En kort ordliste for begreper som finnes i Blackboard Data-rapportering: 

Kontroller 

 • Kontroller: del av filtreringsalternativer i hver rapportfane. 

 • Emnesemester: begynnelsen og slutten av en studieperiode. Du kan velge flere alternativer. Rapportfanen viser bare data fra emner som er tilgjengelige i løpet av de spesifikke emnesemesterene eller de valgte semesterene. 

 • Emnevarighetstype: emner kan ha forskjellige typer varighet. et kontinuerlig emne starter eller slutter ikke. Et fast emne har angitt kalenderdatoer for start og slutt på semesteret.  

 • Emneelementtype: materiell som legges til i et emne, kan være i flere formater. For eksempel, læremodul, Sharable Content Objective Reference Model (SCORM)-pakke, prøve, oppgave, diskusjon, dagbok, fil, undervisningsverktøy og innholdsmarked, lenke, dokument, mappe. 

 • Emnerolle: Undervisere (i) er brukere i et emne med en underviser, undervisningsassistenten, sensoren eller fasilitatoremnerollen, som har registrert aktivitet i et emne. 

 • Datofiltertype: Emner kan filtreres etter opprettelsesdato eller datoen de skal begynne på.  

 • Datoområde – fra, til: begrens data i en rapportfane til en bestemt datogruppe. Angi datogruppen fra en startdato til en sluttdato. 

 • Utelat påmeldinger uten aktivitet etter X dager: fjern brukere som er påmeldt emner med studentroller som ikke har registrert noen aktivitet etter antallet dager som er valgt.  

 • Forventet vurderingstid (dager): antall dager det er forventet at en underviser gir tilbake en vurdering for studentinnsendinger. 

 • Ekskluder økter utenfor emnet: en Blackboard Collaborate-økt som ikke opprettes under et emne. 

 • Ekskluder økter med en deltaker: økter med én deltaker representerer ikke synkron læring eller sosial interaksjon.  

 • Beregning av vurdering: formeltypen for å se eller tildele vurderinger basert på andre vurderte elementer.  

 • Vurderingsgrense: minimumsvurderingen som kreves for en bestemt vurdering. Eksempel: Studenter med en vurdering på 70 % eller høyere kan bestå. Studenter med en vurdering under 70 %, stryker. I dette eksempelet er 70 % en vurderingsgrense.

 • Automatisk: det høyeste mellom gjennomsnittet for alle vurderinger og endelig vurdering.  

 • Gjennomsnitt for alle vurderinger: median for alle vurderinger unntatt de som er beregnet. 

 • Endelig vurdering: Vurdering kategorisert som endelig vurdering.  

 • Inkluder utilgjengelige påmeldinger: antall ikke tilgjengelig, ikke aktivert, slettede studentpåmeldinger. 

 • Institusjonelt hierarki – nivå 1, 2, 3 og 4+: definer opp til hvilket nivå av rammeverket for institusjonens multinivå innenfor Blackboard Learn å filtrere data etter. For eksempel etter skoler, avdelinger, akademiske programmer eller spesifikke emner. 

 • Aktivitetstype for studentemne: definer om du vil inkludere studentaktivitet basert på studentenes siste tilgangsdato for emnet eller siste data om emnedeltakelse. 

 


A

 • Aktiv bruker:  en bruker med minst én økt i læringsstyringssystemet (LMS) innenfor det valgte tidsområdet. 

 • Aktive studenter: brukere som er påmeldt studentrollen i Blackboard Learn, og som har fått tilgang til og registrert aktivitet i emnet. Studenter som droppet ut av eller trakk seg fra emnet etter minst én aktivitetsdag er inkludert. 

 • Aktive undervisere: brukere som er påmeldt et emne med en underviserrolle i Blackboard Learn og som har tilgang til og registrert aktivitet i emnet. 

 • Aktivt emne: et emne som har minst én oppføring for brukeraktivitet innenfor tidsperioden som er valgt. 

 • Tilgjengelig emne: Et emne må være tilgjengelig før studentene som er tilknyttet emnet, kan se eller få tilgang til emnet og innholdet i det. 

 • Tilgjengelige emnedager: antall dager et emne har vært tilgjengelig for studenter. 

 • Vurdering: vurderings elementer brukt i et emne, omfatter oppgaver, prøver, og spørreundersøkelser 


B


C

 • Emneantall: antall emner.

 • Emnets varighet: tiden mellom start- og sluttdatoen for et emne. 

 • Nåværende endelig vurdering: måler normalisert (%) vurderingspoeng for en student i et emne.. For eksempel vil en student på et emne med en total karakter på 15 av 20 poeng ha en normalisert karakter på 75 % og telles i 70-79 %-området. Dette målet omfatter bare emner der alle vurderinger er publisert og bare teller aktive studenter. 

  • For et fullført emne beregnes den gjeldende endelige vurderingen med vurderingen som er rapportert i den eksterne vurderingskolonnen i Blackboard Learn. 

  • For uferdige emner beregnes den gjeldende endelige vurderingen med gjeldende vurdering og informasjon om de resterende vurderingene for en anslått vurdering. Beregnede poeng forutsetter samme prestasjonstempo for  fullførte vurderinger.  

 • Innholdselementer: alle undervisnings- eller studieressursene. Innholdselementer inkluderer  studieplaner , filer, læringsmoduler, SCORM-pakker og lenker til innhold eller verktøy fra tredjeparter. 

 • Sammenligningsdatointervall: perioden du vil sammenligne det primære datointervallet ditt med. 

 • Emnerom: en åpen økt dedikert til det aktuelle emnet.

 • Emneverktøy: emneverktøyselementer som brukes i et emne, inkludert kunngjøringer, diskusjonsfora, wikier, blogger og dagbøker. 


D


E


F

 • Hyppighet av studenttilgang: måler prosentandelen av tilgjengelige dager en student besøker et emne. Dette tiltaket teller bare aktive studenter. Hvis emnet er avsluttet, er prosentverdien basert på de totale dagene i emnet fra start til slutt. Hvis emnet pågår, er prosentverdien basert på hvor mange dager emnet har vært tilgjengelig så langt. 

G

 • Vurderingsgrense: minimumsvurderingen som kreves for en bestemt vurdering. Eksempel: Studenter med en vurdering på 70 % eller høyere kan bestå. Studenter med en vurdering under 70 %, stryker. I dette eksempelet er 70 % en vurderingsgrense.

H


I

 • Inaktive studenter: studenter som er påmeldt et emne uten aktivitet gjennom hele emnets varighet. 

 • I vurderingstiden: når en underviser returnerer en vurdering før eller på Forventet vurderingstid (dager) som er valgt i Kontroller. 

 • Underviserpåmeldinger: brukere som er inkludert i en emneliste under en lærerrolle. 


J


K


L

 • Siste tilgangsdato for emnet: baseres på datoen brukere åpnet emnet ditt sist. 

 • Siste dato for emnedeltakelse: er basert på studenters samlede aktivitet i emnet ditt. Blackboard måler hvor mye tid en student arbeider i et emne, med dataene som generes av «klikk». Det antas at studenter arbeider med et emne fra første gang de klikker på noe i emnet, frem til de klikker på noe utenfor emnet eller logger av. Hvis det oppstår et tidsavbrudd i økten når studenten er logget på, teller Blackboard bare tiden frem til det siste klikket i emnet. Tiden mellom det siste klikket i emnet og tidsavbruddet telles ikke. 

 • Sene vurderinger: vurderinger fullført etter innleverinsfristen. 

 • Læringsverktøy: alle verktøy tilgjengelig i LMS, fra innebygde verktøy som diskusjoner, oppgaver osv. til tredjeparts plugin-moduler og LTI. 


M


N


O

 • Tid utenfor vurdering: når en underviser returnerer en vurdering etter forventet vurderingstid (dager) som er valgt i Kontroller. 

 • Vurderinger i rett tid: vurderinger fullført på eller før innleverinsfristen. 

 • Forsinkede vurderinger: vurderinger er ikke fullført. Innleveringsfristen er utløpt.


P

 • Tidligere aktive studenter: studenter med registrert emneaktivitet for 8 dager siden eller mer.  

 • Primært datointervall perioden du vil angi som grunndato. 


Q


R

 • Nylig aktive studenter: studenter med registrert emneaktivitet de siste 7 dagene. 

S

 • SCORM-pakker: En type nettbasert læringsinnhold du kan bruke i emnene dine, kalles «SCO» (Shareable Content Object). Slike SCO-er samles i komprimert ZIP-filer som kalles innholdspakker. Den zippede filen kan pakkes ut og spilles av med en innholdsavspiller. Du får vanligvis enkeltkomponenter eller hele pakker fra skolen, utgivere, kommersielle selskaper eller andre kilder. 

  • Institusjonen din kontrollerer om SCORM-motoren er aktivert eller ikke. Hvis SCORM Engine B2 er aktivert av institusjonen din, blir den angitt som standard innholdsavspiller for alle nyopplastede innholdspakker samt for alle eksisterende innholdspakker som lastes opp på nytt. 
 • Påmeldinger til studentmne: brukere som er inkludert i en emneliste under en studentrolle. 

 • Synkron økt: en Blackboard Collaborate-økt der både studenter og undervisere er til stede. 

 • Innsending når en student er ferdig med en oppgave og velger Send.


T


U

 • Unik bruker/deltaker: alle brukere eller deltakere har en egen ID for å sikre at samme bruker ikke regnes som to ganger hvis de for eksempel blir med i samme økt to ganger. 

 • Unik student: Alle studenter har en egen ID for å sikre at samme bruker ikke regnes som to ganger.

 • Kommende vurderinger: vurderinger er ikke fullført. Innleveringsfristen er i fremtiden. 


V


W


X


Y


Z