Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. ltra">Lærere har alltid tilgang til oppgaver i Ultra-emnevisningen.

Før du tilordner gruppearbeid

Du vil ikke at studentene skal se på gruppearbeid som mye jobb. Hvis ikke gruppearbeid bidrar til å fremme læringsmålene og gi verdi, bør du vurdere andre undervisningsteknikker. Du bør bare bruke gruppearbeid for prosjekter der enkeltstudenter ikke kan oppnå like gode resultater og fullføre innen den angitte tidsperioden på egen hånd.

Forskningsresultater viser at studenter jobber hardere når andre regner med dem. For å tilrettelegge for slik gjensidig avhengighet kan du opprette gruppeoppgaver som krever at studentene deler opp arbeidet om å nå målet, stille spørsmål ved og utfordre hverandres ideer og dele tilbakemeldinger og oppmuntring.

Før du innlemmer gruppearbeid i emnet ditt, bør du stille deg selv disse spørsmålene:

 • Kommer gruppearbeidet til å fremme emnemålene mine?
 • Hvilket innledende materiell eller informasjon om grupperessurser kan jeg oppgi for å sørge for at studentene oppnår gode resultater?
 • Hvordan skal gruppene dannes?
 • Skal studentene være involvert i planleggingen av gruppene?
 • Hvordan skal jeg vurdere studentenes læring og opprettholde hver students individuelle ansvar? Skal jeg kreve at gruppen leverer en gruppeoppgave?
 • Hvordan kommer jeg til å takle spørsmål og problemer?

Kilde: «44 Benefits of Collaborative Learning.» gdrc.org Ingen dato. Web. 3. januar 2020.

Opprett gruppeoppgaver

Du kan sørge for at studentene samarbeider og kommuniserer ved å bruke gruppeverktøyet og gruppeoppgaver til å bygge opp et interaktivt miljø på nettet.

Mer om hvordan du oppretter grupper

Du kan opprette gruppeoppgaver og publisere dem til én eller flere grupper i emnet ditt. Hver gruppe sender inn én gruppeoppgave, og alle gruppemedlemmene får den samme vurderingen. Du kan opprette én oppgave og tildele den til alle grupper eller lage flere forskjellige oppgaver og tildele dem til spesifikke grupper. Bare du og medlemmene av gruppen har tilgang til oppgaven.

Før du starter

 • Det må finnes en emnegruppe for at du skal kunne opprette gruppeoppgaver for den.
 • Studenter som er tilknyttet flere grupper som mottar den samme oppgaven, kan sende inn flere forsøk for denne oppgaven. Du må kanskje gi disse studentene en totalvurdering for oppgaven.
 • Studenter som ikke var påmeldt da en gruppeoppgave ble sendt inn, har ikke tilgang til den aktuelle innsendingen. Disse studentene kan bare se at innsendingen er gjort.
 • Studenter du fjerner fra en gruppe, kan ikke se gruppeoppgavene. De kan åpne innsendingene sine i Mine resultater.
 • Hvis du redigerer oppgaven mellom opprettelsen og leveringsfristen, kan hele gruppen miste alt arbeidet de har gjort.
 • Hvis du sletter en gruppe fra oppgaven etter at studentene har begynt et forsøk, men før det er sendt inn, mister de tilgangen til oppgaven og alt arbeidet de har gjort.

Du oppretter gruppeoppgaver på samme måte som du oppretter oppgaver studentene må gjøre individuelt. Når du oppretter gruppeoppgaver, opprettes en vurderingskolonne automatisk. Du kan opprette gruppeoppgaver i innholdsområder, læremoduler, læreplaner og mapper. Gruppeoppgaven vises i emneområdet du opprettet det i, og på gruppens startside.

Gå til Innsendingsdetaljer-delen på Opprett oppgave-siden for å levere oppgaver til grupper.

 1. Velg Gruppeinnsending.
 2. Velg gruppen eller gruppene som skal få denne oppgaven, i Elementer som kan velges-feltet. Velg høyrepilen for å flytte utvalget inn i Valgte elementer-feltet. Du kan velge flere grupper samtidig på en Windows-datamaskin ved å trykke på og holde inne Shift-tasten og velge gruppene. Du kan velge grupper som ikke er oppført etter hverandre, ved å holde Ctrl-tasten inne og velge de ulike gruppene. På Mac må du trykke på Kommando-tasten i stedet for Ctrl-tasten. Bruk Velg alle-funksjonen hvis du vil velge alle gruppene.
 3. Velg antall forsøk. Du kan tillate mer enn et forsøk for en gruppeoppgave.


Om gruppeoppgaver

Det er mange fordeler ved samarbeidslæring sammenlignet med tradisjonell undervisning. Studier viser at når studentene jobber som en gruppe, utvikler de positive holdninger, løser problemer mer effektivt og får en bedre mestringsfølelse.

Du oppretter gruppeoppgaver på nesten samme måte som du oppretter oppgaver som studentene skal gjøre individuelt. Elementer i vurderingsboken opprettes automatisk.

Hvis studenter med tilpasninger er med i en gruppe, gjelder tilpasningene for det aktuelle elementet for alle studentene i gruppen. Eksempel: Du oppretter en gruppeoppgave, og ett gruppemedlem har en tilrettelegging av leveringsfrist. Den aktuelle gruppens arbeid merkes ikke som sent selv om de leverer etter innleveringsfristen.

Mer om justering av leveringsfrister

For spesifikke gruppeoppgaver eller -prøver kan du bare gi enkeltgrupper unntak for utvidet tilgang. Flere forsøk er for øyeblikket ikke tillatt for gruppeoppgaver og -prøver.

Mer om gruppeunntak

Studentene kan holde virtuelle møter med andre i gruppen hvis Collaborate Ultra er aktivert i din institusjon og du aktiverer samtaler for oppgaven.

Mer om hvordan du bruker Collaborate Ultra i emner


Opprett en gruppeoppgave

Gå til Ny oppgave-siden, og velg Innstillinger-ikonet for å åpne Oppgaveinnstillinger-panelet. Legg inn en leveringsfrist, og velg innstillinger for gruppeoppgaven:

 • Du kan tillate klassesamtaler for gruppeoppgaver. Studentene kan velge mellom en samtale med hele klassen eller bare mellom gruppemedlemmene.
 • Du kan også velge å samle inn innleveringer utenfor nettet som ikke krever at gruppene laster opp noe. Du kan legge til instruksjoner, filer, en vurderingsmatrise og mål, slik at gruppene kan forberede seg på å arbeide utenfor nettet. Du kan også aktivere samtaler for arbeid utenfor nettet.
 • du kan Utsted en tilgangskode for å kontrollere når grupper kan sende inn en gruppe oppgave. For øyeblikket genereres tilgangskodene tilfeldig av systemet. Du kan ikke tilpasse tilgangskodene.

Det er for øyeblikket ikke mulig å opprette en gruppeoppgave med flere forsøk, en tidsbegrensning eller med parallelle vurderinger.

Velg Tilordne til grupper.

The Assignment setting panel is open with the "Allow class conversations", "Collect submissions offline", and "Assigned groups" options highlighted.

Opprette grupper

På grupper-siden, ser du en ufullstendig liste over studentene dine i Studenter uten tilordning-delen. Velg Vis alle for å se hele listen. Du kan opprette flere grupper å levere oppgaven til. Du kan også velge plusstegnet nedenfor studentlisten for å opprette en egendefinert gruppe og legge til studenter.

Dine undervisningsassistenter kan opprette og administrere gruppepåmeldinger. Vurdererene dine kan bare vurdere gruppeoppgaver.

Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppeoppgaven, fordi den ikke vises på de aktuelle studentenes Emneinnhold-side. Hvis du ber studentene om å melde seg på en gruppe, får de ikke tilgang til oppgaven før de blir med i en gruppe.

The Groups page is open with 1) the Unassigned students section on screen, 2) the "Shown all" button clicked, and 3) the plus sign for creating a new group selected.

Du kan oppdele dine studenter blant grupper på disse måtene:

 • Tilpasset
 • Tilordne tilfeldig
 • Egenpåmelding
 • Bruk grupper på nytt

For å hjelpe deg med inndelingen og utvalget av studenter for gruppen eller gruppene du oppretter kan du paginere gjennom studenter som ikke er tildelt noen gruppe for øyeblikket. Du kan også gå til toppen av siden når det er nok studenter på skjermen.

Studentenes avatarer i denne visningen er skjult for å hjelpe personer med synshemninger med å navigere gjennom kort mer effektivt.

The Groups page is open with 1) the Unassigned students section on screen and 2) the pagination option highlighted.

Du kan også bruke søkefeltet til å finne en spesifikk student eller filtrere visningen av studenter som ikke er tildelt, etter søkekriterier. Feltet viser beregnede resultater og viser bare studenter som venter på å bli tildelt en gruppe.

The Groups page is open with 1) the text "Ba" typed in the search bar and 2) the search results highlighted in the Unassigned students section.

Egendefinerte grupper

Du kan opprette så mange grupper du vil, med et hvilket som helst antall studenter i hver gruppe. Du kan også opprette nye eller fjerne grupper basert på hvor mange du vil bruke for oppgaven.

The Groups page is open with 1) the Group students menu on screen and the "Custom" option selected, 2) three student's names clicked, 3) the menu next to the student's name selected, and 4) the "+ Create a new group" button highlighted.
 1. I Grupper studenter-menyen velgEgendefinert.
 2. Velg studentenes navn for å velge dem samtidig. Velg ulike studenters navn en gang til for å oppheve valget.
 3. Etter du velger studentene, åpne menyen ved navnene deres og velg Opprett en ny gruppe. Du kan også flytte studenter til grupper som er oppført i menyen. Du kan ikke flytte studenter til grupper med innsendt arbeid.
 4. Endre gruppenavnet hvis du ikke vil bruke det som angis som standard.
 5. Legg eventuelt til en valgfri gruppebeskrivelse som bare vises for deg for øyeblikket. Du har ingen grense for antall tegn.
  The New group panel is open with the "Add a group description" option on screen.

Velg plussikonet hvis du vil legge til flere grupper. Du kan også gjenta trinn 2-5.

Hvis du for øyeblikket lagrer et egendefinert gruppesett, går du tilbake til gruppesettet og velger tilpass på nytt, blir gruppene dine slettet.

Tilordne tilfeldig

Studentene tilordnes tilfeldig til antallet grupper du velger. Du trenger minst fire studenter, så systemet kan tilordne studentene til minst to grupper.

At the top, the Groups page is open with 1) the Group students menu highlighted and the "Randomly assign" option selected, 2) the Number of groups menu highlighted and the "3 (7 per group)" option selected, and 3) the "Unassign All" button clicked. At the bottom, the Groups page is open with 4) the plus sign clicked and highlighted, and 5) the New group panel with the "Add a group description" option highlighted.
 1. I Grupper studenter-menyen velg Tilordne tilfeldig.
 2. I Antall grupper-menyen velg hvor mange grupper du vil opprette. Du må opprette minst to. Studentene fordeles likt mellom antallet grupper du velger. Vær forsiktig når du gjør endringer før du lagrer. Hvis du oppretter fire grupper med titler og valgfrie beskrivelser, og deretter bruker menyen og endrer til seks grupper, fordeles gruppene dine på nytt og titlene fjernes.
 3. For å fjerne alle studentene fra det aktuelle gruppesettet kan du velge Fjern alle øverst på siden. Innstillingen endres til Tilpasset hvis du flytter studenter til forskjellige grupper etter at de er gruppert, og før du lagrer.
 4. Endre gruppenavnene hvis du ikke vil bruke de som angis som standard.
 5. Legg eventuelt til valgfrie gruppebeskrivelser som bare vises for deg for øyeblikket. Du har ingen grense for antall tegn.

Velg plussikonet hvis du vil opprette flere grupper enn de systemet har opprettet.

Egentilknytning

Du kan be studentene om å registrere seg selv i grupper for å fullføre en gruppeoppgave. Bare studenter kan bli med.

Studentene ser gruppeoppgaven på Emneinnhold-siden og en lenke til å melde seg på. Du kan også legge til en påmeldingsperiode. Studentene varsles når påmeldingsfristen nærmer seg. Når påmeldingsperioden er avsluttet, kan ikke studentene lenger bli med i grupper, og de blir ikke påmeldt automatisk. Studentene må be deg om å legge dem til, slik at de kan se gruppeoppgaven. Du kan legge til ikke-registrerte studenter i gruppene du velger, hvis gruppene ikke har sendt inn arbeid.

Du kan ikke legge til eller endre medlemskap i grupper med innsendt arbeid. Du kan heller ikke slette grupper med innsendt arbeid.

Hvis du vil publisere gruppeoppgaven i fremtiden, har ikke studentene tilgang til innholdet, men de kan bli med i en gruppe.

Join a group to participate notification displayed in the activity stream of the Student's view. The notification shows that the content is not available.

Hvis du velger å publisere gruppeoppgaven basert på ytelse på et annet element, har ikke studentene tilgang til innholdet før de oppnår en bestemt poengsum for en element-eller vurderingsbok-kolonne. Men hvis en av gruppemedlemmene oppfyller prestasjonskriteriet, kan dette medlemmet sende på vegne av hele gruppen. Alle medlemmer som ikke har nådd prestasjonskriteriet, får også den vurderingen du tilordner. Du kan endre vurderingen til enkeltmedlemmer før du publiserer vurderingene.

Mer om tilordning av forskjellige vurderinger til gruppemedlemmene

I grupper-siden, kan du opprette så mange grupper du vil, med uansett antall studenter i hver gruppe. Du kan også opprette nye eller fjerne grupper basert på hvor mange du vil bruke for oppgaven. Du må opprette minst to egenpåmeldingsgrupper.

En begrenset liste over dine studenter vises i Studenter uten tilordning. Velg Vis alle for å se hele listen.

At the top, the Groups page is open with 1) the Group students menu on screen and the "Self-enrollment" option selected, 2) the Number of groups menu and the "Advanced options" button highlighted, and 3) the "Hide enrolled member" checkbox highlighted. At the bottom, the Groups page is open with 4) the plus sign clicked and highlighted, 5) the three dots menu next to the group name highlighted, and 6) the New group panel with the "Add a group description" option highlighted.
 1. I Grupper studenter-menyen velg Egenpåmelding.
 2. Studentene dine er jevnt inndelt blant gruppene som er oppført ved siden av Antall grupper. Velg plussikonet hvis du vil legge til flere grupper. Antall grupper oppdateres automatisk. Du kan legge til og slette grupper selv etter at studentene har begynt å bli med. Hvis du sletter en gruppe studentene allerede har blitt med i, flyttes de til listen som ikke er tilordnet. Du må varsle dem om å bli med i en av de resterende gruppene, eller du kan legge dem til i en gruppe. Husk: Du kan ikke slette grupper med innsendt arbeid.
 3. Hvis du vil, kan du legge til en start- og sluttdato for påmelding Studentene kan se grupper-siden og oppgaven bare etter at påmeldingsperioden åpnes. Velg pilen ved siden av Avanserte alternativer for å skjule påmelding-delen. Husk: Når påmeldingsperioden er avsluttet, kan ikke studentene lenger bli med i grupper og må be deg om å legge dem til..
 4. Alternativt kan du endre eller fjerne det maksimale antallet medlemmer per gruppe som vises som standard. Den valgfrie maksimale verdien må være 2 eller større. Hvis du har lagt til eller slettet grupper, oppdateres ikke det maksimale antallet.

  Vær oppmerksom på maksimalt antall medlemmer per gruppe og antall grupper. Hvis du for eksempel reduserer det maksimale antallet, blir det noen studenter som ikke får lov til å melde seg inn i en gruppe på slutten av påmeldingsperioden. Du må opprette nye grupper og melde på studentene, slik at de får tilgang til gruppeoppgaven.

  Hvis du vil tillate ubegrenset antall medlemmer per gruppe, kan du la det stå tomt. Studentene ser det maksimale antallet som er tillatt når de velger sine gruppevalg. Hvis du tillater et ubegrenset antall per gruppe, ser studentene det totale antallet studenter i klassen deres. Hvis du for eksempel har konfigurert fire feltturer, kan du la alle studentene bli med i alle gruppene.

  Du kan overstyre det maksimale medlemskapet for en gruppe. Du kan for eksempel legge til en nylig registrert student hvis gruppen ikke har sendt inn arbeid.

 5. Kryss av Skjul påmeldte medlemmer -avmerkingsruten hvis du ikke vil at studentene skal se hvem som allerede er med.
 6. Endre gruppenavnene hvis du ikke vil bruke de som angis som standard.
 7. Legg eventuelt til gruppebeskrivelser. Hvis hver gruppe arbeider med et annet tema eller møter på et bestemt tidspunkt eller destinasjon, kan du legge til denne informasjonen for å hjelpe studentene med å velge en gruppe. Du har ingen grense for antall tegn.
 8. Åpne menyen ved siden av en gruppe for å få tilgang til administrasjonsalternativene.

Egenpåmeldingsgrupper i vurderingsboken

Når du har opprettet egenpåmelding grupper, vises hver gruppe med et spørsmålstegn-ikon på Innsendinger-siden i vurderingsboken. Når studentene blir med i grupper, kan du velge medlemmer-lenken for å vise eller skjule listen.

On the left, the Submissions page is open with the list of the recently created self-enrolled groups, each group appears with a question mark icon. On the right, the Submissions page is open with the same list, but with students enrolled. One of the groups is highlighted and shows the list of students.

Lær om studentvisningen av egenpåmelding i grupper– Bruk tilbake-funksjonen i leseren for å gå tilbake til dette temaet

Bruk grupper på nytt

Du kan gjenbruke grupper fra eksisterende gruppevurderinger, diskusjoner eller emnegruppesett. Titler for de eksisterende emnegruppesettene begynner med «Gruppesett».

The Groups page is open with 1) the Group students menu on screen and the "Custom" option selected, and 2) the Reuse groups option highlighted.

Hvis du bruker et gruppesett på nytt og gjør endringer i gruppesettet, påvirker disse endringene gruppeoppgaven. Les mer om hvordan gruppesettendringer påvirker de koblede innholdselementene.

 1. I Grupper studenter-menyen velg en tittel i Bruk gruppe på nytt-delen.
 2. De samme studentene legges til i den nye oppgaven din. Hvis du flytter medlemmene, endres medlemskapet når disse gruppene vises, inkludert emnegruppesettet.
 3. Endre de ulike gruppenavnene etter behov.
 4. Legg eventuelt til valgfrie gruppebeskrivelser som bare vises for deg for øyeblikket. Du har ingen grense for antall tegn.

Det kan hende du må legge til nye studenter som er lagt til i emnet ditt, i de nye gruppene dine.


Administrer individuelle grupper

Når du har opprettet en gruppeoppgave, kan du legge til eller slette enkeltgrupper og administrere studentmedlemskap. Du kan også redigere gruppenavn, legge til eller redigere gruppebeskrivelser, og sende meldinger til dine grupper for å sparke igang samarbeidet!

Du kan også fjerne grupper fra oppgaven hvis gruppene ikke har startet innleveringene sine. Velg Slett-ikonet for å gå tilbake til Oppgaveinnstillinger-panelet.

The Assignment setting panel is open with the "Assigned groups" option on screen and the Delete icon highlighted.

Legg til og slett grupper

Velg plussikonet hvis du vil legge til grupper.

Hvis du ikke lenger trenger en gruppe, åpne gruppens meny og velgSlett gruppe. Studentene i grupper du sletter, blir automatisk fjernet fra dem, og de vises øverst på siden. Du kan tilordne disse studentene til nye grupper manuelt. Eventuelt kan du fordele alle studenter tilfeldig – ikke bare studentene som er fjernet fra andre grupper – mellom antallet grupper du velger. Du kan ikke slette grupper med innsendt arbeid.

Konsekvenser

 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i et gruppesett du brukte til å opprette en gruppeoppgave, oppdateres oppgavegruppene. Endringer i gruppetitler og -beskrivelser påvirker også oppgaven.
 • Hvis du legger til eller sletter en gruppe i en gruppeoppgave som er basert på et emnegruppesett, oppdateres gruppesettet for emnet. Endringer i gruppetitler og -beskrivelser påvirker også emnegruppesettet.
 • Hvis du sletter et helt gruppesett du brukte til å opprette en gruppeoppgave, fjernes oppgavegruppene.
 • Hvis du legger til en gruppeoppgave som er basert på et emnegruppesett, påvirkes ikke gruppesettet.

Administrer studentmedlemskap

Du kan flytte studenter mellom grupper og legge til nye studenter som er lagt til i emnet. Nye gruppemedlemmer får tilgang til det gruppen allerede har lagret. Nye gruppemedlemmer kan også sende inn arbeid på vegne av gruppen.

Når du flytter studenter som har vurderinger til forskjellige grupper, flyttes vurderingene sine til dem, men arbeidet deres gjør ikke det. Disse nye gruppemedlemmene beholder sine eksisterende vurderinger. Vurderingene deres gjelder ikke resten av gruppen. Men hvis du ikke har vurdert gruppearbeidet, oppdateres vurderingen til de nye medlemmene.

Hvis en gruppe har mottatt en vurdering og du flytter studentene til denne gruppen, må du tildele vurderinger manuelt til dem.

Åpne menyen ved en students navn for å åpne disse alternativene:

 • Start enn ny gruppe med studenten som medlem.
 • Velg Fjern for å fjerne studenten fra gruppen. Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, vises øverst på siden. Husk: Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppeoppgaven, fordi den ikke vises på de aktuelle studentenes Emneinnhold-side.
 • Tilordne studenten til en annen gruppe som finnes allerede. Velg gruppenavnet i menyen. For grupper med egenpåmelding kan du flytte utvalgte studenter til andre grupper selv om gruppegrensen er overskredet.

Du kan også flytte flere studenter til en annen gruppe i samme handling, opprette en ny gruppe for dem eller fjerne tilordningen av alle fra gruppen.

For å fjerne alle studenter fra alle grupper kan du velge Fjern alle øverst på siden. Fjern alle blir borte når gruppene sender inn forsøk.

Hvis du endrer antall egenpåmeldingsgrupper, opprettes det nye grupper, og alle medlemmene er ikke tilordnet. Studenter som melder seg på tidligere, blir ikke varslet at de må melde på nytt.

Konsekvenser

 • Endringer i medlemskap i gruppesett påvirker hvor alle gruppene brukes, for eksempel i gruppeoppgaver.
 • Endringer i medlemskap i gruppeoppgaver basert på emnegruppesett påvirker emnegruppesettet.

Gruppeoppgaver vises på siden Emneinnhold

Du kan se hvor mange grupper du har tilordnet, og åpne lenken for å se gruppemedlemmene. Hvis du har aktivert gruppesamtaler, vises en aktivitetsikon for ny aktivitet.

Group assignments are shown on the Content Course page.

Er du klar til å vurdere?

Du kan tildele én vurdering til hver gruppe eller vurdere studentene basert på individuelle bidrag.

Mer om hvordan du vurderer gruppeoppgave


Arbeidsflyten for studenter

I Emneinnhold-siden, kan studenter se deres gruppenavn listet med gruppeoppgaven. Når de åpner gruppeoppgaven, kan de se deres gruppemedlemmer. Alle i gruppen kan redigere og oppdatere det lagrede utkastet for gruppeoppgaven.

Studenter som ikke er tilordnet noen gruppe, har ikke tilgang til gruppeoppgaven, fordi den ikke vises på de aktuelle studentenes Emneinnhold-side.

Hvis Bli med i en gruppe for å delta vises under en gruppeoppgavetittel, velger studentene lenken for å velge en gruppe. Det kan hende studentene ser en påmeldingsperiode hvis du har lagt til en påmelding. Studenter må bli med en gruppe før tidsfristen. Hvis de ikke har blitt med i en gruppe, blir studentene varslet når påmeldingsfristen nærmer seg.

Husk: Når påmeldingsperioden er avsluttet, kan ikke studentene lenger bli med i grupper og blir ikke påmeldt automatisk. Studentene må be deg om å legge dem til, slik at de kan se gruppeoppgaven.

The Course Content page from the Student's view is open with 1) the "Join a group to participate" option under a group assignment title and 2) a message with the date and time when the enrollment option closes.

Gå til andre grupper

Det kan hende studentene flytter til en annen gruppe hvis den aktuelle gruppen eller den nye gruppen ikke har sendt inn arbeid. Hvis du har lagt til en påmeldingsperiode, kan det hende studentene bare flytter seg mens påmeldingsperioden er åpen.

On the left, the student's Group details section is open with the list of self-enrollment groups available to join. On the right, the list of self-enrollment groups shows 1) the message "Joined" in one group and 2) the option "Move to this group" in the groups available to join.

Innsending av gruppeoppgave

Studenter kan av og til være redde for å åpne gruppeoppgaver. Mange tror at de må sende inn gruppeoppgaven hvis de åpner den. Det kan være lurt å informere studentene om at når de velger Se vurderingen, trenger de ikke å gjøre noe mer enn å se på oppgaven eller legge til innhold.

Gruppemedlemmene kan legge til innhold, lagre utkast og la andre i gruppen jobbe med oppgaven. Når et gruppemedlem har åpnet oppgaven eller har lagt til innhold, kan vedkommende velge Lagre og lukk på panelet. Det vedkommende har gjort på vegne av gruppen, blir lagret, men ikke sendt inn. En annen i gruppe kan jobbe videre med oppgaven senere. Alle i gruppen kan se hva som er den nyeste versjonen.

Når oppgaven er klar, trenger bare én student å sende inn forsøket for gruppen.

The group assignment submit message is open.

Mer om arbeidsflyten for studenter