de muis over de afbeelding bewegen.
 5. Selecteer Bladeren in mijn computer om de afbeelding te uploaden.
 6. Selecteer Verzenden.

Koppelingen voor standaardtools toevoegen in de originele weergave

Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. Toolkoppelingen bieden rechtstreeks toegang tot een tool via het cursusmenu.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Wijs op de pagina Cursusmenu en -structuren naar het plusteken en selecteer Toolkoppeling maken.
 4. Typ een waarde voor Naam.
 5. Selecteer in de lijst Type het type tool waarvoor je een koppeling wilt toevoegen.
 6. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om de nieuwe koppeling beschikbaar te maken voor gebruikers wanneer een cursus wordt gemaakt.
 7. Selecteer Verzenden.

Gasten hebben op dit moment alleen toegang tot de originele cursusweergave. Waarnemers hebben op dit moment geen toegang tot gekoppelde gebruikers.


Standaardwebkoppelingen toevoegen

Deze informatie is op dit moment alleen van toepassing op de originele cursusweergave. Webkoppelingen verwijzen naar bestemmingen buiten Blackboard Learn.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Cursusmenu en -structuren.
 3. Wijs op de pagina Cursusmenu en -structuren naar het plusteken en selecteer Webkoppeling maken.
 4. Typ een waarde voor Naam.
 5. Typ de URL. Voer de volledige URL in, dus inclusief http-protocol. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com
 6. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in om de nieuwe koppeling beschikbaar te maken voor gebruikers.
 7. Selecteer Verzenden.

Gasten hebben toegang tot elke webkoppeling in het cursusmenu van de originele cursusweergave.


Standaardlimiet voor een cursus instellen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer Standaardlimiet cursusomvang op de pagina Cursusinstellingen.
 3. Selecteer Maximale schijfgrootte van cursus op de pagina Cursus max. grootte.
  • Onbeperkt.
  • Beperkt. Typ een waarde in het vak MB.
 4. Als de schijfgrootte voor de cursus beperkt is, kun je overwegen de optie Quotummeldingen verzenden in te schakelen, zodat cursusleiders een melding ontvangen als het quotum wordt overschreden. Als u hiervoor kiest, stel dan de overschrijding in MB in waarbij de melding moet worden verzonden.
 5. Selecteer een optie voor Maximale pakketgrootte van cursus.
  • Onbeperkt.
  • Beperkt. Typ een waarde in het vak MB.
 6. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over het instellen van afzonderlijke cursusquota


Standaardinstellingen voor beveiliging opgeven

Exclusief voor de originele cursusweergave is het mogelijk om in te stellen dat studenten toetsen en enquêtes alleen mogen openen op computers die jij opgeeft. Studenten moeten dan een computer gebruiken met een IP-adres uit het toegestane bereik.

Je komt bij deze instelling via Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > Cursusinstellingen > Instellingen voor beveiliging toekenning cijfers.


Standaardinstellingen opgeven voor weergegeven waarden en berekeningen in cijfertoekenningsschema's

Een cijfertoekenningsschema wordt gebruikt om globale numerieke scores, zoals 88 punten van de 100, om te rekenen in specifieke cijfers, zoals B+ of Voldoende. Wanneer studenten hun cijfers bekijken, zien ze de beoordeling die overeenkomt met de behaalde numerieke score.

Door middel van cijfertoekenningsschema's kan Blackboard Learn diverse soorten cijfers ondersteunen, zoals:

 • Letterbeoordelingen zoals A, B, C, D en F
 • Binaire resultaten, zoals Voldoende/Onvoldoende of Vooruitgang/Geen vooruitgang
 • Tekst, zoals Uitstekend, Goed, Slecht

U kunt een onbeperkt aantal cijfertoekenningsschema's maken voor gebruik door cursusleiders in cursussen. Cursusleiders kunnen een schema selecteren dat ze standaard willen gebruiken en vervolgens per cursus de weergegeven waarden en berekeningen aanpassen.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Cursusinstellingen de optie Standaardcijfertoekenningsschema's.
 3. Typ op de pagina Standaard-cijfertoekenningsschema een naam voor dit schema. Cursusleiders kunnen deze naam wijzigen in een cursus. Wijzigingen die cursusleiders aanbrengen in de instellingen van een cijfertoekenningsschema voor een cursus gelden alleen voor die cursus. Cursusleiders kunnen het standaardschema ook als uitgangspunt nemen voor het samenstellen van nieuwe schema's voor een cursus.
 4. Geef bij Schematoewijzing een percentage voor het scorebereik op in de kolom Cijfers met score tussen column en de weergegeven waarden voor het bijbehorende cijfer in de kolom Zijn gelijk aan. Typ bijvoorbeeld 90 in het vak Cijfers met score tussen en A in het vak Zijn gelijk aan. Als studenten nu een score halen tussen 90% en 100%, wordt hun cijfer weergegeven als een A.

  De hoogste score in het bereik wordt automatisch bijgewerkt wanneer u een waarde opgeeft voor de laagste score. Als u bijvoorbeeld 90 typt in een vak Cijfers met score tussen, wordt de waarde voor En minder dan in de rij eronder gewijzigd in 90.

  De waarden in de kolom Cijfers handmatig ingevoerd als worden automatisch bijgewerkt wanneer je een waarde invoert voor Gelijk aan.

  U kunt rijen toevoegen of verwijderen om het gewenste aantal cijferbereiken te definiëren. Als je een rij wilt toevoegen, selecteer je de pijlknop in de kolom Rijen invoegen. Om een rij te verwijderen, selecteer je de koppeling Rij verwijderen.

 5. Typ in de kolom Berekenen als het percentage dat moet worden gebruikt in berekeningen van cijfers wanneer cursusleiders handmatig cijfers invoeren. Als een scorebereik van 87% tot 90% bijvoorbeeld overeenkomt met een B+, en een handmatig ingevoerde B+ overeenkomt met 88,5%, gebruikt Blackboard Learn het percentage 88,5% om cijfergemiddelden te berekenen, zelfs als de globale score van de student 87% is.

  Deze stap is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. In de Ultra-cursusweergave berekent Learn automatisch het gemiddelde cijfer binnen het opgegeven bereik en wordt die waarde gebruikt voor cijfers die handmatig zijn ingevoerd door cursusleiders.

 6. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over hoe Blackboard Learn decimalen berekent en weergeeft in cijfers


Informatie over kleuren van cijferbal

Cijferballen in Ultra-cursussen worden standaard weergegeven met een vooraf ingesteld kleurenschema die een beeld geven van de prestaties. De gekleurde cijferballen worden ook gebruikt in originele cursussen om alleen de aanwezigheid aan te geven.

De hoogste scores zijn groen en de laagste rood.

 • > 90% = groen
 • 89-80% = geel/groen
 • 79-70% = geel
 • 69-60% = oranje
 • 59-50% = rood

Je kunt deze kleuren of de percentages niet aanpassen.

Grades organized by letter

Je kunt het kleurenschema uitschakelen. Als je bijvoorbeeld denkt dat de kleuren een nadelige invloed hebben op het welzijn van de studenten, kun je ze verwijderen.

In de uitgeschakelde toestand worden de cijferballen weergegeven met donkere achtergronden en witte cijfers. Kleuren worden niet gebruikt voor het overbrengen van prestaties.

Course grades for an individual student

Kleuren van cijferbal uitschakelen

Je kunt de kleuren van de cijferbal uitschakelen voor je hele instelling. Het is niet mogelijk om kleuren per cursus uit te schakelen of in te schakelen.

Configuratiescherm voor systeembeheerder > Cursusinstellingen > Kleuren van cijferbal

Op de pagina Kleuren van cijferbal selecteer je Uitgeschakeld om het standaardkleurenschema voor alle cijferballen te verwijderen. De kleur wordt verwijderd in de aanwezigheidsfunctie voor je instelling in alle Ultra en Originele cursussen. De kleur van de cijferballen wordt ook verwijderd in de mobiele Blackboard- en Blackboard Instructor-apps. De wijziging gebeurt snel, maar je moet mogelijk je browser vernieuwen.

Je kunt altijd terugkeren naar de ingeschakelde status.