De belangrijkste tabellen van het gegevensmodel voor meldingen zijn eud_item en eud_item_recipient. Deze tabellen vertegenwoordigen respectievelijk de concepten meldingen en ontvangers, waarbij meldingen verwijst naar alles wat nodig is om een melding te genereren en ontvangers de personen aangeeft die deze meldingen moeten ontvangen.

In deze tabel worden de tabellen van het meldingssysteem beschreven.

Tabellen van het meldingssysteem
Tabel Beschrijving
eud_item Deze tabel bevat gegevens die nodig zijn om gebruikers te informeren over een gebeurtenis: de naam van de gebeurtenis, de begin- en einddatum, het bovenliggende inhoudsitem, enzovoort. De tabel bevat echter geen informatie over wie precies deze meldingen moeten ontvangen.
eud_item_recipient Deze tabel vertegenwoordigt de ontvangers van een melding. Alle ontvangers hebben een record van de bovenliggende melding en een gebruikers-ID. Hiermee wordt ook de status van de melding voor dat gebruik bijgehouden. Op deze manier weet het systeem bijvoorbeeld of de melding al is gedistribueerd en of er herinneringen zijn verstuurd.
eud_item_role Deze tabel bevat de cursusrollen waarnaar een melding moet worden verstuurd. Het systeem gebruikt deze rolgegevens om eud_item_recipient-records te genereren zodra een melding is geregistreerd en wanneer nieuwe gebruikers worden toegevoegd aan een cursus.
eud_item_group In deze tabel worden de cursusgroepen opgeslagen waarvoor een melding is gemaakt. Het systeem gebruikt deze groepsgegevens om eud_item_recipient-records te genereren zodra een melding is geregistreerd en wanneer nieuwe gebruikers worden toegevoegd aan een groep.
eud_general_setting In deze tabel worden de verschillende instellingen van het meldingssysteem vastgelegd, zoals de status van het systeem, of distributie via e-mail is ingeschakeld en hoelang het systeem moet wachten voordat verouderde ontvangersrecords mogen worden verwijderd.
eud_method_setting In deze tabel worden instellingen bijgehouden voor meldingen voor specifieke typen gebeurtenissen, bijvoorbeeld of distributie via e-mail is ingeschakeld voor de gebeurtenis Opdracht is beschikbaar of dat de gebeurtenis Beoordeling verzonden moet worden weergegeven in het meldingsoverzicht.

eud_item

Dit is de centrale tabel van het meldingssysteem. De tabel bevat alle gegevens die het systeem nodig heeft voor het beheren en verspreiden van meldingen. Om onnodige belasting van het systeem te voorkomen, worden er zo weinig mogelijk gegevens vastgelegd van de items waarvoor meldingen worden gegenereerd. Dit betekent dat in deze tabel en de verwante tabellen alleen de gegevens worden opgeslagen die echt nodig zijn om een melding te genereren.

De bovenste drie kolommen (source_id, source_type en event_type) vormen een unieke identificatie van elke meldingsrecord.

Tabel edu_item
Kolom Verplicht? Beschrijving
source_id Ja Een ID die een unieke aanduiding vormt van het item dat een melding genereert. Het is de taak van de afzonderlijke subsystemen ervoor te zorgen dat de ID uniek is.
source_type Ja Het type gebeurtenis van de melding. Een gebeurtenis kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een opdracht, een beoordeling, een inhoudsitem, enzovoort.
event_type Ja Het specifieke type gebeurtenis binnen source_type van de melding: Opdracht is beschikbaar of Opdracht is verzonden.
parent_id Nee Als deze melding conceptueel gezien onder een andere melding valt (Opdracht is verzonden valt bijvoorbeeld onder Opdracht moet worden ingeleverd), bevat deze kolom de ID van de bovenliggende melding.
crsmain_pk1 Ja De cursus waarvan het meldingsitem deel uitmaakt.
crs_contents_pk1 Ja De ID van het inhoudsitem binnen de cursus waaraan deze melding is gekoppeld. Als er geen inhoudsitem is gekoppeld aan de melding, zoals bij een mededeling, is deze kolom leeg.
parent_contents_pk1 Ja De ID van het inhoudsitem binnen de cursus dat het bovenliggende item is van het inhoudsitem waaraan deze melding is gekoppeld. Als het inhoudsitem zich in een map bevindt, bevat deze kolom de naam van die map. Het systeem heeft deze gegevens nodig om de beschikbaarheid van adaptieve inhoud te bepalen.
titel Ja De naam van het item waaraan deze melding is gekoppeld.
type Ja Deze kolom geeft aan of dit een geplande of een beschikbare melding is.
owner_pk1 Ja Een verwijzing via een externe sleutel naar de gebruiker die dit item heeft gemaakt of er verantwoordelijk voor is.
start_date Nee De datum waarop de melding beschikbaar moet komen. Dit is meestal de datum waarop het item van de melding beschikbaar komt. Als deze begindatum is opgegeven, wordt de melding vanaf die datum weergegeven.

deze datum staat los van eventuele regels voor adaptieve inhoud. Deze regels worden afzonderlijk en onafhankelijk geëvalueerd.

due_date Nee De vervaldatum van de melding. Intern wordt de vervaldatum gebruikt om te berekenen wanneer er herinneringen moeten worden verstuurd. De vervaldatum wordt ook gebruikt om meldingen voor items die moeten worden ingeleverd en waarvan de vervaldatum is verstreken, om te zetten in meldingen die aangeven dat de vervaldatum is verstreken.
end_date Nee De datum waarop de melding niet meer beschikbaar is. Dit is meestal de datum waarop het item van de melding niet meer beschikbaar is. Als deze einddatum is opgegeven, wordt de melding vanaf die datum niet meer weergegeven.

deze datum staat los van eventuele regels voor adaptieve inhoud. Deze regels worden afzonderlijk en onafhankelijk geëvalueerd.

dtcreated Ja De datum waarop het item de eerste keer is toegevoegd.
data_pending_ind Ja Deze kolom geeft aan of het genereren van de melding nog bezig is. Dit is het geval als nog niet alle ontvangers van de melding zijn gegenereerd.
important_ind Ja Deze kolom geeft aan of de melding belangrijk is. Soms worden er voor gebeurtenissen diverse meldingen (meervoudige meldingen) gegenereerd. Belangrijke meldingen die deel uitmaken van een reeks meervoudige meldingen moeten altijd worden verstuurd naar de ontvangers.
can_replace_ind Ja Deze kolom geeft aan of de melding kan worden vervangen door nieuwe meldingen met een hogere prioriteit.
override_setting_ind Ja Deze kolom geeft aan of systeem- of gebruikersinstellingen moeten worden genegeerd die bepalen dat de melding niet moet worden gedistribueerd. Dit is handig voor meldingen die ongeacht eventuele restricties altijd moeten worden verstuurd.

eud_item_recipient

Ontvangers zijn gekoppeld aan een bepaalde melding en geven de gebruiker aan waarnaar de melding moet worden verstuurd. Als er een melding wordt gegenereerd, stelt het systeem aan de hand van de bijbehorende rollen en cursuslidmaatschappen vast wie de ontvangers van de melding zijn. Deze tabel is dan ook veruit de grootste tabel in het systeem en misschien wel een van de grootste tabellen in Blackboard Learn.

Tabel edu_item_recipient
Kolom Verplicht? Beschrijving
eud_item_pk1 Ja De melding waaraan deze ontvanger is gekoppeld.
user_item_pk1 Ja De gebruiker die deze melding moet ontvangen.
type Ja Deze kolom geeft aan of dit een afzender of ontvanger is van de melding. Conceptueel gezien, zijn afzenders de gebruikers die de items hebben gemaakt of de omstandigheden waardoor de melding is gegenereerd. Als we de gebeurtenis Opdracht moet worden ingeleverd als voorbeeld nemen, zijn alle cursusleiders de afzender en alle studenten de ontvangers.
status Ja De status van deze melding: (U) voor niet verwerkt, (N) voor melding verstuurd, (Z) voor nooit bezorgd, (D) voor verwijderd of (F) voor in behandeling.
reminded_ind Ja Deze kolom geeft aan of er voor meldingen met een vervaldatum een herinnering is verstuurd naar deze ontvanger.
group_pk1 Nee Als de bovenliggende melding is bestemd voor een groep en deze ontvanger deel uitmaakt van die groep, bevat deze kolom de ID van de groep.