Legg til metadata for Mitt innhold-elementer.

  1. Naviger til mappen som inneholder elementet du vil redigere.
  2. Velg en type metadata fra elementmenyen.

Generelle metadata

Typer metadata
Felt Beskrivelse
Generelle metadata
Navn Gi elementet et navn. Dette endrer ikke filnavnet.
Beskrivelse Skriv inn en beskrivelse av elementet.
Nøkkelord List opp nøkkelord som er knyttet til elementet, atskilt med komma.
Læringsmål List opp læringsmål som er knyttet til elementet, atskilt med komma.

Tilpassede metadata

Tilpassede metadata-siden kan brukerne skrive inn attributter for elementer. Attributtene er definert av institusjonen.

IMS-metadata

Administrer IMS-metadata-siden kan brukerne skrive inn attributter som samsvarer med standarden for IMS-metadata.

Beskrivelser av IMS-metadata
Felt Beskrivelse
IMS-metadata
Identifikator En unik etikett for elementet.
Katalogtype En type bibliotekskatalog der dette elementet er katalogisert.
Katalogoppføring Katalognummeret for elementet.
Språk Språket for elementet.
Ressurstype Ressurstypen, for eksempel øvelse, simulering, spørreskjema, diagram, figur, kurver, indeks, lysbilde, tabell, fortellende tekst, eksamen, eksperiment, problemstilling eller egenvurdering.
Utdanningskontekst Det typiske læringsmiljøet læringsmateriellet skal brukes i. For eksempel grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, universitet grunnfag, universitet lavere grad, universitet høyere grad, teknisk skole lavere trinn, teknisk skole høyere trinn, fagutdanning, videreutdanning eller yrkesopplæring.
Aldersgruppe Aldersgruppen for de tiltenkte brukerne.
Vanskelighetsgrad Indikerer vanskelighetsgraden for dette elementet.
Gratis ressurs Merk av i boksen hvis dette elementet er gratis.
Begrenset bruk Merk av i boksen hvis dette elementet er begrenset.

Fullstendige IMS-metadata

Administrer fullstendige IMS-metadata-siden kan brukerne benytte alle feltene som er tilgjengelige i informasjonsmodellen for IMS-læringsressursens metadata.

Fullstendige beskrivelser av IMS-metadataene
Felt Beskrivelse
Generelle metadata
Generell identifikator En unik etikett for elementet.
Generell tittel Tittelen på elementet.
Generell katalog En type bibliotekskatalog der dette elementet er katalogisert.
Generell oppføring Katalognummeret for dette bestemte elementet.
Generelt språk Språket for elementet.
Generell beskrivelse En generell beskrivelse av elementet.
Generelt nøkkelord Beskrivelsen av elementets formål.
Generell dekning Elementets historiske kontekst.
Generell struktur Elementets struktur.
Generelt sammenleggingsnivå Ressursens funksjonelle størrelse. Velg 1–4 fra listen.
Livssyklus
Livssyklusversjon Versjonen av elementet.
Livssyklusstatus Elementets redaksjonelle tilstand.
Livssyklusrolle Bidragstypen.
Livssyklusenhet Den spesifikke enheten eller enhetene som er tilknyttet elementet. Eksempler: forfatter, utgiver eller universitetsavdeling.
Livssyklusdato Dato for bidrag i livssyklusen.
Metadata
Identifikator for metadata En unik etikett for metadataene.
Metadatakatalog Kilden for en påfølgende strengverdi.
Metadataoppføring En funksjon av beskrivelsen i stedet for ressursen.
Metadatarolle Bidragstypen.
Metadataenhet Den tilknyttede enheten eller de tilknyttede enhetene, hvor de mest relevante vises først.
Metadatadato Bidragsdatoen.
Metadataoppsett Metadataenes struktur – inkludert versjon.
Metadataspråk Språket for elementet.
Teknisk
Teknisk format Elementets tekniske data Noen eksempler er PDF-filer, databasefiler og Word-dokumenter.
Teknisk størrelse Størrelsen på elementet i byte. Bare sifrene 0–9 bør brukes. Vær oppmerksom på at enheten er byte, ikke MB, GB osv.
Teknisk plassering Elementets plassering i Mitt innhold.
Teknisk type Kravtypen.
Teknisk navn Navnet på det obligatoriske elementet.
Teknisk minimumsversjon Den laveste versjonen av det obligatoriske elementet.
Teknisk maksimumsversjon Den høyeste versjonen av det obligatoriske elementet.
Tekniske installasjonsmerknader Beskrivelse av hvordan du installerer elementet.
Tekniske eller andre plattformskrav Eventuelle spesielle grunner til å bruke elementet. Du trenger for eksempel Adobe Reader for å åpne PDF-filer.
Teknisk varighet Tiden det tar når et kontinuerlig element spilles av i planlagt hastighet (i sekunder).
Utdanning
Utdanning, interaktivitetstype Interaktivitetstypen som støttes av elementet.
Utdanning, instruktørerssurstype Den spesifikke ressurstypen, hvor den mest dominerende typen vises først.
Utdanning, interaktivitetsnivå Interaktivitetsnivået mellom sluttbrukerne og læremateriellet.
Utdanning, semantisk tetthet En subjektiv vurdering av hvor nyttig læremateriellet er i forhold til størrelse eller varighet.
Utdanning, tiltenkt brukerrolle Brukertypen for elementet. Noen eksempler er lærere, studenter og bibliotekarer.
Utdanningskontekst Det typiske læringsmiljøet læringsmateriellet skal brukes i. For eksempel grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, universitet grunnfag, universitet lavere grad, universitet høyere grad, teknisk skole lavere trinn, teknisk skole høyere trinn, fagutdanning, videreutdanning eller yrkesopplæring.
Utdanning, vanlig aldersgruppe Aldersgruppen for de tiltenkte brukerne.
Utdanning, vanskelighetsgrad Indikerer vanskelighetsgraden for dette elementet.
Utdanning, vanlig læretid Hvor lang tid det omtrent eller normalt tar å arbeide med ressursen.
Utdanning, beskrivelse Kommentarer om hvordan læremateriellet skal brukes.
Utdanningsspråk Brukerens morsmål.
Rettigheter
Kostnad for rettigheter Hvorvidt brukerne må betale for å bruke elementet.
Rettigheter opphavsrett og andre begrensninger Hvorvidt elementet er beskyttet av opphavsrett eller andre restriksjoner.
Beskrivelse av rettigheter Kommentarer om bruksvilkårene for ressursen.
Relasjon
Relasjonstype Forholdet mellom ressursen som beskrives, og ressursen som er identifisert av Ressurs (7.2).
Relasjonsidentifikator Den unike identifikatoren for det andre elementet.
Relasjonsbeskrivelse Funksjonene til elementet i forhold til andre elementer i Mitt innhold.
Relasjonskatalog Kilden for følgende strengverdi.
Relasjonsoppføring Den faktiske verdien.
Anmerkninger
Anmerkningsperson Brukeren som kommenterer på et element.
Anmerkningsdato Datoen da kommentarer ble lagt inn for et element.
Anmerkningsbeskrivelse Kommentarer om pedagogisk bruk av elementet.
Klassifisering
Klassifiseringsformål Beskrivelse av en karakteristikk for elementet etter klassifiseringsoppføringer.
Klassifiseringskilde Den spesifikke klassifiseringen.
Klassifiseringstakson Klassifiseringsoppføringen for elementet. En sortert liste over taksoner danner en taksonbane.
Klassifiserings-ID Taksonens identifikator i det taksonomiske systemet.
Klassifiseringsoppføring Taksonens navn eller etikett (ikke identifikator).
Klassifiseringsbeskrivelse Tekst som beskriver læremateriellet og materiellets formål.
Klassifiseringsnøkkelord Nøkkelord som beskriver læremateriellet og materiellets formål.
Ressurstype Ressurstypen, for eksempel øvelse, simulering, spørreskjema, diagram, figur, kurver, indeks, lysbilde, tabell, fortellende tekst, eksamen, eksperiment, problemstilling eller egenvurdering.

Metadata for Dublin-kjerne

Brukerne kan skrive inn attributter som samsvarer med standarden for metadata for Dublin-kjerne.

Beskrivelser av metadata for Dublin-kjerne
Felt Beskrivelse
Metadata for Dublin-kjerne
Tittel Elementets navn. Dette endrer ikke filnavnet.
Oppretter Personen eller organisasjonen som har opprettet elementet.
Tittel Elementets tittel.
Beskrivelse En beskrivelse av elementet.
Utgiver Navnet på personen eller organisasjonen som har publisert elementet.
Bidragsyter Navnet på personene som har bidratt til innholdet i elementet.
Dato Datoen da elementet ble opprettet.
Type Elementets katalog eller sjanger.
Format Elementets medietype eller størrelse og varighet. Dette kan brukes til å identifisere programvaren eller maskinvaren som trengs for å bruke ressursen.
Identifikator En unik referanse for dette elementet, for eksempel et tall som er tilknyttet i et identifiseringssystem.
Kilde Navnet på ressursen elementet kommer fra.
Språk Språket for elementet.
Relasjon En referanse til en kilde som er knyttet til dette elementet.
Dekning Plasseringen og datointervallet for dette elementet.
Rettigheter Informasjon om intellektuelle rettigheter og opphavsrett.

Dynamiske metadata

Lærerne kan legge til metadata for Mitt innhold-elementer samtidig som elementene legges til i emner. Lærerne kan overskrive slike metadata eller opprettholde en tilkobling til Mitt innhold, slik at metadataene oppgraderes i emnet når de oppdateres i Mitt innhold.

Beskrivelser av dynamiske metadata
Metadata Beskrivelse
Avmerkingsboks Merk av i den riktige boksen for å velge alle tilgjengelige attributter for den bestemte metadatatypen.
Metadatavelger Velg plusstegnet for å utvide og velge egnede metadataattributter. Velg minustegnet for å skjule listen.

Velg mellom følgende alternativer:

Metadataattributter
Alternativ Beskrivelse
Verdier Merk av for Hold disse verdiene synkronisert for å opprettholde en dynamisk lenke mellom Mitt innhold og emnet for elementet.

Hvis dette alternativet ikke er valgt, kopieres bare metadataene til emnet. Eventuelle endringer i elementets metadata reflekteres ikke i emnet (og omvendt).

Format Velg mellom metadata i et tabulatorformat eller komprimert format. I Prøveformat-feltet ser du hvor hvert alternativ vises.