Dette innholdet er en oversettelse av den opprinnelige engelske teksten. I tilfelle av en konflikt mellom den oversatte versjonen og den opprinnelige engelske teksten, gjelder den engelske teksten.

Blackboard Privacy Shield-erklæring

Blackboard overholder EU-U.S Privacy Shield Framework som fremsatt av det amerikanske handelsdepartementet med hensyn til innsamling, bruk og tilbakeholdelse av personopplysninger mottatt fra EU. Blackboard og dets datterselskaper har sertifisert at de overholder Privacy Shield-prinsippene for underretning, valg. ansvarlighet for videre-overføring, sikkerhet, dataintegritet og formålsbegrensning, tilgang og regress, håndheving og ansvar ("prinsipper"). Hvis det er noen som helst konflikt mellom reglene i denne erklæringen og Privacy Shield-prinsippene, skal prinsippene gjelde. For å lære mer om Privacy Shield, gå til det amerikanske handelsdepartements Privacy Shield-nettsted: https://www.privacyshield.gov/ . For mer informasjon om vår Privacy Shield-sertifisering, se: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOD9AAO .


Formål

Formålet med denne Blackboard Privacy Shield-erklæringen (“erklæring”) er å skissere hvordan vi overholder prinsippene med hensyn til personopplysningene vi samler inn. Hvis du vil ha mer informasjon om våre personvernpraksiser i forbindelse med informasjon som generelt samles inn på dette nettstedet, se våre personvernregler. Hvis det er noen som helst konflikt mellom denne erklæringen og personvernreglene, skal erklæringen gjelde.


Omfang

Denne erklæringen gjelder for alle personopplysninger mottatt av Blackboard og dets datterselskaper fra EU i tillit til Privacy Shield.


Blackboards databehandlingsaktiviteter

Blackboard opptrer til tider som databehandler eller datakontrollør når de behandler personopplysninger overført fra EU, avhengig av Blackboard-produktet eller tjenesten. Selv om typen data Blackboard samler inn og behandler kan variere avhengig av produktet og våre kunders preferanser, inkluderer data vi samler inn vanligvis personopplysninger knyttet til elever/studenter og andre sluttbrukere av våre produkter og tjenester, og skoler/organisasjoner, faktura- og betalingsinformasjon, nettleseratferd og annen informasjon i forbindelse med en brukers enhet brukt til å få tilgang til tjenestene, og annen informasjon som beskrevet i våre personvernregler. Blackboard behandler disse data for det formål å levere våre forretnings- og forbrukertjenester; fakturering og betalinger; kundetjeneste og produktstøtte; kommunikasjoner og markedsføring; analytikk for å informere og forbedre våre tjenester; andre interne formål.


Prinsipper

 1. Underretning. Vi vil gi enkeltpersoner underretning om våre praksiser for datainnsamling og behandling i våre personvernregler, som beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn, formålet og bruke av personopplysninger, kategoriene av tredjeparter som vi deler slik informasjon med (og formålene med dette), enkeltpersonens rettigheter til å få tilgang til slik informasjon, valgene og midlene som enkeltpersoner kan bruke for å begrense bruken og fremleggelsen av personopplysninger, og andre videreformidling i overensstemmelse med prinsippene i underretningen. Der hvor vi behandler personopplysninger på vegne av en utdannings- eller annen institusjon (hver en “Institusjon”) som du har et direkte forhold til, vil vi arbeide med dem for å hjelpe dem med å gi deg passende underretning.
 2. Valg. Vi tilbyr enkeltpersoner muligheten til å melde seg ut fra personopplysninger (eller til å gi uttrykkelig samtykke til utmelding for sensitiv informasjonsmelding) som blir: (i) videreformidlet til en tredjepart (bortsett fra en tjenesteleverandører eller i henhold til en rettslig anmodning som fremsatt nedenfor), eller (ii) brukt til et formål som er materielt forskjellig fra formålet det opprinnelig ble innsamlet for (som fremsatt i våre personvernregler) eller senere godkjent av deg, hvis slike omstendigheter oppstår. Du har også muligheten til å når som helst melde deg ut fra bruken av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, ved å følge av-abonneringsprosedyrene indikert i e-posten. For å bruke denne rettigheten, logg inn på din konto gjennom tjenestene og bruk den utpekte funksjonen. Hvis du har flere spørsmål i forbindelse med det ovenstående, kan du også kontakte oss på [email protected] Der hvor vi behandler personopplysninger på vegne av en institusjon, vil vi arbeide med vedkommende institusjon for å overholde enhver enkeltpersons valg for å begrense bruk eller avsløring av personopplysninger.
 3. Videre-overføringer (Overføring til tredjeparter). Blackboard kan overføre personopplysninger til visse tredjeparter (som beskrevet i våre personvernregler). Der hvor vi overfører personopplysninger til en tredjepart, vil vi ta rimelige og egnede skritt for å sikre at tredjeparten behandler personopplysninger for begrensede og spesifikke formål og på en måte som er i overensstemmelse med Blackboards Privacy Shield-forpliktelser. Der hvor overføringen er til en tredjeparts agent som opptrer på våre vegne, kan Blackboard være ansvarlig hvis slike tredjeparter unnlater å oppfylle disse forpliktelsene, og vi er ansvarlige for tilfellet som er grunnen til erstatningen.
 4. Sikkerhet. Vi foretar rimelige og egnede tiltak for å beskytte personopplysninger fra tap, misbruk og uautorisert tilgang, videreformidling, endring og ødeleggelse. Vi har implementert egnede fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å hjelpe beskytte og sikre personopplysninger fra tap, misbruk, uautorisert tilgang eller avsløring, endring eller ødeleggelse.
 5. Dataintegritet og formålsbegrensning. Vi vil behandle personopplysninger på en måte som er i samsvar med og relevant for formålet de ble samlet inn for eller autorisert av enkeltpersoner. Der hvor vi mottar personopplysninger fra en institusjon, skal det være institusjonen som bestemmer disse formålene. I den utstrekning det er nødvendig for disse formålene, vil vi ta rimelige skritt for å sikre at personopplysninger er nøyaktige, fullstendige, ajour og pålitelige for den tiltenkte bruken.
 6. Tilgang. Enkeltpersoner i EU har retten til rimelig tilgang til personopplysningene om deg som vi oppbevarer. Etter anmodning vil vi også foreta rimelige skritt for å rette, oppdatere, endre eller slette enhver informasjon som det blir vist er unøyaktig, unntatt der hvor byrden eller utgiften av å gjøre det ville være uforholdsmessig til risikoen for ditt personvern i saken det dreier seg om eller der hvor rettighetene til tredjeparter ville bli krenket. Der hvor vi behandler personlig informasjon på vegne av en institusjon, vil vi rette alle individuelle anmodninger om tilgang eller om å begrense bruk eller videreføring til institusjonen, og vi vil arbeide med en slik institusjon for å etterkomme slike anmodninger i henhold til gjeldende lov og våre forpliktelser under Privacy Shield.
 7. Jurisdiksjon og håndhevelse. Som en del av vår deltagelse i Privacy Shield, er vi underlagt etterforsknings- og håndhevelsesmakten til US Federal Trade Commission.
 8. Rettslige anmodninger. Blackboard kan bli anmodet om å formidle personopplysninger som respons på rettslige anmodninger fra offentlige myndigheter, inkludert å oppfylle nasjonale sikkerhets- eller lovkrav.
 9. Kontakte Blackboard og ressurser. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller informasjonen som vi samler inn fra deg i tiltro til Privacy Shield, kontakt oss på [email protected] eller skriv til:

  Legal Department
  Blackboard Inc.
  1111 19th Street N.W.
  Washington, DC 20036
  USA

  I tilfelle du er bekymret over hvordan personopplysninger du har gitt til Blackboard har blitt brukt, send forespørselen eller klagen først til oss til adressen oppført ovenfor. Blackboard tar alle bekymringer om personvern og bruk av personopplysninger svært alvorlig, og skal forsøke å svare deg innen 45 dager etter mottak av en klage.

  Hvis vi unnlater å svare innen den tid, eller hvis vårt svar ikke tilstrekkelig tar opp dine bekymringer, kan du innlevere din klage gratis til JAMS, Blackboards utpekte Privacy Shield-leverandør for tvisteløsninger, ved å bruke denne lenken: https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim .

  Det kan også finnes omstendigheter når tvister kan løses gjennom den bindende voldgiftsprosessen til Privacy Shield. Se Privacy Shield-nettstedet for ytterligere informasjon:
  https://www.privacyshield.gov/article?id=C-Pre-Arbitration-Requirements .

  Denne erklæringen ble oppdatert den 24. mai 2018