Velkommen til Blackboard®

VIKTIG - LES NØYE. Hvis du er innbygger av eller har ditt forretningshovedkvarter i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet er disse bruksvilkårene ("vilkår") en avtale mellom deg og Blackboard International B.V., et privat selskap opprettet og eksisterende under Nederlands lover. Ellers er disse vilkårene en avtale mellom deg og Blackboard Inc., et aksjeselskap i Delaware. Henvisninger til "oss", "vi", "vår(t)", og "Blackboard" skal bety enten Blackboard International B.V. eller Blackboard Inc., ettersom det passer.

Disse vilkårene gjelder for din tilgang til og bruk av Blackboard programvare, produkter og/eller tjenester (individuelt eller samlet), "produktene") og enhver informasjon, innhold, tekst, grafisk fremstilling, fotografier eller annet materiale opplastet, nedlastet, kjøpt eller som vises på eller gjennom produktene (samlet henvist til som "innhold"). Ytterligere vilkår eller produktkrav kan gjelde for våre individuelle produkter og er tilgjengelig med det relevante produktet.. Disse vilkår gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til og bruker produktene("brukere").

Ved å få tilgang til eller bruke produktene samtykker du til å være bundet av disse vilkårene.

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FOR Å VÆRE SIKKER PÅ AT DU FORSTÅR HVER BESTEMMELSE. DISSE VILKÅRENE INNEHOLDER EN OBLIGATORISK FRAFALLELSEBESTEMMELSE OM VOLDGIFT- OG KLASSESØKSMÅL/PROSESS FOR LAGMANNSRETTEN SOM, I DEN UTSTREKNING DET GJELDER FOR DEG, KREVER BRUK AV VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELL BASIS FOR Å LØSE TVISTER, ISTEDENFOR PROSESS FOR LAGMANSRETTEN ELLER KLASSESØKSMÅL.

Til tross for foregående, erstatter eller begrenser ingenting i disse vilkårene dine rettigheter under (1) vilkårene og betingelsene i noen som helst skriftlig avtale du har inngått med Blackboard angående bruken av produkter, eller (2) gjeldende lover eller forskrifter i den utstrekning disse vilkår er forbudt av slike lover og forskrifter. I tilfelle av en hvilken som helst konflikt mellom disse vilkårene og vilkår og betingelser i en gjeldende skriftlig avtale du har inngått med Blackboard, skal vilkårene og betingelsene i den skriftlige avtalen gjelde.


1. Grunnleggende vilkår; kontoer

Du har ansvar for din bruk av produktene. Du kan bare bruke produktene hvis du oppretter en bindende kontakt med Blackboard. Din konto med Blackboard (og bruk av produktet) gir deg tilgang til tjenestene og funksjonaliteten vi kan opprette fra tid til annen og helt etter vårt eget skjønn. Vi kan opprettholde forskjellige typer kontoer for forskjellige typer brukere. Hvis du har godtatt disse vilkårene og bruker produkter på vegne av et selskap, organisasjon, regjering eller annen rettslig enhet, da (a) inkluderer “du/dere” deg og denne enheten, og (b) du hevder og garanterer at du er en godkjent representant for enheten med fullmakt til å binde entiteten til disse vilkårene, og at du samtykker til disse vilkårene på enhetens vegne. Du kan bare bruke produktene i overholdelse av disse vilkårene, enhver avtale inngått av din institusjon i forbindelse med produktene og alle gjeldende lokale, delstatlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter.

I tilfelle du har gitt fullmakt til eller registrert et annet individ, inkludert en mindreårig, til å bruke din(e) konto(er) , er du fullstendig ansvarlig for (i) oppførselen online til en slik bruker; (ii) kontrollere brukerens tilgang til og bruk av produktene; og (iii) konsekvensene av ethvert misbruk. Blackboard krever at foreldrene, vergen eller en annen autorisert voksen eller utdanningsinstitusjon til en mindreårig uttrykkelig samtykker til bruken av et Blackboard-produkt for vedkommende mindreårige. Blackboard forbeholder seg retten til å gi tilgang til den mindreåriges konto til den mindreåriges foreldre/ verge eller annen godkjent voksen eller utdanningsinstitusjon, etter anmodning fra en slik voksen. For ytterligere informasjon om hvordan vi bruker din informasjon, se våre personvernregler.

Du er ene og alene ansvarlig for dine samhandlinger med andre brukere. Vi forbeholder oss retten, men har ingen forpliktelse, til å overvåke tvister mellom deg og andre brukere. Blackboard skal ikke ha noe erstatningsansvar for dine samhandlinger med andre brukere, og heller ikke for andre brukeres handlinger eller unnlatelser.


2. Personvern; bruk av personopplysninger

All informasjon du oppgir til Blackboard, inkludert fornavn, etternavn, e-postadresse, og hvilken som helst annen informasjon du har oppgitt eller som kan samles inn av oss i forbindelse med din bruk av produktene (“Din informasjon ”), vil bli samlet inn, oppbevart og brukt for levere produktet til deg eller din institusjon, eller ifølge disse vilkårene, våre retningslinjer for personvern som finnesher ("retningslinjer for personvern"), eventuelle ytterligere vilkår som gjelder for et individuelt produkt og enhver avtale inngått av institusjonen i forbindelse med produktet. Du forstår at gjennom din bruk av av produktene, samtykker du til innsamlingen og bruken av din informasjon (som fremsatt i disse vilkårene, retningslinjene for personvern og enhver annen avtale inngått av institusjonen i forbindelse med produktet, inkludert overføringen av din informasjon til USA og/eller andre land for lagring, vertskap, behandling og bruk av Blackboard.

For å unngå tvil, styres personopplysninger som inkluderer elev/studentdata (definert nedenunder) gitt til Blackboard gjennom bruken av disse produktene, av vilkårene i avtalen mellom Blackboard og utdanningsinstitusjonen når det gjelder bruken av produktene. Som mellom Blackboard og deg, eier du og/eller utdanningsinstitusjonen alle rettigheter, eiendommer og eierinteresse i elev/studentdata du oppgir eller på annen måte gjør tilgjengelig for oss, og vi verken eier, kontrollerer eller lisensierer slik elev/studentinformasjon, unntatt for å levere produktene til deg og til utdanningsinstitusjonen som skaffet produktene og kontrollerer elev/studentdata fra utdanningsregistrene, hvis det gjelder, og som beskrevet her." Studentdata" er enhver informasjon (i ethvert format) som omhandler direkte en identifiserbar nåværende eller tidligere student som studerer på en skole, skoledistrikt, eller relatert entitet eller organisasjon, eller av oss som en del av bestemmelsene for produktene. Elev/studentdata kan inkludere “utdanningsregistreringer” som definert av Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g). Blackboard samtykker til å behandle elev/studentdata som konfidensielt og ikke dele dem med tredjeparter andre enn som beskrevet i Blackboards avtale med utdanningsinstitusjonen.

Hvis du har spørsmål med hensyn til personvern og bruken av din informasjon, kontakt oss på [email protected], eller utdanningsinstitusjonen..


3.Innhold; dine rettigheter

Du er ansvarlig for innholdet du legger inn på produktene og mulige konsekvenser derav. Innholdet du innleverer, legger inn eller viser kan bli sett av andre brukere av produktene. Du kan være istand til å styre innholdet som andre brukere av visse produkter kan få tilgang til gjennom personvernalternativene i visse produkter.

Du beholder dine rettigheter til ethvert innhold du innleverer, legger inn eller viser på eller gjennom produktene. Ved å innlevere, legge inn eller vise innhold på eller gjennom produktene, gir du oss en verdensomfattende, ikke-eksklusiv, avgiftsfri lisens (med retten til å underlisensiere) rett til å bruke, være vert for, lagre, kopiere, reprodusere, behandle, modifisere, offentliggjøre, sende, skape avledede arbeider fra, kommunisere, vise og/eller distribuere slikt innhold i alle og ethvert medie eller distribusjonsmetoder (kjent nå eller utviklet senere) som en del av å levere noen som helst av produktene. Du samtykker til at denne lisensen inkluderer retten for Blackboard til å levere, markedsføre og forbedre produktene og å gjøre innhold innlevert til eller gjennom produktene tilgjengelig til andre institusjoner eller enkeltpersoner som en del av å levere produktene (inkludert etter terminering av din bruk av produktene) og i henhold til dine personverninnstillinger. Du fremholder og garanterer at du har alle de nødvendige rettighetene, makt og fullmakt til å gi rettighetene som er gitt her til ethvert innhold du innleverer.

Alt innhold, enten offentlig lagt inn eller sendt privat, er ene og alene ansvaret til vedkommende som slikt innhold stammer fra. Vi kan ikke overvåke eller kontrollere innholdet lagt inn via produktet, og vi påtar oss ikke ansvar for slikt innhold.. Enhver bruk eller avhengighet av noe som helst innhold eller materialer lagt inn via produktene eller fått av deg gjennom produktene er på eget ansvar.

Videre, i forbindelse med innhold du innleverer, legger inn eller viser på eller gjennom produktene, bekrefter, fremstiller eller garanterer du følgende: (a) du har skriftlig samtykke fra hver og en av fysiske personer som er identifiserbar i innholdet, hvis noen, til å bruke vedkommendes navn eller likhet på den måten tenkt av noe produkt og disse vilkårene, og hver slik person har fritatt deg fra ethvert erstatningsansvar som kan oppstå i forbindelse med slik brukt; (b) du har fått og er ene og alene ansvarlig for å få alle samtykker som kan kreves ved lov til å legge inn noe som helst innhold forbundet med tredjeparter; (c) ditt innhold og Blackboards bruk derav som tenkt i disse vilkårene, og hvilket som helst produkt vil ikke krenke noen lov eller noen som helst tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, noen som helst immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter; og (d) Blackboard kan bruke rettighetene til innholdet gitt under disse vilkårene uten ansvar for betaling av foreningskontigent, resterende betalinger, honorarer eller royalty betalbare under noen tariffavtale, lisensavtale eller på annen måte.

Blackboard respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at brukere av produktene gjør det samme. Vi vil svare på meldinger om påstått overtredelse av opphavsrett som overholder gjeldende lov og gitt oss på riktig måte. Hvis du mener at ditt innhold er blitt kopiert på en måte som utgjør overtredelse av opphavsrett, skal du gi oss følgende informasjon: (i) en fysisk eller elektronisk signatur fra eieren av opphavsretten eller en person med fullmakt til å opptre på hans/hennes vegne; (ii) identifisere arbeide med opphavsrett som det hevdes er blitt krenket (iii) identifisere materialet som det hevdes er blitt krenket eller som skal være gjenstand for overtredelseaktivitet og som skal fjernes eller tilgang til dette som skal deaktiveres, og informasjon rimelig tilstrekkelig til å la oss lokalisere materialet; (iv) din kontaktinformasjon, inkludert din adresse, telefonnummer og e-postadresse; (v) en erklæring fra deg om at du i god tro mener at bruk av materialet på den måten det klages over ikke er godkjent av eieren av opphavsrett, hans/hennes agent eller loven; og (vi) en erklæring om at informasjonen i meldingen er nøyaktig, og under straff for mened, at du har fullmakt til å opptre på vegne av eieren av opphavsretten.

Vi forbeholder oss retten til uten varsel å fjerne innhold som det er påstått er blitt krenket og uten erstatningsansvar til deg. Vår utpekte opphavsrettagent for underretning og påstått overtredelse av opphavsrett i produktene er:

Blackboard Inc.
Attn: General Counsel
1111 19th Street, NO.
Washington, D.C. 20006
E-post: [email protected]


4. Din lisens til å bruke produktene

A. Lisens

Blackboard gir deg en personlig, verdensomfattende, avgiftsfri, ikke-tildelbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke produktene, underlagt disse vilkårene og enhver avtale inngått av din institusjon i forbindelse med produktene, ene og alene for den beregnede bruk av produktene, og ikke for konkurrerende etterforskning, analyse eller demonstrasjoner. Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere, selge eller lease noen del av våre produkter, og du kan heller ikke omvendt utvikle eller forsøke å ekstrahere kildekoden av noe produkt, med mindre lover forbyr disse begrensningene eller du har vår skriftlige tillatelse.

B. Akseptabelt bruk

Når du bruker produktene må du ikke: (i) omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre noen som helst sikkerhetsrelaterte funksjoner av produktene eller funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innholdet tilgjengelig via produktene; (ii) opprette mer enn én konto for bruk med et bestemt produkt (du kan imidlertid forbinde alle dine sosiale nettverk eller andre produktkontoer, i hvert tilfelle som vi støtter, til din konto for bruk med et slikt produkt); (iii) gi noen som helst falsk eller misvisende informasjon eller tillate en annen person å bruke et produkt under ditt navn eller på dine vegne; (iv) opptre som en annen person eller feilfremstille din identitet eller tilknytning til en hvilken som helst person eller gi uttrykk for at de knyttet til Blackboard, hvis dette ikke er tilfelle; (v) bruke et produkt hvis vi har suspendert eller forbudt deg å bruke det; (vi) sende søppelpost, nettsøppel, gjentatte meldinger, uønsket reklame- eller markedsførings e-post, oppringinger eller tekstmeldinger, eller engasjere deg i noen som helst aktiviteter som er i overtredelse av anti-spamminglover og -forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, CAN-SPAM Act of 2003, Telephone Consumer Protection Act eller andre føderale, delstats- eller lokale lover i forbindelse med e-post, oppringninger eller tekstmeldinger; (vii) forsvare, fremme eller engasjere deg i noen som helst illegal eller ulovlig oppførsel eller oppførsel som forårsaker skade eller personskade for noen person eller eiendom; (viii) modifisere, gripe inn i, fange opp, forstyrre eller hacke noe produkt, eller samle inn noen som helst data fra et produkt bortsett fra i henhold til disse bruksvilkårene; (ix) misbruke produktene ved å med viten og vilje introdusere virus, Trojaner, ormer, logikkbomber eller annet materiale som ville skade produktene eller noen bruker av produktenes utstyr; (x) innlevere eller bidra noe som helst innhold som inneholder nakenhet eller vold eller som er fornærmende, truende. obskønt, misvisende, usant eller krekende (i hvert tilfelle med mindre slikt innhold er innlevert eller bidratt for fortrinnsvis utdanningsformål, slik som f.eks. historiske materialer bidratt via et produkt for klassediskusjon); (xi) innlevere eller bidra noe som helst innhold uten tillatelse fra eieren av innholdet eller på annen måte krenke opphavsretten, varemerke, personvern, publisitet eller andre rettigheter til tredjeparter; (xii) bruke noe som helst innhold i overtredelse av lisensieringsvilkår spesifisert av eieren; (xiii) innlevere eller bidra noen informasjon eller kommentar om en annen person uten vedkommende persons tillatelse; (xiv) true, krenke eller invadere en annens privatliv, eller forårsake irritasjon, ubeleilighet eller unødvendig engstelse eller foreta en handling som antagelig vil trakassere, uroe, fornærme, alarmere eller ergre noen annen person; eller (xv) bruke et hvilket som helst automatisk system, inkludert uten begrensning "roboter", "edderkopper" eller "offline lesere" til å få tilgang til produktet på en måte som sender flere anmodningsmeldinger enn et menneske rimeligvis kan produsere i den samme tidsperioden.

Unnlatelse til å overholde disse reglene for akseptabel bruk anses som et alvorlig brudd på disse bruksvilkårene, og kan føre til at vi tar alle eller et av følgende tiltak (med eller uten varsel): (a) umiddelbart, midlertidig eller permanent trekker tilbake din rett til å bruke våre produkter; (b) umiddelbart, midlertidig eller permanent fjerne ethvert innhold; (c) utstede et varsel til deg; (d) rettslige handlinger mot deg, inkludert søksmål for tilbakebetaling av alle kostnader (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og rettslige kostnader) som resulterer fra bruddet; og (e) videreformidling av slik informasjon til utøvende myndigheter som vi rimeligvis mener er nødvendig.

Responsene beskrevet i dette avsnittet er ikke begrenset og vi kan forta andre handlinger som vi rimeligvis finner egnet.

C. Endringer av produktene

Vi kan, uten varsel, endre hvilket som helst produkt; slutte å levere noe som helst produkt eller funksjoner av produkt, til deg eller brukere generelt, eller opprette bruksgrenser for hvilket som helst produkt.. Vi kan permanent eller midlertidig terminere eller avslutte din tilgang til hvilket som helst produkt uten varsel eller erstatningsansvar av hvilken som helst grunn, inkludert hvis du etter vårt skjønn overtreder noen bestemmelse i disse vilkårene, eller av ingen grunn. Etter opphør av hvilken som helst grunn eller ingen grunn, fortsetter du å være bundet av disse vilkårene.


5. Mobilprogramvare

A. Mobilprogramvare

Vi kan gjøre tilgjengelig programvare for tilgang til produktene via en mobil enhet (“mobil programvare”). For å bruke den mobile programvaren må du ha en mobil enhet som er kompatibel med den mobile programvaren. Blackboard garanterer ikke at den mobile programvaren vil være kompatibel med din mobile enhet. Du kan bruke mobil data i forbindelse med den mobile programvaren og kan pådra deg ekstra avgifter fra leverandøren av mobiltelefon for disse tjenestene. Du samtykker at du ene og alene er ansvarlig for slike avgifter. Blackboard gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, oppsigelig lisens til å bruke en kompilert kodekopi av den mobile programvaren for én konto på én mobil enhet ene og alene eid eller leaset av deg til personlig bruk.. Du kan ikke: (i) modifisere, demontere, dekompilere eller omvendt utvikle den mobile programvaren, unntatt i den utstrekning en slik restriksjon er uttrykkelig forbudt ved lov; (ii) leie, lease, låne, videreselge, underlisensiere, distribuere eller på annen måte overføre den mobile programvaren til noen som helst tredjepart eller bruke den mobile programvaren til å skaffe tidsdeling eller lignende tjenester for noen som helst tredjepart; (iii) lage noen som helst kopier av den mobile programvaren; (iv) fjerne, omgå, deaktivere, skade eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner av den mobile programvaren, funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av noe som helst innhold tilgjengelig gjennom den mobile programvaren, eller funksjoner som iverksetter begrensninger av bruk av den mobile programvaren; eller (v) slette opphavsrett og andre eiendomsrettunderretninger på den mobile programvaren. Du erkjenner at Blackboard fra tid til annen kan utgi oppgraderte versjoner av den mobile programvaren, og kan automatisk elektronisk oppgradere versjonen av den mobile programvaren du bruker på din mobile enhet.. Du tillater en slik automatisk oppgradering på mobilenheten og samtykker i at vilkårene og bestemmelsene i disse vilkårene skal gjelde for alle slike oppgraderinger. Enhver tredjeparts kode som kan bli innlemmet i den mobile programvaren dekkes av den gjeldende åpne kilden eller tredjepartslisens EULA, hvis det er aktuelt, som autoriserer en slik kode. Foregående lisenstildeling er ikke et salg av den mobile programvaren eller noen kjøp derav, og Blackboard eller deres tredjeparts partnere eller leverandører beholder all rettighet, eiendommen og eierinteresse i den mobile programvaren (og enhver kopi derav). Ethvert forsøk fra din side på å overføre noen som helst av rettighetene, pliktene eller forpliktelsene herunder, unntatt som uttrykkelig gitt i disse vilkårene er ugyldig. Blackboard forbeholder seg alle rettigheter ikke uttrykkelig gitt under disse vilkårene. Den mobile programvaren stammer fra USA, og er underlagt USAs eksportlover og forskrifter. Den mobile programvaren kan ikke eksporteres eller gjeneksporteres til visse land eller de personer og enheter forbudt fra å motta eksporter fra USA.. I tillegg kan den mobile programvaren være underlagt import- og eksportlovene til andre land. Du samtykker til å overholde alle USAs og utenlandske lover i forbindelse med bruken av den mobile programvaren og produktene.

B. Mobilprogramvare fra Apple’s App Store

Følgende gjelder for enhver mobil programvare du anskaffer fra App Store (“programvare hentet fra App Store”): Du erkjenner og samtykker i at disse vilkårene er ene og alene mellom deg og Blackboard, ikke Apple, Inc. ("Apple") og at Apple har ikke noe ansvar for programvarer hentet fra App Store eller innhold. Din bruk av programvaren hentet fra App Store må overholde vilkårene for tjeneste for App Store. Du erkjenner at Apple ikke har noe som helst ansvar for å skaffe noe vedlikehold og støttetjenester med hensyn til programvare hentet fra App Store. I tilfelle der programvaren hentet fra App Store ikke er i samsvar med gjeldende garanti, kan du underrette Apple, og Apple vil refundere kjøpesummen for programvaren hentet fra App Store til deg; i den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil Apple overhode ikke ha noen annen garantiforpliktelse med hensyn til programvare hentet fra App Store og eventuelle andre krav, tap, erstatningskrav, skader, kostnader eller utgifter forbundet med unnlatelse av å samsvare med noen garanti, vil ene og alene styres av disse vilkårene og enhver lov som gjelder for Blackboard som leverandør av programvaren. Du erkjenner at Apple ikke er ansvarlig for å håndtere noen av dine krav eller kravene til noen tredjeparter i forbindelse med programvare hentet fra App Store eller din eie og/eller bruk av programvare hentet fra App Store, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarkrav; (ii) ethvert krav om at programvare hentet dra App Store ikke var i overensstemmelse med gjeldende rettslige eller forskriftsmessige krav; og (iii) krav som oppstår under forbrukervern eller lignende lovgivning; og alle slike krav er ene og alene styrt av disse vilkårene og enhver lov som gjelder for Blackboard som leverandør av programvaren. Du erkjenner at i tilfelle der hvilket som helst tredjeparts krav at programvaren hentet fra App Store eller din eie og bruk av denne programvaren hentet fra App Store overtreder vedkommende tredjeparts immaterielle eiendomsrettigheter, vil Blackboard, ikke Apple, ene og alene være ansvarlig for etterforskningen, forsvaret, oppgjøret og avvisning av ethvert slikt krav om overtredelse av immaterielle rettigheter i den utstrekning det kreves av disse vilkårene. Du og Blackboard erkjenner og samtykker i at Apple, Apples datterselskaper er tredjeparts begunstigede av disse vilkårene i forbindelse med din lisens til programvare hentet fra App Store,og at, etter at du godtar vilkårene, vil Apple ha retten (og vil bli ansett som å ha akseptert retten) til å håndheve disse vilkårene som gjelder din lisens til programvaren hentet fra App Store som en tredjeparts begunstiget derav.

C. Mobilprogramvare fra Google Play Store

Følgende gjelder for alle mobilprogramvarer du henter fra Google Play Store ("Programvare hentet fra Google"): (i) Du erkjenner at vilkårene mellom deg og kun Blackboard, og ikke med Google, Inc. (“Google”); (ii) din bruk av programvare hentet fra Google må overholde da-gjeldende Google Play Store Terms of Service; (iii) Google er bare en leverandør av Google Play Store hvor du fikk programvaren hentet fra Google; (iv) Blackboard, og ikke Google, er ene og alene ansvarlig for sin programvare hentet fra Google; (v) Google har ingen forpliktelse eller ansvar overfor deg med hensyn til programvare hentet fra Google eller vilkårene; og (vi) du erkjenner og samtykker til at Google er en tredjeparts begunstiget til vilkårene med hensyn til Blackboards programvare hentet fra Google.

D. Mobilprogramvare fra Microsoft Store

Følgende gjelder for alle mobilprogramvarer du henter fra Microsoft Store ("Programvare hentet fra MS"): (i) du erkjenner at disse vilkårene er bare mellom deg og Blackboard og ikke med Microsoft Corporation (“Microsoft”); (ii) din bruk av programvare hentet fra MS må overholde da-gjeldende Microsoft Store Terms of Service; (iii) Microsoft er bare en leverandør av Microsoft Store hvor du fikk programvaren hentet fra MS; (iv) Blackboard, og ikke Microsoft, er ene og alene ansvarlig for sin programvare hentet fra MS; (v) Microsoft har ingen forpliktelse eller ansvar overfor deg med hensyn til programvare hentet fra MS eller vilkårene; og (vi) du erkjenner og samtykker til at Microsoft er en tredjeparts begunstiget til vilkårene med hensyn til Blackboards programvare hentet fra MS.


6. Blackboard-rettigheter

Produktet utvikler seg stadig og formen, naturen og/eller funksjonaliteten til produktet kan endre seg fra tid til annen uten varsel til deg. I tillegg kan Blackboard slutte (permanent eller midlertidig) å levere produktene (eller funksjoner i produktene) til deg eller brukere generelt og kan ikke være istand til å varsle deg på forhånd. Vi beholder også retten til å sette grenser for bruk og oppbevaring helt etter eget skjønn når som helst uten forhåndsvarsel til deg.

All rett, eiendom og eieinteresse i og til produktene (unntatt innhold levert av brukere eller andre tredjeparter) er og vil fortsette å være den eksklusive eiendommen til Blackboard og deres lisensinnehavere . Produktene er beskyttet av opphavsrett, varemerk og andre lover i både USA og andre land. Ingenting i vilkårene gir deg rett til å bruke Blackboard-navnet eller noen av Blackboard-varemerker, logoer, domenenavn og andre kjennemerker. All tilbakemelding, kommentarer eller forslag du kan gi med hensyn til Blackboard eller produktene er fullstendig frivillig og vi vil ha rett til å bruke slik tilbakemelding, kommentarer eller forslag ettersom vi finner det egnet og uten noen forpliktelse til deg.


7. Registeringsforpliktelser og passord

Du kan aldri bruke en annen brukers konto uten tillatelse fra Blackboard. I betraktning av din bruk av produktene, samtykker du til (a) at din informasjon vil være sann, nøyaktig, gjeldende og fullstendig, og (b) å opprettholde og umiddelbart oppdater din informasjon slik at den er sann, nøyaktig, gjeldende og fullstendig. Du er ansvarlig for å beskytte ethvert passord som du bruker for å få tilgang til produktene (inkludert passord brukt på andre Blackboard-produkter som tillater enkel pålogging til produktene) og for alle aktiviteter eller handlinger under passordet. Vi oppfordrer deg til å bruke “sterke” passord (passord som bruker en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler, og ha minst åtte (8) tegn med kontoen. Du samtykker til å (a) underrette Blackboard om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller brukeridentifikasjon og annet sikkerhetsbrudd, og (b) sikre at du går ut av din konto ved slutten av hver økt..


8. Eksportkontrollere

Som det kreves av lovene i USA og andre land: (a) du forstår at produktene er underlagt eksportkontroller under det amerikanske handelsdepartementets Export Administration Regulations ("EAR"); (b) du befinner deg ikke i et forbudt destinasjonsland under EAR amerikanske sanksjonsforskrifter; og (c) du vil ikke eksportere, gjeneksportere eller overføre produktene til noe forbudt bestemmelsested, personer eller enheter på U.S. Bureau of Industry and Security Denied Parties List eller Entity List, eller U.S. Office of Foreign Assets Control-listen med Specially Designated Nationals and Blocked Persons, eller noen som helst lignende lister opprettholdt av andre land, uten den (de) nødvendige eksportlisens(er) eller godkjennelse(r).


9. Terminering

Vi kan suspendere eller avslutte dine kontoer eller slutte å skaffe deg alle eller en del av produktene når som helst av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, hvis vi rimeligvis tror: (i) du har krenket disse vilkårene, (ii) du skaper risiko eller mulig juridisk eksponering for oss; eller (iii) din levering av produktet ikke lenger er kommersielt forsvarlig. I et slikt opphørstilfelle skal lisensen gitt herunder automatisk opphøre. I alle slike tilfeller skal vilkårene avsluttes, inkludert uten begrensning, din lisens til å bruke produktene, med unntak av at følgende avsnitt skal fortsette å gjelde: 2, 3, 5, 6, 9, 10 og 11.

Videre, hvis du slutter å bruke produktene i mer enn 60 dager, kan dine kontoer bli slettet og Blackboard påtar seg intet ansvar for innhold slettet etter manglende aktivitet. Hvis du ønsker å slette din(e) Blackboard-produktkonto(er), kan du kontakte oss via [email protected] og spesifisere hvilken (hvilke) Blackboard-produktkonto(er) du ønsker å slette. Vi vil slette dine spesifiserte kontoer innen timelig tid, med mindre det er forbudt ved lov

Ikke noe i dette avsnittet skal innvirke på Blackboards rettigheter til å endre, begrense eller stoppe forsyningen av produktene uten forhåndsvarsel, som bestemt et annet sted i disse vilkårene.

10. Ansvarsfraskrivelse; begrensninger av erstatningsansvar

Les dette avsnittet nøye siden det begrenser ansvaret til Blackboard og dets morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, beslektede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, representanter, partnere og/eller lisensinnehavere (samlet “Blackboard-enheter”). Hvert av underavsnittene nedenfor gjelder bare i den maksimale utstrekning tillatt under gjeldende lov. Ingenting i dette avsnittet er beregnet til å begrense noen rettigheter du kan ha som ikke er lovlig begrenset.

A. Produktene er tilgjengelige "SLIK DE ER"

Din tilgang til og bruk av produktene eller hvilket som helst innhold er på eget ansvar. Du forstår og samtykker i at produktene blir levert til deg på “SOM DET ER”- og “SOM TILGJENGELIG”-basis. Uten å begrense foregående, i den maksimale utstrekning tillatt under gjeldende lov, FRASKRIVER BLACKBOARD-ENHETENE SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTTE OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE. Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, fått fra Blackboard-enhetene eller gjennom produktene vil skape noen som helst garanti som ikke er uttrykkelig gitt heri.

B. HIPAA -fraskrivelse

Blackboard garanterer ikke eller gir noen som helst forsikring om at din bruk av produktene vil overholde Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, som endret (“HIPAA”). Hvis du er helsepersonell, helseplan, forsikringsselskap, oppgjørsentral for helseinformasjon eller en annen enhet som kan bli ansett som en “dekket enhet” under HIPAA eller en “forretningsforbindelse” av en “dekket enhet” under HIPAA, skal du ta all nødvendige skritt for å overholde HIPAA og skal være ansvarlig for enhver gjeldende overholdelse av HIPAA. Du samtykker i at du ikke vil gi Blackboard noen beskyttet helseinformasjon (slik denne termen defineres under HIPAA) og at Blackboard derfor ikke blir ansett som en forretningsforbindelse av deg og/eller din institusjon når det gjelder overholdelse av HIPAA.

C. Tredjeparts lenker og ressurser

Produktene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og samtykker til at Blackboard-enheter ikke er ansvarlig eller erstatningsansvarlig for: (i) tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av slike nettsteder eller ressurser, eller (ii) innholdet, produktene eller tjenestene på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Lenker til slike nettsteder eller ressurser innebærer ikke noen som helst godkjenning fra Blackboard-enheteneene av slike nettsteder, ressurser eller innholdet, produktene eller tjenestene tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Du erkjenner at du ene og alene har ansvar for og påtar deg all risiko som oppstår fra din bruk av noen av disse nettstedene eller ressursene. Hvis du bruker en tredjeparts nettsted eller tjeneste fra et produkt eller deler innholdet ditt på eller gjennom en tredjeparts nettsted eller tjeneste, gjør du det på egen risiko, og du forstår at disse vilkårene og personvernerklæringen ikke gjelder din bruk av slike nettsteder.I den grad du har tilgang til tjenester eller innhold som leveres av YouTube gjennom produktene, godtar du dessuten å være bundet av YouTube-tjenestevilkårene som finnes på: https://www.youtube.com/t/terms.

D. ANSVARSBEGRENSNING:

I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING TILLATT AV GJELDENDE LOV, SKAL BLACKBOARD-ENHETENE IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELT INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL, FØLGESKADER ELLER STRAFFESKADER, ELLER NOE SOM HELST TAP AV PROFITT ELLER INNTEKTER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE PÅDRATT, ELLER NOE SOM HELST TAP AV DATA, BRUK, GOOD-WILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP SOM RESULTERER FRA (i) DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å FÅ TILGANG ELLER BRUKE PRODUKTENE; (ii) ENHVER OPPFØRSEL ELLER INNHOLD FRA EN HVILKEN SOM HELST BRUKER ELLER ANNEN TREDJEPART PÅ, GJENNOM ELLER FORBUNDET MED PRODUKTENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, ENHVER ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG OPPFØRSEL FRA ANDRE BRUKERE ELLER TREDJEPARTER; (iii) ETHVERT INNHOLD FÅTT FRA PRODUKTENE; ELLER (iv) UAUTORISERT TILGANG, BRUK ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER INNHOLD.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DET SAMLEDE ANSVARET TIL BLACKBOARD-ENHETER OVERSTIGE DET STØRSTE AV ET HUNDRE USD ( USD100,00) ELLER BELØPET DU BETALTE BLACKBOARD, HVIS NOE, I DE SISTE SEKS MÅNEDER FOR PRODUKTENE SOM ER GRUNNEN TIL KRAVET.

BEGRENSNINGEN TIL DETTE UNDERAVSNITTET GJELDER FOR ETHVERT ANSVAR ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTAKT, LOV, ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD (INKLUDERT UAKTSOMHET) ELLER ANNET, ELLER OM BLACKBOARD-ENHETENE HAR BLITT INFORMERT ELLER IKKE OM MULIGHETEN AV NOEN SLIK SKADE, OG SELV OM ET BØTEMIDDEL FREMSATT HERI BLIR FUNNET Å HA FEILET I SITT GRUNNLEGGENDE FORMÅL.

FØDERAL LOV, NOEN DELSTATER, PROVINSER OG ANDRE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSEN OG BEGRENSNINGENE AV VISSE ANTYDEDE GARANTIER, SLIK AT EKSKLUSJONENE OVENFOR MULIGENS IKKE GJELDER FOR DEG. DISSE VILKÅRENE GIR DEG SPESIFIKKE RETTSLIGE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSON TIL JURISDIKSJON. I TILLEGG TILLATER NOEN JURISDIKSJONER IKKE UTELUKKELSEN ELLER BEGRENSNINGEN AV TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSENE OVENFOR GJELDER MULIGENS IKKE FOR DEG. ANSVARSFRASKRIVELSENE, UTELUKKELSENE OG BEGRENSNINGENE AV ANSVAR UNDER DISSE VILKÅRENE VIL IKKE GJELDE I DEN UTSTREKNING FORBUDT VED GJELDENDE LOV.

E. Godtgjørelse

Du samtykker til å forsvare og skadesløsholde Blackboard og dets datterselskaper, agenter, lisensinnehavere, ledere og andre tilknyttede selskaper, og deres ansatte, kontraktører, agenter, ledere og styremedlemmer, fra og mot alle og ethvert krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader eller gjeld, og utgifter (inkludert. men ikke begrenset til advokathonorarer) som oppstår fra: (i) din bruk av og tilgang til et produkt, inkludert alle data eller innhold sendt eller mottatt av deg; (ii) dine overtredelser av noen som helst bestemmelse i disse vilkårene, inkludert uten begrensning ditt brudd på noen om helst av fremstillingene og garantiene ovenfor; (iii) din overtredelse av hvilken som helst tredjeparts rettighet, inkludert uten begrensning enhver personvernrettighet eller immateriell eiendomsrett; (iv) din overtredelse av hvilken som helst gjeldende lov, regel eller forskrift; (v) ethvert innhold som blir innlevert via din brukerkonto inkludert uten begrensning, misvisende, falsk eller unøyaktig informasjon; (vi) din forsettelig uredelighet; eller (vii) hvilken som helst annen parts tilgang til og bruk av et produkt med ditt unike brukernavn, passord eller annen egnet sikkerhetskode.


11. Generelle vilkår

A. Fraskrivelse; avbrudd

Blackboards unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse. I tilfelle en bestemmelse i disse vilkårene blir ansett som ugyldig eller ikke håndhevbar, vil denne bestemmelsen bli begrenset eller eliminert i den minimale utstrekningen det er nødvendig, og de resterende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde i full kraft og virkning; bortsett fra i tilfelle av at den universelle fraskrivelsen av klassesak/prosess for lagmansretten fremsatt i avsnitt 11(B)(iii) nedenunder ikke kan håndheves, kan hele voldgiftsavtalen ikke håndheves.

B. Styrende lov; tvisteløsning

(i) Styrende lov. Disse vilkårene og enhver handling i den forbindelse vil bli styrt av lovene til delstaten New York uten hensyn til eller bruk av konflikt med lovbestemmelser i delstaten eller landet hvor du bor. Alle krav, rettslige skritt eller rettsforfalsninger som oppstår i forbindelse med produktene, vil kun bli fremsatt i føderale eller statlige domstoler i Washington, D.C., USA, og du samtykker i at slike rettsvesener tillater det, og at du frasier deg eventuelle innsigelser som upraktisk forum.
(ii) Voldgift. LES DETTE AVSNITTET NØYE FORDI DET KREVER AT PARTENE MEGLER SINE TVISTER OG BEGRENSER MÅTEN DU KAN SØKE OPPREISNING FRA BLACKBOARD. For enhver tvist med Blackboard, samtykker du til å først kontakte oss på[email protected] og forsøke å løse tvisten med oss på en uformell måte. I det usannsynlige tilfellet at Blackboard ikke har vært istand til å løse en tvist med deg etter seksti (60) dager, samtykker vi begge til å løse ethvert krav, tvist eller tvistemål (unntatt ethvert krav om rettslig eller annen billighetserstatning som fremsatt nedenfor) som oppstår fra eller i forbindelse med eller relatert til disse vilkårene, eller bruddet eller påstått brudd derav, med bindende voldgift med JAMS, under Optional Expedited Arbitration Procedures som da gjelder for JAMS, unntatt som fremsatt heri. JAMS kan kontaktes på www.jamsadr.com. Voldgiften vil bli utført i Washington, D.C. i USA, med mindre du og Blackboard enig om noe annet. Hvis du bruker produktene til kommersielle formål, vil hver part være ansvarlig for å betale enhver JAMS innlevering, administrative avgifter og voldgiftsmannens honorar i henhold til JAMS -regler og tilkjennelsen gitt av voldgiftsmannen skal inkludere kostnader for voldgift, rimelige advokathonorarer og rimelige kostnader for ekspert- og andre vitner. Hvis du er en enkeltperson som bruker produktene til ikke-kommersielle formål: (i) JAMS kan kreve at du betaler et honorar ved begynnelsen av saken, med mindre du søker om og på en vellykket måte får en honorarfrafallelse fra JAMS; (ii) tilkjennelsen gitt av voldgiftsmannen kan inkludere dine omkostninger for voldgift, dine rimelige advokathonorarer, dine rimelige omkostninger for ekspert- og andre vitner; og (iii) du kan anlegge sak i en forliksrett med egnet jurisdiksjon uten å først delta i voldgift, men dette fritar deg ikke fra din forpliktelse til å delta i den uformelle tvisteløsningsprosessen. Enhver dom om tildelingen gitt av voldgiftsmannen kan inngås i hvilken som helst domstol med egnet jurisdiksjon. Ikke noe i dette avsnittet skal bli ansett som å hindre Blackboard fra å søke rettslig eller annen billighetserstatning fra domstolene etter som det er nødvendig for å hindre den virkelige eller truede overtredelsen, underslag eller krenkelse av våre sikkerhetsdata, immaterielle eiendomsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter.
(iii) Gruppesøksmål/fraskrivelse fra juryoppmøte MED HENSYN TIL ALLE PERSONER OG ENHETER, UANSETT OM DE HAR FÅTT ELLER BRUKT PRODUKTENE TIL PERSONLIGE, KOMMERSIELLE ELLER ANDRE FORMÅL, MÅ ALLE KRAV FREMLEGGES I PARTENES INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLE MEDLEM AV EN KLASSE I NOE PÅSTÅTT KLASSESØKSMÅL, INKASSOHANDLING, PRIVAT JUSTISDEPARTEMENTSAK ELLER ANNEN REPRESENTATIV RETTERGANG. DENNE FRASKRIVELSEN GJELDER FOR KLASSEVOLDGIFT, OG MED MINDRE VI SAMTYKKER TIL NOE ANNET, KAN VOLDGIFTSMANNEN IKKE KONSOLIDERE MER ENN EN (1) PERSONS KRAV. DU SAMTYKKER TIL AT, VED Å INNGÅ I DISSE VILKÅRENE FRASKRIVER DU OG BLACKBOARD DERE BEGGE RETTEN TIL PROSESS FOR LAGMANNSRETTEN ELLER TIL Å DELTA I EN KLASSESAK, KOLLEKTIV SAK, PRIVAT JUSTISDEPARTEMENTSAK ELLER ANNEN REPRESENTATIV RETTERGANG.AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED PRODUKTENE ELLER DISSE VILKÅRENE.
(iv) Begrensede anvendelsesmuligheter for voldgift og gruppesøksmål/fraskrivelse for juryoppmøte Visse lover, regler og vedtekter som kan gjelde for deg tillater muligens ikke at du samtykker på forhånd til bindende voldgift eller fraskriver deg dine rettigheter til å delta i en representativ sak eller fraskriver deg retten til prosess for lagmannsretten. Hvis slike lover gjelder for deg, vil voldgiftskravene fremsatt i underavsnitt (ii) og/eller fraskrivelsen av klasssesak/prosess for lagmannsretten (iii) ikke gjelde for deg.

C. Brukere i amerikanske styresmakter; begrensede rettigheter for amerikanske styresmakter

Visse komponenter som omfatter produktene er "kommersielle artikler", slik dette uttrykket defineres i 48 C.F.R. §2.101, og består av "kommersiell datamaskinprogramvare" og/eller "dokumentasjon for kommersiell datamaskinprogramvare", slik som slike uttrykk brukes i 48 C.F.R. §12.212. I samsvar med 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 til og med 227.7202-4, erverver alle sluttbruker i amerikanske styresmakter bare disse rettighetene fremsatt heri.

Produktene, enhver mobil programvare og alle oppgraderinger av det foregående (hvis noen) leveres med begrensede rettigheter. Bruk, duplisering eller fremlegging fra amerikanske styresmakter er underlagt restriksjoner som fremsatt i underparagraf (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-klausulen i DFARS 252.227-7013 eller underparagraf (c)(1) og (2) av Commercial Computer Software-Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, ettersom det gjelder

Entrepenøren/produsenten er Blackboard 1111th Street N.W., Washington D.C. 20036, usa. 1111 19th Street N.W., Washington D.C. 20036. Alle rettigheter ikke spesielt gitt i disse vilkårene forbeholdes av Blackboard.

D. Hele avtalen.

Disse vilkårene og våre personvernregler er den fullstendige og eksklusive avtalen mellom Blackboard og deg med hensyn til produktene, og disse vilkårene erstatter alle tidligere avtaler mellom Blackboard og deg med hensyn til produktene. Andre enn medlemmer av den gruppen av selskaper Blackboard Inc. er overordnet, vil ingen annen person eller bedrift være mottakere av vilkårene.

Til tross for foregående, erstatter eller begrenser ingenting i disse vilkårene dine rettigheter under (1) vilkårene og betingelsene i noen som helst skriftlig avtale du har inngått med Blackboard angående bruken av produkter, eller (2) gjeldende lover eller forskrifter i den utstrekning disse vilkår er forbudt av slike lover og forskrifter. I tilfelle av en hvilken som helst konflikt mellom disse vilkårene og vilkår og betingelser i en gjeldende skriftlig avtale du har inngått med Blackboard, skal vilkårene og betingelsene i den skriftlige avtalen gjelde.

Vi kan revidere disse vilkårene fra tid til annen. Den aller siste versjonen vil alltid være lenket til https://www.blackboard.com/. Hvis revisjonen etter vårt eget skjønn er vesentlig, skal vi underrette deg gjennom produktene eller gjennom e-posten forbundet med din profil. Ved å fortsette med tilgang eller bruk av produktet etter disse revisjonene trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene.

Disse produktene drives og leveres av Blackboard:

Blackboard Inc.
1111 19th Street N.W.
Washington, D.C. 20036 USA
eller
Blackboard International B.V.
Paleisstraat 1-5 1012 RB
Amsterdam, Nederland

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, send en e-post til: [email protected]

Gyldig fra: 17. januar 2018


12. Blackboard Connect

Blackboard Connect er et massevarslingssystem som gjør det mulig å motta oppdateringer og viktige varslinger via e-post, telefonsamtaler, tekstmeldinger eller sosiale mediekanaler. Meldingsfrekvensen varierer avhengig av konto og innstillinger. Avhengig av tjenesteplanen du har valgt med operatøren din, kan det hende at meldings- og datasatser gjelder. Kontakt operatøren din for å få mer informasjon. Trådløse operatører er ikke ansvarlige for meldinger som er forsinket eller ikke leveres. Du kan velge om du vil motta tekstmeldinger ved å gjøre følgende:

  • Svar med STOPP til «23177» for å avbryte
  • Svar med STOPP til «53291» for å avbryte
  • Svar med STOPP til «22898» for å avbryte

Kontakt [email protected] for kundestøtte.