In dit onderwerp wordt aandacht besteed aan de instellingen voor beheerders waarmee de werking en prestaties van Content Collection in Blackboard Learn kunnen worden beheerd. Het betreft hier configuratie-instellingen voor bandbreedtegebruik, algemene schema's, logboeken, prestaties en documentarchieven.

Logboekinstellingen

Fout- en informatieberichten met betrekking tot het systeem worden in de standaardlogboeken van Tomcat gegenereerd. Via de pagina Logboekinstellingen kan aanvullende informatie worden gegenereerd als een probleem met het systeem optreedt dat moet worden opgelost. Deze informatie wordt door Blackboard-productondersteuning gebruikt om het probleem op te lossen.

Beheerders hoeven Tomcat niet opnieuw te starten nadat het vastleggen van gebeurtenissen is ingeschakeld.

Alle logboeken van Content Collection worden opgeslagen in de map Logs in de Blackboard-map op het hoogste niveau. De map met logboeken bevat mappen waarin logboeken worden opgeslagen en een archiefmap voor logboeken die gecomprimeerd zijn opgeslagen om de grootte van de logboekbestanden te beperken.

Logboekinstellingen configureren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Technische instellingen.
 2. Selecteer Logboekinstellingen. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Veld Beschrijving
  Algemene logboekinstellingen
  Gebeurtenissen vastleggen in bestand Selecteer Ja om gebeurtenissen in Content Collection in het logboekbestand vast te leggen. Selecteer Nee als u geen gebeurtenissen wilt vastleggen.

  Het logboek van verlopen sessies kan mogelijk prestatieproblemen veroorzaken voor grote installaties.

  Pad/naam van logbestand Hier wordt het pad naar het logbestand weergegeven. Dit veld kan niet worden gewijzigd.
  Maximumgrootte logbestand (0 voor onbeperkt) Hier kan de maximumgrootte van een logbestand worden ingesteld.
  Aantal opgeslagen logbestanden (0 voor onbeperkt) Hier kan het maximum aantal opgeslagen logbestanden worden ingesteld.
  Informatiebericht vastleggen Selecteer Ja of Nee om informatieberichten vast te leggen voor probleemoplossing of om statistische informatie bij te houden. Berichten over onherstelbare fouten worden altijd vastgelegd, ongeacht deze instelling.
  Logboektraceringsinstellingen
  Het logbestand bevat automatisch algemene details voor alle gebieden van Content Collection. Voor elke optie die op Ja is ingesteld, worden aanvullende details in het logboek gegenereerd. Deze opties moeten op Nee worden ingesteld tenzij foutopsporing voor het systeem is vereist. Als deze opties worden ingeschakeld, worden systeemprestaties aanzienlijk verslechterd.
 3. Selecteer Verzenden.

Prestatie-instellingen

Via de pagina Prestatie-instellingen kunnen beheerders cache-opties opgeven voor bestanden en query's. Deze instellingen kunnen de prestaties verbeteren voor gebruikers van Content Collection.

Prestatie-instellingen configureren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Technische instellingen.
 2. Selecteer Prestatie-instellingen. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Veld Beschrijving
  Prestatie-instellingen
  Grootte bestandscache Voer de grootte van de cache in megabyte in. Het cachen van bestanden in geheugen verbetert de prestaties doordat het aantal leesbewerkingen vanaf schijf wordt beperkt. De standaardinstelling van 1 MB maakt het cachen mogelijk van kleine, veel gebruikte bestanden. U kunt deze instellingen verhogen tot maximaal 10 MB.
  Cache voor query-instructies ingeschakeld Selecteer Ja om cache voor query-instructies in te schakelen. Hierdoor worden de prestaties verbeterd wanneer dezelfde query-instructies meerdere keren worden gebruikt. Selecteer Nee als u query-instructies niet wilt cachen. De standaardinstelling is Ja. Wanneer u cache voor query-instructies inschakelt, worden de prestaties aanzienlijk verbeterd, maar wordt wel een kleine hoeveelheid extra geheugen in beslag genomen.
  Maximum aantal resultaten van een zoektocht Voer het aantal bronnen in die worden geretourneerd als reactie op een zoekopdracht van een WebDAV-bron. Zo wordt voorkomen dat het systeem zichzelf overbelast met één verzoek. Standaard worden er maximaal 1000 zoekresultaten weergegeven.

Beperking grootte transactiewijziging

Het systeem kan het aantal bestanden/mappen dat kan worden veranderd in één enkele transactie beperken. Dit voorkomt dat gebruikers handelingen uitvoeren die een negatief effect hebben op de systeemprestaties. De standaardwaarde is 5000. Een hoge waarde voor Maximum aantal resultaten van een zoektocht kan tot gevolg hebben dat de standaardlimiet wordt overschreden. Hetzelfde geldt voor cursussen met uitzonderlijk veel submappen. Voor sommige instellingen moet deze waarde tijdelijk op Onbeperkt worden ingesteld om de bewerking Inhoud opnieuw controleren te voltooien of grote cursussen te archiveren, herstellen, kopiëren of verwijderen.


Instellingen algemeen schema

Het algemene schema bepaalt de structuur van de Blackboard Learn-database. Het is een database die afzonderlijk van de documentarchiefdatabases wordt gebruikt en verbindingen en informatie naar elke documentarchief beheert. Op de pagina Instellingen algemeen schema kunnen beheerders tijdsinstellingen voor databaseverbindingen en de grootte van de verbindingspool wijzigen.

Zie JDBC-instellingen configureren voor een beschrijving van verbindingspools. Voor een algemeen schema is een afzonderlijke pool van verbindingen nodig. Verder zijn aanzienlijk minder verbindingen nodig dan voor elk documentarchief.

Instellingen algemeen schema configureren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Inhoudsbeheer de optie Technische instellingen.
 2. Selecteer Instellingen algemeen schema. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Veld Beschrijving
  Time-out dode verbinding Voer het aantal seconden in voordat een time-out optreedt voor een 'dode' verbinding en deze wordt verwijderd uit de pool. Een dode verbinding is een verbinding waarbij niets wordt verzonden tussen de database en Content Collection.
  Verloop actieve verbinding Het kan gebeuren dat een verbinding open blijft maar niet kan worden gebruikt. Dit wordt ook wel een vastgelopen Java-verbinding genoemd. Hoewel de verbinding niet kan worden gebruikt, is het geen 'dode' verbinding. Door alle actieve open verbindingen automatisch te laten verlopen, worden uiteindelijk alle vastgelopen verbindingen gesloten. Voer het aantal minuten in dat een databaseverbinding open blijft voordat het systeem de verbinding automatisch sluit. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt totdat het maximum aantal verbindingen is bereikt.
  Maximumgrootte van verbindingspool Het maximum aantal verbindingen dat kan bestaan in de verbindingspool. Als dit getal te hoog is, kunnen de prestaties afnemen omdat de databaseserver te veel bronnen in beslag neemt. Als dit getal te laag is, kan het langer duren voordat aanvragen worden verwerkt omdat ze in een wachtrij blijven staan totdat een verbinding wordt vrijgemaakt.
  Minimumgrootte van verbindingspool Voer de minimumgrootte van de verbindingspool in. Omdat doorgaans slechts een klein aantal verbindingen naar het algemene schema nodig is, volstaat de standaardinstelling 2 voor de meeste instellingen.

Bandbreedte-instellingen

De bandbreedte is de hoeveelheid gegevens die in een bepaalde tijdsduur kan worden verzonden, bijvoorbeeld een aantal bytes per seconde. Door een maximumbandbreedte in te stellen voor elke map kunnen systeemprestaties worden verbeterd.

Beheerders kunnen instellingen en controles voor de bandbreedte configureren op de pagina Bandbreedte-instellingen.

Beheerders kunnen op de pagina Bandbreedtebeperkingen de bandbreedtebeperking en de hoeveelheid gebruikte bandbreedte voor elke map bekijken.

Bandbreedte-instellingen configureren

 1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer, onderInhoudsbeheer, de optie Technische instellingen.
 2. Selecteer Bandbreedte-instellingen. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Veld Beschrijving
  Bandbreedte-instellingen
  Bandbreedtegrenzen controleren Gebruik de lijst om voor elke gebruiker of sessie de hoeveelheid toegestane bandbreedte te beperken.
  Tijd waarvoor bandbreedtequotum moet worden toegepast Geef hier de tijdsduur op waarover een bandbreedtequotum wordt gemeten. Als dit veld bijvoorbeeld op 1 uur wordt ingesteld en het standaardbandbreedtequotum 100 MB is, kan er slechts eens per uur een bestand van 100 MB worden gedownload of geüpload.
 3. Selecteer Verzenden.

Bandbreedtebeperkingen instellen

 1. Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer, onderInhoudsbeheer, de optie Technische instellingen.
 2. Selecteer Bandbreedtebeperkingen.
 3. Selecteer Bewerken in het menu van een van de mapnamen.
 4. Stel de beschikbare bandbreedte voor deze map in.
 5. Selecteer Verzenden.